Księ­go­zbiór językowy

Księ­go­zbiór językowy

Nauczy­ciele biblio­te­karze z naszej placówki przed­sta­wili nauczy­cielom języków obcych bogatą ofertę księ­go­zbioru języ­ko­wego. Jest ona skie­ro­wana do języ­kowców z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do wyko­rzy­stania na lekcjach jęz. angiel­skiego i niemiec­kiego. Pracow­nicy biblio­teki zwró­cili też uwagę na czaso­pisma meto­dyczne dostępne w Czytelni Głównej PBW, w której mieści się również niemiec­ko­ję­zyczny księ­go­zbiór Medio­teki Insty­tutu Goethego. Prezen­tacja odbyła się podczas konfe­rencji meto­dycznej zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli na temat plano­wania pracy nauczy­ciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z zało­że­niami reformy edukacji i kierun­kami poli­tyki oświa­towej państwa.