Przy­jaźń – zajęcia eduka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Tematem zajęć była przy­jaźń. Dzieci wysłu­chały opowia­dania z książki 12 ważnych opowieści, a następnie rozwią­zały kilka zadań przy­go­to­wa­nych na stronie Lear­ning Apps. Przy­go­to­wały również sper­so­na­li­zo­waną grę eduka­cyjną o warto­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozu­mienie uniwer­sal­nych wartości, rozwi­janie wyobraźni, twór­czego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twór­czej aktyw­ności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o warto­ściach w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z prze­czy­tanym tekstem oraz ćwiczenia kreatywne.
Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 52 341 19 84 wew. 16.