Inaugu­racja 7. edycji zajęć

Inaugu­racja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­liśmy siódmą edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zatytu­ło­waną „Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inaugu­ra­cyjne spotkania, które poświę­cone były twórczości Jana Brzechwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Akademii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Zajęcia obejmo­wały prezen­tację dotyczącą postaci i dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie fragmentów „Akademii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akademii pana Kleksa: klekso­grafię i przędzenie liter i samodzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbować pisania piórem i atramentem. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.