Pro­po­zycje z <span class="caps">NPRC</span> 2018

Pro­po­zycje z NPRC 2018

Przed­sta­wiamy nie­które nowości ze zbiorów biblio­teki zaku­pione w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Wybór obej­muje lite­ra­turę popu­lar­no­nau­kową, repor­taże, bio­grafie, listy, eseje, porad­niki.