Propo­zycje z <span class="caps">NPRC</span> 2018

Propo­zycje z NPRC 2018

Przed­sta­wiamy niektóre nowości ze zbiorów biblio­teki zaku­pione w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wybór obej­muje lite­ra­turę popu­lar­no­nau­kową, repor­taże, biografie, listy, eseje, poradniki.