Propo­zycje z <span class="caps">NPRC</span> 2018

Propo­zycje z NPRC 2018

Przed­sta­wiamy niektóre nowości ze zbiorów biblio­teki zakupione w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wybór obejmuje litera­turę popular­no­nau­kową, repor­taże, biografie, listy, eseje, porad­niki.