Propo­zycje nie tylko dla biblio­te­karzy

Propo­zycje nie tylko dla biblio­te­karzy

Gry planszowe : kompen­dium wiedzy nie tylko dla biblio­te­karza : poradnik / Andrzej Januszewski. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163873, 163874pb

W ostat­nich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recen­zenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilka­na­ście nowych tytułów. Rosnąca popular­ność, wydawanie coraz większej liczby gier oraz coraz częstsze pojawianie się tematu planszówek w przestrzeni publicznej sprawiają, że gry planszowe zaczęły również znajdywać swoje miejsce w ofercie bibliotek.

Niniejsza broszura przygo­to­wana została przede wszystkim z myślą o potrze­bach biblio­te­karzy i głównie do nich też jest kiero­wana. Przyda się jednak również innym osobom, którym tematyka planszówek nie jest obojętna.

Czytel­nicy – zasoby infor­macji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła ; Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­te­ko­znaw­stwa UMCS. Biblio­teka Główna UMCS. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2017.
Sygn. 163862pb, 163863

Niniejsza książka podej­muje ważne zagad­nienia dotyczące aktual­nych przemian w obszarze infor­macji i wiedzy oraz komuni­kacji z użytkow­ni­kiem bibliotek i infor­macji digitalnej. Teksty pisane z perspek­tywy badaczy oraz specja­li­stów – biblio­te­karzy i pracow­ników infor­macji – mieszczą się w czterech grupach tematycz­nych:
1. „Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i rekone­sanse badawcze”,
2. „Zasoby infor­macji i wiedzy – sposoby organi­zacji”,
3. „Komuni­kacja naukowa w dobie cyfrowej”,
4. „Czytel­nicy, użytkow­nicy bibliotek i infor­macji – edukacja, usługi, przestrzeń”.
Autorzy, włączając się w dyskusje teore­tyczne i sygna­li­zując istotne problemy, przed­sta­wiają szereg orygi­nal­nych rozwiązań stoso­wa­nych w praktyce. Praca jest również zapro­sze­niem do dalszych dyskusji nad istotą infor­macji i komuni­kacji ery cyfrowej z perspek­tywy biblio­logii i infor­ma­to­logii oraz zachętą do dalszej wymiany doświad­czeń praktycz­nych.

Insty­tucje kultury jako ośrodki życia społecz­nego / pod redakcją Anny Mierzec­kiej, Elżbiety Barbary Zybert. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164053pb, 164054

Podsta­wowa działal­ność kultu­ralna jak stanowi ustawa o organi­zo­waniu i prowa­dzeniu działal­ności kultu­ralnej – polega na tworzeniu, upowszech­nianiu i ochronie kultury , a jej formami organi­za­cyj­nymi są m. in. biblio­teki, muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, teatry i filhar­monie. W recen­zo­wanym tomie skupiono się na działal­ności społecznej wymie­nio­nych insty­tucji – zwłaszcza – bibliotek – która w czasach niepo­kojów socjo­eko­no­micz­nych i rozwar­stwienia społecz­nego jest szcze­gólnie ważna. Zaakcep­to­wano w nim kwestię istotną dla każdej organi­zacji, tym także tej niedo­cho­dowej, jaką jest koniecz­ność dopaso­wania się do otoczenia. Tylko bowiem obser­wacja środo­wiska zewnętrz­nego, anali­zo­wanie go pod kątem szans i zagrożeń z niego płyną­cych, pojawia­ją­cych się mód i trendów, a następnie reago­wanie na nie, pozwala organi­zacji na skuteczne funkcjo­no­wanie. Czas stabil­ności bibliotek i innych insty­tucji kultury minął bezpow­rotnie. Zmiany społeczne, środo­wi­skowe, techno­lo­giczne wywie­rają na nie istotny wpływ. Zapre­zen­to­wane w tomie teksty dają optymi­styczny obraz insty­tucji kultury, adaptu­ją­cych się do środo­wiska zewnętrz­nego, innowa­cyj­nych, a w rezul­tacie konku­ren­cyj­nych wobec innych organi­zacji. Publi­kacja będzie cieszyła się zainte­re­so­wa­niem osób, chcących posze­rzyć swoją wiedzę na temat zadań, działal­ności oraz społecznej roli współ­cze­snych insty­tucji kultury.

Z recenzji dr hab. Małgo­rzaty Federo­wicz-Kruszew­skiej

U progu czytel­nictwa: zainte­re­so­wania książką i przygo­to­wanie czytel­nicze dzieci sześcio­let­nich w ujęciu tempo­ralnym / Małgo­rzata Centner-Guz. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2017.
Sygn. 164105pb, 164106

Publi­kacja autor­stwa Małgo­rzaty Centner-Guz lokuje się w proble­ma­tyce funkcjo­no­wania dziecka w złożo­nych przestrze­niach kultury, spotka­niach z książką i kształ­to­wania zainte­re­sowań czytel­ni­czych.

Recen­zo­wana książka jest pozycją niezwykle aktualną zarówno w kontek­ście teore­tycznym, jak i praktycznym. Ponadto podej­mo­wana w publi­kacji tematyka ma duże społeczne znaczenie.

Z recenzji dr. hab. Jolanty Andrze­jew­skiej

Obszary wiedzy o biblio­te­kar­stwie / Jacek Wojcie­chowski. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164089pb, 164090

Niniejsza monografia przed­stawia aktualny stan wiedzy o biblio­te­kar­stwie z próbą zaryso­wania również nieod­le­głej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiar­ko­wany aparat naukowy nie stanowi przeszkody. Zawiera rozbu­do­wany indeks przed­mio­towy.

Wiedza o biblio­te­kar­stwie wciąż ma rację bytu. Jako świado­mo­ściowy konstrukt, wykorzy­sty­wany w media­cyjnej praktyce, jak też kreowany teore­tycznie oraz wykła­dany chociaż nieko­niecznie w pełnej zgodzie i w harmonii: takiej jedno­li­tości ani komplet­ności nie ma.

Zatem to jest teraz wiedza-po-przej­ściach, mocno pokie­re­szo­wana, a nawet mętnie łączona z niebytem, dlatego wymaga regene­racji. I taką próbę tu podej­muję.

ze Wstępu

Źródło :
www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu