Pro­po­zycje nie tylko dla biblio­te­karzy

Pro­po­zycje nie tylko dla biblio­te­karzy

Gry plan­szowe : kom­pen­dium wiedzy nie tylko dla biblio­te­karza : poradnik / Andrzej Janu­szewski. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163873, 163874pb

W ostat­nich latach gry plan­szowe stały się w Polsce bardzo popu­larne. Stale rośnie liczba graczy, poja­wiają się nowi wydawcy, sklepy, recen­zenci, blo­gerzy, a co tydzień swoją pre­mierę ma kilka lub nawet kil­ka­na­ście nowych tytułów. Rosnąca popu­lar­ność, wyda­wanie coraz więk­szej liczby gier oraz coraz częstsze poja­wianie się tematu plan­szówek w prze­strzeni publicznej spra­wiają, że gry plan­szowe zaczęły również znaj­dywać swoje miejsce w ofercie bibliotek.

Niniejsza bro­szura przy­go­to­wana została przede wszystkim z myślą o potrze­bach biblio­te­karzy i głównie do nich też jest kie­ro­wana. Przyda się jednak również innym osobom, którym tema­tyka plan­szówek nie jest obo­jętna.

Czy­tel­nicy – zasoby infor­macji i wiedzy : tra­dycja i prze­miany w czasach kultury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Dymmel, Seba­stian Dawid Kotuła ; Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­te­ko­znaw­stwa UMCS. Biblio­teka Główna UMCS. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 163862pb, 163863

Niniejsza książka podej­muje ważne zagad­nienia doty­czące aktu­al­nych prze­mian w obszarze infor­macji i wiedzy oraz komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem bibliotek i infor­macji digi­talnej. Teksty pisane z per­spek­tywy badaczy oraz spe­cja­li­stów – biblio­te­karzy i pra­cow­ników infor­macji – mieszczą się w czte­rech grupach tema­tycz­nych:
1. „Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i reko­ne­sanse badawcze”,
2. „Zasoby infor­macji i wiedzy – sposoby orga­ni­zacji”,
3. „Komu­ni­kacja naukowa w dobie cyfrowej”,
4. „Czy­tel­nicy, użyt­kow­nicy bibliotek i infor­macji – edu­kacja, usługi, prze­strzeń”.
Autorzy, włą­czając się w dys­kusje teo­re­tyczne i sygna­li­zując istotne pro­blemy, przed­sta­wiają szereg ory­gi­nal­nych roz­wiązań sto­so­wa­nych w prak­tyce. Praca jest również zapro­sze­niem do dal­szych dys­kusji nad istotą infor­macji i komu­ni­kacji ery cyfrowej z per­spek­tywy biblio­logii i infor­ma­to­logii oraz zachętą do dalszej wymiany doświad­czeń prak­tycz­nych.

Insty­tucje kultury jako ośrodki życia spo­łecz­nego / pod redakcją Anny Mie­rzec­kiej, Elż­biety Barbary Zybert. – Wyd. I. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 164053pb, 164054

Pod­sta­wowa dzia­łal­ność kul­tu­ralna jak stanowi ustawa o orga­ni­zo­waniu i pro­wa­dzeniu dzia­łal­ności kul­tu­ralnej – polega na two­rzeniu, upo­wszech­nianiu i ochronie kultury , a jej formami orga­ni­za­cyj­nymi są m. in. biblio­teki, muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, teatry i fil­har­monie. W recen­zo­wanym tomie sku­piono się na dzia­łal­ności spo­łecznej wymie­nio­nych insty­tucji – zwłaszcza – bibliotek – która w czasach nie­po­kojów socjo­eko­no­micz­nych i roz­war­stwienia spo­łecz­nego jest szcze­gólnie ważna. Zaak­cep­to­wano w nim kwestię istotną dla każdej orga­ni­zacji, tym także tej nie­do­cho­dowej, jaką jest koniecz­ność dopa­so­wania się do oto­czenia. Tylko bowiem obser­wacja śro­do­wiska zewnętrz­nego, ana­li­zo­wanie go pod kątem szans i zagrożeń z niego pły­ną­cych, poja­wia­ją­cych się mód i trendów, a następnie reago­wanie na nie, pozwala orga­ni­zacji na sku­teczne funk­cjo­no­wanie. Czas sta­bil­ności bibliotek i innych insty­tucji kultury minął bez­pow­rotnie. Zmiany spo­łeczne, śro­do­wi­skowe, tech­no­lo­giczne wywie­rają na nie istotny wpływ. Zapre­zen­to­wane w tomie teksty dają opty­mi­styczny obraz insty­tucji kultury, adap­tu­ją­cych się do śro­do­wiska zewnętrz­nego, inno­wa­cyj­nych, a w rezul­tacie kon­ku­ren­cyj­nych wobec innych orga­ni­zacji. Publi­kacja będzie cie­szyła się zain­te­re­so­wa­niem osób, chcą­cych posze­rzyć swoją wiedzę na temat zadań, dzia­łal­ności oraz spo­łecznej roli współ­cze­snych insty­tucji kultury.

Z recenzji dr hab. Mał­go­rzaty Fede­ro­wicz-Kru­szew­skiej

U progu czy­tel­nictwa: zain­te­re­so­wania książką i przy­go­to­wanie czy­tel­nicze dzieci sze­ścio­let­nich w ujęciu tem­po­ralnym / Mał­go­rzata Centner-Guz. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164105pb, 164106

Publi­kacja autor­stwa Mał­go­rzaty Centner-Guz lokuje się w pro­ble­ma­tyce funk­cjo­no­wania dziecka w zło­żo­nych prze­strze­niach kultury, spo­tka­niach z książką i kształ­to­wania zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.

Recen­zo­wana książka jest pozycją nie­zwykle aktu­alną zarówno w kon­tek­ście teo­re­tycznym, jak i prak­tycznym. Ponadto podej­mo­wana w publi­kacji tema­tyka ma duże spo­łeczne zna­czenie.

Z recenzji dr. hab. Jolanty Andrze­jew­skiej

Obszary wiedzy o biblio­te­kar­stwie / Jacek Woj­cie­chowski. – Wyd. I. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 164089pb, 164090

Niniejsza mono­grafia przed­stawia aktu­alny stan wiedzy o biblio­te­kar­stwie z próbą zary­so­wania również nie­od­le­głej a moż­liwej przy­szłości bibliotek. Napi­sana kla­rownie, w czym umiar­ko­wany aparat naukowy nie stanowi prze­szkody. Zawiera roz­bu­do­wany indeks przed­mio­towy.

Wiedza o biblio­te­kar­stwie wciąż ma rację bytu. Jako świa­do­mo­ściowy kon­strukt, wyko­rzy­sty­wany w media­cyjnej prak­tyce, jak też kre­owany teo­re­tycznie oraz wykła­dany chociaż nie­ko­niecznie w pełnej zgodzie i w har­monii: takiej jed­no­li­tości ani kom­plet­ności nie ma.

Zatem to jest teraz wiedza-po-przej­ściach, mocno pokie­re­szo­wana, a nawet mętnie łączona z nie­bytem, dlatego wymaga rege­ne­racji. I taką próbę tu podej­muję.

ze Wstępu

Źródło :
www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu