Książka na Dzień Kolejarza

Książka na Dzień Kolejarza

25 listo­pada będziemy obcho­dzić, jak co roku, Dzień Kolejarza. Z tym dniem kojarzą się niewąt­pliwie podróże, dlatego propo­nu­jemy książkę „Między waliz­kami” Pauliny Wilk, pozycję zakupioną do Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Między waliz­kami
Paulina Wilk
Wydaw­nictwo W drodze, 2017

W książce „Między waliz­kami” znalazł się czas na refleksje o tym, czym jest ruch, podróż i przypa­try­wanie się światu, ale także na badanie codzien­ności. Z zadzi­wienia codzien­no­ścią, obser­wo­waną na miejscu i w podróży, powstała kolekcja krótkich form, w których odbijają się główne wątki współ­cze­sności, choć ukazy­wane są z osobi­stej, intymnej perspek­tywy.

Fragment:
Podróż trwała długo – wystar­cza­jąca długo, by się z innymi pasaże­rami z przedziału poznać i polubić. Czasu było dość, by przysnąć, zbudzić się wśród już znajo­mych twarzy, a nawet pożałować, że wąsaty pan w zielonym swetrze wysiada, bo tak ciekawie opowiadał. Za Malbor­kiem przykle­ja­liśmy twarze do szyby, żeby zobaczyć zamek. Zawsze z tym samym zachwytem, sienkie­wi­czowską dumą. Kiedy wsiadał ktoś nowy, był atrakcją, przecho­dził szybką aklima­ty­zację i stawał się jednym z nas. Spędza­liśmy godziny zwróceni twarzami do siebie, otwarci i gotowi do rozmowy. Zagady­wałam obcych dorosłych, a gdy ktoś rozkładał książkę na kolanach albo zasła­niał twarz krańcem kurtki lub firanki, by zasnąć, tata przykładał palec do ust – siedziałam cicho.

Źródło opisu i okładki: www​.wdrodze​.pl