Książka na Dzień Kole­jarza

Książka na Dzień Kole­jarza

25 listo­pada będziemy obcho­dzić, jak co roku, Dzień Kole­jarza. Z tym dniem kojarzą się nie­wąt­pliwie podróże, dlatego pro­po­nu­jemy książkę „Między waliz­kami” Pauliny Wilk, pozycję zaku­pioną do Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Między waliz­kami
Paulina Wilk
Wydaw­nictwo W drodze, 2017

W książce „Między waliz­kami” znalazł się czas na refleksje o tym, czym jest ruch, podróż i przy­pa­try­wanie się światu, ale także na badanie codzien­ności. Z zadzi­wienia codzien­no­ścią, obser­wo­waną na miejscu i w podróży, powstała kolekcja krót­kich form, w których odbi­jają się główne wątki współ­cze­sności, choć uka­zy­wane są z oso­bi­stej, intymnej per­spek­tywy.

Frag­ment:
Podróż trwała długo – wystar­cza­jąca długo, by się z innymi pasa­że­rami z prze­działu poznać i polubić. Czasu było dość, by przy­snąć, zbudzić się wśród już zna­jo­mych twarzy, a nawet poża­łować, że wąsaty pan w zie­lonym swetrze wysiada, bo tak cie­kawie opo­wiadał. Za Mal­bor­kiem przy­kle­ja­liśmy twarze do szyby, żeby zoba­czyć zamek. Zawsze z tym samym zachwytem, sien­kie­wi­czowską dumą. Kiedy wsiadał ktoś nowy, był atrakcją, prze­cho­dził szybką akli­ma­ty­zację i stawał się jednym z nas. Spę­dza­liśmy godziny zwró­ceni twa­rzami do siebie, otwarci i gotowi do rozmowy. Zaga­dy­wałam obcych doro­słych, a gdy ktoś roz­kładał książkę na kola­nach albo zasła­niał twarz krańcem kurtki lub firanki, by zasnąć, tata przy­kładał palec do ust – sie­działam cicho.

Źródło opisu i okładki: www​.wdrodze​.pl