Wybrane nowości w zbio­rach – grudzień 2018 r.

Wybrane nowości w zbio­rach – grudzień 2018 r.

Psycho­logia nauczania czyli Jak skutecznie prowa­dzić szko­lenia, zarzą­dzać grupami i wystę­pować przed publicz­no­ścią / Mateusz Grze­siak. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, 2018.
Sygn. 163287, 163288

Wiedza to za mało!
Trzeba jeszcze umieć ją prze­kazać… Ta książka to owoc dwóch dekad doświad­czeń nauczy­ciela, trenera i szko­le­niowca, który w swojej karierze pracował w siedmiu języ­kach, zarówno z małymi, jak i wielo­ty­sięcz­nymi grupami. To efekt nieustan­nego samo­do­sko­na­lenia się, uczenia od najlep­szych, wypad­kowa wspól­nych doświad­czeń, jakie stały się udziałem Mate­usza Grze­siaka i jego uczniów dziś samo­dziel­nych trenerów, szko­le­niowców, nauczy­cieli. To skarb­nica otwarta na każdego, kto rozumie nauczanie jako pracę i misję, której celem jest poma­ganie innym w zdoby­waniu nowych kompetencji.

Czytając Psycho­logię nauczania dowiesz się, jak skutecznie prze­ka­zywać posia­daną wiedzę. Poznasz skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi prak­tycy zawodu. Zrozu­miesz, czym jest stan trenera i jak zarzą­dzać swoimi emocjami i zacho­wa­niami – jak stać i siedzieć, jak mówić, jak się poru­szać, jak prze­ka­zywać uczucia etc. Odkry­jesz narzę­dzia, które pozwa­lają szyb­ciej i efek­tyw­niej prze­ka­zywać uczest­nikom infor­macje doty­czące budo­wania ćwiczeń i mate­riałów szko­le­nio­wych. Zoba­czysz, na czym polega współ­praca z publicz­no­ścią, jakie problemy poja­wiają się na linii grupa – trener i dowiesz się, jak je rozwią­zywać. Opanu­jesz zasady logi­styki szkoleń oraz reguły szko­le­nio­wego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szcze­gólnie gdy przed­sta­wioną teorię wesprzesz prak­tycz­nymi ćwicze­niami, których znaj­dziesz tu wiele.

Wysoko wraż­liwi / Elaine N. Aron ; prze­kład Józef Biecki, Dariusz Rossowski. – Łódź : Feeria Wydaw­nictwo – Wydaw­nictwo JK, 2017.
Sygn. 163313

Wyjąt­kowa książka o emocjach, zacho­wa­niach i rela­cjach społecz­nych osób wysoko wraż­li­wych. Po raz pierwszy w Polsce!

Czy jesteś wraż­liwcem? Więk­szość z nas od czasu do czasu odczuwa przy­tło­czenie światem swoich emocji, jednak osoby, o których mowa, żyją tak na co dzień. Autorka – psycho­te­ra­peutka, sama będąca też osobą wysoko wraż­liwą – poka­zuje, jak ziden­ty­fi­kować tę cechę u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją wyko­rzy­stać (tak!) w różnych sytu­acjach życiowych.

Książka zawiera:
• test pozwa­la­jący wykryć u siebie okre­ślone aspekty wyso­kiej wrażliwości
• metody na postrze­ganie swojej prze­szłości w pozy­tywnej perspek­tywie, umac­nia­jącej poczucie własnej wartości
• przy­kłady wpływu wyso­kiej wraż­li­wości na pracę zawo­dową i relacje osobiste
• sposoby radzenia sobie z nadmiernym pobudzeniem
• wska­zówki, kiedy warto zwrócić się o pomoc do specjalisty

Ta doniosła książka (…) poka­zuje nowy sposób postrze­gania siebie, pozwala odetchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi.“
John Gray, autor best­sel­lera „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus“

Ta prze­ni­kliwa analiza funda­men­tal­nego wymiaru ludz­kiej natury jest lekturą obowiąz­kową. Zrów­no­wa­żona prezen­tacja zagad­nień przez autorkę wska­zuje, jak można odejść od trak­to­wania wyso­kiej wraż­li­wości jako wady, a prze­mienić ją w swoją zaletę.“
Philip G. Zimbardo, autor best­sel­lera „Nieśmia­łość“ oraz wielo­to­mo­wego podręcz­nika „Psycho­logia“

Reforma oświaty – prak­tyczne rady : 38 zmian w ustawie o systemie oświaty, 30 plano­wa­nych nowości w Karcie Nauczy­ciela, 29 problemów doty­czą­cych reformy z rozwią­za­niami / Bożena Winczewska, Wanda Pakul­nie­wicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny ; [redaktor publi­kacji Agnieszka Stebelska]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163331

Mate­riał opisuje nowe zadania dyrek­tora, nauczy­cieli oraz organów szkoły zwią­zane z wpro­wa­dze­niem nowych prze­pisów oświa­to­wych. Publi­kacja szcze­gó­łowo omawia reformę oświaty, nową ustawę Prawo oświa­towe oraz jak ona powią­zana jest z obowią­zu­jącą do wrze­śnia ustawą o systemie oświaty. Ekspert zebrał konkretne wątpli­wości i pytania dyrek­torów szkół i udziela na nie szcze­gó­łowej odpo­wiedzi – opisuje krok po kroku zasady postę­po­wania, ważne terminy w nowym roku szkolnym, nowe kompe­tencje organów. Publi­kacja pozwoli Państwu usys­te­ma­ty­zować wiedzę oraz wskaże gotowe, prak­tyczne i prawi­dłowe rozwiązanie.
Książka „Reforma oświaty – prak­tyczne rady“ to kompen­dium wiedzy doty­czące nowych prze­pisów oświa­to­wych – tych, które dopiero zaczną obowią­zywać od 1 wrze­śnia 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publi­kacja zawiera szcze­gó­łowo omówione zmiany w Karcie Nauczy­ciela oraz ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświa­towe, oraz odpo­wiedzi na wątpli­wości i problemy dyrek­torów zwią­zane z nowymi prze­pi­sami. Eksperci odpo­wia­dają na 29 pytań dyrek­torów szkół z każdej dzie­dziny jej pracy, w związku z reformą oświaty.

Nasto­latki pod lupą : poznaj, by zrozu­mieć / Alek­sandra Piotrowska & Ewa Świer­żewska. – Warszawa : Wydaw­nictwo Zielona Sowa, copy­right 2017.
Sygn. 163428
Nasto­latki pod lupą to kolejna, po best­sel­le­rowej pozycji Szczę­śliwe dziecko, książka Dr Alek­sandry Piotrow­skiej kiero­wana do rodziców i opie­kunów. Tym razem znana psycholog w rozmowie z Ewą Świer­żewską pomaga zrozu­mieć nasto­latka, którym stało się nasze dziecko. Okres dojrze­wania to wyjąt­kowy czas, w którym potrzeby młodego czło­wieka rady­kalnie się zmie­niają. Ewoluują relacje z rówie­śni­kami, ale przede wszystkim z rodzi­cami i rodzeń­stwem. Poja­wiają się problemy, z którymi rodzicom, a także samym nasto­latkom, trudno sobie radzić. Wśród poru­sza­nych tematów znalazły się między innymi takie zagad­nienia jak: rozwój psycho­sek­su­alny, moty­wo­wanie, odpo­wie­dzial­ność, konse­kwencja w dzia­łaniu, zabu­rzenia odży­wania, auto­ry­tety, rozwi­janie zain­te­re­sowań, czy aktyw­ność sportowa.
Czytel­nicy znajdą w tej książce odpo­wiedzi na poja­wia­jące się w ich głowach pytania.
Dr Alek­sandra Piotrowska w przy­stępny sposób wyja­śnia przy­czyny pewnych postaw i czasem niepo­ko­ją­cych zachowań, poka­zuje również możliwe rozwiązania.
Ta książka na pewno pomoże zrozu­mieć nasto­latka. Ta książka pomoże dotrzeć do nasto­latka i nawiązać porozumienie.

12 wyjąt­ko­wych postaci : polscy autorzy o marze­niach / zilu­stro­wała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Poznań : Publicat, cop. 2018.
Sygn. 163434

Dzieci mają marzenia. W wyobraźni osią­gają wielkie cele, są zwycię­skie, radosne, wyjąt­kowe. Warto te emocje pielę­gnować, zachęcać do dzie­lenia się opowie­ściami o marze­niach, towa­rzy­szyć dzie­ciom w grze wyobraźni. Na tym gruncie buduje się poczucie własnej wartości i świa­do­mość, że nawet ambitne cele są osiągalne.
Dwunastu autorów napi­sało 12 opowieści o… marze­niach. O tym, jak mali stawali się Wiel­kimi. Zdoby­wali sławę i uznanie.
Zanim jednak zostali sław­nymi Polkami i Pola­kami, byli dziećmi – jak czytel­nicy tej książki.
Historie boha­terów inspi­rują do stawiania sobie celów i sięgania do gwiazd.
W książce znaj­dziecie 12 opowia­stek o dzie­ciń­stwie i młodości wyjąt­ko­wych Polek i Polaków, którzy swoim życiem udowod­nili, że warto reali­zować swoje marzenia, że czasami trzeba iść pod prąd albo pod górkę, walczyć z prze­ciw­no­ściami losu, aby poczuć i zachwycić się światem.
Prze­czy­tacie o ludziach niezwy­kłych – odważ­nych, wytrwa­łych, silnych, cier­pli­wych, utalen­to­wa­nych, odda­nych, goto­wych na poświę­cenia, z głowami pełnymi marzeń i fantazji. O ludziach kocha­ją­cych życie, którzy pozo­sta­wili nam tak wiele.

Dziecko afatyczne w szkole i przed­szkolu : poradnik dla nauczy­cieli / redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drew­niak-Wołosz. – Gliwice : Wydaw­nictwo Komlogo, 2017.
Sygn. 163437

Prezen­to­wana publi­kacja jest wyni­kiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmu­ją­cych się proble­ma­tyką dzieci afatycz­nych. Specy­ficzne zabu­rzenie, doty­czące głównie rozwoju mowy i spraw­ności języ­kowej, o którym mowa w podręcz­niku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towa­rzy­sząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedo­kształ­ceniu mowy o typie afazji (specy­ficznym zabu­rzeniu języka) jest nie wystar­cza­jąco rozpo­wszech­niona wśród rodziców i nauczy­cieli Ich rolą nie jest diagno­zo­wanie, to pozo­sta­wiamy specja­li­stom. Nato­miast to oni zwykle jako pierwsi zauwa­żają trud­ności dziecka i w głównej mierze wspie­rają je na co dzień.
Prezen­to­wany poradnik jest próbą dialogu specja­li­stów z nauczy­cie­lami i rodzi­cami. Autorki dążyły do stwo­rzenia przej­rzy­stego i czytel­nego obrazu dzieci z niedo­kształ­ce­niem mowy o typie afazji.
Bardzo cennym frag­mentem porad­nika jest mate­riał przy­go­to­wany przez rodziców, którzy zało­żyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część porad­nika jest nieza­leżna. Głos rodziców jest dowodem ich zaan­ga­żo­wania w dzia­łania na rzecz poprawy warunków oraz możli­wości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci.

Religia w nowo­cze­snym państwie demo­kra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu libe­rałów i komu­ni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 163452

Analiza dyskusji doty­czą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demo­kra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obec­ności w sferze publicznej. Autorka bada reli­gijne i poza­re­li­gijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpły­wają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filo­zofii poli­tycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libe­ra­łami a komu­ni­ta­ria­nami doty­czą­cego głównie idei spra­wie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktu­alną pole­mikę i wzbo­gacić ją o nowe argumenty.

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarun­ko­wania, kluczowe problemy/ koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwe­dzik ; redakcja naukowa: Sylwe­ster Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwe­dzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2017.
Sygn. 163475p, 163476

Mono­grafia wielo­au­torska „Cyfrowe dzieci“ poka­zuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społe­czeń­stwa i edukacji wraz z próbą ich prze­ana­li­zo­wania z różnych perspektyw teore­tycz­nych i empi­rycz­nych. W publi­kacji podkre­ślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otocze­niem społecznym (swoistej prze­strzeni eduka­cyjnej), jak również współ­czesne prze­miany teorii i prak­tyki eduka­cyjnej (w poszcze­gól­nych rozdzia­łach prezen­to­wana jest edukacja jako dzie­dzina zabez­pie­czania potrzeb społe­czeń­stwa – jako całości, oraz jako sfera zaspa­ka­jania specy­ficz­nych potrzeb indy­wi­du­al­nych). Można odnieść wrażenie, że szcze­gólnym zamiarem i istotną perspek­tywą teore­tyczno-empi­ryczną (uwidacz­nia­jąca się również w ukła­dzie książki) jest ta, którą okre­ślić można jako społeczno-aksjo­lo­giczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie meto­do­lo­gicznie poczy­nio­nych analiz, przy­bli­żają treści o charak­terze reflek­syjno-prze­glą­dowo-opisowym, jak i takie, które mają służyć rozwo­jowi teorii – zwłaszcza z obszaru peda­go­giki społecznej.
dr hab. prof. UZ Miro­sław Kowalski

Książka jest przy­kładem rzetelnej diagnozy zjawiska. Na pozy­tywne podkre­ślenie zasłu­guje rozległa aktyw­ność badawcza i anali­tyczna wszyst­kich autorów opra­co­wania, tym bardziej że analiza wnio­sków i wyników wypły­wa­ją­cych z badań ma duże znaczenie diagno­styczne i prak­se­olo­giczne. Autorzy są nie tylko teore­ty­kami, ale także i prak­ty­kami społecz­nymi, obser­wu­ją­cymi dane zjawiska społeczne, szcze­gólnie w sferze zagad­nień zwią­za­nych z juwen­to­logią i cyber­prze­strzenią. Łączą przy tym kilka ról przy­pi­sy­wa­nych naukowcom w dzie­dzinie nauk społecz­nych, w tym rolę badacza zjawisk społecz­nych, prak­tyka, a także dydak­tyka, o czym się można prze­konać czytając konkluzje.
dr hab. prof. PRz Euge­niusz Moczuk

Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Wale­rych. – Warszawa : Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, 2017.
Sygn. 163483,163484

Depresja to choroba uleczalna, jednak musi być odpo­wiednio wcze­śnie zdia­gno­zo­wana i prawi­dłowo leczona. Niele­czona może prowa­dzić do wielu nega­tyw­nych konse­kwencji, w tym do odebrania sobie życia. Według Świa­towej Orga­ni­zacji Zdrowia (WHO) jest ona najczę­ściej spotykanym
zabu­rze­niem psychicznym oraz główną przy­czyną niespraw­ności i niezdol­ności do pracy na świecie. W ciągu całego życia na depresję choruje kilka­na­ście procent popu­lacji osób doro­słych. Zabu­rzenia depre­syjne coraz częściej dotyczą również dzieci i nasto­latków. Niepo­ko­jącym zjawi­skiem jest zwięk­szenie w ostat­nich latach zacho­ro­wal­ności na depresję dzieci i młodzieży, a także obni­żenie wieku poja­wienia się pierw­szego epizodu depre­syj­nego. Aż 20% osiem­na­sto­latków doświad­czyło przy­naj­mniej jednego epizodu depre­syj­nego. Niniejsza publi­kacja stanowi zbiór infor­macji doty­czą­cych zabu­rzeń depre­syj­nych i tematów z nimi zwią­za­nych, takich jak samo­oka­le­czenia i próby samo­bójcze oraz strata i proces żałoby doty­czący dzieci i nasto­latków. Książka prze­zna­czona jest przede wszystkim dla rodziców i opie­kunów, a także dla innych osób zain­te­re­so­wa­nych zabu­rze­niami wieku rozwojowego.

Edukacja małego dziecka : praca zbio­rowa. T. 11, Nauczy­ciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelsz­la­eger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etno­logii i Nauk o Edukacji Uniwer­sy­tetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 153235p / T. 11, 135236 / T. 11

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zaty­tu­ło­wany Nauczy­ciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teore­tyczny, empi­ryczny i prak­tyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możli­wo­ściami jej mody­fi­kacji zgodnie z uniwer­salnym systemem wartości w perspek­tywie kształ­cenia młodych pokoleń i budo­wania warto­ścio­wego społe­czeń­stwa. W szer­szej perspek­tywie – dotyczą dyle­matów kształ­cenia nauczycieli.
W części pierw­szej – Współ­czesny nauczy­ciel wobec zmiany w edukacji – autorzy tekstów podej­mują ważne kwestie zwią­zane z budo­wa­niem auto­ry­tetu nauczy­ciela, ze stylami i meto­dami jego pracy peda­go­gicznej zarówno w przed­szko­lach, jak i szkołach.
Wycho­dząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wska­zują w swoich arty­ku­łach na sposoby ich rozpo­znania oraz uwzględ­niania w prak­tyce peda­go­gicznej. Podkre­ślają wagę właściwej komu­ni­kacji między nauczy­cie­lami, rodzi­cami i dziećmi. Przed­sta­wiają możli­wości wdro­żenia w polskich szko­łach warto­ścio­wych koncepcji i systemów kształ­cenia, mniej lub bardziej znanych w świa­to­wych syste­mach edukacyjnych.
Teksty zawarte w części drugiej, zaty­tu­ło­wanej Rodzic – dziecko – nauczy­ciel w aktu­alnej prze­strzeni wycho­wawczo-eduka­cyjnej, odnoszą się do zagad­nienia współ­pracy rodziców (i rodziny) z nauczy­cie­lami pracu­ją­cymi w przed­szko­lach i szko­łach. Ukazano w nich znaczenie dzie­ciń­stwa spędza­nego w rodzinie, przed­szkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przed­sta­wiono dyle­maty rodziców zwią­zane z pójściem dziecka do przed­szkola, podję­ciem przez nie obowiązku szkol­nego oraz ich poglądy na temat osoby nauczy­ciela. Podjęto wątek zmiany w komu­ni­ka­cyjnej prze­strzeni edukacji, a także proble­ma­tykę uwarun­kowań i impli­kacji współ­cze­snego wycho­wania w rodzinie w kontek­ście „zatra­cenia” w cyber­prze­strzeni czy niehar­mo­nij­nego rozwoju dzieci oraz zagad­nienie kryte­riów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie.
Oddając do rąk Czytel­ników ten tom, wyra­żamy nadzieję, że jego lektura będzie przy­czyn­kiem do podjęcia lub pogłę­bienia badań nad dzie­ciń­stwem i edukacją małego dziecka.
Beata Oelsz­la­eger-Kosturek

Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Kata­rzyna Białożyt. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163490

Niniejsza publi­kacja zaty­tu­ło­wana Etyczne i społeczne wymiary pracy. Książka została podzie­lona na trzy główne części.
W pierw­szej części, zaty­tu­ło­wanej Aksjo­lo­giczne wymiary pracy, skon­cen­tro­wano się na takich wiodą­cych zagad­nie­niach aksjo­lo­gicz­nych, jak etyczne zacho­wania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pracow­ników, zachowań etycz­nych w kontek­ście problemów społecz­nych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem bezro­bocia. Ponadto w odnie­sieniu do zjawiska preka­riatu rozwa­żano istotę wartości pracy ludz­kiej i jej godność.
Druga część – Starość i niepeł­no­spraw­ność wobec rynku pracy – podej­muje niezwykle ważne zagad­nienia z perspek­tywy prze­mian społeczno-demo­gra­ficz­nych oraz istoty zatrud­nienia na rynku pracy pracow­ników o różnym stopniu niepeł­no­spraw­ności. W tej części znalazły się zatem teksty autor­stwa Norberta G. Pikuły (Sytu­acja społeczna osób star­szych w kontek­ście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktyw­ności zawo­dowej osób z niepeł­no­spraw­no­ścią). W tej części skupiono się przede wszystkim na tema­tach odno­szą­cych się do edukacji szcze­gólnie margi­na­li­zo­wa­nych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich arty­ku­łach Marta Luty-Michalak i Kata­rzyna Białożyt zajęły się problemem wartości edukacji i wska­zały jej kierunki, możliwe szcze­gólnie do wyko­rzy­stania w cało­ży­ciowym kształ­ceniu do funk­cjo­no­wania na rynku pracy (Life­long lear­ning a akty­wi­zacja zawo­dowa osób w niemo­bilnym wieku produk­cyjnym oraz Znaczenie aktyw­ności eduka­cyjnej osób star­szych w adap­tacji do emerytury).
Nato­miast ostatnia, trzecia część pracy – najob­szer­niejsza treściowo i nosząca tytuł Przy­go­to­wanie pracow­ników do zmie­nia­ją­cego się rynku pracy – dotyczy zagad­nienia przy­go­to­wania osób w wieku produk­cyjnym do funk­cjo­no­wania w zmie­nia­jącym się rynku pracy i zatrud­nienia. Arty­kuły Marcina Radzi­wołka (Emigracja rodziców jako problem peda­go­giczny), Kata­rzyny M. Stanek (Stres i wypa­lenie zawo­dowe pracow­ników socjal­nych. Konse­kwencje pracy z klientem czy orga­ni­zacji pracy?) oraz Gertrudy Wieczorek i Kata­rzyny Barto­szek (Wsparcie i możli­wości pomocy wete­ranom w Polsce) koncen­trują się na proce­sach przy­go­to­wania pracow­ników służb społecz­nych (peda­gogów, pracow­ników socjal­nych czy psycho­logów) do pracy z poja­wia­ją­cymi się wciąż nowymi sytu­acjami i zjawi­skami, jakich doświad­czają podmioty ich bezpo­śred­nich oddzia­ływań. Czer­piąc z doświad­czeń okresu między­wo­jen­nego, Janusz Kościel­niak zwrócił uwagę na istotne elementy pracy z osobami bezro­bot­nymi, które mogą być adap­to­wane do współ­cze­snej prak­tyki m.in. w zakresie moty­wo­wania do prze­kwa­li­fi­ko­wy­wania się i podej­mo­wania zatrud­nienia [Kwestia bezro­bocia i pomocy bezro­botnym w Polsce w okresu między­wo­jen­nego w pismach pioniera socjo­logii parafii księdza Fran­ciszka Mirka (1893 – 1970)].

Źródło :
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​fe​eria​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.zielo​na​sowa​.pl
www​.publicat​.pl
www​.komlogo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.aspra​.pl