Wybrane nowości w zbiorach – grudzień 2018 r.

Wybrane nowości w zbiorach – grudzień 2018 r.

Psycho­logia nauczania czyli Jak skutecznie prowa­dzić szkolenia, zarzą­dzać grupami i wystę­pować przed publicz­no­ścią / Mateusz Grzesiak. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, 2018.
Sygn. 163287, 163288

Wiedza to za mało!
Trzeba jeszcze umieć ją przekazać… Ta książka to owoc dwóch dekad doświad­czeń nauczy­ciela, trenera i szkole­niowca, który w swojej karierze pracował w siedmiu językach, zarówno z małymi, jak i wielo­ty­sięcz­nymi grupami. To efekt nieustan­nego samodo­sko­na­lenia się, uczenia od najlep­szych, wypad­kowa wspól­nych doświad­czeń, jakie stały się udziałem Mateusza Grzesiaka i jego uczniów dziś samodziel­nych trenerów, szkole­niowców, nauczy­cieli. To skarb­nica otwarta na każdego, kto rozumie nauczanie jako pracę i misję, której celem jest pomaganie innym w zdoby­waniu nowych kompe­tencji.

Czytając Psycho­logię nauczania dowiesz się, jak skutecznie przeka­zywać posia­daną wiedzę. Poznasz skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi praktycy zawodu. Zrozu­miesz, czym jest stan trenera i jak zarzą­dzać swoimi emocjami i zacho­wa­niami – jak stać i siedzieć, jak mówić, jak się poruszać, jak przeka­zywać uczucia etc. Odkry­jesz narzę­dzia, które pozwa­lają szybciej i efektyw­niej przeka­zywać uczest­nikom infor­macje dotyczące budowania ćwiczeń i materiałów szkole­nio­wych. Zobaczysz, na czym polega współ­praca z publicz­no­ścią, jakie problemy pojawiają się na linii grupa – trener i dowiesz się, jak je rozwią­zywać. Opanu­jesz zasady logistyki szkoleń oraz reguły szkole­nio­wego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szcze­gólnie gdy przed­sta­wioną teorię wesprzesz praktycz­nymi ćwicze­niami, których znajdziesz tu wiele.

Wysoko wrażliwi / Elaine N. Aron ; przekład Józef Biecki, Dariusz Rossowski. – Łódź : Feeria Wydaw­nictwo – Wydaw­nictwo JK, 2017.
Sygn. 163313

Wyjąt­kowa książka o emocjach, zacho­wa­niach i relacjach społecz­nych osób wysoko wrażli­wych. Po raz pierwszy w Polsce!

Czy jesteś wrażliwcem? Większość z nas od czasu do czasu odczuwa przytło­czenie światem swoich emocji, jednak osoby, o których mowa, żyją tak na co dzień. Autorka – psycho­te­ra­peutka, sama będąca też osobą wysoko wrażliwą – pokazuje, jak ziden­ty­fi­kować tę cechę u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją wykorzy­stać (tak!) w różnych sytuacjach życio­wych.

Książka zawiera:
• test pozwa­la­jący wykryć u siebie określone aspekty wysokiej wrażli­wości
• metody na postrze­ganie swojej przeszłości w pozytywnej perspek­tywie, umacnia­jącej poczucie własnej wartości
• przykłady wpływu wysokiej wrażli­wości na pracę zawodową i relacje osobiste
• sposoby radzenia sobie z nadmiernym pobudze­niem
• wskazówki, kiedy warto zwrócić się o pomoc do specja­listy

Ta doniosła książka (…) pokazuje nowy sposób postrze­gania siebie, pozwala odetchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi.“
John Gray, autor bestsel­lera „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus“

Ta przeni­kliwa analiza funda­men­tal­nego wymiaru ludzkiej natury jest lekturą obowiąz­kową. Zrówno­wa­żona prezen­tacja zagad­nień przez autorkę wskazuje, jak można odejść od trakto­wania wysokiej wrażli­wości jako wady, a przemienić ją w swoją zaletę.“
Philip G. Zimbardo, autor bestsel­lera „Nieśmia­łość“ oraz wielo­to­mo­wego podręcz­nika „Psycho­logia“

Reforma oświaty – praktyczne rady : 38 zmian w ustawie o systemie oświaty, 30 plano­wa­nych nowości w Karcie Nauczy­ciela, 29 problemów dotyczą­cych reformy z rozwią­za­niami / Bożena Winczewska, Wanda Pakul­nie­wicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny ; [redaktor publi­kacji Agnieszka Stebelska]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163331

Materiał opisuje nowe zadania dyrek­tora, nauczy­cieli oraz organów szkoły związane z wprowa­dze­niem nowych przepisów oświa­to­wych. Publi­kacja szcze­gó­łowo omawia reformę oświaty, nową ustawę Prawo oświa­towe oraz jak ona powią­zana jest z obowią­zu­jącą do września ustawą o systemie oświaty. Ekspert zebrał konkretne wątpli­wości i pytania dyrek­torów szkół i udziela na nie szcze­gó­łowej odpowiedzi – opisuje krok po kroku zasady postę­po­wania, ważne terminy w nowym roku szkolnym, nowe kompe­tencje organów. Publi­kacja pozwoli Państwu usyste­ma­ty­zować wiedzę oraz wskaże gotowe, praktyczne i prawi­dłowe rozwią­zanie.
Książka „Reforma oświaty – praktyczne rady“ to kompen­dium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświa­to­wych – tych, które dopiero zaczną obowią­zywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publi­kacja zawiera szcze­gó­łowo omówione zmiany w Karcie Nauczy­ciela oraz ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświa­towe, oraz odpowiedzi na wątpli­wości i problemy dyrek­torów związane z nowymi przepi­sami. Eksperci odpowia­dają na 29 pytań dyrek­torów szkół z każdej dziedziny jej pracy, w związku z reformą oświaty.

Nasto­latki pod lupą : poznaj, by zrozu­mieć / Aleksandra Piotrowska & Ewa Świer­żewska. – Warszawa : Wydaw­nictwo Zielona Sowa, copyright 2017.
Sygn. 163428
Nasto­latki pod lupą to kolejna, po bestsel­le­rowej pozycji Szczę­śliwe dziecko, książka Dr Aleksandry Piotrow­skiej kiero­wana do rodziców i opiekunów. Tym razem znana psycholog w rozmowie z Ewą Świer­żewską pomaga zrozu­mieć nasto­latka, którym stało się nasze dziecko. Okres dojrze­wania to wyjąt­kowy czas, w którym potrzeby młodego człowieka radykalnie się zmieniają. Ewoluują relacje z rówie­śni­kami, ale przede wszystkim z rodzi­cami i rodzeń­stwem. Pojawiają się problemy, z którymi rodzicom, a także samym nasto­latkom, trudno sobie radzić. Wśród porusza­nych tematów znalazły się między innymi takie zagad­nienia jak: rozwój psycho­sek­su­alny, motywo­wanie, odpowie­dzial­ność, konse­kwencja w działaniu, zaburzenia odżywania, autory­tety, rozwi­janie zainte­re­sowań, czy aktyw­ność sportowa.
Czytel­nicy znajdą w tej książce odpowiedzi na pojawia­jące się w ich głowach pytania.
Dr Aleksandra Piotrowska w przystępny sposób wyjaśnia przyczyny pewnych postaw i czasem niepo­ko­ją­cych zachowań, pokazuje również możliwe rozwią­zania.
Ta książka na pewno pomoże zrozu­mieć nasto­latka. Ta książka pomoże dotrzeć do nasto­latka i nawiązać porozu­mienie.

12 wyjąt­ko­wych postaci : polscy autorzy o marze­niach / zilustro­wała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Poznań : Publicat, cop. 2018.
Sygn. 163434

Dzieci mają marzenia. W wyobraźni osiągają wielkie cele, są zwycię­skie, radosne, wyjąt­kowe. Warto te emocje pielę­gnować, zachęcać do dzielenia się opowie­ściami o marze­niach, towarzy­szyć dzieciom w grze wyobraźni. Na tym gruncie buduje się poczucie własnej wartości i świado­mość, że nawet ambitne cele są osiągalne.
Dwunastu autorów napisało 12 opowieści o… marze­niach. O tym, jak mali stawali się Wielkimi. Zdoby­wali sławę i uznanie.
Zanim jednak zostali sławnymi Polkami i Polakami, byli dziećmi – jak czytel­nicy tej książki.
Historie bohaterów inspi­rują do stawiania sobie celów i sięgania do gwiazd.
W książce znajdziecie 12 opowia­stek o dzieciń­stwie i młodości wyjąt­ko­wych Polek i Polaków, którzy swoim życiem udowod­nili, że warto reali­zować swoje marzenia, że czasami trzeba iść pod prąd albo pod górkę, walczyć z przeciw­no­ściami losu, aby poczuć i zachwycić się światem.
Przeczy­tacie o ludziach niezwy­kłych – odważ­nych, wytrwa­łych, silnych, cierpli­wych, utalen­to­wa­nych, oddanych, gotowych na poświę­cenia, z głowami pełnymi marzeń i fantazji. O ludziach kocha­ją­cych życie, którzy pozosta­wili nam tak wiele.

Dziecko afatyczne w szkole i przed­szkolu : poradnik dla nauczy­cieli / redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. – Gliwice : Wydaw­nictwo Komlogo, 2017.
Sygn. 163437

Prezen­to­wana publi­kacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmu­ją­cych się proble­ma­tyką dzieci afatycz­nych. Specy­ficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i spraw­ności językowej, o którym mowa w podręcz­niku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towarzy­sząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedo­kształ­ceniu mowy o typie afazji (specy­ficznym zaburzeniu języka) jest nie wystar­cza­jąco rozpo­wszech­niona wśród rodziców i nauczy­cieli Ich rolą nie jest diagno­zo­wanie, to pozosta­wiamy specja­li­stom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauwa­żają trudności dziecka i w głównej mierze wspie­rają je na co dzień.
Prezen­to­wany poradnik jest próbą dialogu specja­li­stów z nauczy­cie­lami i rodzi­cami. Autorki dążyły do stworzenia przej­rzy­stego i czytel­nego obrazu dzieci z niedo­kształ­ce­niem mowy o typie afazji.
Bardzo cennym fragmentem porad­nika jest materiał przygo­to­wany przez rodziców, którzy założyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część porad­nika jest nieza­leżna. Głos rodziców jest dowodem ich zaanga­żo­wania w działania na rzecz poprawy warunków oraz możli­wości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci.

Religia w nowocze­snym państwie demokra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu liberałów i komuni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 163452

Analiza dyskusji dotyczą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demokra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obecności w sferze publicznej. Autorka bada religijne i pozare­li­gijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpływają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filozofii politycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libera­łami a komuni­ta­ria­nami dotyczą­cego głównie idei sprawie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktualną polemikę i wzbogacić ją o nowe argumenty.

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarun­ko­wania, kluczowe problemy/ koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwe­ster Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2017.
Sygn. 163475p, 163476

Monografia wielo­au­torska „Cyfrowe dzieci“ pokazuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społe­czeń­stwa i edukacji wraz z próbą ich przeana­li­zo­wania z różnych perspektyw teore­tycz­nych i empirycz­nych. W publi­kacji podkre­ślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otocze­niem społecznym (swoistej przestrzeni eduka­cyjnej), jak również współ­czesne przemiany teorii i praktyki eduka­cyjnej (w poszcze­gól­nych rozdzia­łach prezen­to­wana jest edukacja jako dziedzina zabez­pie­czania potrzeb społe­czeń­stwa – jako całości, oraz jako sfera zaspa­ka­jania specy­ficz­nych potrzeb indywi­du­al­nych). Można odnieść wrażenie, że szcze­gólnym zamiarem i istotną perspek­tywą teore­tyczno-empiryczną (uwidacz­nia­jąca się również w układzie książki) jest ta, którą określić można jako społeczno-aksjo­lo­giczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie metodo­lo­gicznie poczy­nio­nych analiz, przybli­żają treści o charak­terze reflek­syjno-przeglą­dowo-opisowym, jak i takie, które mają służyć rozwo­jowi teorii – zwłaszcza z obszaru pedago­giki społecznej.
dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

Książka jest przykładem rzetelnej diagnozy zjawiska. Na pozytywne podkre­ślenie zasłu­guje rozległa aktyw­ność badawcza i anali­tyczna wszyst­kich autorów opraco­wania, tym bardziej że analiza wniosków i wyników wypły­wa­ją­cych z badań ma duże znaczenie diagno­styczne i prakse­olo­giczne. Autorzy są nie tylko teore­ty­kami, ale także i prakty­kami społecz­nymi, obser­wu­ją­cymi dane zjawiska społeczne, szcze­gólnie w sferze zagad­nień związa­nych z juwen­to­logią i cyber­prze­strzenią. Łączą przy tym kilka ról przypi­sy­wa­nych naukowcom w dziedzinie nauk społecz­nych, w tym rolę badacza zjawisk społecz­nych, praktyka, a także dydak­tyka, o czym się można przekonać czytając konkluzje.
dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk

Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych. – Warszawa : Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, 2017.
Sygn. 163483,163484

Depresja to choroba uleczalna, jednak musi być odpowiednio wcześnie zdiagno­zo­wana i prawi­dłowo leczona. Niele­czona może prowa­dzić do wielu negatyw­nych konse­kwencji, w tym do odebrania sobie życia. Według Światowej Organi­zacji Zdrowia (WHO) jest ona najczę­ściej spoty­kanym
zaburze­niem psychicznym oraz główną przyczyną niespraw­ności i niezdol­ności do pracy na świecie. W ciągu całego życia na depresję choruje kilka­na­ście procent populacji osób dorosłych. Zaburzenia depre­syjne coraz częściej dotyczą również dzieci i nasto­latków. Niepo­ko­jącym zjawi­skiem jest zwięk­szenie w ostat­nich latach zacho­ro­wal­ności na depresję dzieci i młodzieży, a także obniżenie wieku pojawienia się pierw­szego epizodu depre­syj­nego. Aż 20% osiem­na­sto­latków doświad­czyło przynaj­mniej jednego epizodu depre­syj­nego. Niniejsza publi­kacja stanowi zbiór infor­macji dotyczą­cych zaburzeń depre­syj­nych i tematów z nimi związa­nych, takich jak samooka­le­czenia i próby samobójcze oraz strata i proces żałoby dotyczący dzieci i nasto­latków. Książka przezna­czona jest przede wszystkim dla rodziców i opiekunów, a także dla innych osób zainte­re­so­wa­nych zaburze­niami wieku rozwo­jo­wego.

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 11, Nauczy­ciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelsz­la­eger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwer­sy­tetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 153235p / T. 11, 135236 / T. 11

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytu­ło­wany Nauczy­ciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teore­tyczny, empiryczny i praktyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możli­wo­ściami jej modyfi­kacji zgodnie z uniwer­salnym systemem wartości w perspek­tywie kształ­cenia młodych pokoleń i budowania warto­ścio­wego społe­czeń­stwa. W szerszej perspek­tywie – dotyczą dylematów kształ­cenia nauczy­cieli.
W części pierw­szej – Współ­czesny nauczy­ciel wobec zmiany w edukacji – autorzy tekstów podej­mują ważne kwestie związane z budowa­niem autory­tetu nauczy­ciela, ze stylami i metodami jego pracy pedago­gicznej zarówno w przed­szko­lach, jak i szkołach.
Wycho­dząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wskazują w swoich artyku­łach na sposoby ich rozpo­znania oraz uwzględ­niania w praktyce pedago­gicznej. Podkre­ślają wagę właściwej komuni­kacji między nauczy­cie­lami, rodzi­cami i dziećmi. Przed­sta­wiają możli­wości wdrożenia w polskich szkołach warto­ścio­wych koncepcji i systemów kształ­cenia, mniej lub bardziej znanych w świato­wych syste­mach eduka­cyj­nych.
Teksty zawarte w części drugiej, zatytu­ło­wanej Rodzic – dziecko – nauczy­ciel w aktualnej przestrzeni wycho­wawczo-eduka­cyjnej, odnoszą się do zagad­nienia współ­pracy rodziców (i rodziny) z nauczy­cie­lami pracu­ją­cymi w przed­szko­lach i szkołach. Ukazano w nich znaczenie dzieciń­stwa spędza­nego w rodzinie, przed­szkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przed­sta­wiono dylematy rodziców związane z pójściem dziecka do przed­szkola, podję­ciem przez nie obowiązku szkol­nego oraz ich poglądy na temat osoby nauczy­ciela. Podjęto wątek zmiany w komuni­ka­cyjnej przestrzeni edukacji, a także proble­ma­tykę uwarun­kowań i impli­kacji współ­cze­snego wycho­wania w rodzinie w kontek­ście „zatra­cenia” w cyber­prze­strzeni czy niehar­mo­nij­nego rozwoju dzieci oraz zagad­nienie kryte­riów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie.
Oddając do rąk Czytel­ników ten tom, wyrażamy nadzieję, że jego lektura będzie przyczyn­kiem do podjęcia lub pogłę­bienia badań nad dzieciń­stwem i edukacją małego dziecka.
Beata Oelsz­la­eger-Kosturek

Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163490

Niniejsza publi­kacja zatytu­ło­wana Etyczne i społeczne wymiary pracy. Książka została podzie­lona na trzy główne części.
W pierw­szej części, zatytu­ło­wanej Aksjo­lo­giczne wymiary pracy, skoncen­tro­wano się na takich wiodą­cych zagad­nie­niach aksjo­lo­gicz­nych, jak etyczne zacho­wania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pracow­ników, zachowań etycz­nych w kontek­ście problemów społecz­nych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem bezro­bocia. Ponadto w odnie­sieniu do zjawiska preka­riatu rozwa­żano istotę wartości pracy ludzkiej i jej godność.
Druga część – Starość i niepeł­no­spraw­ność wobec rynku pracy – podej­muje niezwykle ważne zagad­nienia z perspek­tywy przemian społeczno-demogra­ficz­nych oraz istoty zatrud­nienia na rynku pracy pracow­ników o różnym stopniu niepeł­no­spraw­ności. W tej części znalazły się zatem teksty autor­stwa Norberta G. Pikuły (Sytuacja społeczna osób starszych w kontek­ście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktyw­ności zawodowej osób z niepeł­no­spraw­no­ścią). W tej części skupiono się przede wszystkim na tematach odnoszą­cych się do edukacji szcze­gólnie margi­na­li­zo­wa­nych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich artyku­łach Marta Luty-Michalak i Katarzyna Białożyt zajęły się problemem wartości edukacji i wskazały jej kierunki, możliwe szcze­gólnie do wykorzy­stania w całoży­ciowym kształ­ceniu do funkcjo­no­wania na rynku pracy (Lifelong learning a aktywi­zacja zawodowa osób w niemo­bilnym wieku produk­cyjnym oraz Znaczenie aktyw­ności eduka­cyjnej osób starszych w adaptacji do emery­tury).
Natomiast ostatnia, trzecia część pracy – najob­szer­niejsza treściowo i nosząca tytuł Przygo­to­wanie pracow­ników do zmienia­ją­cego się rynku pracy – dotyczy zagad­nienia przygo­to­wania osób w wieku produk­cyjnym do funkcjo­no­wania w zmienia­jącym się rynku pracy i zatrud­nienia. Artykuły Marcina Radzi­wołka (Emigracja rodziców jako problem pedago­giczny), Katarzyny M. Stanek (Stres i wypalenie zawodowe pracow­ników socjal­nych. Konse­kwencje pracy z klientem czy organi­zacji pracy?) oraz Gertrudy Wieczorek i Katarzyny Barto­szek (Wsparcie i możli­wości pomocy weteranom w Polsce) koncen­trują się na proce­sach przygo­to­wania pracow­ników służb społecz­nych (pedagogów, pracow­ników socjal­nych czy psycho­logów) do pracy z pojawia­ją­cymi się wciąż nowymi sytuacjami i zjawi­skami, jakich doświad­czają podmioty ich bezpo­śred­nich oddzia­ływań. Czerpiąc z doświad­czeń okresu między­wo­jen­nego, Janusz Kościel­niak zwrócił uwagę na istotne elementy pracy z osobami bezro­bot­nymi, które mogą być adapto­wane do współ­cze­snej praktyki m.in. w zakresie motywo­wania do przekwa­li­fi­ko­wy­wania się i podej­mo­wania zatrud­nienia [Kwestia bezro­bocia i pomocy bezro­botnym w Polsce w okresu między­wo­jen­nego w pismach pioniera socjo­logii parafii księdza Franciszka Mirka (1893 – 1970)].

Źródło :
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​fe​eria​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.zielo​na​sowa​.pl
www​.publicat​.pl
www​.komlogo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.aspra​.pl