Wybrane nowości w zbio­rach – gru­dzień 2018 r.

Wybrane nowości w zbio­rach – gru­dzień 2018 r.

Psy­cho­logia nauczania czyli Jak sku­tecznie pro­wa­dzić szko­lenia, zarzą­dzać grupami i wystę­pować przed publicz­no­ścią / Mateusz Grze­siak. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, 2018.
Sygn. 163287, 163288

Wiedza to za mało!
Trzeba jeszcze umieć ją prze­kazać… Ta książka to owoc dwóch dekad doświad­czeń nauczy­ciela, trenera i szko­le­niowca, który w swojej karierze pra­cował w siedmiu języ­kach, zarówno z małymi, jak i wie­lo­ty­sięcz­nymi grupami. To efekt nie­ustan­nego samo­do­sko­na­lenia się, uczenia od naj­lep­szych, wypad­kowa wspól­nych doświad­czeń, jakie stały się udziałem Mate­usza Grze­siaka i jego uczniów dziś samo­dziel­nych tre­nerów, szko­le­niowców, nauczy­cieli. To skarb­nica otwarta na każdego, kto rozumie nauczanie jako pracę i misję, której celem jest poma­ganie innym w zdo­by­waniu nowych kom­pe­tencji.

Czy­tając Psy­cho­logię nauczania dowiesz się, jak sku­tecznie prze­ka­zywać posia­daną wiedzę. Poznasz sku­teczne prawdy, którymi kierują się naj­lepsi prak­tycy zawodu. Zro­zu­miesz, czym jest stan trenera i jak zarzą­dzać swoimi emo­cjami i zacho­wa­niami – jak stać i sie­dzieć, jak mówić, jak się poru­szać, jak prze­ka­zywać uczucia etc. Odkry­jesz narzę­dzia, które pozwa­lają szyb­ciej i efek­tyw­niej prze­ka­zywać uczest­nikom infor­macje doty­czące budo­wania ćwiczeń i mate­riałów szko­le­nio­wych. Zoba­czysz, na czym polega współ­praca z publicz­no­ścią, jakie pro­blemy poja­wiają się na linii grupa – trener i dowiesz się, jak je roz­wią­zywać. Opa­nu­jesz zasady logi­styki szkoleń oraz reguły szko­le­nio­wego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szcze­gólnie gdy przed­sta­wioną teorię wes­przesz prak­tycz­nymi ćwi­cze­niami, których znaj­dziesz tu wiele.

Wysoko wraż­liwi / Elaine N. Aron ; prze­kład Józef Biecki, Dariusz Ros­sowski. – Łódź : Feeria Wydaw­nictwo – Wydaw­nictwo JK, 2017.
Sygn. 163313

Wyjąt­kowa książka o emo­cjach, zacho­wa­niach i rela­cjach spo­łecz­nych osób wysoko wraż­li­wych. Po raz pierwszy w Polsce!

Czy jesteś wraż­liwcem? Więk­szość z nas od czasu do czasu odczuwa przy­tło­czenie światem swoich emocji, jednak osoby, o których mowa, żyją tak na co dzień. Autorka – psy­cho­te­ra­peutka, sama będąca też osobą wysoko wraż­liwą – poka­zuje, jak ziden­ty­fi­kować tę cechę u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją wyko­rzy­stać (tak!) w różnych sytu­acjach życio­wych.

Książka zawiera:
• test pozwa­la­jący wykryć u siebie okre­ślone aspekty wyso­kiej wraż­li­wości
• metody na postrze­ganie swojej prze­szłości w pozy­tywnej per­spek­tywie, umac­nia­jącej poczucie własnej war­tości
• przy­kłady wpływu wyso­kiej wraż­li­wości na pracę zawo­dową i relacje oso­biste
• sposoby radzenia sobie z nad­miernym pobu­dze­niem
• wska­zówki, kiedy warto zwrócić się o pomoc do spe­cja­listy

Ta doniosła książka (…) poka­zuje nowy sposób postrze­gania siebie, pozwala ode­tchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi.“
John Gray, autor best­sel­lera „Męż­czyźni są z Marsa, kobiety z Wenus“

Ta prze­ni­kliwa analiza fun­da­men­tal­nego wymiaru ludz­kiej natury jest lekturą obo­wiąz­kową. Zrów­no­wa­żona pre­zen­tacja zagad­nień przez autorkę wska­zuje, jak można odejść od trak­to­wania wyso­kiej wraż­li­wości jako wady, a prze­mienić ją w swoją zaletę.“
Philip G. Zim­bardo, autor best­sel­lera „Nie­śmia­łość“ oraz wie­lo­to­mo­wego pod­ręcz­nika „Psy­cho­logia“

Reforma oświaty – prak­tyczne rady : 38 zmian w ustawie o sys­temie oświaty, 30 pla­no­wa­nych nowości w Karcie Nauczy­ciela, 29 pro­blemów doty­czą­cych reformy z roz­wią­za­niami / Bożena Win­czewska, Wanda Pakul­nie­wicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny ; [redaktor publi­kacji Agnieszka Ste­belska]. – War­szawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163331

Mate­riał opisuje nowe zadania dyrek­tora, nauczy­cieli oraz organów szkoły zwią­zane z wpro­wa­dze­niem nowych prze­pisów oświa­to­wych. Publi­kacja szcze­gó­łowo omawia reformę oświaty, nową ustawę Prawo oświa­towe oraz jak ona powią­zana jest z obo­wią­zu­jącą do wrze­śnia ustawą o sys­temie oświaty. Ekspert zebrał kon­kretne wąt­pli­wości i pytania dyrek­torów szkół i udziela na nie szcze­gó­łowej odpo­wiedzi – opisuje krok po kroku zasady postę­po­wania, ważne terminy w nowym roku szkolnym, nowe kom­pe­tencje organów. Publi­kacja pozwoli Państwu usys­te­ma­ty­zować wiedzę oraz wskaże gotowe, prak­tyczne i pra­wi­dłowe roz­wią­zanie.
Książka „Reforma oświaty – prak­tyczne rady“ to kom­pen­dium wiedzy doty­czące nowych prze­pisów oświa­to­wych – tych, które dopiero zaczną obo­wią­zywać od 1 wrze­śnia 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publi­kacja zawiera szcze­gó­łowo omó­wione zmiany w Karcie Nauczy­ciela oraz ustawie o sys­temie oświaty i ustawie Prawo oświa­towe, oraz odpo­wiedzi na wąt­pli­wości i pro­blemy dyrek­torów zwią­zane z nowymi prze­pi­sami. Eks­perci odpo­wia­dają na 29 pytań dyrek­torów szkół z każdej dzie­dziny jej pracy, w związku z reformą oświaty.

Nasto­latki pod lupą : poznaj, by zro­zu­mieć / Alek­sandra Pio­trowska & Ewa Świer­żewska. – War­szawa : Wydaw­nictwo Zielona Sowa, copy­right 2017.
Sygn. 163428
Nasto­latki pod lupą to kolejna, po best­sel­le­rowej pozycji Szczę­śliwe dziecko, książka Dr Alek­sandry Pio­trow­skiej kie­ro­wana do rodziców i opie­kunów. Tym razem znana psy­cholog w roz­mowie z Ewą Świer­żewską pomaga zro­zu­mieć nasto­latka, którym stało się nasze dziecko. Okres doj­rze­wania to wyjąt­kowy czas, w którym potrzeby młodego czło­wieka rady­kalnie się zmie­niają. Ewo­luują relacje z rówie­śni­kami, ale przede wszystkim z rodzi­cami i rodzeń­stwem. Poja­wiają się pro­blemy, z którymi rodzicom, a także samym nasto­latkom, trudno sobie radzić. Wśród poru­sza­nych tematów zna­lazły się między innymi takie zagad­nienia jak: rozwój psy­cho­sek­su­alny, moty­wo­wanie, odpo­wie­dzial­ność, kon­se­kwencja w dzia­łaniu, zabu­rzenia odży­wania, auto­ry­tety, roz­wi­janie zain­te­re­sowań, czy aktyw­ność spor­towa.
Czy­tel­nicy znajdą w tej książce odpo­wiedzi na poja­wia­jące się w ich głowach pytania.
Dr Alek­sandra Pio­trowska w przy­stępny sposób wyja­śnia przy­czyny pewnych postaw i czasem nie­po­ko­ją­cych zachowań, poka­zuje również możliwe roz­wią­zania.
Ta książka na pewno pomoże zro­zu­mieć nasto­latka. Ta książka pomoże dotrzeć do nasto­latka i nawiązać poro­zu­mienie.

12 wyjąt­ko­wych postaci : polscy autorzy o marze­niach / zilu­stro­wała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Poznań : Publicat, cop. 2018.
Sygn. 163434

Dzieci mają marzenia. W wyobraźni osią­gają wielkie cele, są zwy­cię­skie, radosne, wyjąt­kowe. Warto te emocje pie­lę­gnować, zachęcać do dzie­lenia się opo­wie­ściami o marze­niach, towa­rzy­szyć dzie­ciom w grze wyobraźni. Na tym gruncie buduje się poczucie własnej war­tości i świa­do­mość, że nawet ambitne cele są osią­galne.
Dwu­nastu autorów napi­sało 12 opo­wieści o… marze­niach. O tym, jak mali stawali się Wiel­kimi. Zdo­by­wali sławę i uznanie.
Zanim jednak zostali sław­nymi Polkami i Pola­kami, byli dziećmi – jak czy­tel­nicy tej książki.
Historie boha­terów inspi­rują do sta­wiania sobie celów i się­gania do gwiazd.
W książce znaj­dziecie 12 opo­wia­stek o dzie­ciń­stwie i mło­dości wyjąt­ko­wych Polek i Polaków, którzy swoim życiem udo­wod­nili, że warto reali­zować swoje marzenia, że czasami trzeba iść pod prąd albo pod górkę, walczyć z prze­ciw­no­ściami losu, aby poczuć i zachwycić się światem.
Prze­czy­tacie o ludziach nie­zwy­kłych – odważ­nych, wytrwa­łych, silnych, cier­pli­wych, uta­len­to­wa­nych, odda­nych, goto­wych na poświę­cenia, z głowami pełnymi marzeń i fan­tazji. O ludziach kocha­ją­cych życie, którzy pozo­sta­wili nam tak wiele.

Dziecko afa­tyczne w szkole i przed­szkolu : poradnik dla nauczy­cieli / redakcja: Anna Paluch, Elż­bieta Drew­niak-Wołosz. – Gliwice : Wydaw­nictwo Komlogo, 2017.
Sygn. 163437

Pre­zen­to­wana publi­kacja jest wyni­kiem pracy zespołu osób od wielu lat zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­tyką dzieci afa­tycz­nych. Spe­cy­ficzne zabu­rzenie, doty­czące głównie rozwoju mowy i spraw­ności języ­kowej, o którym mowa w pod­ręcz­niku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towa­rzy­sząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o nie­do­kształ­ceniu mowy o typie afazji (spe­cy­ficznym zabu­rzeniu języka) jest nie wystar­cza­jąco roz­po­wszech­niona wśród rodziców i nauczy­cieli Ich rolą nie jest dia­gno­zo­wanie, to pozo­sta­wiamy spe­cja­li­stom. Nato­miast to oni zwykle jako pierwsi zauwa­żają trud­ności dziecka i w głównej mierze wspie­rają je na co dzień.
Pre­zen­to­wany poradnik jest próbą dialogu spe­cja­li­stów z nauczy­cie­lami i rodzi­cami. Autorki dążyły do stwo­rzenia przej­rzy­stego i czy­tel­nego obrazu dzieci z nie­do­kształ­ce­niem mowy o typie afazji.
Bardzo cennym frag­mentem porad­nika jest mate­riał przy­go­to­wany przez rodziców, którzy zało­żyli i pro­wadzą Fun­dację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część porad­nika jest nie­za­leżna. Głos rodziców jest dowodem ich zaan­ga­żo­wania w dzia­łania na rzecz poprawy warunków oraz moż­li­wości dia­gnozy, terapii i edu­kacji ich dzieci.

Religia w nowo­cze­snym pań­stwie demo­kra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu libe­rałów i komu­ni­ta­rian / Marta Turkot. – War­szawa : Wydaw­nictwa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2017.
Sygn. 163452

Analiza dys­kusji doty­czą­cych współ­cze­snego zna­czenia religii dla demo­kra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obec­ności w sferze publicznej. Autorka bada reli­gijne i poza­re­li­gijne pod­stawy państwa kon­sty­tu­cyj­nego, które zna­cząco wpły­wają na kon­dycję tego systemu. Się­gając do naj­waż­niej­szego sporu w zakresie filo­zofii poli­tycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libe­ra­łami a komu­ni­ta­ria­nami doty­czą­cego głównie idei spra­wie­dli­wości w spo­łe­czeń­stwie, stara się roz­winąć aktu­alną pole­mikę i wzbo­gacić ją o nowe argu­menty.

Cyfrowe dzieci : zja­wisko, uwa­run­ko­wania, klu­czowe problemy/ kon­cepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwe­dzik ; redakcja naukowa: Syl­we­ster Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwe­dzik, Agnieszka Taper. – War­szawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2017.
Sygn. 163475p, 163476

Mono­grafia wie­lo­au­torska „Cyfrowe dzieci“ poka­zuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, spo­łe­czeń­stwa i edu­kacji wraz z próbą ich prze­ana­li­zo­wania z różnych per­spektyw teo­re­tycz­nych i empi­rycz­nych. W publi­kacji pod­kre­ślane są glo­balne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z oto­cze­niem spo­łecznym (swo­istej prze­strzeni edu­ka­cyjnej), jak również współ­czesne prze­miany teorii i prak­tyki edu­ka­cyjnej (w poszcze­gól­nych roz­dzia­łach pre­zen­to­wana jest edu­kacja jako dzie­dzina zabez­pie­czania potrzeb spo­łe­czeń­stwa – jako całości, oraz jako sfera zaspa­ka­jania spe­cy­ficz­nych potrzeb indy­wi­du­al­nych). Można odnieść wra­żenie, że szcze­gólnym zamiarem i istotną per­spek­tywą teo­re­tyczno-empi­ryczną (uwi­dacz­nia­jąca się również w ukła­dzie książki) jest ta, którą okre­ślić można jako spo­łeczno-aksjo­lo­giczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie meto­do­lo­gicznie poczy­nio­nych analiz, przy­bli­żają treści o cha­rak­terze reflek­syjno-prze­glą­dowo-opi­sowym, jak i takie, które mają służyć roz­wo­jowi teorii – zwłaszcza z obszaru peda­go­giki spo­łecznej.
dr hab. prof. UZ Miro­sław Kowalski

Książka jest przy­kładem rze­telnej dia­gnozy zja­wiska. Na pozy­tywne pod­kre­ślenie zasłu­guje roz­legła aktyw­ność badawcza i ana­li­tyczna wszyst­kich autorów opra­co­wania, tym bar­dziej że analiza wnio­sków i wyników wypły­wa­ją­cych z badań ma duże zna­czenie dia­gno­styczne i prak­se­olo­giczne. Autorzy są nie tylko teo­re­ty­kami, ale także i prak­ty­kami spo­łecz­nymi, obser­wu­ją­cymi dane zja­wiska spo­łeczne, szcze­gólnie w sferze zagad­nień zwią­za­nych z juwen­to­logią i cyber­prze­strzenią. Łączą przy tym kilka ról przy­pi­sy­wa­nych naukowcom w dzie­dzinie nauk spo­łecz­nych, w tym rolę badacza zjawisk spo­łecz­nych, prak­tyka, a także dydak­tyka, o czym się można prze­konać czy­tając kon­kluzje.
dr hab. prof. PRz Euge­niusz Moczuk

Depresja u dzieci i mło­dzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Wale­rych. – War­szawa : Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, 2017.
Sygn. 163483,163484

Depresja to choroba ule­czalna, jednak musi być odpo­wiednio wcze­śnie zdia­gno­zo­wana i pra­wi­dłowo leczona. Nie­le­czona może pro­wa­dzić do wielu nega­tyw­nych kon­se­kwencji, w tym do ode­brania sobie życia. Według Świa­towej Orga­ni­zacji Zdrowia (WHO) jest ona naj­czę­ściej spo­ty­kanym
zabu­rze­niem psy­chicznym oraz główną przy­czyną nie­spraw­ności i nie­zdol­ności do pracy na świecie. W ciągu całego życia na depresję choruje kil­ka­na­ście procent popu­lacji osób doro­słych. Zabu­rzenia depre­syjne coraz czę­ściej dotyczą również dzieci i nasto­latków. Nie­po­ko­jącym zja­wi­skiem jest zwięk­szenie w ostat­nich latach zacho­ro­wal­ności na depresję dzieci i mło­dzieży, a także obni­żenie wieku poja­wienia się pierw­szego epizodu depre­syj­nego. Aż 20% osiem­na­sto­latków doświad­czyło przy­naj­mniej jednego epizodu depre­syj­nego. Niniejsza publi­kacja stanowi zbiór infor­macji doty­czą­cych zabu­rzeń depre­syj­nych i tematów z nimi zwią­za­nych, takich jak samo­oka­le­czenia i próby samo­bójcze oraz strata i proces żałoby doty­czący dzieci i nasto­latków. Książka prze­zna­czona jest przede wszystkim dla rodziców i opie­kunów, a także dla innych osób zain­te­re­so­wa­nych zabu­rze­niami wieku roz­wo­jo­wego.

Edu­kacja małego dziecka : praca zbio­rowa. T. 11, Nauczy­ciel i dziecko w dobie kryzysu edu­kacji / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelsz­la­eger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etno­logii i Nauk o Edu­kacji Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego ; Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 153235p / T. 11, 135236 / T. 11

Tom 11 serii Edu­kacja małego dziecka, zaty­tu­ło­wany Nauczy­ciel i dziec­ko w dobie kryzysu edu­kacji, składa się z dwóch części. Teksty mają cha­rakter teo­re­tyczny, empi­ryczny i prak­tyczny. Sta­nowią wkład w dys­kusję nad stanem edu­kacji małego dziecka oraz moż­li­wo­ściami jej mody­fi­kacji zgodnie z uni­wer­salnym sys­temem war­tości w per­spek­tywie kształ­cenia młodych pokoleń i budo­wania war­to­ścio­wego spo­łe­czeń­stwa. W szer­szej per­spek­tywie – dotyczą dyle­matów kształ­cenia nauczy­cieli.
W części pierw­szej – Współ­czesny nauczy­ciel wobec zmiany w edu­kacji – autorzy tekstów podej­mują ważne kwestie zwią­zane z budo­wa­niem auto­ry­tetu nauczy­ciela, ze stylami i meto­dami jego pracy peda­go­gicznej zarówno w przed­szko­lach, jak i szko­łach.
Wycho­dząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wska­zują w swoich arty­ku­łach na sposoby ich roz­po­znania oraz uwzględ­niania w prak­tyce peda­go­gicznej. Pod­kre­ślają wagę wła­ściwej komu­ni­kacji między nauczy­cie­lami, rodzi­cami i dziećmi. Przed­sta­wiają moż­li­wości wdro­żenia w pol­skich szko­łach war­to­ścio­wych kon­cepcji i sys­temów kształ­cenia, mniej lub bar­dziej znanych w świa­to­wych sys­te­mach edu­ka­cyj­nych.
Teksty zawarte w części drugiej, zaty­tu­ło­wanej Rodzic – dziecko – nauczy­ciel w aktu­alnej prze­strzeni wycho­wawczo-edu­ka­cyjnej, odnoszą się do zagad­nienia współ­pracy rodziców (i rodziny) z nauczy­cie­lami pra­cu­ją­cymi w przed­szko­lach i szko­łach. Ukazano w nich zna­czenie dzie­ciń­stwa spę­dza­nego w rodzinie, przed­szkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edu­kacji dzieci. Przed­sta­wiono dyle­maty rodziców zwią­zane z pój­ściem dziecka do przed­szkola, pod­ję­ciem przez nie obo­wiązku szkol­nego oraz ich poglądy na temat osoby nauczy­ciela. Podjęto wątek zmiany w komu­ni­ka­cyjnej prze­strzeni edu­kacji, a także pro­ble­ma­tykę uwa­run­kowań i impli­kacji współ­cze­snego wycho­wania w rodzinie w kon­tek­ście „zatra­cenia” w cyber­prze­strzeni czy nie­har­mo­nij­nego rozwoju dzieci oraz zagad­nienie kry­te­riów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie.
Oddając do rąk Czy­tel­ników ten tom, wyra­żamy nadzieję, że jego lektura będzie przy­czyn­kiem do pod­jęcia lub pogłę­bienia badań nad dzie­ciń­stwem i edu­kacją małego dziecka.
Beata Oelsz­la­eger-Kosturek

Etyczne i spo­łeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ire­neusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Kata­rzyna Bia­łożyt. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163490

Niniejsza publi­kacja zaty­tu­ło­wana Etyczne i spo­łeczne wymiary pracy. Książka została podzie­lona na trzy główne części.
W pierw­szej części, zaty­tu­ło­wanej Aksjo­lo­giczne wymiary pracy, skon­cen­tro­wano się na takich wio­dą­cych zagad­nie­niach aksjo­lo­gicz­nych, jak etyczne zacho­wania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pra­cow­ników, zachowań etycz­nych w kon­tek­ście pro­blemów spo­łecz­nych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem bez­ro­bocia. Ponadto w odnie­sieniu do zja­wiska pre­ka­riatu roz­wa­żano istotę war­tości pracy ludz­kiej i jej godność.
Druga część – Starość i nie­peł­no­spraw­ność wobec rynku pracy – podej­muje nie­zwykle ważne zagad­nienia z per­spek­tywy prze­mian spo­łeczno-demo­gra­ficz­nych oraz istoty zatrud­nienia na rynku pracy pra­cow­ników o różnym stopniu nie­peł­no­spraw­ności. W tej części zna­lazły się zatem teksty autor­stwa Nor­berta G. Pikuły (Sytu­acja spo­łeczna osób star­szych w kon­tek­ście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktyw­ności zawo­dowej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią). W tej części sku­piono się przede wszystkim na tema­tach odno­szą­cych się do edu­kacji szcze­gólnie mar­gi­na­li­zo­wa­nych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich arty­ku­łach Marta Luty-Michalak i Kata­rzyna Bia­łożyt zajęły się pro­blemem war­tości edu­kacji i wska­zały jej kie­runki, możliwe szcze­gólnie do wyko­rzy­stania w cało­ży­ciowym kształ­ceniu do funk­cjo­no­wania na rynku pracy (Life­long lear­ning a akty­wi­zacja zawo­dowa osób w nie­mo­bilnym wieku pro­duk­cyjnym oraz Zna­czenie aktyw­ności edu­ka­cyjnej osób star­szych w adap­tacji do eme­ry­tury).
Nato­miast ostatnia, trzecia część pracy – naj­ob­szer­niejsza tre­ściowo i nosząca tytuł Przy­go­to­wanie pra­cow­ników do zmie­nia­ją­cego się rynku pracy – dotyczy zagad­nienia przy­go­to­wania osób w wieku pro­duk­cyjnym do funk­cjo­no­wania w zmie­nia­jącym się rynku pracy i zatrud­nienia. Arty­kuły Marcina Radzi­wołka (Emi­gracja rodziców jako problem peda­go­giczny), Kata­rzyny M. Stanek (Stres i wypa­lenie zawo­dowe pra­cow­ników socjal­nych. Kon­se­kwencje pracy z klientem czy orga­ni­zacji pracy?) oraz Ger­trudy Wie­czorek i Kata­rzyny Bar­to­szek (Wsparcie i moż­li­wości pomocy wete­ranom w Polsce) kon­cen­trują się na pro­ce­sach przy­go­to­wania pra­cow­ników służb spo­łecz­nych (peda­gogów, pra­cow­ników socjal­nych czy psy­cho­logów) do pracy z poja­wia­ją­cymi się wciąż nowymi sytu­acjami i zja­wi­skami, jakich doświad­czają pod­mioty ich bez­po­śred­nich oddzia­ływań. Czer­piąc z doświad­czeń okresu mię­dzy­wo­jen­nego, Janusz Kościel­niak zwrócił uwagę na istotne ele­menty pracy z osobami bez­ro­bot­nymi, które mogą być adap­to­wane do współ­cze­snej prak­tyki m.in. w zakresie moty­wo­wania do prze­kwa­li­fi­ko­wy­wania się i podej­mo­wania zatrud­nienia [Kwestia bez­ro­bocia i pomocy bez­ro­botnym w Polsce w okresu mię­dzy­wo­jen­nego w pismach pio­niera socjo­logii parafii księdza Fran­ciszka Mirka (1893 – 1970)].

Źródło :
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​fe​eria​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.zie​lo​na​sowa​.pl
www​.publicat​.pl
www​.komlogo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.aspra​.pl