Polecane nowości w zbiorach – czerwiec

Polecane nowości w zbiorach – czerwiec

Sztuka oceniania : motywo­wanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. – Wydanie pierwsze. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2018.
Sygn. 164769

W ocenianiu szkolnym, które jest przed­miotem rozważań niniej­szej publi­kacji, nie można pozwolić na subiek­ty­wizm oceny, choć jedno­cze­śnie też nie można się od niego całko­wicie uwolnić. Ocenianie szkolne jest lub raczej powinno być głównym narzę­dziem motywacji. Od umiejęt­ności nauczy­ciela zależy, czy takim narzę­dziem się stanie, czy wzmac­niać będzie motywację zewnętrzną wyraża­jącą się w uczeniu dla stopni, czy motywację wewnętrzną wyraża­jąca się w uczeniu dla własnego rozwoju i związanej z tym satys­fakcji.[…]
Ocenianie to funda­men­talne narzę­dzie motywacji w procesie uczenia się ucznia. Jeśli spełnić ma swoją diagno­styczną i kształ­tu­jącą funkcję i przyczynić się do peł­nego wykorzy­stania i rozwoju poten­cjału każdego ucznia, musi być prowa­dzone z uwzględ­nie­niem prawi­dło­wości, które mu towarzyszą. Od nauczy­ciela zależy, jakie de facto funkcje będzie spełniać w procesie edukacji szkolnej, czy stanie się narzę­dziem służącym głównie klasy­fi­kacji ucznia i uczyć go będzie strategii prze­trwania czy wzbudzać będzie motywację wewnętrzną, wyraża­jącą się w gotowości ucznia do pozna­wania siebie i swoich możli­wości, samodziel­nego plano­wania ich rozwoju i ponoszenia za ten rozwój odpowie­dzial­ności. Ocenianie to zadanie nie­łatwe. Stawia przed nauczy­cielem szereg trudności, dylematów i wyzwań. Zmusza do rozpo­zna­wania i pokony­wania mecha­ni­zmów zakłó­ca­ją­cych proces poznawczy, a więc i ocenę.[…]

Wielka księga wartości : opowia­dania o szcze­rości, tolerancji i innych ważnych sprawach / Teresa Blanch, Anna Gasol. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Nasza Księgarnia, 2018.
Sygn. 164770

Wielka księga wartości“ to szesna­ście niezwy­kłych opowieści, dzięki którym nauczymy się stawiać czoła trudnym sytuacjom i szukać ich rozwią­zania. Dowiemy się, na czym polegają tolerancja, uprzej­mość, solidar­ność, szcze­rość oraz empatia i jakie mają znaczenie w życiu każdego człowieka. Odkry­jemy też, jak ważne jest akcep­to­wanie siebie.
To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która uczy nas zrozu­mienia i empatii. To książka, która pokazuje, jak żyć.
Przepięknie zilustro­wana „Wielka księga wartości“ pomoże również dorosłym, którzy chcie­liby w przystępny sposób opowie­dzieć dzieciom, czym kierować się w życiu.

Uzależ­nienia behawio­ralne / Iwona Grzego­rzewska, Lidia Cierpiał­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 165069, 165070p

Zanim Czytelnik przej­dzie do analizy zapre­zen­to­wa­nych w publi­kacji różnych form uzależ­nień behawio­ral­nych, warto na chwilę zatrzymać się przy tym, robiącym furorę pojęciu, wskazując, że należy ono do najmłod­szego, jakimi w naukach społecz­nych operują psycho­logia, psychia­tria i pedago­gika. Przyj­mu­jemy zatem, że do tej grupy zaliczać będziemy tego typu zacho­wania ryzykowne człowieka, które wywołują syndrom uzależ­nienia psychicz­nego, a nie są związane z używa­niem żadnej substancji chemicznej. Przyj­mu­jemy zatem, że uzależ­nienia behawio­ralne należą do szkodli­wych (najczę­ściej psychicznie, ale i fizycznie) zachowań kompul­syw­nych, opiera­ją­cych się na przymusie określo­nego postę­po­wania bez względu na świado­mość i dotkli­wość wywoły­wa­nych szkód.
Omawiane w publi­kacji uzależ­nienia określane są jako behawio­ralne, a więc inne niż znane powszechnie uzależ­nienia chemiczne (np. narko­tyki, dopalacze, alkohol, leki, nikotyna) i najczę­ściej zalicza się do nich: zaburzenia jedzenia (bulimia, obżar­stwo, anoreksja), zakupo­ho­lizm, sekso­ho­lizm, hazard, uzależ­nienie od techno­logii cyfro­wych, praco­ho­lizm, wizuali­zacje (np. uzależ­nienie od operacji i zabiegów plastycz­nych, a także upięk­szania ciała), tanoreksję i bigoreksję.

Wybrane metody jakościowe w badaniach pedago­gicz­nych. Cz. 1 / Magda­lena Ciechowska, Maria Szymańska. – Wydanie 2. uzupeł­nione. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.
Sygn. 165076p, 164077

Publi­kacja stanowi intere­su­jące i pożyteczne wpro­wadzenie do wybra­nych metod i technik badań jakościo­wych. Godna uwagi jest wytrwa­łość autorek w dążeniu do przeka­zania i uporząd­ko­wania wiedzy o wybra­nych metodach jakościo­wych, które mogą być przydatne w badaniach pedago­gicz­nych. Na podkre­ślenie zasłu­guje też to, że autorki wobec niewy­star­cza­ją­cego oświe­tlenia wielu zagad­nień w polskiej litera­turze naukowej sięgnęły do licznych publi­kacji zagra­nicz­nych, przyta­czając z nich ustalenia defini­cyjne, klasy­fi­kacje, różne sposoby uzasad­nień i inter­pretacji.
Książka zawiera wiele nowej wiedzy o badaniach jakościo­wych, wiedzy uporząd­ko­wanej, przydatnej w pracach badaw­czych nauczy­cieli i studentów. Mam więc nadzieję, że publi­kacja autor­stwa Magda­leny Ciechow­skiej i Marii Szymań­skiej będzie stanowić warto­ściową lekturę dla licznych czytel­ników.
Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława J. Szymań­skiego

Świat wartości jako trzecie środo­wisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Katowice : „Śląsk“ Wydaw­nictwo Naukowe, 2018.
Sygn. 165083, 165084

W złożonym procesie weryfi­kacji i asymi­lacji dziedzi­czo­nych wartości oraz w procesie ich wzboga­cania przez tworzenie nowych uczest­niczą zarówno rozum, jak i uczucia ludzkie. Dlatego ludzie akcep­tują, przej­mują i tworzą nie tylko te wartości, które wskazuje im rozum, ale również takie, które sprawiają im przyjem­ność lub się im podobają, choć są irracjo­nalne lub wywodzą się ze skłon­ności do myślenia ukierun­ko­wa­nego życze­niami. W zależ­ności od konkretnej sytuacji życiowej i wynika­ją­cych z niej potrzeb, ludzie podchodzą do wartości zarówno w sposób racjo­nalno-pragma­tyczny, jak i irracjo­nalno-utopijny. Tworząc i przyj­mując rozmaite wartości, kierują się więc w jednych sytuacjach trzeźwą kalku­lacją, a w innych doraź­nymi pragnie­niami lub wskaza­niami, np. reklamy czy też mody. […]
Ze Wstępu

Edusfera jako holistyczna kategoria pedago­giki ogólnej : zarys idei / Roman Schulz. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018.
Sygn. 165090, 165091

W niniej­szym studium rozważa się potrzebę oraz możli­wość wzboga­cenia ogółu dotych­cza­so­wych terminów desygnu­ją­cych całość zjawisk eduka­cyj­nych w społe­czeń­stwie przez pojęcie edusfery.

W ramach tak określo­nego projektu dokonuje się – w trybie analizy koncep­tu­alnej – dwuwy­mia­rowej charak­te­ry­styki dziedziny edukacji: jako części systemu socjo­kul­tu­ro­wego oraz jako odrębnej całości kultu­rowej.

Zasto­so­wanie obydwu tych perspektyw wydaje się przydatne (a może nawet niezbędne) do pełnego określenia statusu zjawisk eduka­cyj­nych.

Animacja kultury w perspek­tywie pedago­gicznej : studia i szkice / Dariusz Kubinowski, Urszula Lewar­to­wicz. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165110, 165111

Główną wartość książki Dariusza Kubinow­skiego i Urszuli Lewar­to­wicz upatruję w tym, iż w sposób syste­ma­tyczny prezen­tuje ona stan refleksji na temat animacji kultury w Polsce po 1989 roku. Porząd­kuje to, co funkcjo­nuje w dużej mierze w postaci rozpro­szo­nych artykułów, i dzięki temu jest pomocna w ocenie tej dziedziny, może stać się również punktem wyjścia do posta­wienia dalszych pytań. […] Cel główny, czyli zdanie relacji ze stanu badań nad animacją, w moim przeko­naniu w pełni udało się osiągnąć. Czytając książkę, można się przekonać, że jest ona zgodna z tym, co jest podno­szone i co się twierdzi na temat animacji w nurcie inspi­ro­wanym przez pedago­gikę kultury. Świadczy o tym już sama struk­tura publi­kacji, w której w kolej­nych rozdzia­łach omówione są najczę­ściej podno­szone i dysku­to­wane zagad­nienia, a także odpowiednio dobrana, szeroka litera­tura przed­miotu.
Z recenzji dr hab. Ewy Bobrow­skiej

Ewalu­acja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165129, 165130

Książka jest wynikiem wielo­let­nich prac nad teore­tycznym i praktycznym modelem ewalu­acji społecznej, która znajduje zasto­so­wanie w edukacji; może być także prowa­dzona na wszyst­kich innych obsza­rach w stosunku do przed­miotów, które mogą być podda­wane badaniom ewalu­acyjnym. Zapro­po­no­wany model ewalu­acji przez wiele lat był wdrażany i prakty­ko­wany przez autorkę w licznych podej­mo­wa­nych przez nią badaniach ewalu­acyj­nych, wprowa­dzając do nich elementy uspołecz­nienia, dialogu i party­cy­pacji różno­rod­nych grup społecz­nych, będących pośrednio bądź bezpo­średnio uczest­ni­kami badań ewalu­acyj­nych lub grup i insty­tucji zainte­re­so­wa­nych wynikami ewalu­acji.
Książka jest próbą wskazania poten­cjałów ewalu­acji w jej uspołecz­nionym modelu; jest także próbą nakre­ślenia potrzeb wdrożenia tego typu ewalu­acji, który w swoich założe­niach nawią­zuje do doświad­czeń pedago­gicz­nych, m.in. pedago­giki społecznej, ale także pedago­giki krytycznej. W tym pierw­szym odwołaniu ewalu­acja nawią­zuje do warto­ścio­wania, praktycz­ności i celowości. Badania ewalu­acyjne mają także wiele wspól­nych elementów z badaniami krytycz­nymi. Ich zbieżne przesłanki zawie­rają się np. w potrze­bach dostrze­gania zmien­ności rzeczy­wi­stości społecznej, usytu­owaniu badacza wewnątrz badanej rzeczy­wi­stości, odwołaniu do kontekstu społecz­nego i podej­mo­waniu przez badacza krytyki zarówno w jej pozytywnym, jak i negatywnym kontek­ście.
Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozumienie, metodo­logię i możli­wości wykorzy­stania ewalu­acji społecznej w edukacji oraz drogę do wypra­co­wania właściwej kultury ewalu­acyjnej, jaka stanowi długo­fa­lowy cel jej stoso­wania.

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165152, 165153

Celem niniej­szej monografii jest oszaco­wanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem zasad dydak­tyki autono­mi­zu­jącej.

Dotych­cza­sowe ustalenia naukowe w tym obszarze są niewy­star­cza­jące, a zgroma­dzone dane wymagają usyste­ma­ty­zo­wania odpowiednio do obecnego polskiego kontekstu eduka­cyj­nego. Rozwa­żania prowa­dzone są poprzez analizę dotych­cza­so­wych ustaleń w tym zakresie (propo­zycje teore­tyczno-anali­tyczne zawarte w rozdziale pierw­szym, drugim i trzecim) oraz dyskusję badań własnych zapre­zen­to­wa­nych w rozdziale czwartym.

Probacja : teoria i metodyka / Bartło­miej Skowroński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 165159

W publi­kacji przed­sta­wiono koncepcję probacji inspi­ro­waną casewor­kiem, czyli pracą z indywi­du­alnym przypad­kiem.

W monografii został uwzględ­niony najnowszy stan badań dotyczący metod pracy z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego społe­czeń­stwo oczekuje zmian w zacho­waniu. Prezen­to­wana koncepcja stanowi konkre­ty­zację przynaj­mniej części elementów metodycz­nych w obszarze probacji, które istniały od dawna, uzupeł­nioną o nowe metody pracy.

Książka zainte­re­suje kuratorów wykonu­ją­cych orzeczenia w sprawach karnych, może stanowić inspi­rację także dla kuratorów wykonu­ją­cych orzeczenia w sprawach rodzin­nych.

Proces emancy­pacji kultury szkoły / Maria Czere­pa­niak-Walczak. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
Sygn. 165160, 165161

Książka jest zapro­sze­niem do dyskusji nad możli­wo­ścią emancy­pacji kultury szkoły – upełno­moc­nienia wszyst­kich podmiotów współ­two­rzą­cych system kultu­rowy szkoły w relacjach z jej dynamicznym kontek­stem społecznym i światem wirtu­alnym, w którym zanurzona jest współ­czesna edukacja.
Wiedza o złożo­ności, wielo­war­stwo­wości i wielo­wy­mia­ro­wości kultury szkoły i rozumienie jej specy­fiki są podstawą racjo­nal­nych, reflek­syj­nych, długo­fa­lo­wych procesów krytycznej świado­mości. W publi­kacji autorka przed­sta­wiła warunki wyzwa­lania się szkoły i edukacji z syste­mo­wych, admini­stra­cyj­nych i politycz­nych ograni­czeń i restrykcji. Kultura szkoły została ukazana z perspek­tywy procesu jej emancy­pacji z uwzględ­nie­niem obecnych realiów życia polityczno-społecz­nego oraz histo­rycz­nego kontekstu specy­fiki kultury insty­tucji eduka­cyjnej, w tym specy­ficz­nych dla niej symbo­liki i języka.
Adresatem książki jest kadra pedago­giczna szkół (dyrekcja, nauczy­ciele, pedagog, psycholog szkolny), publi­kacja może być przydatna także władzom oświa­towym różnego szczebla oraz publi­cy­stom wypowia­da­jącym się kwestiach edukacji w Polsce. Może stać się również inspi­racją krytycznej refleksji nad własnym oglądem kultury szkoły dla badaczy z kręgów akade­mic­kich – brak publi­kacji z tego zakresu jest dotkliwy, zarówno dla teorii, jak i dla praktyki.

Nauczy­ciel-tutor : prakse­olo­giczna rekon­strukcja tutoringu szkol­nego / Sławomir Krzychała. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165178, 165179

Książka Sławo­mira Krzychały jest dziełem ukazu­jącym wielo­wy­mia­rowe podej­ście do tutoringu szkol­nego, w perspek­tywie założeń teore­tycz­nych, reali­zo­wa­nych działań, aktyw­ności nauczy­cieli i nauczy­cielek, ale również (a w zasadzie przede wszystkim) podsu­mo­wania pewnego przed­się­wzięcia eduka­cyj­nego i inter­pre­tacji doświad­czeń, jakie wraz z nim się pojawiły.
[…] o wyjąt­ko­wości niniej­szej publi­kacji świadczą: badane insty­tucje (gimnazja), czas badania i przygo­to­wania monografii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób monografia staje się naukowym podsu­mo­wa­niem zarówno pewnego typu szkół, jak i unika­to­wych projektów w nich reali­zo­wa­nych i będzie czytana jako jedno z pierw­szych podsu­mowań funkcjo­no­wania polskich gimna­zjów.
Z recenzji dr. hab. Pawła Rudnic­kiego, prof. DSW

Źródło :

www​.nowik​.com​.pl
www​.nk​.com​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ignatianum​.edu​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.profinfo​.pl