Pole­cane nowości w zbio­rach – czerwiec

Pole­cane nowości w zbio­rach – czerwiec

Sztuka oceniania : moty­wo­wanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubi­czek. – Wydanie pierwsze. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2018.
Sygn. 164769

W ocenianiu szkolnym, które jest przed­miotem rozważań niniej­szej publi­kacji, nie można pozwolić na subiek­ty­wizm oceny, choć jedno­cze­śnie też nie można się od niego całko­wicie uwolnić. Ocenianie szkolne jest lub raczej powinno być głównym narzę­dziem moty­wacji. Od umie­jęt­ności nauczy­ciela zależy, czy takim narzę­dziem się stanie, czy wzmac­niać będzie moty­wację zewnętrzną wyra­ża­jącą się w uczeniu dla stopni, czy moty­wację wewnętrzną wyra­ża­jąca się w uczeniu dla własnego rozwoju i zwią­zanej z tym satysfakcji.[…]
Ocenianie to funda­men­talne narzę­dzie moty­wacji w procesie uczenia się ucznia. Jeśli spełnić ma swoją diagno­styczną i kształ­tu­jącą funkcję i przy­czynić się do peł­nego wyko­rzy­stania i rozwoju poten­cjału każdego ucznia, musi być prowa­dzone z uwzględ­nie­niem prawi­dło­wości, które mu towa­rzyszą. Od nauczy­ciela zależy, jakie de facto funkcje będzie speł­niać w procesie edukacji szkolnej, czy stanie się narzę­dziem służącym głównie klasy­fi­kacji ucznia i uczyć go będzie stra­tegii prze­trwania czy wzbu­dzać będzie moty­wację wewnętrzną, wyra­ża­jącą się w goto­wości ucznia do pozna­wania siebie i swoich możli­wości, samo­dziel­nego plano­wania ich rozwoju i pono­szenia za ten rozwój odpo­wie­dzial­ności. Ocenianie to zadanie nie­łatwe. Stawia przed nauczy­cielem szereg trud­ności, dyle­matów i wyzwań. Zmusza do rozpo­zna­wania i poko­ny­wania mecha­ni­zmów zakłó­ca­ją­cych proces poznawczy, a więc i ocenę.[…]

Wielka księga wartości : opowia­dania o szcze­rości, tole­rancji i innych ważnych spra­wach / Teresa Blanch, Anna Gasol. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Nasza Księ­garnia, 2018.
Sygn. 164770

Wielka księga wartości“ to szes­na­ście niezwy­kłych opowieści, dzięki którym nauczymy się stawiać czoła trudnym sytu­acjom i szukać ich rozwią­zania. Dowiemy się, na czym pole­gają tole­rancja, uprzej­mość, soli­dar­ność, szcze­rość oraz empatia i jakie mają znaczenie w życiu każdego czło­wieka. Odkry­jemy też, jak ważne jest akcep­to­wanie siebie.
To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która uczy nas zrozu­mienia i empatii. To książka, która poka­zuje, jak żyć.
Prze­pięknie zilu­stro­wana „Wielka księga wartości“ pomoże również doro­słym, którzy chcie­liby w przy­stępny sposób opowie­dzieć dzie­ciom, czym kierować się w życiu.

Uzależ­nienia beha­wio­ralne / Iwona Grze­go­rzewska, Lidia Cier­piał­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 165069, 165070p

Zanim Czytelnik przej­dzie do analizy zapre­zen­to­wa­nych w publi­kacji różnych form uzależ­nień beha­wio­ral­nych, warto na chwilę zatrzymać się przy tym, robiącym furorę pojęciu, wska­zując, że należy ono do najmłod­szego, jakimi w naukach społecz­nych operują psycho­logia, psychia­tria i peda­go­gika. Przyj­mu­jemy zatem, że do tej grupy zali­czać będziemy tego typu zacho­wania ryzy­kowne czło­wieka, które wywo­łują syndrom uzależ­nienia psychicz­nego, a nie są zwią­zane z używa­niem żadnej substancji chemicznej. Przyj­mu­jemy zatem, że uzależ­nienia beha­wio­ralne należą do szko­dli­wych (najczę­ściej psychicznie, ale i fizycznie) zachowań kompul­syw­nych, opie­ra­ją­cych się na przy­musie okre­ślo­nego postę­po­wania bez względu na świa­do­mość i dotkli­wość wywo­ły­wa­nych szkód.
Omawiane w publi­kacji uzależ­nienia okre­ślane są jako beha­wio­ralne, a więc inne niż znane powszechnie uzależ­nienia chemiczne (np. narko­tyki, dopa­lacze, alkohol, leki, niko­tyna) i najczę­ściej zalicza się do nich: zabu­rzenia jedzenia (bulimia, obżar­stwo, anoreksja), zaku­po­ho­lizm, sekso­ho­lizm, hazard, uzależ­nienie od tech­no­logii cyfro­wych, praco­ho­lizm, wizu­ali­zacje (np. uzależ­nienie od operacji i zabiegów plastycz­nych, a także upięk­szania ciała), tano­reksję i bigoreksję.

Wybrane metody jako­ściowe w bada­niach peda­go­gicz­nych. Cz. 1 / Magda­lena Ciechowska, Maria Szymańska. – Wydanie 2. uzupeł­nione. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2018.
Sygn. 165076p, 164077

Publi­kacja stanowi inte­re­su­jące i poży­teczne wpro­wadzenie do wybra­nych metod i technik badań jako­ścio­wych. Godna uwagi jest wytrwa­łość autorek w dążeniu do prze­ka­zania i uporząd­ko­wania wiedzy o wybra­nych meto­dach jako­ścio­wych, które mogą być przy­datne w bada­niach peda­go­gicz­nych. Na podkre­ślenie zasłu­guje też to, że autorki wobec niewy­star­cza­ją­cego oświe­tlenia wielu zagad­nień w polskiej lite­ra­turze naukowej sięgnęły do licz­nych publi­kacji zagra­nicz­nych, przy­ta­czając z nich usta­lenia defi­ni­cyjne, klasy­fi­kacje, różne sposoby uzasad­nień i interpretacji.
Książka zawiera wiele nowej wiedzy o bada­niach jako­ścio­wych, wiedzy uporząd­ko­wanej, przy­datnej w pracach badaw­czych nauczy­cieli i studentów. Mam więc nadzieję, że publi­kacja autor­stwa Magda­leny Ciechow­skiej i Marii Szymań­skiej będzie stanowić warto­ściową lekturę dla licz­nych czytelników.
Z recenzji prof. dr. hab. Miro­sława J. Szymańskiego

Świat wartości jako trzecie środo­wisko istnienia czło­wieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Kato­wice : „Śląsk“ Wydaw­nictwo Naukowe, 2018.
Sygn. 165083, 165084

W złożonym procesie wery­fi­kacji i asymi­lacji dzie­dzi­czo­nych wartości oraz w procesie ich wzbo­ga­cania przez tworzenie nowych uczest­niczą zarówno rozum, jak i uczucia ludzkie. Dlatego ludzie akcep­tują, przej­mują i tworzą nie tylko te wartości, które wska­zuje im rozum, ale również takie, które spra­wiają im przy­jem­ność lub się im podo­bają, choć są irra­cjo­nalne lub wywodzą się ze skłon­ności do myślenia ukie­run­ko­wa­nego życze­niami. W zależ­ności od konkretnej sytu­acji życiowej i wyni­ka­ją­cych z niej potrzeb, ludzie podchodzą do wartości zarówno w sposób racjo­nalno-prag­ma­tyczny, jak i irra­cjo­nalno-utopijny. Tworząc i przyj­mując rozmaite wartości, kierują się więc w jednych sytu­acjach trzeźwą kalku­lacją, a w innych doraź­nymi pragnie­niami lub wska­za­niami, np. reklamy czy też mody. […]
Ze Wstępu

Edus­fera jako holi­styczna kate­goria peda­go­giki ogólnej : zarys idei / Roman Schulz. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018.
Sygn. 165090, 165091

W niniej­szym studium rozważa się potrzebę oraz możli­wość wzbo­ga­cenia ogółu dotych­cza­so­wych terminów desy­gnu­ją­cych całość zjawisk eduka­cyj­nych w społe­czeń­stwie przez pojęcie edusfery.

W ramach tak okre­ślo­nego projektu doko­nuje się – w trybie analizy koncep­tu­alnej – dwuwy­mia­rowej charak­te­ry­styki dzie­dziny edukacji: jako części systemu socjo­kul­tu­ro­wego oraz jako odrębnej całości kulturowej.

Zasto­so­wanie obydwu tych perspektyw wydaje się przy­datne (a może nawet niezbędne) do pełnego okre­ślenia statusu zjawisk edukacyjnych.

Animacja kultury w perspek­tywie peda­go­gicznej : studia i szkice / Dariusz Kubi­nowski, Urszula Lewar­to­wicz. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165110, 165111

Główną wartość książki Dariusza Kubi­now­skiego i Urszuli Lewar­to­wicz upatruję w tym, iż w sposób syste­ma­tyczny prezen­tuje ona stan refleksji na temat animacji kultury w Polsce po 1989 roku. Porząd­kuje to, co funk­cjo­nuje w dużej mierze w postaci rozpro­szo­nych arty­kułów, i dzięki temu jest pomocna w ocenie tej dzie­dziny, może stać się również punktem wyjścia do posta­wienia dalszych pytań. […] Cel główny, czyli zdanie relacji ze stanu badań nad animacją, w moim prze­ko­naniu w pełni udało się osią­gnąć. Czytając książkę, można się prze­konać, że jest ona zgodna z tym, co jest podno­szone i co się twierdzi na temat animacji w nurcie inspi­ro­wanym przez peda­go­gikę kultury. Świadczy o tym już sama struk­tura publi­kacji, w której w kolej­nych rozdzia­łach omówione są najczę­ściej podno­szone i dysku­to­wane zagad­nienia, a także odpo­wiednio dobrana, szeroka lite­ra­tura przedmiotu.
Z recenzji dr hab. Ewy Bobrowskiej

Ewalu­acja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165129, 165130

Książka jest wyni­kiem wielo­let­nich prac nad teore­tycznym i prak­tycznym modelem ewalu­acji społecznej, która znaj­duje zasto­so­wanie w edukacji; może być także prowa­dzona na wszyst­kich innych obsza­rach w stosunku do przed­miotów, które mogą być podda­wane bada­niom ewalu­acyjnym. Zapro­po­no­wany model ewalu­acji przez wiele lat był wdra­żany i prak­ty­ko­wany przez autorkę w licz­nych podej­mo­wa­nych przez nią bada­niach ewalu­acyj­nych, wpro­wa­dzając do nich elementy uspo­łecz­nienia, dialogu i party­cy­pacji różno­rod­nych grup społecz­nych, będą­cych pośrednio bądź bezpo­średnio uczest­ni­kami badań ewalu­acyj­nych lub grup i insty­tucji zain­te­re­so­wa­nych wyni­kami ewaluacji.
Książka jest próbą wska­zania poten­cjałów ewalu­acji w jej uspo­łecz­nionym modelu; jest także próbą nakre­ślenia potrzeb wdro­żenia tego typu ewalu­acji, który w swoich zało­że­niach nawią­zuje do doświad­czeń peda­go­gicz­nych, m.in. peda­go­giki społecznej, ale także peda­go­giki krytycznej. W tym pierw­szym odwo­łaniu ewalu­acja nawią­zuje do warto­ścio­wania, prak­tycz­ności i celo­wości. Badania ewalu­acyjne mają także wiele wspól­nych elementów z bada­niami krytycz­nymi. Ich zbieżne prze­słanki zawie­rają się np. w potrze­bach dostrze­gania zmien­ności rzeczy­wi­stości społecznej, usytu­owaniu badacza wewnątrz badanej rzeczy­wi­stości, odwo­łaniu do kontekstu społecz­nego i podej­mo­waniu przez badacza krytyki zarówno w jej pozy­tywnym, jak i nega­tywnym kontekście.
Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozu­mienie, meto­do­logię i możli­wości wyko­rzy­stania ewalu­acji społecznej w edukacji oraz drogę do wypra­co­wania właściwej kultury ewalu­acyjnej, jaka stanowi długo­fa­lowy cel jej stosowania.

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165152, 165153

Celem niniej­szej mono­grafii jest osza­co­wanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem zasad dydak­tyki autonomizującej.

Dotych­cza­sowe usta­lenia naukowe w tym obszarze są niewy­star­cza­jące, a zgro­ma­dzone dane wyma­gają usys­te­ma­ty­zo­wania odpo­wiednio do obec­nego polskiego kontekstu eduka­cyj­nego. Rozwa­żania prowa­dzone są poprzez analizę dotych­cza­so­wych ustaleń w tym zakresie (propo­zycje teore­tyczno-anali­tyczne zawarte w rozdziale pierw­szym, drugim i trzecim) oraz dyskusję badań własnych zapre­zen­to­wa­nych w rozdziale czwartym.

Probacja : teoria i meto­dyka / Bartło­miej Skow­roński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 165159

W publi­kacji przed­sta­wiono koncepcję probacji inspi­ro­waną case­wor­kiem, czyli pracą z indy­wi­du­alnym przypadkiem.

W mono­grafii został uwzględ­niony najnowszy stan badań doty­czący metod pracy z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego społe­czeń­stwo ocze­kuje zmian w zacho­waniu. Prezen­to­wana koncepcja stanowi konkre­ty­zację przy­naj­mniej części elementów meto­dycz­nych w obszarze probacji, które istniały od dawna, uzupeł­nioną o nowe metody pracy.

Książka zain­te­re­suje kura­torów wyko­nu­ją­cych orze­czenia w spra­wach karnych, może stanowić inspi­rację także dla kura­torów wyko­nu­ją­cych orze­czenia w spra­wach rodzinnych.

Proces eman­cy­pacji kultury szkoły / Maria Czere­pa­niak-Walczak. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
Sygn. 165160, 165161

Książka jest zapro­sze­niem do dyskusji nad możli­wo­ścią eman­cy­pacji kultury szkoły – upeł­no­moc­nienia wszyst­kich podmiotów współ­two­rzą­cych system kultu­rowy szkoły w rela­cjach z jej dyna­micznym kontek­stem społecznym i światem wirtu­alnym, w którym zanu­rzona jest współ­czesna edukacja.
Wiedza o złożo­ności, wielo­war­stwo­wości i wielo­wy­mia­ro­wości kultury szkoły i rozu­mienie jej specy­fiki są podstawą racjo­nal­nych, reflek­syj­nych, długo­fa­lo­wych procesów krytycznej świa­do­mości. W publi­kacji autorka przed­sta­wiła warunki wyzwa­lania się szkoły i edukacji z syste­mo­wych, admi­ni­stra­cyj­nych i poli­tycz­nych ogra­ni­czeń i restrykcji. Kultura szkoły została ukazana z perspek­tywy procesu jej eman­cy­pacji z uwzględ­nie­niem obec­nych realiów życia poli­tyczno-społecz­nego oraz histo­rycz­nego kontekstu specy­fiki kultury insty­tucji eduka­cyjnej, w tym specy­ficz­nych dla niej symbo­liki i języka.
Adre­satem książki jest kadra peda­go­giczna szkół (dyrekcja, nauczy­ciele, pedagog, psycholog szkolny), publi­kacja może być przy­datna także władzom oświa­towym różnego szczebla oraz publi­cy­stom wypo­wia­da­jącym się kwestiach edukacji w Polsce. Może stać się również inspi­racją krytycznej refleksji nad własnym oglądem kultury szkoły dla badaczy z kręgów akade­mic­kich – brak publi­kacji z tego zakresu jest dotkliwy, zarówno dla teorii, jak i dla praktyki.

Nauczy­ciel-tutor : prak­se­olo­giczna rekon­strukcja tuto­ringu szkol­nego / Sławomir Krzy­chała. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165178, 165179

Książka Sławo­mira Krzy­chały jest dziełem ukazu­jącym wielo­wy­mia­rowe podej­ście do tuto­ringu szkol­nego, w perspek­tywie założeń teore­tycz­nych, reali­zo­wa­nych działań, aktyw­ności nauczy­cieli i nauczy­cielek, ale również (a w zasa­dzie przede wszystkim) podsu­mo­wania pewnego przed­się­wzięcia eduka­cyj­nego i inter­pre­tacji doświad­czeń, jakie wraz z nim się pojawiły.
[…] o wyjąt­ko­wości niniej­szej publi­kacji świadczą: badane insty­tucje (gimnazja), czas badania i przy­go­to­wania mono­grafii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób mono­grafia staje się naukowym podsu­mo­wa­niem zarówno pewnego typu szkół, jak i unika­to­wych projektów w nich reali­zo­wa­nych i będzie czytana jako jedno z pierw­szych podsu­mowań funk­cjo­no­wania polskich gimnazjów.
Z recenzji dr. hab. Pawła Rudnic­kiego, prof. DSW

Źródło :

www​.nowik​.com​.pl
www​.nk​.com​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.profinfo​.pl