Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Niety­powi użyt­kow­nicy bibliotek : poradnik psycho­lo­giczny / Bożena Karzewska. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 164553pb, 164700

Książka ma charakter porad­ni­kowy. Autorka w 11 rozdzia­łach przed­stawia na podstawie lite­ra­tury i własnych doświad­czeń problemy dzieci z różnymi zabu­rze­niami (ADHD, dysleksja, dysgrafia, zabu­rzenia osobo­wości: nerwica, nadpo­bu­dli­wość, nieśmia­łość, nieprzy­sto­so­wanie społeczne. Omawia specy­fikę pracy z niety­po­wymi użyt­kow­ni­kami biblio­teki. Zwraca uwagę na kontakt biblio­te­karza z takimi czytel­ni­kami, sposoby postę­po­wania, ich pozy­ski­wanie jako stałych odbiorców biblio­teki. Porusza też problem stereo­typu, wize­runku biblio­te­karza w społe­czeń­stwie i zjawisko aser­tyw­ności, które może pomóc w zwal­czaniu nega­tyw­nego postrze­gania tej grupy zawo­dowej. Lektura dla każdego bibliotekarza!

Info­mor­foza : zarzą­dzanie infor­macją w nowych mediach / Maria Nowina Konopka. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copy­right 2017.
Sygn. 165034pb, 165035

Info­mor­foza jest niekwe­stio­no­wanym faktem społecznym. To proces, który prezen­tuje wewnętrzną dyna­mikę, jest otwarty, ukazuje znaczenie wielu nowych elementów (np. komer­cja­li­zacji inter­netu, geografii prze­pływu infor­macji, kurczą­cego się pola wolności i zwięk­sza­ją­cego się zakresu kontroli w inter­necie), a także mecha­ni­zmów dotych­czas badawczo nieroz­po­zna­nych, niezdia­gno­zo­wa­nych. Bezdy­sku­syjnie wymaga on pogłę­bio­nego oglądu badaw­czego, co w recen­zo­wanej pracy zostało zreali­zo­wane w stopniu zaawan­so­wanym i wysoce zado­wa­la­jącym z nauko­wego punktu widzenia.
z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas

Śmierć w lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej / pod redakcją Kata­rzyny Slany. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165081, 165082

Mono­grafia zaty­tu­ło­wana „Śmierć w lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej“ poświę­cona została prze­mi­janiu jako jednemu z kluczo­wych tematów egzy­sten­cjal­nych obec­nych w lite­ra­turze kiero­wanej do niedo­ro­słych odbiorców. Odna­leźć go można m.in. w koły­san­kach, baśniach klasycz­nych i lite­rac­kich, porad­ni­kach konso­la­cyj­nych, XIX-wiecz­nych naucz­kach spod znaku czarnej peda­go­giki i powiast­kach ku prze­strodze, a także w powie­ściach powsta­łych u końca XIX wieku i na początku wieku XX.

Publi­kacja ozna­czona numerem 11 w serii Lite­ra­tura dla Dzieci i Młodzieży – studia.

Multi­bi­blio­te­kar­stwo : praca zbio­rowa / pod redakcją Mai Wojcie­chow­skiej. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2018.
Sygn. 165149pb, 165150

Biblio­teka to dzisiaj insty­tucja wielo­wy­mia­rowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i pielę­gnuje zbiory w ich trady­cyjnym wymiarze, z drugiej zaś nadą­żając za wielo­aspek­to­wymi prze­obra­że­niami społe­czeń­stwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług. Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację dyskusji toczącej się w mediach oraz facho­wych publi­ka­cjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmie­nia­jącym się otoczeniu społecznym. Autorzy tekstów – prak­tycy oraz przed­sta­wi­ciele środo­wisk nauko­wych – podej­mują tematy zwią­zane z zagad­nie­niami multi­me­diów, multi­kul­tu­ro­wości, marke­tingu i wielo­aspek­towej edukacji. Pier­wiast­kiem wspólnym tych rozważań jest wielo­wy­mia­ro­wość usług biblio­tecz­nych i samej biblio­teki, jako insty­tucji, która inte­gruje różne grupy czytel­ników (w tym mniej­szości naro­dowe, etniczne, wyzna­niowe, świa­to­po­glą­dowe itp.), oferując im nowe narzę­dzia pracy, nauki i rozrywki. W książce poja­wiają się takie zagad­nienia jak: blended lear­ning i e‑learning jako metody edukacji czytel­nika, stan­dardy opisu i dystry­bucji obiektów cyfro­wych, tworzenie i zarzą­dzanie multi­me­diami, multi­media w pracy z użyt­kow­ni­kami niepeł­no­spraw­nymi, oferta bibliotek dla mniej­szości naro­do­wych, czytelnik jako prosu­ment, rola perso­nelu biblio­tecz­nego w rozwoju biblio­teki, w tym jego dobór, kształ­cenie, rozwi­janie pasji i talentów.

Źródło:
sbp​.pl
wuj​.pl