Nowości w zbio­rach – sier­pień 2019 r.

Nowości w zbio­rach – sier­pień 2019 r.

Kreatyw­ność : mózg w dobie inno­wacji / Elkhonon Gold­berg ; prze­kład Anna i Marek Binde­rowie. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.

Sygn. 166236

Życie w staro­żytnym Egipcie nie zmie­niło się zbytnio od powstania pira­midy Cheopsa do czasów pano­wania Ramzesa Wiel­kiego, czyli przez jakieś 1300 lat. W naszych czasach zaś spora część wiedzy nabytej na studiach przed dzie­się­cioma laty dziś jest już przestarzała.

Liczba nowości, z którymi mamy do czynienia nie tylko jako jednostki, lecz także jako społe­czeń­stwo, rośnie w galo­pu­jącym tempie.

W społe­czeń­stwie, w którym pano­wała stagnacja infor­ma­cyjna, a zmiany zacho­dziły z pręd­ko­ścią lodowca, stosun­kowo niewiele jedno­stek anga­żo­wało się w procesy twórcze; egzy­stencją zdecy­do­wanej więk­szości społe­czeń­stwa rządziła rutyna, która raz opano­wana wystar­czyła za drogo­wskaz do końca życia. Ale w społe­czeń­stwie, w którym wiedza i umie­jęt­ności odchodzą do lamusa, zanim zdążą stać się rutyną, prak­tycznie każdy czło­wiek staje się częścią procesu twór­czego: jeśli nawet sam nie tworzy orygi­nal­nych rozwiązań, to przy­naj­mniej wyko­rzy­stuje i włącza do swojego życia nowe idee, koncepcje i umie­jęt­ności. Czy taka tendencja wymaga od członków społe­czeń­stwa opar­tego na nowości innego wyko­rzy­sty­wania naszych zasobów neuro­nal­nych, mocy naszego mózgu? Czy to wpłynie na sposób, w jaki zmienia się z wiekiem nasz mózg? Elkhonon Gold­berg próbuje dowieść, że odpo­wiedź na te pytania praw­do­po­dobnie brzmi: „tak”.

Istnieje też druga strona medalu: tworzenie nowości. Jak rodzą się nowa­tor­skie idee? W dobie inno­wa­cyj­ności zrozu­mienie, w jaki sposób mózg czło­wieka prze­twarza nowość, staje się sprawą ogromnej wagi. Jako społe­czeń­stwo mamy dwojaką moty­wację, żeby odkryć mózgowe mecha­nizmy mierzenia się z nowo­ścią: chcemy bowiem dowie­dzieć się zarówno, jak jest konsu­mo­wana, jak i jak jest tworzona. Właśnie ta dwojaka moty­wacja była dla prof. Gold­berga impulsem do napi­sania tej książki.

Kultura, edukacja, tech­no­logia kształ­cenia : konteksty nowo­me­dialne / redakcja naukowa Wojciech Skrzy­dlewski ; [autorzy Agnieszka Cybal-Michalska, Zbyszko Melosik, Tomasz Goban-Klas, Stani­sław Dylak, Krzysztof Wawrzy­niak, Wojciech Skrzy­dlewski, Janusz Morbitzer, Wacław Stry­kowski, Tadeusz Lewo­wicki, Marta Wrońska, Stefan Kwiat­kowski, Natalia Walter, Paweł Topol, Kazi­mierz Wenta, Mariusz Bara­nowski, Szymon Nożyński, Jacek Pyżalski]. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2018.

Sygn. 166237

Media są istotnym skład­ni­kiem kultury, edukacji, funk­cjo­no­wania społecz­nego, rynku pracy i demo­kracji. Książka, którą odda­jemy w ręce czytel­ników, poświę­cona jest tema­tyce zwią­zanej z proce­sami wyra­żania, komu­ni­ko­wania i eduko­wania, w których media pełnią znaczące role. Naukowe docie­kania ukazu­jące związki mediów z kulturą, edukacją i funk­cjo­no­wa­niem społecznym w polskiej prze­strzeni akade­mic­kiej mają bogatą tradycję. W obrębie nauk o edukacji dawno dostrze­żono, że media mogą pełnić wielo­rakie funkcje eduka­cyjne, wspo­magać procesy akwi­zycji wiedzy, stanowić efek­tywne i atrak­cyjne źródła wiedzy. Nowe media na naszych oczach stają się nie tylko dzie­dziną narzędzi inte­lek­tu­al­nych, wyko­rzy­sty­wa­nych w tworzeniu struktur wiedzy, ale przede wszystkim nową, ogól­no­świa­tową domeną komu­ni­ko­wania, edukacji, funk­cjo­no­wania zawo­do­wego i demokracji.

Treść książki zgru­po­wana jest wokół kilku obszarów. Pierwszy z nich dotyczy ukazania proble­ma­tyki nowych mediów w globalnym, kultu­rowym, tech­no­lo­gicznym i eduka­cyjnym charak­terze. Drugi, to wielo­aspek­towe spoj­rzenie na peda­go­gikę i edukację medialną w perspek­tywie dorobku polskiej myśli peda­go­gicznej. Trzeci, ukazuje różno­rodne konteksty kultu­ro­wych, eduka­cyj­nych i społecz­nych zasto­sowań nowych mediów.

Zamiesz­czone w mono­grafii teksty są pióra znawców proble­ma­tyki; podsu­mo­wują aktu­alne docie­kania naukowe, ukazują nowa­tor­skie rozwią­zania, budzą refleksje, z drugiej strony, otwie­rają obszary nowych, inte­re­su­ją­cych rozważań o dużym poten­cjale teore­tycznym i prak­tycznym oraz wska­zują kierunki nowa­tor­skich badań.

Ja w świecie kultury i rozrywki : mój czas wolny / [opra­co­wanie mery­to­ryczne i graficzne Ewa Świę­cicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166238, 166239

Mate­riały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną” to seria książek opra­co­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i tera­peutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia doty­czące działów „Ja w świecie kultury i rozrywki” oraz „Mój czas wolny”. Do ich omówienia wyko­rzy­stano zdjęcia. Na stro­nach parzy­stych znaj­dują się foto­grafie dla ucznia. Na stro­nach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, tera­peuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne poma­gają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umie­jęt­ności zwią­zane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pyta­niami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje.

Budo­wanie własnej tożsa­mości / [opra­co­wanie mery­to­ryczne i graficzne Ewa Świę­cicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166240

Mate­riały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną” to seria książek opra­co­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i tera­peutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia doty­czące działu „Budo­wanie własnej tożsa­mości”. Do ich omówienia wyko­rzy­stano zdjęcia. Na stro­nach parzy­stych znaj­dują się foto­grafie dla ucznia. Na stro­nach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, tera­peuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne poma­gają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umie­jęt­ności zwią­zane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pyta­niami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje.

Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie : poradnik bezpie­czeń­stwa IT dla każdego / Marcin Piele­szek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Helion, ©2019.

Sygn. 166245, 166246

Więk­szość z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez inter­netu. Dostęp do infor­macji, kontakt ze znajo­mymi, zakupy w sieci, prze­lewy online, wirtu­alna edukacja… Nowy, wspa­niały świat wszech­obecnej tech­no­logii, która oferuje nieogra­ni­czone możli­wości. Niestety, w świecie tym obecni są nie tylko ludzie prawi. Sieć, a wraz z nią my sami, coraz częściej pada ofiarą nieuczci­wych członków cyfrowej społecz­ności. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba prze­stępstw doko­ny­wa­nych w inter­necie. Poja­wiają się programy, które para­li­żują całe firmy, orga­ni­zacje, insty­tucje itd., nara­żając je na bardzo dotkliwe straty. Zwykli ludzie tracą pieniądze jako ofiary wyłu­dzeń lub po prostu włamań na konta bankowe.

Nasze cyfrowe bezpie­czeń­stwo w znacznej mierze zależy od nas samych. To użyt­kownik tech­no­logii powi­nien uważać na swoje zacho­wania w wirtu­alnym świecie. Jest on przy­jazny, pod warun­kiem prze­strze­gania pewnych zasad. O tym, jakie to zasady, Czytelnik dowie się z tej książki. Napi­sanej przez zawo­do­wego infor­ma­tyka przy­stępnym, zrozu­miałym języ­kiem. Prze­zna­czonej dla każdego, kto korzysta z inter­netu w pracy i poza nią – słuchając muzyki, rozma­wiając ze znajomym na czacie, czy szukając prze­pisu na ciasto. Poza wiedzą teore­tyczną, poradnik wska­zuje prak­tyczne narzę­dzia – zwykle darmowe – dzięki którym można szybko podnieść poziom swojego cyfro­wego bezpie­czeń­stwa. Prze­zna­czone są one dla powszechnie używa­nych systemów, takich jak Windows na kompu­terze i Android na urzą­dzeniu mobilnym.

Widzę, słyszę, czuję… : zabawy akty­wi­zu­jące zmysły kilku­latków / Aneta Winczewska. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166263

Czytel­nicy znajdą w tej książce fabu­la­ry­zo­wane zabawy, które ułatwiają inte­gro­wanie doznań zmysło­wych dzieci z defi­cy­tami rozwo­jo­wymi. Mogą one zachęcić kilku­latków do ilustro­wania ruchem narracji nauczy­ciela oraz twór­czego prze­twa­rzania „dostar­cza­nych” im bodźców odbie­ra­nych poszcze­gól­nymi zmysłami. Zapre­zen­to­wany mate­riał nie jest alter­na­tywą dla rozwiązań stoso­wa­nych przez specja­li­stów metody inte­gracji senso­rycznej, lecz jest ich twórczą inter­pre­tacją. Publi­kacja adre­so­wana jest przede wszystkim do nauczy­cieli edukacji wcze­snosz­kolnej i przed­szkolnej, peda­gogów i wolon­ta­riuszy pracu­ją­cych w świe­tli­cach tera­peu­tycz­nych oraz studentów, którzy w przy­szłości zamie­rzają prowa­dzić zajęcia prze­zna­czone dla kilku­latków. Zamiesz­czone pomysły mogą wyko­rzy­stywać także rodzice podczas domo­wych ćwiczeń, które mają wspo­magać rozwi­janie spraw­ności ich własnych dzieci.

Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad : orga­ni­zacja, doku­men­tacja, terminy / [Małgo­rzata Celuch, Dariusz Skrzyński, Bożena Winczewska]. – Stan prawny 1 czerwca 2018. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2019.

Sygn. 166265

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki orga­ni­zują wycieczki oraz imprezy na nowych zasadach.

Książka „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Orga­ni­zacja, doku­men­tacja, terminy“ to kompen­dium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor i nauczy­ciel zyska pewność, że reali­zuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i właściwie je dokumentuje.

Ponadto Czytelnik zyska gotowe proce­dury w razie wystą­pienia nieprze­wi­dzianej sytu­acji podczas wycieczki, jak np. spoży­wanie alko­holu przez uczniów, kradzież, pobicie. Ponadto w książce publi­ku­jemy odpo­wiedzi na najczęstsze pyta­naia doty­czące orga­ni­zacji imprez i wycieczek.

Edukacja i uczenie się : 16 najwięk­szych mitów / Jeffrey D. Holmes ; prze­kład Ewa Czer­niawska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2019.

Sygn. 166290, 166291

Zachęcam wszyst­kich – nauczy­cieli, pracow­ników oświaty, dzien­ni­karzy, uczniów, rodziców itd. – aby żądali od ludzi powta­rza­ją­cych okre­ślone opinie na temat edukacji wska­zania odwołań do konkret­nych, dostęp­nych i recen­zo­wa­nych prac badawczych.

Niepew­ność jest niewy­godna. Ale pewność jest absur­dalna.“ Wolter

 • Czy ludzie potrafią prawi­dłowo ocenić, ile umieją?
 • Czy istnieje wiele różnych inteligencji?
 • Czy prezen­tacje multi­me­dialne ułatwiają zdoby­wanie wiedzy?
 • Czy powta­rzanie to skuteczna metoda uczenia się?
 • Czy stoso­wanie nagród sprzyja, czy prze­szkadza w zdoby­waniu wiedzy?
 • Czy osoby mające wysoką samo­ocenę uczą się lepiej?

Jeffrey D. Holmes przyj­rzał się szes­nastu powszechnie podzie­lanym prze­ko­na­niom na temat naby­wania wiedzy. By jedno­znacznie rozstrzy­gnąć o ich naukowej wartości, zebrał impo­nu­jącą liczbę danych z lite­ra­tury naukowej i dokonał ich wnikliwej oraz krytycznej analizy. Rozpra­wiając się z silnie ugrun­to­waną wiedzą potoczną, autor poka­zuje jedno­cze­śnie, jak zachować kryty­cyzm wobec nauko­wych i pseu­do­nau­ko­wych doniesień.

Ewalu­acja eduka­cyjna : społeczne światy ewalu­atorów / Justyna Nowot­niak. - Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.

Sygn. 166292, 166293

Prezen­to­wana publi­kacja skupia się na zagad­nieniu ewalu­acji (w szcze­gól­ności ewalu­acji eduka­cyjnej), które na świecie syste­ma­tycznie zyskuje na znaczeniu, zwięk­szając wpływ na dzia­łania podej­mo­wane w poli­tyce publicznej. Bezpo­średnio wynika to ze wzra­sta­ją­cego nacisku na efek­tyw­ność, traf­ność aloko­wania środków i odpo­wie­dzial­ność działań insty­tucji publicz­nych, także w systemie oświaty. Rola ewalu­acji łączy się z potrzebą budo­wania stra­tegii rozwoju w różnych dzie­dzi­nach życia społecz­nego i zabez­pie­cza­niem inte­resu publicznego.

Przed­mio­tami badania są ewalu­acja wewnętrzna (zbudo­wana na funda­mencie teore­tycznym auto­ewa­lu­acji) i prowa­dzący ją w polskich szko­łach nauczy­ciele, odgry­wa­jący rolę ewalu­atorów. Głów­nymi celami uczy­niono opis ich społecz­nych światów i próbę rekon­strukcji prze­biegu procesu stawania się ewaluatorem.

Adre­sa­tami książki są wszyscy zain­te­re­so­wani ewalu­acją eduka­cyjną – zarówno ci, którzy oprócz ustaleń teore­tycz­nych poszu­kują także kolej­nych empi­rycz­nych odsłon tego zagad­nienia, jak i ci, dla których jest to początek podróży do „stacji ewalu­acja”. Inspi­rację odnajdą w niej również nauczy­ciele wszyst­kich etapów eduka­cyj­nych, którzy podej­mują dzia­łania anali­tyczno-badawcze w ramach swojej prak­tyki zawodowej.

Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na bada­niach nauko­wych program dla osób z zabu­rze­niami czytania na każdym poziomie / Sally Shay­witz ; redakcja mery­to­ryczna: Grażyna Kraso­wicz-Kupis ; prze­kład: Karol Jaro­szewski. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166306, 166307

Książka przed­stawia najnowsze usta­lenia badaczy doty­czące zabu­rzeń czytania oraz metody, które – w połą­czeniu z ciężką pracą i odpo­wiednią pomocą – pozwolą pokonać problemy zwią­zane z dysleksją. Rodzice i nauczy­ciele znajdą tu przy­datne infor­macje o trud­no­ściach w czytaniu zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych:

 • wyja­śnienie, czym jest dysleksja i dlaczego niektóre utalen­to­wane osoby czytają powoli i z trudem;
 • wska­zówki, jak rozpo­znać dysleksję u przed­szko­laków, uczniów, młodych osób doro­słych i doro­słych, a także jak wybrać najlepszą szkołę dla dziecka z dysleksją i efek­tywnie współ­pra­cować z jego nauczycielem;
 • ćwiczenia, które akty­wi­zują obszary mózgu odpo­wie­dzialne za czytanie;
 • domowy 20-minu­towy program popra­wia­jący umie­jęt­ność czytania;
 • sposoby na wzmoc­nienie poczucia wartości u dziecka i wyko­rzy­stanie jego mocnych stron;
 • sylwetki znanych osób, które poko­nały ogra­ni­czenia dysleksji.

Książka otrzy­mała nagrody Margot Marek Book Award, przy­znaną przez Inter­na­tional Dyslexia Asso­cia­tion, oraz Ken Book Award, przy­znaną przez National Alliance for the Mentally Ill.

Program nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum, tech­nikum oraz bran­żowej szkoły I i II stopnia „Aktyw­ność fizyczna i zdrowie“ : dla III etapu edukacji wraz z rocz­nymi – tema­tycz­nymi planami pracy i przed­mio­towym systemem oceniania : z przy­kładem zajęć do wyboru w systemie 1 + 2 / Krzysztof Warchoł. – Rzeszów : Wydaw­nictwo Oświa­towe Fosze, 2019.

Sygn. 166310, 166311

Opra­co­wanie programu nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum ogól­no­kształ­cą­cego, tech­nikum i bran­żowej szkoły I i II stopnia jest konty­nu­acją autora w odnie­sieniu do dwóch wydań programu nauczania (2017, 2018) dla ośmio­let­niej szkoły podsta­wowej. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie programu (rozsze­rzone i uzupeł­nione) zostało bardzo dobrze przy­jęte przez środo­wisko nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego w całej Polsce. Zatem warto przed­stawić autorską propo­zycję programu nauczania wycho­wania fizycz­nego w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych, który będzie z jednej strony uwzględ­niał wszystkie zapisy nowej podstawy progra­mowej, a z drugiej dawał rękojmię odpo­wied­niego przy­go­to­wania młodzieży szkół śred­nich do aktyw­ności fizycznej w życiu doro­słym oraz świa­domej troski o własne i innych zdrowie.

Program zawiera szcze­gó­łowe plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej opra­co­wane w ujęciu wyni­kowym i tema­tycznym. Każda jednostka lekcyjna ma sfor­mu­ło­wany temat, jak również zakres kompe­tencji społecz­nych, umie­jęt­ności i wiado­mości, które powinny zostać prze­ka­zane, nauczone i utrwa­lone. Liczba godzin i termin reali­zacji wynika tylko z ogól­nych założeń i zasad plano­wania procesu wycho­wania fizycz­nego. Każdy nauczy­ciel, uczący wycho­wania fizycz­nego według niniej­szego programu, może w sposób indy­wi­du­alny planować liczbę godzin i termin reali­zacji treści kształ­cenia i wycho­wania fizycz­nego zawar­tych w programie. W programie są też dwa dodat­kowe roczne plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej dla klasy I liceum i tech­nikum oraz klasy I bran­żowej szkoły I i II stopnia z uwzględ­nie­niem zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i tzw. zajęć do wyboru przez ucznia, czyli nauczania wycho­wania fizycz­nego w systemie 1+2.

Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe / pod redakcją Barbary Boniec­kiej, Anny Granat. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2019.

Sygn. 166313, 166314

Piąty tom z serii „Recepcja mediów” jest poświę­cony wpły­wowi prze­kazów praso­wych, radio­wych, tele­wi­zyj­nych i inter­ne­to­wych na młodzież oraz osoby dorosłe. Né tę grupową mono­grafię skła­dają się: czter­na­ście autor­skich tekstów, wydruki i i płyta z plikami z inter­ne­towej publi­kacji Fundacji „Nowo­czesna Polska” w celu popu­la­ry­zacji edukacji medialnej. Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić Czytel­nikom korzy­stanie z Kata­logu kompe­tencji medial­nych i infor­ma­cyj­nych oraz ze scena­riuszy lekcji w każdym miejscu, w którym nie mają dostępu do Internetu. […]

Tom piąty „Recepcji mediów” jest ostatnią z serii mono­grafią wielo­au­torską doty­czącą zagad­nienia badań audy­to­ryj­nych, ujmu­jącą aspekt odbioru w odnie­sieniu do kolej­nych grup wieko­wych, dlatego został prze­zna­czony nie tylko dla badaczy recepcji treści ze środków maso­wego prze­kazu, ale także dla odpo­wied­niego pod tym względem środo­wiska uczniow­skiego, studenc­kiego i nauczycielskiego.

Źródło :

www​.pwn​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.helion​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fosze​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu