Nowości w zbiorach – sierpień 2019 r.

Nowości w zbiorach – sierpień 2019 r.

Kreatyw­ność : mózg w dobie innowacji / Elkhonon Goldberg ; przekład Anna i Marek Binde­rowie. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.

Sygn. 166236

Życie w staro­żytnym Egipcie nie zmieniło się zbytnio od powstania piramidy Cheopsa do czasów panowania Ramzesa Wielkiego, czyli przez jakieś 1300 lat. W naszych czasach zaś spora część wiedzy nabytej na studiach przed dziesię­cioma laty dziś jest już przesta­rzała.

Liczba nowości, z którymi mamy do czynienia nie tylko jako jednostki, lecz także jako społe­czeń­stwo, rośnie w galopu­jącym tempie.

W społe­czeń­stwie, w którym panowała stagnacja infor­ma­cyjna, a zmiany zacho­dziły z prędko­ścią lodowca, stosun­kowo niewiele jedno­stek angażo­wało się w procesy twórcze; egzystencją zdecy­do­wanej większości społe­czeń­stwa rządziła rutyna, która raz opano­wana wystar­czyła za drogo­wskaz do końca życia. Ale w społe­czeń­stwie, w którym wiedza i umiejęt­ności odchodzą do lamusa, zanim zdążą stać się rutyną, praktycznie każdy człowiek staje się częścią procesu twórczego: jeśli nawet sam nie tworzy orygi­nal­nych rozwiązań, to przynaj­mniej wykorzy­stuje i włącza do swojego życia nowe idee, koncepcje i umiejęt­ności. Czy taka tendencja wymaga od członków społe­czeń­stwa opartego na nowości innego wykorzy­sty­wania naszych zasobów neuro­nal­nych, mocy naszego mózgu? Czy to wpłynie na sposób, w jaki zmienia się z wiekiem nasz mózg? Elkhonon Goldberg próbuje dowieść, że odpowiedź na te pytania prawdo­po­dobnie brzmi: „tak”.

Istnieje też druga strona medalu: tworzenie nowości. Jak rodzą się nowator­skie idee? W dobie innowa­cyj­ności zrozu­mienie, w jaki sposób mózg człowieka przetwarza nowość, staje się sprawą ogromnej wagi. Jako społe­czeń­stwo mamy dwojaką motywację, żeby odkryć mózgowe mecha­nizmy mierzenia się z nowością: chcemy bowiem dowie­dzieć się zarówno, jak jest konsu­mo­wana, jak i jak jest tworzona. Właśnie ta dwojaka motywacja była dla prof. Goldberga impulsem do napisania tej książki.

Kultura, edukacja, techno­logia kształ­cenia : konteksty nowome­dialne / redakcja naukowa Wojciech Skrzy­dlewski ; [autorzy Agnieszka Cybal-Michalska, Zbyszko Melosik, Tomasz Goban-Klas, Stani­sław Dylak, Krzysztof Wawrzy­niak, Wojciech Skrzy­dlewski, Janusz Morbitzer, Wacław Strykowski, Tadeusz Lewowicki, Marta Wrońska, Stefan Kwiat­kowski, Natalia Walter, Paweł Topol, Kazimierz Wenta, Mariusz Baranowski, Szymon Nożyński, Jacek Pyżalski]. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2018.

Sygn. 166237

Media są istotnym skład­ni­kiem kultury, edukacji, funkcjo­no­wania społecz­nego, rynku pracy i demokracji. Książka, którą oddajemy w ręce czytel­ników, poświę­cona jest tematyce związanej z proce­sami wyrażania, komuni­ko­wania i eduko­wania, w których media pełnią znaczące role. Naukowe docie­kania ukazu­jące związki mediów z kulturą, edukacją i funkcjo­no­wa­niem społecznym w polskiej przestrzeni akade­mic­kiej mają bogatą tradycję. W obrębie nauk o edukacji dawno dostrze­żono, że media mogą pełnić wielo­rakie funkcje eduka­cyjne, wspomagać procesy akwizycji wiedzy, stanowić efektywne i atrak­cyjne źródła wiedzy. Nowe media na naszych oczach stają się nie tylko dziedziną narzędzi intelek­tu­al­nych, wykorzy­sty­wa­nych w tworzeniu struktur wiedzy, ale przede wszystkim nową, ogólno­świa­tową domeną komuni­ko­wania, edukacji, funkcjo­no­wania zawodo­wego i demokracji.

Treść książki zgrupo­wana jest wokół kilku obszarów. Pierwszy z nich dotyczy ukazania proble­ma­tyki nowych mediów w globalnym, kultu­rowym, techno­lo­gicznym i eduka­cyjnym charak­terze. Drugi, to wielo­aspek­towe spojrzenie na pedago­gikę i edukację medialną w perspek­tywie dorobku polskiej myśli pedago­gicznej. Trzeci, ukazuje różno­rodne konteksty kultu­ro­wych, eduka­cyj­nych i społecz­nych zasto­sowań nowych mediów.

Zamiesz­czone w monografii teksty są pióra znawców proble­ma­tyki; podsu­mo­wują aktualne docie­kania naukowe, ukazują nowator­skie rozwią­zania, budzą refleksje, z drugiej strony, otwie­rają obszary nowych, intere­su­ją­cych rozważań o dużym poten­cjale teore­tycznym i praktycznym oraz wskazują kierunki nowator­skich badań.

Ja w świecie kultury i rozrywki : mój czas wolny / [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Ewa Święcicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166238, 166239

Materiały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną” to seria książek opraco­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i terapeutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia dotyczące działów „Ja w świecie kultury i rozrywki” oraz „Mój czas wolny”. Do ich omówienia wykorzy­stano zdjęcia. Na stronach parzy­stych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umiejęt­ności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pytaniami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte infor­macje.

Budowanie własnej tożsa­mości / [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Ewa Święcicka]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166240

Materiały eduka­cyjne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną” to seria książek opraco­wana na podstawie Rozpo­rzą­dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczy­cieli i terapeutów podczas reali­zacji treści nauczania i wycho­wania zawar­tych w podstawie progra­mowej. W tej książce przed­sta­wiono zagad­nienia dotyczące działu „Budowanie własnej tożsa­mości”. Do ich omówienia wykorzy­stano zdjęcia. Na stronach parzy­stych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach niepa­rzy­stych – pytania, które czyta nauczy­ciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodat­kowe wiado­mości i umiejęt­ności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświad­czeń ucznia. Pod pytaniami umiesz­czono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte infor­macje.

Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie : poradnik bezpie­czeń­stwa IT dla każdego / Marcin Piele­szek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Helion, ©2019.

Sygn. 166245, 166246

Większość z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez inter­netu. Dostęp do infor­macji, kontakt ze znajo­mymi, zakupy w sieci, przelewy online, wirtu­alna edukacja… Nowy, wspaniały świat wszech­obecnej techno­logii, która oferuje nieogra­ni­czone możli­wości. Niestety, w świecie tym obecni są nie tylko ludzie prawi. Sieć, a wraz z nią my sami, coraz częściej pada ofiarą nieuczci­wych członków cyfrowej społecz­ności. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba przestępstw dokony­wa­nych w inter­necie. Pojawiają się programy, które parali­żują całe firmy, organi­zacje, insty­tucje itd., narażając je na bardzo dotkliwe straty. Zwykli ludzie tracą pieniądze jako ofiary wyłudzeń lub po prostu włamań na konta bankowe.

Nasze cyfrowe bezpie­czeń­stwo w znacznej mierze zależy od nas samych. To użytkownik techno­logii powinien uważać na swoje zacho­wania w wirtu­alnym świecie. Jest on przyjazny, pod warun­kiem przestrze­gania pewnych zasad. O tym, jakie to zasady, Czytelnik dowie się z tej książki. Napisanej przez zawodo­wego infor­ma­tyka przystępnym, zrozu­miałym językiem. Przezna­czonej dla każdego, kto korzysta z inter­netu w pracy i poza nią – słuchając muzyki, rozma­wiając ze znajomym na czacie, czy szukając przepisu na ciasto. Poza wiedzą teore­tyczną, poradnik wskazuje praktyczne narzę­dzia – zwykle darmowe – dzięki którym można szybko podnieść poziom swojego cyfro­wego bezpie­czeń­stwa. Przezna­czone są one dla powszechnie używa­nych systemów, takich jak Windows na kompu­terze i Android na urządzeniu mobilnym.

Widzę, słyszę, czuję… : zabawy aktywi­zu­jące zmysły kilku­latków / Aneta Winczewska. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166263

Czytel­nicy znajdą w tej książce fabula­ry­zo­wane zabawy, które ułatwiają integro­wanie doznań zmysło­wych dzieci z deficy­tami rozwo­jo­wymi. Mogą one zachęcić kilku­latków do ilustro­wania ruchem narracji nauczy­ciela oraz twórczego przetwa­rzania „dostar­cza­nych” im bodźców odbie­ra­nych poszcze­gól­nymi zmysłami. Zapre­zen­to­wany materiał nie jest alter­na­tywą dla rozwiązań stoso­wa­nych przez specja­li­stów metody integracji senso­rycznej, lecz jest ich twórczą inter­pre­tacją. Publi­kacja adreso­wana jest przede wszystkim do nauczy­cieli edukacji wczesnosz­kolnej i przed­szkolnej, pedagogów i wolon­ta­riuszy pracu­ją­cych w świetli­cach terapeu­tycz­nych oraz studentów, którzy w przyszłości zamie­rzają prowa­dzić zajęcia przezna­czone dla kilku­latków. Zamiesz­czone pomysły mogą wykorzy­stywać także rodzice podczas domowych ćwiczeń, które mają wspomagać rozwi­janie spraw­ności ich własnych dzieci.

Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad : organi­zacja, dokumen­tacja, terminy / [Małgo­rzata Celuch, Dariusz Skrzyński, Bożena Winczewska]. – Stan prawny 1 czerwca 2018. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2019.

Sygn. 166265

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organi­zują wycieczki oraz imprezy na nowych zasadach.

Książka „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organi­zacja, dokumen­tacja, terminy“ to kompen­dium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor i nauczy­ciel zyska pewność, że reali­zuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i właściwie je dokumen­tuje.

Ponadto Czytelnik zyska gotowe proce­dury w razie wystą­pienia nieprze­wi­dzianej sytuacji podczas wycieczki, jak np. spoży­wanie alkoholu przez uczniów, kradzież, pobicie. Ponadto w książce publi­ku­jemy odpowiedzi na najczęstsze pytanaia dotyczące organi­zacji imprez i wycie­czek.

Edukacja i uczenie się : 16 najwięk­szych mitów / Jeffrey D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2019.

Sygn. 166290, 166291

Zachęcam wszyst­kich – nauczy­cieli, pracow­ników oświaty, dzien­ni­karzy, uczniów, rodziców itd. – aby żądali od ludzi powta­rza­ją­cych określone opinie na temat edukacji wskazania odwołań do konkret­nych, dostęp­nych i recen­zo­wa­nych prac badaw­czych.

Niepew­ność jest niewy­godna. Ale pewność jest absur­dalna.“ Wolter

 • Czy ludzie potrafią prawi­dłowo ocenić, ile umieją?
 • Czy istnieje wiele różnych inteli­gencji?
 • Czy prezen­tacje multi­me­dialne ułatwiają zdoby­wanie wiedzy?
 • Czy powta­rzanie to skuteczna metoda uczenia się?
 • Czy stoso­wanie nagród sprzyja, czy przeszkadza w zdoby­waniu wiedzy?
 • Czy osoby mające wysoką samoocenę uczą się lepiej?

Jeffrey D. Holmes przyj­rzał się szesnastu powszechnie podzie­lanym przeko­na­niom na temat nabywania wiedzy. By jedno­znacznie rozstrzy­gnąć o ich naukowej wartości, zebrał imponu­jącą liczbę danych z litera­tury naukowej i dokonał ich wnikliwej oraz krytycznej analizy. Rozpra­wiając się z silnie ugrun­to­waną wiedzą potoczną, autor pokazuje jedno­cze­śnie, jak zachować kryty­cyzm wobec nauko­wych i pseudo­nau­ko­wych donie­sień.

Ewalu­acja eduka­cyjna : społeczne światy ewalu­atorów / Justyna Nowot­niak. - Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2019.

Sygn. 166292, 166293

Prezen­to­wana publi­kacja skupia się na zagad­nieniu ewalu­acji (w szcze­gól­ności ewalu­acji eduka­cyjnej), które na świecie syste­ma­tycznie zyskuje na znaczeniu, zwięk­szając wpływ na działania podej­mo­wane w polityce publicznej. Bezpo­średnio wynika to ze wzrasta­ją­cego nacisku na efektyw­ność, trafność aloko­wania środków i odpowie­dzial­ność działań insty­tucji publicz­nych, także w systemie oświaty. Rola ewalu­acji łączy się z potrzebą budowania strategii rozwoju w różnych dziedzi­nach życia społecz­nego i zabez­pie­cza­niem interesu publicz­nego.

Przed­mio­tami badania są ewalu­acja wewnętrzna (zbudo­wana na funda­mencie teore­tycznym autoewa­lu­acji) i prowa­dzący ją w polskich szkołach nauczy­ciele, odgry­wa­jący rolę ewalu­atorów. Głównymi celami uczyniono opis ich społecz­nych światów i próbę rekon­strukcji przebiegu procesu stawania się ewalu­atorem.

Adresa­tami książki są wszyscy zainte­re­so­wani ewalu­acją eduka­cyjną – zarówno ci, którzy oprócz ustaleń teore­tycz­nych poszu­kują także kolej­nych empirycz­nych odsłon tego zagad­nienia, jak i ci, dla których jest to początek podróży do „stacji ewalu­acja”. Inspi­rację odnajdą w niej również nauczy­ciele wszyst­kich etapów eduka­cyj­nych, którzy podej­mują działania anali­tyczno-badawcze w ramach swojej praktyki zawodowej.

Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na badaniach nauko­wych program dla osób z zaburze­niami czytania na każdym poziomie / Sally Shaywitz ; redakcja meryto­ryczna: Grażyna Kraso­wicz-Kupis ; przekład: Karol Jaroszewski. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.

Sygn. 166306, 166307

Książka przed­stawia najnowsze ustalenia badaczy dotyczące zaburzeń czytania oraz metody, które – w połączeniu z ciężką pracą i odpowiednią pomocą – pozwolą pokonać problemy związane z dysleksją. Rodzice i nauczy­ciele znajdą tu przydatne infor­macje o trudno­ściach w czytaniu zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych:

 • wyjaśnienie, czym jest dysleksja i dlaczego niektóre utalen­to­wane osoby czytają powoli i z trudem;
 • wskazówki, jak rozpo­znać dysleksję u przed­szko­laków, uczniów, młodych osób dorosłych i dorosłych, a także jak wybrać najlepszą szkołę dla dziecka z dysleksją i efektywnie współ­pra­cować z jego nauczy­cielem;
 • ćwiczenia, które aktywi­zują obszary mózgu odpowie­dzialne za czytanie;
 • domowy 20-minutowy program popra­wia­jący umiejęt­ność czytania;
 • sposoby na wzmoc­nienie poczucia wartości u dziecka i wykorzy­stanie jego mocnych stron;
 • sylwetki znanych osób, które pokonały ograni­czenia dysleksji.

Książka otrzy­mała nagrody Margot Marek Book Award, przyznaną przez Inter­na­tional Dyslexia Associa­tion, oraz Ken Book Award, przyznaną przez National Alliance for the Mentally Ill.

Program nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia „Aktyw­ność fizyczna i zdrowie“ : dla III etapu edukacji wraz z rocznymi – tematycz­nymi planami pracy i przed­mio­towym systemem oceniania : z przykładem zajęć do wyboru w systemie 1 + 2 / Krzysztof Warchoł. – Rzeszów : Wydaw­nictwo Oświa­towe Fosze, 2019.

Sygn. 166310, 166311

Opraco­wanie programu nauczania wycho­wania fizycz­nego dla liceum ogólno­kształ­cą­cego, technikum i branżowej szkoły I i II stopnia jest konty­nu­acją autora w odnie­sieniu do dwóch wydań programu nauczania (2017, 2018) dla ośmio­let­niej szkoły podsta­wowej. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie programu (rozsze­rzone i uzupeł­nione) zostało bardzo dobrze przyjęte przez środo­wisko nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego w całej Polsce. Zatem warto przed­stawić autorską propo­zycję programu nauczania wycho­wania fizycz­nego w szkołach ponad­pod­sta­wo­wych, który będzie z jednej strony uwzględ­niał wszystkie zapisy nowej podstawy progra­mowej, a z drugiej dawał rękojmię odpowied­niego przygo­to­wania młodzieży szkół średnich do aktyw­ności fizycznej w życiu dorosłym oraz świadomej troski o własne i innych zdrowie.

Program zawiera szcze­gó­łowe plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej opraco­wane w ujęciu wynikowym i tematycznym. Każda jednostka lekcyjna ma sformu­ło­wany temat, jak również zakres kompe­tencji społecz­nych, umiejęt­ności i wiado­mości, które powinny zostać przeka­zane, nauczone i utrwa­lone. Liczba godzin i termin reali­zacji wynika tylko z ogólnych założeń i zasad plano­wania procesu wycho­wania fizycz­nego. Każdy nauczy­ciel, uczący wycho­wania fizycz­nego według niniej­szego programu, może w sposób indywi­du­alny planować liczbę godzin i termin reali­zacji treści kształ­cenia i wycho­wania fizycz­nego zawar­tych w programie. W programie są też dwa dodat­kowe roczne plany pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej dla klasy I liceum i technikum oraz klasy I branżowej szkoły I i II stopnia z uwzględ­nie­niem zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i tzw. zajęć do wyboru przez ucznia, czyli nauczania wycho­wania fizycz­nego w systemie 1+2.

Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe / pod redakcją Barbary Boniec­kiej, Anny Granat. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2019.

Sygn. 166313, 166314

Piąty tom z serii „Recepcja mediów” jest poświę­cony wpływowi przekazów praso­wych, radio­wych, telewi­zyj­nych i inter­ne­to­wych na młodzież oraz osoby dorosłe. Né tę grupową monografię składają się: czter­na­ście autor­skich tekstów, wydruki i i płyta z plikami z inter­ne­towej publi­kacji Fundacji „Nowoczesna Polska” w celu popula­ry­zacji edukacji medialnej. Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić Czytel­nikom korzy­stanie z Katalogu kompe­tencji medial­nych i infor­ma­cyj­nych oraz ze scena­riuszy lekcji w każdym miejscu, w którym nie mają dostępu do Inter­netu. […]

Tom piąty „Recepcji mediów” jest ostatnią z serii monografią wielo­au­torską dotyczącą zagad­nienia badań audyto­ryj­nych, ujmującą aspekt odbioru w odnie­sieniu do kolej­nych grup wieko­wych, dlatego został przezna­czony nie tylko dla badaczy recepcji treści ze środków masowego przekazu, ale także dla odpowied­niego pod tym względem środo­wiska uczniow­skiego, studenc­kiego i nauczy­ciel­skiego.

Źródło :

www​.pwn​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.helion​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fosze​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu