Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Lilipucia rewolucja : awangar­dowe wydaw­nictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000 – 2015 : produkcja wydaw­nicza, biblio­grafia = The lilli­pu­tian revolu­tion : avant-garde publi­shers for children and young adults in Poland 2000 – 2015 : publi­shing produc­tion, biblio­graphy / Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165664pb, 165665

Tom jest pionierską analizą twórczej działal­ności „lilipu­cich” wydaw­nictw, które zmieniły krajo­braz polskiej książki literac­kiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdo­nal­dy­zacji kultury, roman­tyczni szaleńcy przeciw­sta­wili książkę wysma­ko­waną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficy­nach przeorien­to­wanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytel­nika przez arkana pracy wydaw­ni­czej, zaglą­dają na biurka redak­torów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób panorama „lilipu­ciej” rewolucji – bezpre­ce­den­so­wego fenomenu kultu­ro­wego.

Biblio­teka aktywnie promu­jąca książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. – Wyd. I. – Warszawa : Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166005pb, 166006p

Przed­miotem niniej­szej publi­kacji są działania bibliotek aktywnie promu­ją­cych książkę dziecięcą, z uwzględ­nie­niem działań podej­mo­wa­nych we współ­pracy z twórcami litera­tury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi insty­tu­cjami. Zasad­ni­czym celem rozprawy jest ukazanie oferty kultu­ralnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szcze­gó­ło­wych należą:

  • przed­sta­wienie typologii i funkcji najpo­pu­lar­niej­szych imprez biblio­tecz­nych dla dzieci i młodzieży,
  • ukazanie biblio­teki jako jednego z elementów systemu promocji książki dziecięcej,
  • wyzna­czenie wspól­nych obszarów promocji biblio­teki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter synte­tyczny, diagno­styczny oraz pragma­tyczny.

Powinna posłużyć zarówno badaczom, jak i biblio­te­ka­rzom jako przewodnik, który pozwoli na rozeznanie w możli­wo­ściach, określenie popeł­nia­nych błędów i wypró­bo­wanie rozwiązań, które spraw­dziły się już w innych biblio­te­kach, bądź mają szansę się spraw­dzić, biorąc pod uwagę kierunki zacho­dzą­cych w biblio­te­kar­stwie zmian.

Promocja książki i biblio­teki powinna nie tylko polegać na ich prezen­tacji, ale też edukować, dążyć do zrozu­mienia i akcep­tacji, czyli tworzyć przestrzeń do działań.

CMS w biblio­te­kach : open source­’owe systemy zarzą­dzania treścią jako platforma reali­zacji usług biblio­tecz­nych / Dominik Mirosław Piotrowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 165309

Systemy zarzą­dzania treścią (Content Manage­ment Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródło­wego (open source­’owe), stanowią ważny element infra­struk­tury niezbędnej, aby mogło dokonywać się tzw. otwarcie komuni­kacji, w tym komuni­kacji naukowej, litera­tury naukowej, edukacji. CMS‑y wspie­rają rozwój komuni­kacji naukowej i otwartej nauki, a co za tym idzie, wszyst­kich organi­zacji działa­ją­cych w tym obszarze […]. Systemy […] umożli­wiają groma­dzenie, zarzą­dzanie i publi­ko­wanie treści, a także budowanie rozwiązań charak­te­ry­stycz­nych dla Inter­netu drugiej generacji takich jak serwisy społecz­no­ściowe, platformy do e‑publikowania, pracy grupowej, organi­zacji konfe­rencji, wirtu­al­nych wystaw itd. Obsługa cyfro­wych treści ma coraz większe znaczenie również z perspek­tywy bibliotek.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek

Archi­wi­styka cyfrowa : długo­ter­mi­nowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 165442pb, 165443

Wbrew popularnym przeko­na­niom o dosko­na­łości i nieza­wod­ności nowocze­snej techno­logii cyfrowej, nie zapewnia ona trwałości zapisu danych, infor­macji i wiedzy. Coraz poważ­niejsze staje się zatem zagro­żenie utratą znacz­nych zasobów nauki i kultury, których cyfrowy zapis nie jest podda­wany odpowiednim zabiegom archi­wi­za­cyjnym. Świado­mość tego poważ­nego problemu nie jest jeszcze powszechna, ale dyskusje o jego rozwią­za­niach wśród specja­li­stów toczą się już od dłuższego czasu, a w wielu krajach już wypra­co­wano i na szeroką skalę wdrożono skuteczne metody trwałej ochrony cyfro­wych zasobów, określanej mianem archi­wi­zacji cyfrowej. Jednak w Polsce kwestie te ciągle nie zostały syste­mowo i efektywnie rozwią­zane, a im większe stają się cyfrowe zasoby nauki i kultury, tym bardziej niepokoi brak takich rozwiązań.

Książka Anety Januszko-Szakiel dotyczy więc zagad­nienia złożo­nego i wielkiej wagi, które wymaga pilnych rozstrzy­gnięć w skali zarówno ogólno­kra­jowej, jak i na szcze­blach lokal­nych. Szcze­gólnie cenne jest to, że Autorka podjęła w tej książce udaną próbę całościo­wego spojrzenia na proble­ma­tykę archi­wi­styki cyfrowej, obejmując nim zarówno dostępne metody, narzę­dzia techniczne, modele organi­za­cyjne i uwarun­ko­wania prawne, jak i rozpo­znane w innych krajach skuteczne praktyki i modele działań, obecną sytuację w Polsce oraz własną propo­zycję dosto­so­wa­nych do niej rozwiązań.

Dodać też warto, że Autorka należy do wąskiego grona uznanych polskich specja­li­stów w dziedzinie archi­wi­zacji cyfrowej, co znajduje odzwier­cie­dlenie w wysokim poziomie meryto­rycznym przed­sta­wio­nych w książce analiz i rekomen­dacji. Będzie to ważna, aktualna i bardzo potrzebna lektura dla biblio­te­karzy, archi­wi­stów i muzeal­ników oraz wszyst­kich tych, którzy zajmują się tworze­niem i zarzą­dza­niem kolek­cjami cyfro­wymi.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Sosiń­skiej-Kalaty

Nowe zasady oceny pracy nauczy­cieli biblio­te­karzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmienione kryteria oceny, wprowa­dzenie systemu wskaź­ników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 165673p

Od 1 września 2018 r. po raz pierwszy został wprowa­dzony obowiązek ustalania oceny pracy z urzędu. Nowością jest wprowa­dzenie mecha­nizmu nadają­cego ocenie pracy charakter okresowy. Jeżeli nauczy­ciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawodo­wego, ocena powinna być ustalana co 3 lata, licząc od dnia uzyskania ostat­niego stopnia awansu zawodo­wego.

Źródło: sbp​.pl wuj​.plwip​.pl.