Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Lili­pucia rewo­lucja : awan­gar­dowe wydaw­nictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000 – 2015 : produkcja wydaw­nicza, biblio­grafia = The lilli­pu­tian revo­lu­tion : avant-garde publi­shers for chil­dren and young adults in Poland 2000 – 2015 : publi­shing produc­tion, biblio­graphy / Kata­rzyna Bier­nacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165664pb, 165665

Tom jest pionierską analizą twór­czej dzia­łal­ności „lili­pu­cich” wydaw­nictw, które zmie­niły krajo­braz polskiej książki lite­rac­kiej i arty­stycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będą­cemu owocem i prze­jawem makdo­nal­dy­zacji kultury, roman­tyczni szaleńcy prze­ciw­sta­wili książkę wysma­ko­waną lite­racko, graficznie i edytorsko, wymu­szając na wiel­kich oficy­nach prze­orien­to­wanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytel­nika przez arkana pracy wydaw­ni­czej, zaglą­dają na biurka redak­torów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób pano­rama „lili­pu­ciej” rewo­lucji – bezpre­ce­den­so­wego feno­menu kulturowego.

Biblio­teka aktywnie promu­jąca książkę dzie­cięcą / Marlena Gęborska. – Wyd. I. – Warszawa : Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166005pb, 166006p

Przed­miotem niniej­szej publi­kacji są dzia­łania bibliotek aktywnie promu­ją­cych książkę dzie­cięcą, z uwzględ­nie­niem działań podej­mo­wa­nych we współ­pracy z twór­cami lite­ra­tury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi insty­tu­cjami. Zasad­ni­czym celem rozprawy jest ukazanie oferty kultu­ralnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szcze­gó­ło­wych należą:

  • przed­sta­wienie typo­logii i funkcji najpo­pu­lar­niej­szych imprez biblio­tecz­nych dla dzieci i młodzieży,
  • ukazanie biblio­teki jako jednego z elementów systemu promocji książki dziecięcej,
  • wyzna­czenie wspól­nych obszarów promocji biblio­teki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter synte­tyczny, diagno­styczny oraz pragmatyczny.

Powinna posłużyć zarówno bada­czom, jak i biblio­te­ka­rzom jako prze­wodnik, który pozwoli na roze­znanie w możli­wo­ściach, okre­ślenie popeł­nia­nych błędów i wypró­bo­wanie rozwiązań, które spraw­dziły się już w innych biblio­te­kach, bądź mają szansę się spraw­dzić, biorąc pod uwagę kierunki zacho­dzą­cych w biblio­te­kar­stwie zmian.

Promocja książki i biblio­teki powinna nie tylko polegać na ich prezen­tacji, ale też edukować, dążyć do zrozu­mienia i akcep­tacji, czyli tworzyć prze­strzeń do działań.

CMS w biblio­te­kach : open sour­ce­’owe systemy zarzą­dzania treścią jako plat­forma reali­zacji usług biblio­tecz­nych / Dominik Miro­sław Piotrowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 165309

Systemy zarzą­dzania treścią (Content Mana­ge­ment Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródło­wego (open sour­ce­’owe), stanowią ważny element infra­struk­tury niezbędnej, aby mogło doko­nywać się tzw. otwarcie komu­ni­kacji, w tym komu­ni­kacji naukowej, lite­ra­tury naukowej, edukacji. CMS‑y wspie­rają rozwój komu­ni­kacji naukowej i otwartej nauki, a co za tym idzie, wszyst­kich orga­ni­zacji dzia­ła­ją­cych w tym obszarze […]. Systemy […] umoż­li­wiają groma­dzenie, zarzą­dzanie i publi­ko­wanie treści, a także budo­wanie rozwiązań charak­te­ry­stycz­nych dla Inter­netu drugiej gene­racji takich jak serwisy społecz­no­ściowe, plat­formy do e‑publikowania, pracy grupowej, orga­ni­zacji konfe­rencji, wirtu­al­nych wystaw itd. Obsługa cyfro­wych treści ma coraz większe znaczenie również z perspek­tywy bibliotek.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek 

Archi­wi­styka cyfrowa : długo­ter­mi­nowa ochrona dzie­dzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 165442pb, 165443

Wbrew popu­larnym prze­ko­na­niom o dosko­na­łości i nieza­wod­ności nowo­cze­snej tech­no­logii cyfrowej, nie zapewnia ona trwa­łości zapisu danych, infor­macji i wiedzy. Coraz poważ­niejsze staje się zatem zagro­żenie utratą znacz­nych zasobów nauki i kultury, których cyfrowy zapis nie jest podda­wany odpo­wiednim zabiegom archi­wi­za­cyjnym. Świa­do­mość tego poważ­nego problemu nie jest jeszcze powszechna, ale dyskusje o jego rozwią­za­niach wśród specja­li­stów toczą się już od dłuż­szego czasu, a w wielu krajach już wypra­co­wano i na szeroką skalę wdro­żono skuteczne metody trwałej ochrony cyfro­wych zasobów, okre­ślanej mianem archi­wi­zacji cyfrowej. Jednak w Polsce kwestie te ciągle nie zostały syste­mowo i efek­tywnie rozwią­zane, a im większe stają się cyfrowe zasoby nauki i kultury, tym bardziej niepokoi brak takich rozwiązań.

Książka Anety Januszko-Szakiel dotyczy więc zagad­nienia złożo­nego i wiel­kiej wagi, które wymaga pilnych rozstrzy­gnięć w skali zarówno ogól­no­kra­jowej, jak i na szcze­blach lokal­nych. Szcze­gólnie cenne jest to, że Autorka podjęła w tej książce udaną próbę cało­ścio­wego spoj­rzenia na proble­ma­tykę archi­wi­styki cyfrowej, obej­mując nim zarówno dostępne metody, narzę­dzia tech­niczne, modele orga­ni­za­cyjne i uwarun­ko­wania prawne, jak i rozpo­znane w innych krajach skuteczne prak­tyki i modele działań, obecną sytu­ację w Polsce oraz własną propo­zycję dosto­so­wa­nych do niej rozwiązań.

Dodać też warto, że Autorka należy do wąskiego grona uzna­nych polskich specja­li­stów w dzie­dzinie archi­wi­zacji cyfrowej, co znaj­duje odzwier­cie­dlenie w wysokim poziomie mery­to­rycznym przed­sta­wio­nych w książce analiz i reko­men­dacji. Będzie to ważna, aktu­alna i bardzo potrzebna lektura dla biblio­te­karzy, archi­wi­stów i muze­al­ników oraz wszyst­kich tych, którzy zajmują się tworze­niem i zarzą­dza­niem kolek­cjami cyfrowymi.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty

Nowe zasady oceny pracy nauczy­cieli biblio­te­karzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmie­nione kryteria oceny, wpro­wa­dzenie systemu wskaź­ników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. – Warszawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 165673p

Od 1 wrze­śnia 2018 r. po raz pierwszy został wpro­wa­dzony obowiązek usta­lania oceny pracy z urzędu. Nowo­ścią jest wpro­wa­dzenie mecha­nizmu nada­ją­cego ocenie pracy charakter okre­sowy. Jeżeli nauczy­ciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawo­do­wego, ocena powinna być usta­lana co 3 lata, licząc od dnia uzyskania ostat­niego stopnia awansu zawodowego.

Źródło: sbp​.pl wuj​.plwip​.pl.