Nowości dla bibliotekarzy i nie tylko…

Nowości dla bibliotekarzy i nie tylko…

Lilipucia rewolucja : awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000 – 2015 : produkcja wydawnicza, bibliografia = The lilliputian revolution : avant-garde publishers for children and young adults in Poland 2000 – 2015 : publishing production, bibliography / Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.
Sygn. 165664pb, 165665

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytelnika przez arkana pracy wydawniczej, zaglądają na biurka redaktorów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób panorama „lilipuciej” rewolucji – bezprecedensowego fenomenu kulturowego.

Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. – Wyd. I. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018.
Sygn. 166005pb, 166006p

Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z uwzględnieniem działań podejmowanych we współpracy z twórcami literatury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi instytucjami. Zasadniczym celem rozprawy jest ukazanie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szczegółowych należą:

  • przedstawienie typologii i funkcji najpopularniejszych imprez bibliotecznych dla dzieci i młodzieży,
  • ukazanie biblioteki jako jednego z elementów systemu promocji książki dziecięcej,
  • wyznaczenie wspólnych obszarów promocji biblioteki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter syntetyczny, diagnostyczny oraz pragmatyczny.

Powinna posłużyć zarówno badaczom, jak i bibliotekarzom jako przewodnik, który pozwoli na rozeznanie w możliwościach, określenie popełnianych błędów i wypróbowanie rozwiązań, które sprawdziły się już w innych bibliotekach, bądź mają szansę się sprawdzić, biorąc pod uwagę kierunki zachodzących w bibliotekarstwie zmian.

Promocja książki i biblioteki powinna nie tylko polegać na ich prezentacji, ale też edukować, dążyć do zrozumienia i akceptacji, czyli tworzyć przestrzeń do działań.

CMS w bibliotekach : open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych / Dominik Mirosław Piotrowski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
Sygn. 165309

Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródłowego (open source’owe), stanowią ważny element infrastruktury niezbędnej, aby mogło dokonywać się tzw. otwarcie komunikacji, w tym komunikacji naukowej, literatury naukowej, edukacji. CMS‑y wspierają rozwój komunikacji naukowej i otwartej nauki, a co za tym idzie, wszystkich organizacji działających w tym obszarze […]. Systemy […] umożliwiają gromadzenie, zarządzanie i publikowanie treści, a także budowanie rozwiązań charakterystycznych dla Internetu drugiej generacji takich jak serwisy społecznościowe, platformy do e‑publikowania, pracy grupowej, organizacji konferencji, wirtualnych wystaw itd. Obsługa cyfrowych treści ma coraz większe znaczenie również z perspektywy bibliotek.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek 

Archiwistyka cyfrowa : długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 165442pb, 165443

Wbrew popularnym przekonaniom o doskonałości i niezawodności nowoczesnej technologii cyfrowej, nie zapewnia ona trwałości zapisu danych, informacji i wiedzy. Coraz poważniejsze staje się zatem zagrożenie utratą znacznych zasobów nauki i kultury, których cyfrowy zapis nie jest poddawany odpowiednim zabiegom archiwizacyjnym. Świadomość tego poważnego problemu nie jest jeszcze powszechna, ale dyskusje o jego rozwiązaniach wśród specjalistów toczą się już od dłuższego czasu, a w wielu krajach już wypracowano i na szeroką skalę wdrożono skuteczne metody trwałej ochrony cyfrowych zasobów, określanej mianem archiwizacji cyfrowej. Jednak w Polsce kwestie te ciągle nie zostały systemowo i efektywnie rozwiązane, a im większe stają się cyfrowe zasoby nauki i kultury, tym bardziej niepokoi brak takich rozwiązań.

Książka Anety Januszko-Szakiel dotyczy więc zagadnienia złożonego i wielkiej wagi, które wymaga pilnych rozstrzygnięć w skali zarówno ogólnokrajowej, jak i na szczeblach lokalnych. Szczególnie cenne jest to, że Autorka podjęła w tej książce udaną próbę całościowego spojrzenia na problematykę archiwistyki cyfrowej, obejmując nim zarówno dostępne metody, narzędzia techniczne, modele organizacyjne i uwarunkowania prawne, jak i rozpoznane w innych krajach skuteczne praktyki i modele działań, obecną sytuację w Polsce oraz własną propozycję dostosowanych do niej rozwiązań.

Dodać też warto, że Autorka należy do wąskiego grona uznanych polskich specjalistów w dziedzinie archiwizacji cyfrowej, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie merytorycznym przedstawionych w książce analiz i rekomendacji. Będzie to ważna, aktualna i bardzo potrzebna lektura dla bibliotekarzy, archiwistów i muzealników oraz wszystkich tych, którzy zajmują się tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty

Nowe zasady oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmienione kryteria oceny, wprowadzenie systemu wskaźników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 165673p

Od 1 września 2018 r. po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek ustalania oceny pracy z urzędu. Nowością jest wprowadzenie mechanizmu nadającego ocenie pracy charakter okresowy. Jeżeli nauczyciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawodowego, ocena powinna być ustalana co 3 lata, licząc od dnia uzyskania ostatniego stopnia awansu zawodowego.

Źródło: sbp​.pl wuj​.plwip​.pl.