Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Mediacje : teoria i prak­tyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. – 3. wydanie rozsze­rzone. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
Sygn. 164689, 164690

Przed­sta­wiana publi­kacja jest najob­szer­niej­szym na polskim rynku wydaw­ni­czym podręcz­ni­kiem mediacji. Autorzy – wykła­dowcy akade­miccy i media­torzy współ­pra­cu­jący z Centrum Rozwią­zy­wania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Admi­ni­stracji Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego – dzielą się z Czytel­ni­kami wiedzą i prak­tycz­nymi wska­zów­kami doty­czą­cymi rozwią­zy­wania konfliktów.

Książka zawiera kompen­dium wiedzy o mediacji i jej zasto­so­waniu w różnych dzie­dzi­nach stosunków społecz­nych i praw­nych i jest uzupeł­niona przy­kła­dami zaczerp­nię­tymi z bogatej prak­tyki media­cyjnej autorów, doty­czą­cymi mediacji: cywil­nych, gospo­dar­czych, rodzin­nych, pracow­ni­czych, karnych, admi­ni­stra­cyj­nych, w sporach społecz­nych i konsu­menc­kich. Czytel­nicy znajdą w niej omówienie histo­rycz­nych i kultu­ro­wych uwarun­kowań mediacji w Polsce oraz kierunków jej poten­cjal­nego rozwoju w przy­szłości, np. w zakresie sporów zwią­za­nych z handlem elek­tro­nicznym i Internetem.

Hipo­te­rapia : wska­zania, metody, ćwiczenia / Jagoda Bojar­czuk. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBM, 2018.
Sygn. 164725

Szcze­gólną, coraz bardziej popu­larną dziś formą leczenia jest terapia z udziałem koni. Obco­wanie z tymi dostoj­nymi zwie­rzę­tami wywiera pozy­tywny wpływ na psychikę oraz wspo­maga, kompen­suje i redu­kuje różnego rodzaju niepra­wi­dło­wości zwią­zane z funk­cjo­no­wa­niem układu ruchu człowieka.

Książka Jagody Bojar­czuk, autorki Atlasu jeździectwa (Wydaw­nictwo SBM, 2016), to bogato ilustro­wana pozycja zawie­ra­jąca najważ­niejsze infor­macje na temat niezwy­kłych stwo­rzeń, jakimi bez wątpienia są konie, a także ich potrzeb i wymagań. Autorka w przy­stępny sposób prezen­tuje podstawy jazdy konnej oraz tajniki hipoterapii.

Relacje tutor­skie w polskiej szkole w ujęciu analizy trans­ak­cyjnej / Adriana Sarnat-Ciastko. – Kraków : Wydaw­nictwo Libron – Filip Lohner, copy­right 2018.
Sygn. 164728

Orygi­nal­ność tej pracy polega nie tylko na podjęciu proble­ma­tyki zwią­zanej z tuto­rin­giem jako stosun­kowo nową i mało znaną w Polsce metodą pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej, ale też na osadzeniu części badań w perspek­tywie eduka­cyjnej analizy trans­ak­cyjnej, a więc również rela­tywnie „niszowej” koncepcji psycho­lo­gicznej mającej zasto­so­wanie w peda­go­gice. […] Autorka […] ukazała w pełni swoje przy­go­to­wanie mery­to­ryczne doty­czące analizy trans­ak­cyjnej oraz meto­do­lo­giczne w zakresie prowa­dzenia badań ilościo­wych. […] Pracę, mimo jej szcze­gó­ło­wości, wielo­wąt­ko­wości i obszer­ności, dobrze się czyta, co najle­piej świadczy o opano­waniu przez Autorkę – na wysokim poziomie – sztuki pisania prac naukowych.
Dr hab. Dorota Pankowska
prof. UMCS

Stra­tegia badań przy­jęta przez Autorkę […] pozwo­liła czytel­ni­kowi na zapo­znanie się z sytu­acją tuto­ringu w Polsce, a także poprzez analizę różnic między grupami posłu­gu­ją­cymi i niepo­słu­gu­ją­cymi się tą metodą umoż­li­wiła ukazanie jej pozy­tyw­nych efektów. […] Adrianna Sarnat-Ciastko wyka­zała znajo­mość obszernej lite­ra­tury przed­miotu, umie­jęt­ność stawiania pytań badaw­czych i hipotez, przy­jęła trafną stra­tegię badań i bardzo starannie opra­co­wała ich wyniki. Szcze­gólnym walorem pracy jest stwo­rzenie własnych metod badaw­czych na podstawie przy­jętej teorii analizy transakcyjnej.
prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Retro­topia : jak rządzi nami prze­szłość / Zygmunt Bauman ; prze­kład Karo­lina Lebek. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164729

500 lat po tym, jak Thomas More rozto­czył przed wyobraźnią sobie współ­cze­snych obraz ideal­nego społe­czeń­stwa żyją­cego w suwe­rennym państwie pod rządami mądrego i życz­li­wego władcy, utra­ci­liśmy wiarę, że czło­wiek jest w stanie wykre­ować dla siebie szczę­ście, nawet w nieogra­ni­czonej konkretną cezurą przy­szłości. Jednak w tym samym czasie, w którym ludzka nadzieja pogrze­bała myśl o utopii, nie umarły aspi­racje, które uczy­niły tę wiarę tak ważną, że niemoż­liwą do uśmier­cenia. Wiara ta podobnie jak Anioł Historii [Angelus Novus] zmie­niła jednak kierunek i zwraca się dziś ku prze­szłości jako utra­co­nemu i popa­dłemu w ruinę rajowi, na którego okre­ślenie Zygmunt Bauman ukuł swoje ostatnie pojęcie – „retropia”.
Zgodnie z duchem utopijnym retro­topia zrodziła się z pragnienia naprawy lub choć popra­wienia urzą­dzenia świata, jednak głównym punktem orien­ta­cyjnym w ryso­waniu mapy tego świata ma być wyobra­żona prze­szłość – pocho­wana, ale jeszcze nieumarła, ponieważ, jak poka­zuje Bauman, wciąż tkwi w niej poten­cjał kreowania teraź­niej­szości. Intencją autora było zinwen­ta­ry­zo­wanie najbar­dziej spek­ta­ku­lar­nych i najbar­dziej znaczą­cych zmian powią­za­nych z poja­wie­niem się retro­to­pij­nych senty­mentów i praktyk, co ujęte zostało w ramy czte­rech powrotów: do Hobbesa, do plemion, do nierów­ności oraz do łona.
„Z ruchu podwójnej negacji utopii rozu­mianej w tradycji More’a – odrzu­cenia jej, a następnie wskrze­szenia – dziś rodzą się «retro­topie»: wizje osadzone w utraconej/skradzionej/porzuconej, ale nieumarłej prze­szłości, zamiast przy­wią­zania do tego, co dopiero ma się naro­dzić, a więc do przy­szłości jeszcze niezaistniałej”.
„Coś, co wciąż zwykliśmy nazywać «postępem», wywo­łuje emocje prze­ciwne do tych, które Imma­nuel Kant, twórca tego pojęcia, miał na myśli. Coraz częściej zatem wywo­łuje ono strach przed nieuchronną kata­strofą zamiast wywo­ływać radość, że oto nadchodzi większy dobrobyt oraz że więcej kłopo­tli­wych niewygód zniknie z powierzchni ziemi i będzie można o nich zapomnieć”.
Z tekstu

Toksyczny partner : jak uwolnić się z niezdrowej relacji / Susan Froward, Donna Frazier ; prze­kład: Agnieszka Cioch. – Wydanie drugie. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 164730

Czy podej­rze­wasz, że partner nie jest z Tobą szczery? Przy­ła­pałaś go na kolejnym „niewinnym” kłam­stwie? A może zostałaś zdra­dzona? Jeśli tak, to wiesz, że niezwykle trudno przyjąć do wiado­mości, że okła­muje i oszu­kuje ukochany mężczyzna. Nagle tracisz grunt pod nogami i zasta­na­wiasz się, kim właściwie jest czło­wiek, z którym spędziłaś tyle czasu. Czujesz ogromny zawód, ból, lęk, kompletną dezorien­tację. Jesteś wściekła, a gniew i rozcza­ro­wanie Cię paraliżują…
Niektórzy mężczyźni z preme­dy­tacją wyko­rzy­stują naiw­ność i ufność zako­cha­nych w nich kobiet, prowa­dząc podwójne życie, inwe­stując wspólne pieniądze w podej­rzane inte­resy lub udając kogoś, kim nie są. Susan Forward, znana psycho­te­ra­peutka, prezen­tuje różne rodzaje mani­pu­lacji i kłamstw, jakie mężczyźni stosują wobec nieświa­do­mych niczego part­nerek. Przed­stawia wnikliwe obser­wacje związków, w których jeden z part­nerów uległ pokusie życia w kłam­stwie, i poka­zuje, jak bardzo wpływa to na życie obojga. Propo­nuje, by zamiast racjo­na­li­zować i udawać, że nic się nie stało, zmie­rzyć się z nieprzy­jemną prawdą o swoim part­nerze i związku. Jak to zrobić?
Porady zawarte w książce są bardzo prak­tyczne. Przy­ta­czając auten­tyczne historie, autorka pomoże Ci:
• rozpo­znać pato­lo­gicz­nego kłamcę i uniknąć uwikłania w sieć jego intryg;
• walczyć z niepraw­do­mów­no­ścią partnera;
• aser­tywnie reagować na oszu­stwa, wymówki, tłuma­czenia czy oskarżenia;
• opanować emocje oraz uwolnić się od gniewu i poczucia winy;
• podjąć decyzję o przy­szłości Twojego związku;
• zacząć nowe życie, wolne od kłamstwa.

Książka Susan Forward daje kobietom siłę do zmiany swojego życia na lepsze!

Żyj lepiej, kochaj mądrzej : jak uwolnić się od prze­szłości, cieszyć się teraź­niej­szo­ścią i tworzyć idealną przy­szłość / Philip G. Zimbardo, Rose­mary K. M. Sword ; prze­ło­żyła Olga Siara. – Wydanie 1., dodruk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164742, 164743

Wyobraź sobie, że możesz wyzwolić się od całego zła, jakie spotkało cię w życiu. Masz możli­wość zostawić za sobą toksyczne związki, tragiczne sytu­acje, lęk przed utratą part­nera i złamanym sercem czy ból fizyczny, psychiczny i emocjo­nalny? Co robisz?
Zastanów się, jak by to było, poczuć się naprawdę szczę­śliwym i odna­leźć sens życia; uwolnić się od destruk­cyj­nych sche­matów myślenia i reakcji, które prowadzą do nega­tyw­nych doświad­czeń, oraz od toksycz­nych ludzi i sytu­acji, które cię ogra­ni­czają? Jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby okazało się, że od lat patrzysz w złym kierunku – wracasz do przy­krych doznań z prze­szłości, zamiast spoj­rzeć przed siebie, na przy­szłość pełną bezkre­snej nadziei?
A co, jeśli rozwią­za­niem jest coś tak prostego jak zmiana nasta­wienia? Może wystarczy uświa­domić sobie, w jaki sposób trak­tu­jesz czas – jak postrze­gasz prze­szłość, teraź­niej­szość i przy­szłość? Czy nie chcesz wywołać pozy­tyw­nych zmian w każdym aspekcie swojego życia – począwszy od relacji intym­nych i kontaktów z rodziną, współ­pra­cow­ni­kami, kole­gami ze szkoły i przy­ja­ciółmi? Czy to wszystko może się wyda­rzyć, jeśli po prostu zaczniesz inaczej patrzeć na swój świat?
Kluczowe pytanie: czy wiedząc, jak to zrobić i mając taką możli­wość, skorzy­stasz z nada­rza­jącej się okazji? Jeśli odpo­wiesz twier­dząco, to jesteśmy w domu; masz przed sobą właściwą książkę i możemy brać się do pracy!

Włącz emocje : opowia­dania socjo­te­ra­peu­tyczne / Anna Busz. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164744

Niniejsza książka stanowi pomoc w procesie kształ­to­wania inte­li­gencji emocjonalnej.

Zawarte w niej opowia­dania ułatwią dzie­ciom rozpo­zna­wanie, zrozu­mienie i nazy­wanie emocji własnych, jak również innych osób. Wyzwolą chęć swobod­nego wypo­wia­dania swoich myśli oraz prawi­dło­wego nawią­zy­wania i podtrzy­my­wania kontaktów między­ludz­kich. Ponadto wyja­śnią, w jaki sposób można radzić sobie w sytu­acjach trud­nych oraz jak reagować w momen­tach słabości.

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profi­lak­tyce / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 1

Pierwszy tom poświę­cony jest wyko­rzy­staniu filmu w edukacji i profi­lak­tyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczy­wi­stości istotny dla odbioru różnych działań z filmem.

Bogactwo zarówno istnie­ją­cych, jak i poten­cjal­nych zasto­sowań filmu w psycho­logii i psycho­logii w filmie jest impo­nu­jące. Idea wprzę­gnięcia psycho­logii w poszu­ki­wanie w filmie wartości eduka­cyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozy­tywnie oceniam wybór najistot­niej­szych zadań pracy z filmem do kształ­cenia psycho­logów, a następnie ułatwiania im pracy w podsta­wo­wych dzie­dzi­nach dzia­łal­ności. Propo­no­waną mono­grafię uważam za warto­ściową, konse­kwentnie promu­jącą zasto­so­wanie jednej z głów­nych form sztuki medialnej, jaką jest film, do prak­tyki psychologicznej.”
prof. dr hab. Zofia Ratajczak

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 2, Film w terapii i rozwoju / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 2

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możli­wości wyko­rzy­stania filmu w edukacji psycho­logów i tera­peutów, na rolę filmu we wspie­raniu rozwoju oraz na szanse i zagro­żenia, jakie niesie ze sobą zasto­so­wanie filmu w terapii. Dodat­kowo znaleźć można w nim rozdziały odno­szące się do zmian społecz­nych, którym towa­rzyszą filmy.

(…) film jest narzę­dziem wspie­ra­jącym psycho­logów w ich pracy zawo­dowej, pozwala odpo­wie­dzieć na pytania, jak łago­dzić zasad­niczy konflikt między przy­spie­sze­niem cywi­li­za­cyjnym a odwiecznym dąże­niem czło­wieka do ładu i harmonii z otocze­niem. Otoczenie wierzga, czło­wiek współ­czesny traci cier­pli­wość i staje się bardziej agre­sywny, albo… popada w głęboką depresję. Kolejki do psycho­te­ra­peutów stają się coraz dłuższe. Czy psycho­logia ukryta w filmie jest w stanie przy­go­tować psycho­logów do coraz bardziej złożo­nych zadań i ról? (…) Lektura książki pozwala wejść do przed­sionka jakiejś nowej dzie­dziny wiedzy i prak­tyki (…) oraz uczynić film narzę­dziem dzia­łania w różno­rod­nych sytu­acjach: kształ­cenia, poma­gania, leczenia i psychoterapii.”
prof. dr hab. Zofia Ratajczak

Od Face­booka do post-przy­jaźni : współ­czesne prze­obra­żenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; Instytut Psycho­logii. Polska Akademia Nauk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2018.
Sygn. 164757

Czasy, w których żyjemy, zostały przez Zygmunta Baumana okre­ślone mianem płynnej nowo­cze­sności. Ich znakiem jest uwol­nienie od więzi i zobo­wiązań, ale też zwol­nienie z reguł i norm, które do niedawna jeszcze wyda­wały się oczy­wiste i niepod­wa­żalne. Skut­kiem tych prze­mian jest także zatarcie się znacze­nio­wych granic pojęć dotych­czas oczy­wi­stych – takich jak przy­jaźń. Piotr Szarota przy­gląda się prze­obra­że­niom, jakim uległy nasze relacje z bliskimi nam ludźmi. Rozważa zależ­ności między syste­mami rodziny i przy­ja­ciół, anali­zuje relacje między przy­jaźnią, miło­ścią i eroty­zmem. Poka­zuje nieobecne dotych­czas warianty bliskich relacji: przy­jaźń skomer­cja­li­zo­waną – „za pieniądze”, relacje para­spo­łeczne, na przy­kład z awatarem lub oparte na antro­po­mor­fi­zacji przy­jaźnie ze zwie­rzę­tami. Pisze wreszcie o przy­ja­cio­łach „uszy­tych na miarę” – robo­tach i hiper­re­ali­stycz­nych lalkach.

Sieci wpływu : psycho­logia perswazji online / Nathalie Nahai ; prze­ło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.
Sygn. 164764

Nathalie Nahai jest najbar­dziej inte­li­gentną współ­czesną autorką książek o tech­no­logii. Ta książka prze­mienia każdego czytel­nika w eksperta!”
Dr Thomas Chamorro-Premuzic
Professor of Busi­ness Psycho­logy UCL i Columbia University

Więk­szość bizne­so­wych inte­rakcji odbywa się w sieci, dlatego małe i duże firmy z najróż­niej­szych sektorów stanęły przed wyzwa­niem: jak w tych warun­kach zjednać sobie klientów i zatrzymać ich przy sobie?
Nathalie Nahai zbiera w tej książce wiedzę z zakresu psycho­logii, neuro­nauk i ekonomii beha­wio­ralnej, by wyja­śnić dyna­mikę i moty­wacje zachowań konsumentów.
„Sieci wpływu” to prak­tyczny prze­wodnik, który pozwoli ci udosko­nalić produkty, stronę inter­ne­tową i marke­ting twojej firmy oraz umoż­liwi budo­wanie warto­ścio­wych, bardziej anga­żu­ją­cych relacji z klientami.

Sekret dzie­ciń­stwa / Maria Montes­sori ; prze­kład Luiza Krol­czuk-Wyga­nowska ; redakcja naukowa prze­kładu i przed­mowa do wydania polskiego Sylwia Camarda. – Wydanie I. – Warszawa : PWN : Asso­cia­tion Montes­sori Inter­na­tio­nale, 2018.
Sygn. 164763

Uważam, że kiedy ludz­kość posią­dzie pełne zrozu­mienie dziecka, wypra­cuje również dosko­nałe formy opieki nad nim.”

Ponad 100 lat temu Maria Montes­sori stwo­rzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na peda­go­gikę. W myśl tej metody dla prawi­dło­wego rozwoju dziecka należy stwo­rzyć mu prze­strzeń pozwa­la­jącą na rozwi­janie spon­ta­nicz­ności i twór­czości oraz umoż­liwić wszech­stronny rozwój psycho­fi­zyczny, kultu­ralny i społeczny.

Metoda Marii Montes­sorii znalazła zwolen­ników na całym świecie. Mimo jej rosnącej popu­lar­ności w Polsce wciąż niewiele jest publi­kacji tej autorki dostęp­nych w języku polskim. Czytel­nicy korzy­stają głównie z pośred­nich źródeł i opracowań.
Sekret dzie­ciń­stwa pomaga wypełnić tę lukę. Odda­jemy w ręce Czytel­ników niepu­bli­ko­waną dotych­czas na polskim rynku, klasyczną książkę Marii Montes­sori, w której autorka wykłada podstawy swojej koncepcji kształ­to­wania się psychiki dziecka. W 48 krót­kich rozdzia­łach autorka opisuje poszcze­gólne aspekty rozwoju dziecka oraz zagad­nienia zwią­zane z towa­rzy­sze­niem mu w opty­malnym rozwoju.

Źródło :
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.wydaw​nic​twosbm​.pl
www​.libron​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.gwp​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl