Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. – 3. wydanie rozsze­rzone. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
Sygn. 164689, 164690

Przed­sta­wiana publi­kacja jest najob­szer­niej­szym na polskim rynku wydaw­ni­czym podręcz­ni­kiem mediacji. Autorzy – wykła­dowcy akade­miccy i media­torzy współ­pra­cu­jący z Centrum Rozwią­zy­wania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Admini­stracji Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego – dzielą się z Czytel­ni­kami wiedzą i praktycz­nymi wskazów­kami dotyczą­cymi rozwią­zy­wania konfliktów.

Książka zawiera kompen­dium wiedzy o mediacji i jej zasto­so­waniu w różnych dziedzi­nach stosunków społecz­nych i prawnych i jest uzupeł­niona przykła­dami zaczerp­nię­tymi z bogatej praktyki media­cyjnej autorów, dotyczą­cymi mediacji: cywil­nych, gospo­dar­czych, rodzin­nych, pracow­ni­czych, karnych, admini­stra­cyj­nych, w sporach społecz­nych i konsu­menc­kich. Czytel­nicy znajdą w niej omówienie histo­rycz­nych i kultu­ro­wych uwarun­kowań mediacji w Polsce oraz kierunków jej poten­cjal­nego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów związa­nych z handlem elektro­nicznym i Inter­netem.

Hipote­rapia : wskazania, metody, ćwiczenia / Jagoda Bojar­czuk. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBM, 2018.
Sygn. 164725

Szcze­gólną, coraz bardziej popularną dziś formą leczenia jest terapia z udziałem koni. Obcowanie z tymi dostoj­nymi zwierzę­tami wywiera pozytywny wpływ na psychikę oraz wspomaga, kompen­suje i redukuje różnego rodzaju niepra­wi­dło­wości związane z funkcjo­no­wa­niem układu ruchu człowieka.

Książka Jagody Bojar­czuk, autorki Atlasu jeździectwa (Wydaw­nictwo SBM, 2016), to bogato ilustro­wana pozycja zawie­ra­jąca najważ­niejsze infor­macje na temat niezwy­kłych stworzeń, jakimi bez wątpienia są konie, a także ich potrzeb i wymagań. Autorka w przystępny sposób prezen­tuje podstawy jazdy konnej oraz tajniki hipote­rapii.

Relacje tutor­skie w polskiej szkole w ujęciu analizy trans­ak­cyjnej / Adriana Sarnat-Ciastko. – Kraków : Wydaw­nictwo Libron – Filip Lohner, copyright 2018.
Sygn. 164728

Orygi­nal­ność tej pracy polega nie tylko na podjęciu proble­ma­tyki związanej z tutorin­giem jako stosun­kowo nową i mało znaną w Polsce metodą pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej, ale też na osadzeniu części badań w perspek­tywie eduka­cyjnej analizy trans­ak­cyjnej, a więc również relatywnie „niszowej” koncepcji psycho­lo­gicznej mającej zasto­so­wanie w pedago­gice. […] Autorka […] ukazała w pełni swoje przygo­to­wanie meryto­ryczne dotyczące analizy trans­ak­cyjnej oraz metodo­lo­giczne w zakresie prowa­dzenia badań ilościo­wych. […] Pracę, mimo jej szcze­gó­ło­wości, wielo­wąt­ko­wości i obszer­ności, dobrze się czyta, co najle­piej świadczy o opano­waniu przez Autorkę – na wysokim poziomie – sztuki pisania prac nauko­wych.
Dr hab. Dorota Pankowska
prof. UMCS

Strategia badań przyjęta przez Autorkę […] pozwo­liła czytel­ni­kowi na zapoznanie się z sytuacją tutoringu w Polsce, a także poprzez analizę różnic między grupami posłu­gu­ją­cymi i niepo­słu­gu­ją­cymi się tą metodą umożli­wiła ukazanie jej pozytyw­nych efektów. […] Adrianna Sarnat-Ciastko wykazała znajo­mość obszernej litera­tury przed­miotu, umiejęt­ność stawiania pytań badaw­czych i hipotez, przyjęła trafną strategię badań i bardzo starannie opraco­wała ich wyniki. Szcze­gólnym walorem pracy jest stworzenie własnych metod badaw­czych na podstawie przyjętej teorii analizy trans­ak­cyjnej.
prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Retro­topia : jak rządzi nami przeszłość / Zygmunt Bauman ; przekład Karolina Lebek. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164729

500 lat po tym, jak Thomas More rozto­czył przed wyobraźnią sobie współ­cze­snych obraz ideal­nego społe­czeń­stwa żyjącego w suwerennym państwie pod rządami mądrego i życzli­wego władcy, utraci­liśmy wiarę, że człowiek jest w stanie wykre­ować dla siebie szczę­ście, nawet w nieogra­ni­czonej konkretną cezurą przyszłości. Jednak w tym samym czasie, w którym ludzka nadzieja pogrze­bała myśl o utopii, nie umarły aspiracje, które uczyniły tę wiarę tak ważną, że niemoż­liwą do uśmier­cenia. Wiara ta podobnie jak Anioł Historii [Angelus Novus] zmieniła jednak kierunek i zwraca się dziś ku przeszłości jako utraco­nemu i popadłemu w ruinę rajowi, na którego określenie Zygmunt Bauman ukuł swoje ostatnie pojęcie – „retropia”.
Zgodnie z duchem utopijnym retro­topia zrodziła się z pragnienia naprawy lub choć popra­wienia urządzenia świata, jednak głównym punktem orien­ta­cyjnym w rysowaniu mapy tego świata ma być wyobra­żona przeszłość – pocho­wana, ale jeszcze nieumarła, ponieważ, jak pokazuje Bauman, wciąż tkwi w niej poten­cjał kreowania teraź­niej­szości. Intencją autora było zinwen­ta­ry­zo­wanie najbar­dziej spekta­ku­lar­nych i najbar­dziej znaczą­cych zmian powią­za­nych z pojawie­niem się retro­to­pij­nych senty­mentów i praktyk, co ujęte zostało w ramy czterech powrotów: do Hobbesa, do plemion, do nierów­ności oraz do łona.
„Z ruchu podwójnej negacji utopii rozumianej w tradycji More’a – odrzu­cenia jej, a następnie wskrze­szenia – dziś rodzą się «retro­topie»: wizje osadzone w utraconej/skradzionej/porzuconej, ale nieumarłej przeszłości, zamiast przywią­zania do tego, co dopiero ma się narodzić, a więc do przyszłości jeszcze nieza­ist­niałej”.
„Coś, co wciąż zwykliśmy nazywać «postępem», wywołuje emocje przeciwne do tych, które Immanuel Kant, twórca tego pojęcia, miał na myśli. Coraz częściej zatem wywołuje ono strach przed nieuchronną katastrofą zamiast wywoływać radość, że oto nadchodzi większy dobrobyt oraz że więcej kłopo­tli­wych niewygód zniknie z powierzchni ziemi i będzie można o nich zapomnieć”.
Z tekstu

Toksyczny partner : jak uwolnić się z niezdrowej relacji / Susan Froward, Donna Frazier ; przekład: Agnieszka Cioch. – Wydanie drugie. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 164730

Czy podej­rze­wasz, że partner nie jest z Tobą szczery? Przyła­pałaś go na kolejnym „niewinnym” kłamstwie? A może zostałaś zdradzona? Jeśli tak, to wiesz, że niezwykle trudno przyjąć do wiado­mości, że okłamuje i oszukuje ukochany mężczyzna. Nagle tracisz grunt pod nogami i zasta­na­wiasz się, kim właściwie jest człowiek, z którym spędziłaś tyle czasu. Czujesz ogromny zawód, ból, lęk, kompletną dezorien­tację. Jesteś wściekła, a gniew i rozcza­ro­wanie Cię parali­żują…
Niektórzy mężczyźni z preme­dy­tacją wykorzy­stują naiwność i ufność zakocha­nych w nich kobiet, prowa­dząc podwójne życie, inwestując wspólne pieniądze w podej­rzane interesy lub udając kogoś, kim nie są. Susan Forward, znana psycho­te­ra­peutka, prezen­tuje różne rodzaje manipu­lacji i kłamstw, jakie mężczyźni stosują wobec nieświa­do­mych niczego partnerek. Przed­stawia wnikliwe obser­wacje związków, w których jeden z partnerów uległ pokusie życia w kłamstwie, i pokazuje, jak bardzo wpływa to na życie obojga. Propo­nuje, by zamiast racjo­na­li­zować i udawać, że nic się nie stało, zmierzyć się z nieprzy­jemną prawdą o swoim partnerze i związku. Jak to zrobić?
Porady zawarte w książce są bardzo praktyczne. Przyta­czając auten­tyczne historie, autorka pomoże Ci:
• rozpo­znać patolo­gicz­nego kłamcę i uniknąć uwikłania w sieć jego intryg;
• walczyć z niepraw­do­mów­no­ścią partnera;
• asertywnie reagować na oszustwa, wymówki, tłuma­czenia czy oskar­żenia;
• opanować emocje oraz uwolnić się od gniewu i poczucia winy;
• podjąć decyzję o przyszłości Twojego związku;
• zacząć nowe życie, wolne od kłamstwa.

Książka Susan Forward daje kobietom siłę do zmiany swojego życia na lepsze!

Żyj lepiej, kochaj mądrzej : jak uwolnić się od przeszłości, cieszyć się teraź­niej­szo­ścią i tworzyć idealną przyszłość / Philip G. Zimbardo, Rosemary K. M. Sword ; przeło­żyła Olga Siara. – Wydanie 1., dodruk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164742, 164743

Wyobraź sobie, że możesz wyzwolić się od całego zła, jakie spotkało cię w życiu. Masz możli­wość zostawić za sobą toksyczne związki, tragiczne sytuacje, lęk przed utratą partnera i złamanym sercem czy ból fizyczny, psychiczny i emocjo­nalny? Co robisz?
Zastanów się, jak by to było, poczuć się naprawdę szczę­śliwym i odnaleźć sens życia; uwolnić się od destruk­cyj­nych schematów myślenia i reakcji, które prowadzą do negatyw­nych doświad­czeń, oraz od toksycz­nych ludzi i sytuacji, które cię ograni­czają? Jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby okazało się, że od lat patrzysz w złym kierunku – wracasz do przykrych doznań z przeszłości, zamiast spojrzeć przed siebie, na przyszłość pełną bezkre­snej nadziei?
A co, jeśli rozwią­za­niem jest coś tak prostego jak zmiana nasta­wienia? Może wystarczy uświa­domić sobie, w jaki sposób traktu­jesz czas – jak postrze­gasz przeszłość, teraź­niej­szość i przyszłość? Czy nie chcesz wywołać pozytyw­nych zmian w każdym aspekcie swojego życia – począwszy od relacji intym­nych i kontaktów z rodziną, współ­pra­cow­ni­kami, kolegami ze szkoły i przyja­ciółmi? Czy to wszystko może się wydarzyć, jeśli po prostu zaczniesz inaczej patrzeć na swój świat?
Kluczowe pytanie: czy wiedząc, jak to zrobić i mając taką możli­wość, skorzy­stasz z nadarza­jącej się okazji? Jeśli odpowiesz twier­dząco, to jesteśmy w domu; masz przed sobą właściwą książkę i możemy brać się do pracy!

Włącz emocje : opowia­dania socjo­te­ra­peu­tyczne / Anna Busz. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164744

Niniejsza książka stanowi pomoc w procesie kształ­to­wania inteli­gencji emocjo­nalnej.

Zawarte w niej opowia­dania ułatwią dzieciom rozpo­zna­wanie, zrozu­mienie i nazywanie emocji własnych, jak również innych osób. Wyzwolą chęć swobod­nego wypowia­dania swoich myśli oraz prawi­dło­wego nawią­zy­wania i podtrzy­my­wania kontaktów między­ludz­kich. Ponadto wyjaśnią, w jaki sposób można radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz jak reagować w momen­tach słabości.

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profi­lak­tyce / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 1

Pierwszy tom poświę­cony jest wykorzy­staniu filmu w edukacji i profi­lak­tyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczy­wi­stości istotny dla odbioru różnych działań z filmem.

Bogactwo zarówno istnie­ją­cych, jak i poten­cjal­nych zasto­sowań filmu w psycho­logii i psycho­logii w filmie jest imponu­jące. Idea wprzę­gnięcia psycho­logii w poszu­ki­wanie w filmie wartości eduka­cyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozytywnie oceniam wybór najistot­niej­szych zadań pracy z filmem do kształ­cenia psycho­logów, a następnie ułatwiania im pracy w podsta­wo­wych dziedzi­nach działal­ności. Propo­no­waną monografię uważam za warto­ściową, konse­kwentnie promu­jącą zasto­so­wanie jednej z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, do praktyki psycho­lo­gicznej.”
prof. dr hab. Zofia Rataj­czak

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 2, Film w terapii i rozwoju / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 2

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możli­wości wykorzy­stania filmu w edukacji psycho­logów i terapeutów, na rolę filmu we wspie­raniu rozwoju oraz na szanse i zagro­żenia, jakie niesie ze sobą zasto­so­wanie filmu w terapii. Dodat­kowo znaleźć można w nim rozdziały odnoszące się do zmian społecz­nych, którym towarzyszą filmy.

(…) film jest narzę­dziem wspie­ra­jącym psycho­logów w ich pracy zawodowej, pozwala odpowie­dzieć na pytania, jak łagodzić zasad­niczy konflikt między przyspie­sze­niem cywili­za­cyjnym a odwiecznym dążeniem człowieka do ładu i harmonii z otocze­niem. Otoczenie wierzga, człowiek współ­czesny traci cierpli­wość i staje się bardziej agresywny, albo… popada w głęboką depresję. Kolejki do psycho­te­ra­peutów stają się coraz dłuższe. Czy psycho­logia ukryta w filmie jest w stanie przygo­tować psycho­logów do coraz bardziej złożo­nych zadań i ról? (…) Lektura książki pozwala wejść do przed­sionka jakiejś nowej dziedziny wiedzy i praktyki (…) oraz uczynić film narzę­dziem działania w różno­rod­nych sytuacjach: kształ­cenia, pomagania, leczenia i psycho­te­rapii.”
prof. dr hab. Zofia Rataj­czak

Od Facebooka do post-przyjaźni : współ­czesne przeobra­żenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; Instytut Psycho­logii. Polska Akademia Nauk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2018.
Sygn. 164757

Czasy, w których żyjemy, zostały przez Zygmunta Baumana określone mianem płynnej nowocze­sności. Ich znakiem jest uwolnienie od więzi i zobowiązań, ale też zwolnienie z reguł i norm, które do niedawna jeszcze wydawały się oczywiste i niepod­wa­żalne. Skutkiem tych przemian jest także zatarcie się znacze­nio­wych granic pojęć dotych­czas oczywi­stych – takich jak przyjaźń. Piotr Szarota przygląda się przeobra­że­niom, jakim uległy nasze relacje z bliskimi nam ludźmi. Rozważa zależ­ności między syste­mami rodziny i przyja­ciół, anali­zuje relacje między przyjaźnią, miłością i eroty­zmem. Pokazuje nieobecne dotych­czas warianty bliskich relacji: przyjaźń skomer­cja­li­zo­waną – „za pieniądze”, relacje paraspo­łeczne, na przykład z awatarem lub oparte na antro­po­mor­fi­zacji przyjaźnie ze zwierzę­tami. Pisze wreszcie o przyja­cio­łach „uszytych na miarę” – robotach i hiper­re­ali­stycz­nych lalkach.

Sieci wpływu : psycho­logia perswazji online / Nathalie Nahai ; przeło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.
Sygn. 164764

Nathalie Nahai jest najbar­dziej inteli­gentną współ­czesną autorką książek o techno­logii. Ta książka przemienia każdego czytel­nika w eksperta!”
Dr Thomas Chamorro-Premuzic
Professor of Business Psycho­logy UCL i Columbia Univer­sity

Większość bizne­so­wych interakcji odbywa się w sieci, dlatego małe i duże firmy z najróż­niej­szych sektorów stanęły przed wyzwa­niem: jak w tych warun­kach zjednać sobie klientów i zatrzymać ich przy sobie?
Nathalie Nahai zbiera w tej książce wiedzę z zakresu psycho­logii, neuro­nauk i ekonomii behawio­ralnej, by wyjaśnić dynamikę i motywacje zachowań konsu­mentów.
„Sieci wpływu” to praktyczny przewodnik, który pozwoli ci udosko­nalić produkty, stronę inter­ne­tową i marke­ting twojej firmy oraz umożliwi budowanie warto­ścio­wych, bardziej angażu­ją­cych relacji z klien­tami.

Sekret dzieciń­stwa / Maria Montes­sori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa przekładu i przed­mowa do wydania polskiego Sylwia Camarda. – Wydanie I. – Warszawa : PWN : Associa­tion Montes­sori Inter­na­tio­nale, 2018.
Sygn. 164763

Uważam, że kiedy ludzkość posią­dzie pełne zrozu­mienie dziecka, wypra­cuje również dosko­nałe formy opieki nad nim.”

Ponad 100 lat temu Maria Montes­sori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedago­gikę. W myśl tej metody dla prawi­dło­wego rozwoju dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwa­la­jącą na rozwi­janie sponta­nicz­ności i twórczości oraz umożliwić wszech­stronny rozwój psycho­fi­zyczny, kultu­ralny i społeczny.

Metoda Marii Montes­sorii znalazła zwolen­ników na całym świecie. Mimo jej rosnącej popular­ności w Polsce wciąż niewiele jest publi­kacji tej autorki dostęp­nych w języku polskim. Czytel­nicy korzy­stają głównie z pośred­nich źródeł i opracowań.
Sekret dzieciń­stwa pomaga wypełnić tę lukę. Oddajemy w ręce Czytel­ników niepu­bli­ko­waną dotych­czas na polskim rynku, klasyczną książkę Marii Montes­sori, w której autorka wykłada podstawy swojej koncepcji kształ­to­wania się psychiki dziecka. W 48 krótkich rozdzia­łach autorka opisuje poszcze­gólne aspekty rozwoju dziecka oraz zagad­nienia związane z towarzy­sze­niem mu w optymalnym rozwoju.

Źródło :
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.wydaw​nic​twosbm​.pl
www​.libron​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.gwp​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl