Nowości w zbiorach o regionie

Nowości w zbiorach o regionie

Miasta kujaw­skie w średnio­wieczu : lokacje, ustrój i samorząd miejski / Adam Kosecki. – Wyd. I. – Kraków : Wydaw­nictwo Avalon Sp. z o.o., copyright 2018.
Sygn. 166165

Książka Adama Kosec­kiego jest pierwszą próbą całościo­wego spojrzenia na proces lokacji miast, formo­wania się ich ustrojów i działal­ności samorządów miejskich w odnie­sieniu do teryto­rium całych Kujaw w średnio­wieczu. Od XIII do końca XV wieku podjęto na tym obszarze 28 inicjatyw lokacyj­nych. Tylko 3 spośród nich zakoń­czyły się defini­tywnym niepo­wo­dze­niem, w wyniku czego pod koniec XV wieku na terenie Kujaw funkcjo­no­wało 25 ośrodków miejskich. Do tej pory zagad­nienia ich lokacji, ustroju i władz były poruszane głównie w publi­ka­cjach poświę­co­nych poszcze­gólnym miastom. Takie oderwane od siebie ujęcia nie pozwa­lały spojrzeć na proces formo­wania się miast kujaw­skich z szerszej perspek­tywy. Autor w swojej pracy wykorzy­stał pozosta­jące często w cieniu zainte­re­sowań badaczy kujaw­skie księgi miejskie. Dzięki badaniom tej materii udało się dotrzeć do niezna­nych dotąd imion i nazwisk wielu wójtów, ławników, rajców i burmi­strzów z miast kujaw­skich. Na nowo odkryci zostali kupcy, rzemieśl­nicy oraz przed­sta­wi­ciele szlachty, którzy skumu­lo­wani razem w różnych propor­cjach decydo­wali o losach poszcze­gól­nych miast. Średnio­wieczne kujaw­skie samorządy miejskie przestały być tak bardzo anoni­mowe.

Gniazdo zastępcze / Gizela Chmie­lewska. – Łomianki : Wydaw­nictwo LTW, 2018.
Sygn. 166158, 166159

Był taki czas, kiedy tysiące Polaków z ziem wschod­nich dawnej Rzeczy­po­spo­litej, w wyniku wojny i rewolu­cyjnej pożogi, utraciło swoje rodzinne domy. Tłumy kreso­wych uchodźców ruszyły wówczas m.in. do Warszawy, Krakowa, Poznania. A gdy tam zabrakło miejsca – także do Bydgoszczy. Od lipca 1920 r. bydgo­skie domy, w których wcześniej królo­wało głównie twarde niemieckie słowo, zaczęła wypeł­niać śpiewna kresowa mowa. Razem z byłymi właści­cie­lami pięknych pałaców, okaza­łych kamienic i skrom­nych chat trafiły tu cudem ocalone pamiątki, m.in. z Kijowa, Mińska, Sławuty, Humania, Witebska. I właśnie o tym czasie opowiada książka Gizeli Chmie­lew­skiej pt. Gniazdo zastępcze.
To historia „utkana” ze wspomnień kreso­wych wygnańców, uzupeł­niona dokumen­tami i materia­łami z między­wo­jennej prasy, bogato zilustro­wana fotogra­fiami.
Ta historia opowiada m.in. o rodzi­nach Dunin-Gojżew­skich, Lipkow­skich, Nitosław­skich, Nowiń­skich, Podhor­skich, Podoskich, Regameyów, Sągajłłów, Woynił­ło­wi­czów, Żerom­skich. Przypo­mina działal­ność Inter­natu Kreso­wego, Gimna­zjum Kreso­wego, również Związku Polaków z Kresów Wschod­nich w Bydgoszczy.
Przywo­łuje pamięć o Polakach z Kresów, którzy w mieście nad Brdą musieli zacząć swoje życie od nowa. I tego czasu na pewno nie zmarno­wali.

Gotowość : kryzys bydgoski 1981 / opraco­wanie Agnieszka Dębska, Maciej Kowal­czyk. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2016.
Sygn. 166294p, 166295

Ciąg wypadków w marcu 1981, zwany kryzysem bydgo­skim, to miesz­czący się w dwóch tygodniach przełom polityczny i społeczny w Polsce, który rozpo­czął się w Bydgoszczy incydentem, sprowo­ko­wanym przez władze komuni­styczne, a zakoń­czył rozstrzy­gnię­ciem ogólno­pol­skim – o zasad­ni­czym znaczeniu dla przyszłości kraju. Publi­kacja przed­stawia zapis tamtych wydarzeń, opowie­dziany wyłącznie głosami świadków (głównych bohaterów zdarzeń, solidar­no­ścio­wych i partyj­nych przywódców oraz zwykłych obywa­teli). Odwołanie się do ich pamięci ma szcze­gólne znaczenie, bowiem prosty wykaz faktów nie tłumaczy istoty przełomu – ważne są i racje po obu stronach tamtego starcia, i – w nie mniej­szym stopniu – towarzy­szące im emocje.
Prof. dr hab. Antoni Dudek w Posłowiu: „W historii każdej rewolucji znaleźć można wydarzenie będące punktem zwrotnym w jej przebiegu. Niekiedy, jak pucz Korni­łowa w 1917 roku w Rosji, oddziela ono jedną fazę rewolucji od drugiej. Może też – na wzór przewrotu termi­do­riań­skiego we Francji – zwiastować wejście ruchu rewolu­cyj­nego w fazę schył­kową. Ale zdarza się i tak, że wydarzenie takie stanowi apogeum fazy buntu społecz­nego. Nastę­puje po nim naturalne rozła­do­wanie nastrojów, przekre­śla­jące możli­wość ich ponownej mobili­zacji na podobnym poziomie przez dłuższy czas. Taką właśnie rolę podczas solidar­no­ściowej rewolucji z lat 1980 – 81 odegrał kryzys bydgoski.”

Bydgoszcz przemy­słowa : retro przewodnik : od warsz­tatu do fabryki / koncepcja: Bogna Derkowska-Kostkowska ; współ­praca redak­cyjna: Krystian Strauss. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kultury, 2018.
Sygn. 166442p, 166443

Bydgoszcz przemy­słowa. Retro przewodnik – od warsz­tatu do fabryki to pierwsza, popular­no­nau­kowa publi­kacja dedyko­wana industrialnej historii Bydgoszczy. Jej autorką jest Bogna Derkowska-Kostkowska, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kultu­ro­wego KPCK w Bydgoszczy.
Książka wskazuje na nieru­cho­mości związane z rozma­itymi dziedzi­nami wytwór­czości przemy­słowej. Ilustro­wana jest materia­łami archi­wal­nymi przygo­to­wa­nymi przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz dawnymi rekla­mami praso­wymi.
Publi­kacja wydana przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kultury w Bydgoszczy ukazała się dzięki wsparciu finan­so­wemu przyzna­nemu na jej reali­zację przez Miasto Bydgoszcz i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Źródła opisów i okładek :
www​.wydaw​nic​two​avalon​.pl
www​.ltw​.com​.pl
www​.karta​.org​.pl
www​.kpck​.pl