Wybrane nowości w zbiorach – marzec 2019 r.

Wybrane nowości w zbiorach – marzec 2019 r.

Socja­li­zacja i wycho­wanie dzieci i młodzieży z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 164417, 164418

Recen­zo­wana książka stanowi niewąt­pliwie świadectwo wysokich kompe­tencji autora jako badacza zjawisk eduka­cyj­nych uwikła­nych w zróżni­co­wany technicznie, treściowo i etycznie świat techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych. Z uznaniem należy także odnotować konse­kwencję autora w eksplo­ro­waniu roli TIK w życiu osób z niepełno-spraw­no­ścią, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem niepeł­no­spraw­ności intelek­tu­alnej.
Z recenzji dr hab. Teresy Żółkow­skiej, prof. Uniwer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Autor podjął tematykę społecznie ważną, bardzo współ­czesną, a jedno­cze­śnie w dużej mierze unikalną, gdyż połączenie trzech obszarów (pedago­giki, pedago­giki specjalnej i pedago­giki medialnej) w jednej monografii spotyka się bardzo rzadko. Recen­zo­wana książka jest więc próbą wypeł­nienia istnie­jącej luki, jaką był brak komplek­so­wego opraco­wania proble­ma­tyki miejsca, roli, znaczenia i zakresu używania narzędzi ery cyfrowej, głównie Inter­netu, przez młodych ludzi z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną. (…) Jest to pozycja ważna, meryto­rycznie warto­ściowa i orygi­nalna.
Z recenzji dr hab. inż. Janusza Morbit­zera, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni­czej

Zacho­wania autoagre­sywne w autyzmie : przyczyny i postę­po­wanie : perspek­tywa inter­dy­scy­pli­narna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson ; [przekład Anna Sawicka-Chrap­kie­wicz] ; przed­mowa Temple Grandin. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164425

Zacho­wania autoagre­sywne wystę­pują u prawie połowy osób z autyzmem i stanowią jeden z najbar­dziej wynisz­cza­ją­cych problemów, a zarazem najtrud­niej­szych do wyeli­mi­no­wania. Autoagresja może przeja­wiać się w różnych formach – dana osoba może na przykład uderzać głową, gryźć się w ręce, ciągnąć się za włosy lub nadmiernie się drapać. Medyczne i behawio­ralne badania nad zacho­wa­niami autoagre­syw­nymi są prowa­dzone od ponad pięćdzie­sięciu lat, jednak wciąż wielu specja­li­stów i rodziców nie zna szero­kiego spektrum przyczyn tych zachowań ani dostęp­nych możli­wości terapii. Autorzy niniej­szego tomu – wybitni badacze i praktycy – przed­sta­wiają kompletną analizę zachowań autoagre­syw­nych przeja­wia­nych przez osoby z zaburze­niami ze spektrum autyzmu lub powią­za­nymi zaburze­niami rozwoju, a także prezen­tują różno­rodne metody terapii.

Książka ta łączy podej­ście medyczne, biome­dyczne i behawio­ralne. To podsta­wowa lektura dla rodziców, nauczy­cieli, terapeutów i lekarzy, którzy pracują z osobami przeja­wia­ją­cymi zacho­wania autoagre­sywne.
Z przed­mowy Temple Grandin

Socjo­te­rapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziew­skiej. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 159405/Cz. 3, 159406/Cz. 3

Książka łączy rozwa­żania teore­tyczne dotyczące oddzia­ływań socjo­te­ra­peu­tycz­nych z progra­mami zajęć przezna­czo­nych dla konkret­nych grup dzieci i młodzieży, boryka­ją­cych się na co dzień z różnego rodzaju trudno­ściami, które utrud­niają funkcjo­no­wanie psycho­spo­łeczne.

Publi­kacja ma umożliwić Czytel­nikom znale­zienie odpowiedzi na nurtu­jące ich pytania dotyczące etyki pracy socjo­te­ra­peu­tycznej (oraz grupowej).

Ponadto ma wskazać na znaczenie super­wizji dla osoby socjo­te­ra­peuty oraz stać się inspi­racją do pracy z dziećmi i młodzieżą dla pedagogów, psycho­logów, nauczy­cieli, wycho­wawców z różnego typu placówek.

Pies do pracy w dogote­rapii / Anja Carmen Müller i Gabriele Lehari ; [przekład Barbara Floriań­czyk]. – Warszawa : Powszechne Wydaw­nictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2018.
Sygn. 164433

Książka ma pomóc w podjęciu decyzji, czy szkolenie do pracy w zespole kynote­ra­peu­tycznym jest odpowiednie dla nas i naszego czworo­noga.

Dowiemy się z niej, jakie istnieją możli­wości szkolenia i później­szej aktyw­ności. Jest ona skiero­wana również do instruk­torów i hodowców psów. Zawiera warto­ściowe rady i sugestie, które mogą oni stosować na prowa­dzo­nych kursach.
Opis wydawcy

Wyzwania starze­ją­cego się społe­czeń­stwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwer­sytet Warszawski. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164436p

Autorzy przed­sta­wiają stojące przed polskim społe­czeń­stwem wyzwania wynika­jące ze starzenia się ludności, odwołując się do doświad­czeń innych społe­czeństw i przeno­sząc te doświad­czenia na specy­ficzne warunki demogra­ficzne oraz uwarun­ko­wania społeczno-ekono­miczne i polityczne współ­cze­snej Polski.
Na tle ogólnych prawi­dło­wości zjawisk ludno­ścio­wych prowa­dzą­cych do przekształ­cenia się struk­tury populacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skonfron­to­wa­nych z długo­okre­sowym przebie­giem zjawisk demogra­ficz­nych w Polsce, mających decydu­jący wpływ na dynamikę i skalę starzenia się Polaków – w książce zostały zapre­zen­to­wane wybrane aspekty i konse­kwencje tego procesu oraz związane z nim wyzwania społeczne, z uwzględ­nie­niem obecnej i przyszłej sytuacji demogra­ficznej.

Prezen­tując szeroką panoramę skutków starzenia się w wybra­nych obsza­rach życia społecz­nego: gospo­darce, relacjach między­po­ko­le­nio­wych (w tym w dziedzinie opieki), warto­ściach i normach kultu­ro­wych, party­cy­pacji obywa­tel­skiej oraz polityce publicznej, autorzy skoncen­tro­wali się na konse­kwen­cjach widocz­nych na rynku pracy, w sferze zabez­pie­czenia społecz­nego i długo­ter­mi­nowej opieki zdrowotnej. Szcze­gólną uwagę poświę­cili reakcji polityków i innych podmiotów życia publicz­nego na zmiany demogra­ficzne.

Kluczowym zagad­nie­niem podjętym w publi­kacji jest wpływ postę­pu­ją­cego starzenia się populacji na sytuację seniorów i ich rodzin oraz wynika­jące z tego wyzwania społeczne w skali lokalnej. Zaryso­wany został również przewi­dy­wany proces starzenia się polskiej populacji i jego wybrane skutki na podstawie orygi­nalnej prognozy demogra­ficznej, w której wyjąt­kowe miejsce zajęło kształ­to­wanie się i konse­kwencje społeczne przyszłych migracji zagra­nicz­nych.

Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczy­cieli edukacji wczesnosz­kolnej / Ewa Kocha­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164441, 164442

Książka jest obszernym opraco­wa­niem o charak­terze teore­tyczno-empirycznym, a jej tematyka mieści się w obszarze pedago­giki wczesnosz­kolnej, szcze­gólnie zagad­nień teore­tycz­nych i praktycz­nych dydak­tyki wczesnosz­kolnej. Podjęcie przez Autorkę kwestii wiedzy osobi­stej znajduje głębokie uzasad­nienie we współ­cze­snym dyskursie naukowym. […] Praca pod względem omawianej w niej proble­ma­tyki jest nowatorska, wzbogaca wiedzę o szkolnej edukacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dziedzinie. […] Monografia jest warto­ściowa poznawczo, wnosi nowe treści do pedago­giki, w tym pedago­giki wczesnosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Józefy Bałacho­wicz, prof. APS

Praca ma charakter inter­dy­scy­pli­narny i odpowiada pilnym potrzebom edukacji kształ­tu­jącej osoby, osobo­wości i indywi­du­al­ności […]. Istotną warto­ścią książki jest bogaty, dobrze dobrany zestaw litera­tury inter­dy­scy­pli­narnie trakto­wa­nego przed­miotu jej studiów i badań. […] Publi­kacja stanie się cennym źródłem dla tych Czytel­ników, którzy chcą zgłębiać, zmieniać, wzbogacać i umożli­wiać kształ­to­wanie podmio­to­wych struktur osobi­stej wiedzy uczniów edukacji wczesnosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej prof. dr hab. Wojciecha Kojsa

Domek terapeu­tyczny, czyli 100 sposobów na terapię z mamą i tatą / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś, Beata Brzezińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2018.
Sygn. 164443

Domek terapeu­tyczny… ma za zadanie zachęcić rodziców do podej­mo­wania działań terapeu­tycz­nych (z zakresu logopedii, bajko­te­rapii, terapii SI i innych) we własnym domu i w trakcie codzien­nych aktyw­ności. Pokazuje, jak prowa­dzić zabawę z dziec­kiem, aby – poza radością obu stron – przyno­siła ona również pomoc w dokony­waniu postępów i była stymu­lacją określo­nych funkcji rozwo­jo­wych.

Ideą porad­nika jest wykorzy­sty­wanie przed­miotów znajdu­ją­cych się pod ręką. Dlatego po przeczy­taniu której­kol­wiek ze 100 propo­zycji rodzic będzie mógł ją od razu zreali­zować, bez wycho­dzenia z domu ani koniecz­ności inwesto­wania czasu i pieniędzy w dodat­kowe zakupy.

Diagno­zo­wanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgo­rzata Wójto­wicz-Szefler. – Wydanie V. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164450 / Cz. 1, 164451 / Cz. 1

Książka ma charakter przewod­nika dla psycho­logów, pedagogów, studentów lub opiekunów dziecię­cych czy rodziców małego dziecka, pozwa­la­ją­cego na poznanie specy­ficznej sytuacji badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możli­wości wykorzy­stania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawi­dłowo rozwi­ja­ją­cych się jak i zagro­żo­nych niepeł­no­spraw­no­ścią czy też niepeł­no­spraw­nych.

Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwa­la­jąca na uwidocz­nienie obszarów dobrze i słabo rozwi­nię­tych, ma szcze­gólne znaczenie dla organi­zo­wania programów wczesnej inter­wencji lub wczesnego wspoma­gania dzieci z trudno­ściami w rozwoju. W postę­po­waniu diagno­stycznym-inter­wen­cyjnym nie powszechnej zgody dotyczącej sposobu w jaki ma być przepro­wa­dzana diagnoza, co powinna obejmować oraz jak powinny być formu­ło­wanie wnioski (opinie, orzeczenia) potrzebne do konstru­owania skutecz­nych programów inter­wen­cyj­nych czy terapeu­tycz­nych. Stąd rodzi się potrzeba rozsze­rzenia wiedzy na temat diagno­zo­wania dziecka od najwcze­śniej­szego okresu życia, gdyż wszyscy specja­liści są zgodni, że szcze­gólnie ważny dla wspoma­gania rozwoju jest okres pierw­szych trzech lat życia dziecka.

Nowe media, techno­logie i trendy w edukacji : w kierunku mobil­ności i kształ­cenia hybry­do­wego / Monika Frania. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 164471

Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefi­nicji? Czy jesteśmy świad­kami kolej­nych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtow­nych zmianach rewolu­cyj­nych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudo­wania wszyst­kiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy trady­cyjnym modelu, bo tylko on jest naprawdę warto­ściowy?

Publi­kacja Moniki Frani nie stanowi zbioru komplet­nych odpowiedzi na powyżej sformu­ło­wane pytania. Jest ona raczej wynikiem zatrzy­mania się w dzisiej­szym, szybko pędzącym świecie oraz próbą spojrzenia na trendy i zjawiska dotyczące edukacji i szeroko rozumia­nych mediów i techno­logii w połowie drugiej dekady XXI wieku. Dynamika zjawisk w opisy­wanym obszarze jest tak duża, że eksplo­racje w tej proble­ma­tyce są potrzebne cały czas.

Książka ma charakter naukowo-badawczy. Opiera się na wynikach kilku­let­nich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również fragmenty o charak­terze bardziej popular­no­nau­kowym. Została przygo­to­wana z myślą zarówno o teore­ty­kach, jak i prakty­kach edukacji. Publi­kacja rozpo­czyna się od rozważań na temat zacho­dzą­cych zmian, ich potrzebie i przesłan­kach do nich prowa­dzą­cych, a dotyczą­cych insty­tucji szkoły, współ­cze­snego eduka­tora i nowocze­snej edukacji. Odnoszą się one przede wszystkim do wybra­nego obszaru, który takie metamor­fozy może powodować, a miano­wicie mediów i techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych.

Polityka oświa­towa w perspek­tywie porów­naw­czej / redakcja Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Siero­cińska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164475, 164476

Książka, którą oddajemy w ręce czytel­nika, jest autorską refleksją pedagogów porów­naw­czych nad eduka­cyj­nymi przemia­nami dokonu­ją­cymi się we współ­cze­snym świecie. Świecie niezwykle dynamicz­nych rotacji, pęknięć społecz­nych, gwałtow­nego przyrostu wiedzy i równie inten­syw­nego odwrotu od jej racjo­nal­ności. Świecie, w którym płyną dwa przeciw­stawne nurty. Pierw­szym jest nurt dynamicznej unifi­kacji – jedna­kowe lub podobne stały się ubiory i moda, muzyka popularna i programy telewi­zyjne, archi­tek­tura wielkich miast i język inter­netu. Drugi to nurt rosną­cego poczucia odmien­ności i nadawania znaczenia własnej tożsa­mości, chęci manife­sto­wania swojej odręb­ności i inności. W tej niejed­no­znacznej i rozedr­ganej rzeczy­wi­stości ogromną rolę odgrywa wiedza. Ma ona bowiem zadanie porząd­ko­wania tego, co chaotyczne i niejasne.

Artykuły zgroma­dzone w niniej­szej publi­kacji wpisują się w klasyczne już rozumienie zadań pedago­giki porów­naw­czej, w którym wychodzi się od zjawisk kształ­cenia i wycho­wania usytu­owa­nych w czasie i mających związek ze społe­czeń­stwem, by poprzez skontra­sto­wanie różnych poglądów i wytworów ujawnić leżące u ich podłoża prawi­dło­wości, przypo­rząd­kować je na zasadzie dominacji i w ten sposób dojść do auten­tycz­nego poznania.

Autorzy artykułów w tej publi­kacji chcą ukazać utyli­tarny charakter badań kompa­ra­ty­stycz­nych, dając dowód na to, że pedago­gika porów­nawcza może nie tylko służyć wyjaśnianiu reguł funkcjo­no­wania systemów oświa­to­wych, lecz także stanowić skuteczne narzę­dzie plano­wania reform eduka­cyj­nych i kreowania polityki oświa­towej.

Zdrowie emocjo­nalne młodzieży / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. – Kraków : Wydaw­nictwo Petrus, copyright 2017.
Sygn. 164492, 164493

Emocje towarzyszą człowie­kowi od zawsze. Odczu­wamy je sami i okazu­jemy innym. Nasz świat jest światem emocjo­nal­nych przeżyć: od uniesień i wzruszeń, które stają się przyczyną twórczych decyzji i działań, po emocje, które stają się powodem działań destruk­cyj­nych.

Historia ludzkości jest w istocie historią miłości i gniewu, strachu i radości, poczucia winy i satys­fakcji z własnych działań; jest historią uczuć, które wpływały na nasze dzieje i zmieniały je. Emocje są wyjąt­kowym fenomenem, który zdaje się przytła­czać swoim przemożnym wpływem to, co racjo­nalne: przemy­ślane, wykal­ku­lo­wane, logiczne i przewi­dy­walne.

Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [przekład z j. włoskiego Anna Gogolin]. – Kielce : Wydaw­nictwo Jedność, copyright 2018.
Sygn. 164495, 164496

Jednym z najpo­waż­niej­szych problemów dzisiej­szej szkoły jest bez wątpienia przemoc wobec słabszych. Mierzą się z nią sami uczniowie, ich rodzice, a także nauczy­ciele, których rolą jest nie tylko przeka­zy­wanie wiedzy, ale również wycho­wy­wanie i kształ­to­wanie odpowied­nich postaw. Życie w szkolnej klasie to książka, która prezen­tuje odkrywczą, a co najważ­niejsze skuteczną metodę pracy z grupami dzieci i młodzieży, która gwaran­tuje szybkie i trwałe rezul­taty na polu integracji, współ­dzia­łania i wzrostu empatii wobec wszyst­kich członków grupy. Mowa o Circle Time 3.0, która nie wymaga żadnych dodat­ko­wych środków – wystarczy szkolna sala i nauczy­ciel prowa­dzący. Co za tym idzie, strategie stoso­wane w tej metodzie mogą być szybko wykorzy­stane za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba inter­wencji w wewnętrzne relacje grupy. Zapra­szamy do lektury i wcielania metody Circle Time 3.0 w życie!

Odbiorcy:
– nauczy­ciele i wycho­wawcy pracu­jący w szkołach podsta­wo­wych i średnich
– wycho­wawcy, anima­torzy i opieku­nowie pracu­jący z grupami młodzieży
– pedagodzy i psycho­lo­gowie zajmu­jący się proble­mami w grupach młodzieży.

Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?
– podaje spraw­dzone metody popra­wiania relacji w grupach młodzieży i rozwią­zy­wania problemów
– prezen­tuje metodę spraw­dzoną w praktyce i łatwą w stoso­waniu w warun­kach szkol­nych
– pozwala osiągać wymierne rezul­taty i realnie zapobiegać problemom w grupach młodzieży.

Jak uczyć się skutecznie – jakie to proste! : ilustro­wany podręcznik technik przyswa­jania wiedzy / [Carol Vorderman ; tłuma­czenie Joanna Kolczyńska]. – Warszawa : Wydaw­nictwo Arkady, 2018.
Sygn. 163577

Czy twoje dziecko ma kłopoty z uczeniem się? Nie wiesz, jak mu pomóc, żeby wyniki w szkole były dużo lepsze?

Książka Jak uczyć się skutecznie powinna trafić do rąk każdego zdespe­ro­wa­nego rodzica, ucznia i studenta. Jej nowator­skie pod względem graficznym barwne schematy i ilustracje z precy­zyj­nymi wskazów­kami postę­po­wania sprawią, że zrozu­mienie technik przyswa­jania wiedzy będzie o wiele łatwiejsze.

Ten nieoce­niony przewodnik – omawia­jący najistot­niejsze problemy związane z organi­zacją pracy, układa­niem harmo­no­gramów, motywacją, stylami uczenia się, metodami powta­rzania materiału, egzami­nami i radze­niem sobie z lękami – pomoże rodzicom i dzieciom we wspólnej pracy nad polep­sze­niem efektów nauki.
Jak uczyć się skutecznie na pewno podbu­duje zaufanie uczniów do siebie, zmniejszy poziom stresu i sprawi, że najtrud­niejsze elementy uczenia się staną się proste, zrozu­miałe i łatwe do opano­wania.

Źródło:
marszalek​.com​.pl
harmonia​.edu​.pl
difin​.pl
wuw​.pl
impul​so​fi​cyna​.com​.pl
wydaw​nic​two​pe​trus​.pl
jednosc​.com​.pl