Wybrane nowości w zbio­rach – marzec 2019 r.

Wybrane nowości w zbio­rach – marzec 2019 r.

Socja­li­zacja i wycho­wanie dzieci i mło­dzieży z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek, 2018.
Sygn. 164417, 164418

Recen­zo­wana książka stanowi nie­wąt­pliwie świa­dectwo wyso­kich kom­pe­tencji autora jako badacza zjawisk edu­ka­cyj­nych uwi­kła­nych w zróż­ni­co­wany tech­nicznie, tre­ściowo i etycznie świat tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych. Z uzna­niem należy także odno­tować kon­se­kwencję autora w eks­plo­ro­waniu roli TIK w życiu osób z nie­pełno-spraw­no­ścią, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem nie­peł­no­spraw­ności inte­lek­tu­alnej.
Z recenzji dr hab. Teresy Żół­kow­skiej, prof. Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Autor podjął tema­tykę spo­łecznie ważną, bardzo współ­czesną, a jed­no­cze­śnie w dużej mierze uni­kalną, gdyż połą­czenie trzech obszarów (peda­go­giki, peda­go­giki spe­cjalnej i peda­go­giki medialnej) w jednej mono­grafii spotyka się bardzo rzadko. Recen­zo­wana książka jest więc próbą wypeł­nienia ist­nie­jącej luki, jaką był brak kom­plek­so­wego opra­co­wania pro­ble­ma­tyki miejsca, roli, zna­czenia i zakresu uży­wania narzędzi ery cyfrowej, głównie Inter­netu, przez młodych ludzi z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną. (…) Jest to pozycja ważna, mery­to­rycznie war­to­ściowa i ory­gi­nalna.
Z recenzji dr hab. inż. Janusza Mor­bit­zera, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór­ni­czej

Zacho­wania auto­agre­sywne w auty­zmie : przy­czyny i postę­po­wanie : per­spek­tywa inter­dy­scy­pli­narna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Bots­ford Johnson ; [prze­kład Anna Sawicka-Chrap­kie­wicz] ; przed­mowa Temple Grandin. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, 2018.
Sygn. 164425

Zacho­wania auto­agre­sywne wystę­pują u prawie połowy osób z auty­zmem i sta­nowią jeden z naj­bar­dziej wynisz­cza­ją­cych pro­blemów, a zarazem naj­trud­niej­szych do wyeli­mi­no­wania. Auto­agresja może prze­ja­wiać się w różnych formach – dana osoba może na przy­kład uderzać głową, gryźć się w ręce, ciągnąć się za włosy lub nad­miernie się drapać. Medyczne i beha­wio­ralne badania nad zacho­wa­niami auto­agre­syw­nymi są pro­wa­dzone od ponad pięć­dzie­sięciu lat, jednak wciąż wielu spe­cja­li­stów i rodziców nie zna sze­ro­kiego spek­trum przy­czyn tych zachowań ani dostęp­nych moż­li­wości terapii. Autorzy niniej­szego tomu – wybitni badacze i prak­tycy – przed­sta­wiają kom­pletną analizę zachowań auto­agre­syw­nych prze­ja­wia­nych przez osoby z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu lub powią­za­nymi zabu­rze­niami rozwoju, a także pre­zen­tują róż­no­rodne metody terapii.

Książka ta łączy podej­ście medyczne, bio­me­dyczne i beha­wio­ralne. To pod­sta­wowa lektura dla rodziców, nauczy­cieli, tera­peutów i lekarzy, którzy pracują z osobami prze­ja­wia­ją­cymi zacho­wania auto­agre­sywne.
Z przed­mowy Temple Grandin

Socjo­te­rapia w pracy z dziećmi i mło­dzieżą : pro­gramy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Gru­dziew­skiej. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 159405/Cz. 3, 159406/Cz. 3

Książka łączy roz­wa­żania teo­re­tyczne doty­czące oddzia­ływań socjo­te­ra­peu­tycz­nych z pro­gra­mami zajęć prze­zna­czo­nych dla kon­kret­nych grup dzieci i mło­dzieży, bory­ka­ją­cych się na co dzień z różnego rodzaju trud­no­ściami, które utrud­niają funk­cjo­no­wanie psy­cho­spo­łeczne.

Publi­kacja ma umoż­liwić Czy­tel­nikom zna­le­zienie odpo­wiedzi na nur­tu­jące ich pytania doty­czące etyki pracy socjo­te­ra­peu­tycznej (oraz gru­powej).

Ponadto ma wskazać na zna­czenie super­wizji dla osoby socjo­te­ra­peuty oraz stać się inspi­racją do pracy z dziećmi i mło­dzieżą dla peda­gogów, psy­cho­logów, nauczy­cieli, wycho­wawców z różnego typu pla­cówek.

Pies do pracy w dogo­te­rapii / Anja Carmen Müller i Gabriele Lehari ; [prze­kład Barbara Flo­riań­czyk]. – War­szawa : Powszechne Wydaw­nictwo Rol­nicze i Leśne, cop. 2018.
Sygn. 164433

Książka ma pomóc w pod­jęciu decyzji, czy szko­lenie do pracy w zespole kyno­te­ra­peu­tycznym jest odpo­wiednie dla nas i naszego czwo­ro­noga.

Dowiemy się z niej, jakie ist­nieją moż­li­wości szko­lenia i póź­niej­szej aktyw­ności. Jest ona skie­ro­wana również do instruk­torów i hodowców psów. Zawiera war­to­ściowe rady i suge­stie, które mogą oni sto­sować na pro­wa­dzo­nych kursach.
Opis wydawcy

Wyzwania sta­rze­ją­cego się spo­łe­czeń­stwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uni­wer­sytet War­szawski. – Wydanie 1. – War­szawa : Wydaw­nictwa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2018.
Sygn. 164436p

Autorzy przed­sta­wiają stojące przed polskim spo­łe­czeń­stwem wyzwania wyni­ka­jące ze sta­rzenia się lud­ności, odwo­łując się do doświad­czeń innych spo­łe­czeństw i prze­no­sząc te doświad­czenia na spe­cy­ficzne warunki demo­gra­ficzne oraz uwa­run­ko­wania spo­łeczno-eko­no­miczne i poli­tyczne współ­cze­snej Polski.
Na tle ogól­nych pra­wi­dło­wości zjawisk lud­no­ścio­wych pro­wa­dzą­cych do prze­kształ­cenia się struk­tury popu­lacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skon­fron­to­wa­nych z dłu­go­okre­sowym prze­bie­giem zjawisk demo­gra­ficz­nych w Polsce, mają­cych decy­du­jący wpływ na dyna­mikę i skalę sta­rzenia się Polaków – w książce zostały zapre­zen­to­wane wybrane aspekty i kon­se­kwencje tego procesu oraz zwią­zane z nim wyzwania spo­łeczne, z uwzględ­nie­niem obecnej i przy­szłej sytu­acji demo­gra­ficznej.

Pre­zen­tując szeroką pano­ramę skutków sta­rzenia się w wybra­nych obsza­rach życia spo­łecz­nego: gospo­darce, rela­cjach mię­dzy­po­ko­le­nio­wych (w tym w dzie­dzinie opieki), war­to­ściach i normach kul­tu­ro­wych, par­ty­cy­pacji oby­wa­tel­skiej oraz poli­tyce publicznej, autorzy skon­cen­tro­wali się na kon­se­kwen­cjach widocz­nych na rynku pracy, w sferze zabez­pie­czenia spo­łecz­nego i dłu­go­ter­mi­nowej opieki zdro­wotnej. Szcze­gólną uwagę poświę­cili reakcji poli­tyków i innych pod­miotów życia publicz­nego na zmiany demo­gra­ficzne.

Klu­czowym zagad­nie­niem pod­jętym w publi­kacji jest wpływ postę­pu­ją­cego sta­rzenia się popu­lacji na sytu­ację seniorów i ich rodzin oraz wyni­ka­jące z tego wyzwania spo­łeczne w skali lokalnej. Zary­so­wany został również prze­wi­dy­wany proces sta­rzenia się pol­skiej popu­lacji i jego wybrane skutki na pod­stawie ory­gi­nalnej pro­gnozy demo­gra­ficznej, w której wyjąt­kowe miejsce zajęło kształ­to­wanie się i kon­se­kwencje spo­łeczne przy­szłych migracji zagra­nicz­nych.

Wiedza oso­bista dziecka w refleksji i prak­tyce nauczy­cieli edu­kacji wcze­snosz­kolnej / Ewa Kocha­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164441, 164442

Książka jest obszernym opra­co­wa­niem o cha­rak­terze teo­re­tyczno-empi­rycznym, a jej tema­tyka mieści się w obszarze peda­go­giki wcze­snosz­kolnej, szcze­gólnie zagad­nień teo­re­tycz­nych i prak­tycz­nych dydak­tyki wcze­snosz­kolnej. Pod­jęcie przez Autorkę kwestii wiedzy oso­bi­stej znaj­duje głę­bokie uza­sad­nienie we współ­cze­snym dys­kursie naukowym. […] Praca pod względem oma­wianej w niej pro­ble­ma­tyki jest nowa­torska, wzbo­gaca wiedzę o szkolnej edu­kacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dzie­dzinie. […] Mono­grafia jest war­to­ściowa poznawczo, wnosi nowe treści do peda­go­giki, w tym peda­go­giki wcze­snosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Józefy Bała­cho­wicz, prof. APS

Praca ma cha­rakter inter­dy­scy­pli­narny i odpo­wiada pilnym potrzebom edu­kacji kształ­tu­jącej osoby, oso­bo­wości i indy­wi­du­al­ności […]. Istotną war­to­ścią książki jest bogaty, dobrze dobrany zestaw lite­ra­tury inter­dy­scy­pli­narnie trak­to­wa­nego przed­miotu jej studiów i badań. […] Publi­kacja stanie się cennym źródłem dla tych Czy­tel­ników, którzy chcą zgłę­biać, zmie­niać, wzbo­gacać i umoż­li­wiać kształ­to­wanie pod­mio­to­wych struktur oso­bi­stej wiedzy uczniów edu­kacji wcze­snosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej prof. dr hab. Woj­ciecha Kojsa

Domek tera­peu­tyczny, czyli 100 spo­sobów na terapię z mamą i tatą / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś, Beata Brze­zińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia, 2018.
Sygn. 164443

Domek tera­peu­tyczny… ma za zadanie zachęcić rodziców do podej­mo­wania działań tera­peu­tycz­nych (z zakresu logo­pedii, baj­ko­te­rapii, terapii SI i innych) we własnym domu i w trakcie codzien­nych aktyw­ności. Poka­zuje, jak pro­wa­dzić zabawę z dziec­kiem, aby – poza rado­ścią obu stron – przy­no­siła ona również pomoc w doko­ny­waniu postępów i była sty­mu­lacją okre­ślo­nych funkcji roz­wo­jo­wych.

Ideą porad­nika jest wyko­rzy­sty­wanie przed­miotów znaj­du­ją­cych się pod ręką. Dlatego po prze­czy­taniu któ­rej­kol­wiek ze 100 pro­po­zycji rodzic będzie mógł ją od razu zre­ali­zować, bez wycho­dzenia z domu ani koniecz­ności inwe­sto­wania czasu i pie­niędzy w dodat­kowe zakupy.

Dia­gno­zo­wanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Mał­go­rzata Wój­to­wicz-Szefler. – Wydanie V. – War­szawa : Difin, 2018.
Sygn. 164450 / Cz. 1, 164451 / Cz. 1

Książka ma cha­rakter prze­wod­nika dla psy­cho­logów, peda­gogów, stu­dentów lub opie­kunów dzie­cię­cych czy rodziców małego dziecka, pozwa­la­ją­cego na poznanie spe­cy­ficznej sytu­acji badania małego dziecka (od uro­dzenia do 5 roku życia) oraz moż­li­wości wyko­rzy­stania narzędzi dia­gnozy rozwoju zarówno dzieci pra­wi­dłowo roz­wi­ja­ją­cych się jak i zagro­żo­nych nie­peł­no­spraw­no­ścią czy też nie­peł­no­spraw­nych.

Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwa­la­jąca na uwi­docz­nienie obszarów dobrze i słabo roz­wi­nię­tych, ma szcze­gólne zna­czenie dla orga­ni­zo­wania pro­gramów wcze­snej inter­wencji lub wcze­snego wspo­ma­gania dzieci z trud­no­ściami w rozwoju. W postę­po­waniu dia­gno­stycznym-inter­wen­cyjnym nie powszechnej zgody doty­czącej sposobu w jaki ma być prze­pro­wa­dzana dia­gnoza, co powinna obej­mować oraz jak powinny być for­mu­ło­wanie wnioski (opinie, orze­czenia) potrzebne do kon­stru­owania sku­tecz­nych pro­gramów inter­wen­cyj­nych czy tera­peu­tycz­nych. Stąd rodzi się potrzeba roz­sze­rzenia wiedzy na temat dia­gno­zo­wania dziecka od naj­wcze­śniej­szego okresu życia, gdyż wszyscy spe­cja­liści są zgodni, że szcze­gólnie ważny dla wspo­ma­gania rozwoju jest okres pierw­szych trzech lat życia dziecka.

Nowe media, tech­no­logie i trendy w edu­kacji : w kie­runku mobil­ności i kształ­cenia hybry­do­wego / Monika Frania. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 164471

Czy edu­kacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj rede­fi­nicji? Czy jesteśmy świad­kami kolej­nych etapów ewo­lucji, czy też można mówić o bar­dziej gwał­tow­nych zmia­nach rewo­lu­cyj­nych? Czy, myśląc o edu­kacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrów­nania z ziemią i wybu­do­wania wszyst­kiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy tra­dy­cyjnym modelu, bo tylko on jest naprawdę war­to­ściowy?

Publi­kacja Moniki Frani nie stanowi zbioru kom­plet­nych odpo­wiedzi na powyżej sfor­mu­ło­wane pytania. Jest ona raczej wyni­kiem zatrzy­mania się w dzi­siej­szym, szybko pędzącym świecie oraz próbą spoj­rzenia na trendy i zja­wiska doty­czące edu­kacji i szeroko rozu­mia­nych mediów i tech­no­logii w połowie drugiej dekady XXI wieku. Dyna­mika zjawisk w opi­sy­wanym obszarze jest tak duża, że eks­plo­racje w tej pro­ble­ma­tyce są potrzebne cały czas.

Książka ma cha­rakter naukowo-badawczy. Opiera się na wyni­kach kil­ku­let­nich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również frag­menty o cha­rak­terze bar­dziej popu­lar­no­nau­kowym. Została przy­go­to­wana z myślą zarówno o teo­re­ty­kach, jak i prak­ty­kach edu­kacji. Publi­kacja roz­po­czyna się od roz­ważań na temat zacho­dzą­cych zmian, ich potrzebie i prze­słan­kach do nich pro­wa­dzą­cych, a doty­czą­cych insty­tucji szkoły, współ­cze­snego edu­ka­tora i nowo­cze­snej edu­kacji. Odnoszą się one przede wszystkim do wybra­nego obszaru, który takie meta­mor­fozy może powo­dować, a mia­no­wicie mediów i tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych.

Poli­tyka oświa­towa w per­spek­tywie porów­naw­czej / redakcja Renata Nowa­kowska-Siuta, Kata­rzyna Dmitruk-Sie­ro­cińska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164475, 164476

Książka, którą odda­jemy w ręce czy­tel­nika, jest autorską refleksją peda­gogów porów­naw­czych nad edu­ka­cyj­nymi prze­mia­nami doko­nu­ją­cymi się we współ­cze­snym świecie. Świecie nie­zwykle dyna­micz­nych rotacji, pęknięć spo­łecz­nych, gwał­tow­nego przy­rostu wiedzy i równie inten­syw­nego odwrotu od jej racjo­nal­ności. Świecie, w którym płyną dwa prze­ciw­stawne nurty. Pierw­szym jest nurt dyna­micznej uni­fi­kacji – jed­na­kowe lub podobne stały się ubiory i moda, muzyka popu­larna i pro­gramy tele­wi­zyjne, archi­tek­tura wiel­kich miast i język inter­netu. Drugi to nurt rosną­cego poczucia odmien­ności i nada­wania zna­czenia własnej toż­sa­mości, chęci mani­fe­sto­wania swojej odręb­ności i inności. W tej nie­jed­no­znacznej i roze­dr­ganej rze­czy­wi­stości ogromną rolę odgrywa wiedza. Ma ona bowiem zadanie porząd­ko­wania tego, co cha­otyczne i nie­jasne.

Arty­kuły zgro­ma­dzone w niniej­szej publi­kacji wpisują się w kla­syczne już rozu­mienie zadań peda­go­giki porów­naw­czej, w którym wychodzi się od zjawisk kształ­cenia i wycho­wania usy­tu­owa­nych w czasie i mają­cych związek ze spo­łe­czeń­stwem, by poprzez skon­tra­sto­wanie różnych poglądów i wytworów ujawnić leżące u ich podłoża pra­wi­dło­wości, przy­po­rząd­kować je na zasa­dzie domi­nacji i w ten sposób dojść do auten­tycz­nego poznania.

Autorzy arty­kułów w tej publi­kacji chcą ukazać uty­li­tarny cha­rakter badań kom­pa­ra­ty­stycz­nych, dając dowód na to, że peda­go­gika porów­nawcza może nie tylko służyć wyja­śnianiu reguł funk­cjo­no­wania sys­temów oświa­to­wych, lecz także sta­nowić sku­teczne narzę­dzie pla­no­wania reform edu­ka­cyj­nych i kre­owania poli­tyki oświa­towej.

Zdrowie emo­cjo­nalne mło­dzieży / Ire­neusz Kowa­lewski, Jan L. Fran­czyk. – Kraków : Wydaw­nictwo Petrus, copy­right 2017.
Sygn. 164492, 164493

Emocje towa­rzyszą czło­wie­kowi od zawsze. Odczu­wamy je sami i oka­zu­jemy innym. Nasz świat jest światem emo­cjo­nal­nych przeżyć: od unie­sień i wzru­szeń, które stają się przy­czyną twór­czych decyzji i działań, po emocje, które stają się powodem działań destruk­cyj­nych.

Historia ludz­kości jest w istocie historią miłości i gniewu, strachu i radości, poczucia winy i satys­fakcji z wła­snych działań; jest historią uczuć, które wpły­wały na nasze dzieje i zmie­niały je. Emocje są wyjąt­kowym feno­menem, który zdaje się przy­tła­czać swoim prze­możnym wpływem to, co racjo­nalne: prze­my­ślane, wykal­ku­lo­wane, logiczne i prze­wi­dy­walne.

Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapo­biegać prze­mocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [prze­kład z j. wło­skiego Anna Gogolin]. – Kielce : Wydaw­nictwo Jedność, copy­right 2018.
Sygn. 164495, 164496

Jednym z naj­po­waż­niej­szych pro­blemów dzi­siej­szej szkoły jest bez wąt­pienia przemoc wobec słab­szych. Mierzą się z nią sami uczniowie, ich rodzice, a także nauczy­ciele, których rolą jest nie tylko prze­ka­zy­wanie wiedzy, ale również wycho­wy­wanie i kształ­to­wanie odpo­wied­nich postaw. Życie w szkolnej klasie to książka, która pre­zen­tuje odkrywczą, a co naj­waż­niejsze sku­teczną metodę pracy z grupami dzieci i mło­dzieży, która gwa­ran­tuje szybkie i trwałe rezul­taty na polu inte­gracji, współ­dzia­łania i wzrostu empatii wobec wszyst­kich członków grupy. Mowa o Circle Time 3.0, która nie wymaga żadnych dodat­ko­wych środków – wystarczy szkolna sala i nauczy­ciel pro­wa­dzący. Co za tym idzie, stra­tegie sto­so­wane w tej meto­dzie mogą być szybko wyko­rzy­stane za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba inter­wencji w wewnętrzne relacje grupy. Zapra­szamy do lektury i wcie­lania metody Circle Time 3.0 w życie!

Odbiorcy:
– nauczy­ciele i wycho­wawcy pra­cu­jący w szko­łach pod­sta­wo­wych i śred­nich
– wycho­wawcy, ani­ma­torzy i opie­ku­nowie pra­cu­jący z grupami mło­dzieży
– peda­godzy i psy­cho­lo­gowie zaj­mu­jący się pro­ble­mami w grupach mło­dzieży.

Dla­czego warto sięgnąć po tę książkę?
– podaje spraw­dzone metody popra­wiania relacji w grupach mło­dzieży i roz­wią­zy­wania pro­blemów
– pre­zen­tuje metodę spraw­dzoną w prak­tyce i łatwą w sto­so­waniu w warun­kach szkol­nych
– pozwala osiągać wymierne rezul­taty i realnie zapo­biegać pro­blemom w grupach mło­dzieży.

Jak uczyć się sku­tecznie – jakie to proste! : ilu­stro­wany pod­ręcznik technik przy­swa­jania wiedzy / [Carol Vor­derman ; tłu­ma­czenie Joanna Kol­czyńska]. – War­szawa : Wydaw­nictwo Arkady, 2018.
Sygn. 163577

Czy twoje dziecko ma kłopoty z ucze­niem się? Nie wiesz, jak mu pomóc, żeby wyniki w szkole były dużo lepsze?

Książka Jak uczyć się sku­tecznie powinna trafić do rąk każdego zde­spe­ro­wa­nego rodzica, ucznia i stu­denta. Jej nowa­tor­skie pod względem gra­ficznym barwne sche­maty i ilu­stracje z pre­cy­zyj­nymi wska­zów­kami postę­po­wania sprawią, że zro­zu­mienie technik przy­swa­jania wiedzy będzie o wiele łatwiejsze.

Ten nie­oce­niony prze­wodnik – oma­wia­jący naj­istot­niejsze pro­blemy zwią­zane z orga­ni­zacją pracy, ukła­da­niem har­mo­no­gramów, moty­wacją, stylami uczenia się, meto­dami powta­rzania mate­riału, egza­mi­nami i radze­niem sobie z lękami – pomoże rodzicom i dzie­ciom we wspólnej pracy nad polep­sze­niem efektów nauki.
Jak uczyć się sku­tecznie na pewno pod­bu­duje zaufanie uczniów do siebie, zmniejszy poziom stresu i sprawi, że naj­trud­niejsze ele­menty uczenia się staną się proste, zro­zu­miałe i łatwe do opa­no­wania.

Źródło:
mar​szalek​.com​.pl
har​monia​.edu​.pl
difin​.pl
wuw​.pl
impul​so​fi​cyna​.com​.pl
wydaw​nic​two​pe​trus​.pl
jednosc​.com​.pl