Nowości pedago­giczne – luty 2019

Nowości pedago­giczne – luty 2019

Co się przed chwilą mogło stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przyczy­nowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163613

Co się przed chwilą mogło stać? to książka ucząca dostrzegać i anali­zować zależ­ności przyczy­nowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowia­dając na pytania, dziecko musi przewi­dzieć, co się stało w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stronach parzy­stych umiesz­czono fotografie dla dziecka. Na stronach niepa­rzy­stych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, terapeuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Co się za chwilę może stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przyczy­nowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, cop. 2018.
Sygn. 163614

Co się za chwilę może stać? to książka, która uczy dostrzegać i anali­zować zależ­ności przyczy­nowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowia­dając na pytania, dziecko musi przewi­dzieć, co się stanie w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stronach parzy­stych umiesz­czono fotografie dla dziecka. Na stronach niepa­rzy­stych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, terapeuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Komuni­kacja inter­per­so­nalna i masowa : wybrane teorie i praktyki / Mirosława Wawrzak-Choda­czek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163580

Tak rozległy i silnie zróżni­co­wany przed­miot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii nauko­wych opubli­ko­wa­nych nie tylko na polskim rynku wydaw­ni­czym” – brzmi zachę­ca­jąco? Książka jak już wiemy niezwykła: Mirosława Wawrzak-Choda­czek, pisząc Komuni­kację inter­per­so­nalną i masową. Wybrane teorie i praktyki, jedną publi­kacją odpowie­działa na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby specja­li­stów zgłębia­ją­cych tajniki teorii komuni­kacji społecznej, we wszyst­kich jej przeja­wach: kontak­tach bezpo­śred­nich, pośred­nich, organi­za­cyj­nych, służbo­wych, masowych, między­kul­tu­ro­wych…

Monografia składa się ze wstępu oraz z trzech części. Pierwsza stanowi podbu­dowę teore­tyczną badań – zawiera opis teorii wyjaśnia­ją­cych zacho­wania w komuni­kacji bezpo­śred­niej i pośred­niej, a także uzasad­nienie wyboru metody badaw­czej i osadzenia badań w określonym paradyg­macie, charak­te­ry­stykę problemów badaw­czych i grup badaw­czych. W części drugiej umieściłam inter­pre­tację wyników badań własnych. Część trzecia zawiera wyniki badań dotyczą­cych komuni­kacji masowej.

Dzielne dzieci! : wspie­ranie odpor­ności psychicznej w wieku przed­szkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz. – Kraków : Wydaw­nictwo Eduka­cyjne, 2017.
Sygn. 163582

Pozycja o wzmac­nianiu odpor­ności psychicznej dzieci. Publi­kacja prezen­tuje autorski program DZIELNE DZIECI! dotyczący wspie­rania zdrowia psychicz­nego dzieci w okresie średniego dzieciń­stwa. Jest on przezna­czony przede wszystkim dla przed­szko­laków, czyli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być propo­no­wa­nych starszym dzieciom, jak i modyfi­ko­wa­nych wedle potrzeb nauczy­ciela.

Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą polską propo­zycją obejmu­jącą wiele kompe­tencji istot­nych dla rozwoju odpor­ności psychicznej dziecka. Siła wewnętrzna połączona z optymi­zmem, zaufa­niem do innych i świata oraz wiedzą na temat konkret­nych strategii radzenia sobie z trudno­ściami może stać się dobrym kapitałem na dalszą drogę eduka­cyjną dziecka. Adresatem naszego programu są przede wszystkim dzieci po 4. roku życia, natomiast wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci młodsze, szcze­gólnie przeby­wa­jące w grupie mieszanej wiekowo. Podsta­wowym kryte­rium dosto­so­wania programu powinien być nie tyle wiek metry­kalny, co poziom rozwoju. Program DZIELNE DZIECI! obejmuje 5 modułów:
Moduł 1: Spostrze­ganie siebie i innych
Moduł 2: Inicja­tywa
Moduł 3: Samokon­trola i pokony­wanie stresu
Moduł 4: Umiejęt­ności społeczne
Moduł 5: Rozwią­zy­wanie problemów

Uwaga: książka zawiera listę utworów literac­kich i książek wybra­nych przez autorki, z których warto skorzy­stać podczas aranżacji spotkań i zabaw wspie­ra­ją­cych odpor­ność psychiczną dzieci.

Muzyko­te­rapia : między wglądem a inkluzją / redakcja naukowa Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strze­lecki. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 163586

Praca stanowi istotny wkład w badania nad społecz­nymi konse­kwen­cjami muzyko­te­rapii. Zainte­re­so­wanie tą tematyką znajduje uzasad­nienie zarówno ze względu na poszu­ki­wanie paradyg­matu umożli­wia­ją­cego łączenie procesów inkluzji społecznej z muzyko­te­rapią, jak i pogłę­biania wiedzy ekono­micznej, socjo­lo­gicznej czy psycho­lo­gicznej dotyczącej procesów włączania poszcze­gól­nych grup społeczno-ekono­micz­nych w nurt życia społe­czeń­stwa. W tym kontek­ście podjęta tematyka ma znaczne zadanie aplika­cyjne, ponieważ może stanowić cenną wskazówkę przy doborze instru­mentów, które w najbar­dziej efektywny sposób pomogą na włączanie się w życie, tym samym zmniej­szając grupę jedno­stek pozosta­ją­cych na margi­nesie. (…) Autorzy zakła­dają, że inkluzja wiąże się z gotowo­ścią i motywacją do włączania, zdolno­ścią do uczenia się i nabywania cech inklu­zyj­nych. Słusznie zwracają uwagę, że potrzebne jest wsparcie w ściśle określo­nych sytuacjach, bez którego nie jest możliwa spójność społeczna. (…) Patrzą na to zjawisko wielo­stronnie, inter­dy­scy­pli­narnie i przez pryzmat wielości form wyklu­czenia społecz­nego. Już na wstępie zazna­czając, że „jest to proces, który zaczyna się w głowach”.

Z recenzji dr. hab. Sławo­mira Kalinow­skiego

Nauczy­ciel­skie praktyki oceniania poza standar­dami / Grażyna Szyling. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2017.
Sygn. 163587

Książka dotyczy ważnego naukowo i społecznie zagad­nienia. Dobrze wpisuje się w dyskusję, toczącą się zarówno w profe­sjo­nal­nych środo­wi­skach pedago­gicz­nych, jak i na szerszym forum społecznym, nad istotą, przebie­giem i skutkami oceniania szkol­nego i jego związków z biogra­fiami uczniów.

Ocenianie, jako element praktyki społecznej, pozostaje silnie powią­zane z aktuali­zacją stosunków władzy (w tym władzy nad wiedzą i nad rozwojem jednostki), co sprawia, że jest z natury rzeczy proble­ma­tyczne i budzi kontro­wersje. Dylematy decyzyjne odnoszące się do funkcji i skutków ocen szkol­nych, przy poważ­nych psychicz­nych i społecz­nych ich konse­kwen­cjach, rodzą liczne pytania badawcze, które w pracy zostały posta­wione. Każda próba pogłę­bienia rozumienia praktyki oceniania eduka­cyj­nego jest zatem warta uwagi, a próba udana, do jakich z pewno­ścią należy książka Grażyny Szyling, jest szcze­gólnie intere­su­jąca.

[…] książka trafia w żywe zapotrze­bo­wanie dydak­tyki i szkoły, znajdzie więc czytel­ników zarówno wśród kadry akade­mic­kiej i metodyków, jak i wśród nauczy­cieli. Wypełnia ona wyraźną lukę w litera­turze dotyczącej oceniania szkol­nego, tym bardziej dotkliwą że wynika­jącą z wciąż w polskiej szkole inercyjnie obecnego bezre­flek­syj­nego trakto­wania oceny jako oczywi­stego, prostego w użyciu narzę­dzia pracy szkoły. Książka Grażyny Szyling nie tylko ukazuje złożo­ność procesu oceniania, ale również wskazuje czytel­ni­kowi kierunki poszu­kiwań i drogi zmiany, której zaini­cjo­wanie i utrzy­manie jest niezbędne, by ocena pełniła funkcje proro­zwo­jowe.

Z recenzji dr hab. Doroty Klus-Stańskiej, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego

Pedago­gika grecka : od Prota­go­rasa do Posej­do­niosa / Marcin Wasilewski. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 163592

W publi­kacji autor bada elementy myślenia o wycho­waniu i kształ­ceniu w poezji epickiej, lirycznej i drama­tycznej, w prawo­daw­stwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii staro­żytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archa­icz­nego po helle­ni­styczny) rozwoju myśli pedago­gicznej i omawia dorobek blisko 50 myśli­cieli z tego okresu.

Orygi­nal­ność tej książki ma kilka istot­nych wymiarów. Po pierwsze współ­czesna polska litera­tura pedago­giczna nie posiada monografii łączącej w sobie analizę odnale­zio­nych, wydoby­tych z zapomnienia fragmentów tekstów greckich, ich tłuma­czenia oraz pedago­gicznej, ale także histo­ryczno-filozo­ficznej, inter­pre­tacji. Po wtóre anali­zo­wana praca jest syntezą jednego autora długiej perspek­tywy czasowej, co w kontek­ście raczej dominu­ją­cych narracji fragmen­ta­rycz­nych jest także istotnym osiągnię­ciem Autora. Nowożytna polska pedago­gika w kolej­nych odsło­nach swego rozwoju zawsze sięgała po tradycje wspólne całej kultu­ralnej Europie. Przywo­łanie w dobie postmo­der­nizmu źródeł naszej – europej­skiej – kultury jest nie tylko uzasad­nie­niem obecności polskiej humani­styki w jej obrębie, ale także asumptem do współ­cze­snego odczy­tania przesłania mistrzów antyku.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Sławo­mira Sztobryna (Akademia Techniczno-Humani­styczna w Bielsku-Białej)

Sekrety story­tel­lerów / Carmine Gallo ; przeło­żyła Marta Komorowska. – Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, copyright 2018.
Sygn. 163596

Narracja, która zmienia świat.

Co łączy Steve’a Jobsa, Elona Muska i Martina Luthera Kinga? Wszyscy trzej to mistrzowie story­tel­lingu, który potrafi inspi­rować, motywować, edukować, budować markę, tworzyć ruchy społeczne i zmieniać życie. Gallo wyjaśnia, dlaczego ludzki umysł kocha opowieści – zwłaszcza te „od pucybuta do milio­nera” – i jak najnowsze odkrycia naukowe mogą pomóc nam konstru­ować narracje, które poruszą tysiące serc i umysłów. „Sztuka story­tel­lingu może zmienić świat“, twierdzi miliarder Richard Branson. Najbar­dziej chwytliwe pomysły obudo­wane są porusza­jącą narracją. Twoja narracja może zmienić świat. Czy nie czas, byś się nią podzielił?

Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przeło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – [Słupsk] : Wydaw­nictwo Dobra Litera­tura, copyright 2017.
Sygn. 163604, 163605

Dzieci również mogą się wypalić.

Presja, której podle­gają, jest nie do wytrzy­mania. Muszą mieć perfek­cyjną styli­zację na występ w klasie, idealne oceny, a po zakoń­czeniu lekcji i dodat­kowej godzinie języka obcego już czekają na nie trener i nauczy­cielka gry na pianinie. Dzieci niemal całko­wicie poddają się dykta­towi społe­czeń­stwa, w którym liczy się tylko sukces – i ponoszą tego bolesne konse­kwencje.

Doświad­czony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codziennie diagno­zuje u dzieci i młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrzą­snąć i wywołać dyskusję na temat stresu, który towarzyszy najmłod­szym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla nich przyjem­no­ścią. Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie sygna­li­zo­wały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycz­nych, mających możli­wość kształ­to­wania świata.

Komuni­kacja i zarzą­dzanie między­kul­tu­rowe : współ­czesne wyzwania prawno-organi­za­cyjne / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski. – Warszawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 163609

Książka stanowi kolejny tom serii wydaw­ni­czej „Metody i techniki zarzą­dzania”. Podjęto w nim proble­ma­tykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspek­tywie wielo­kul­tu­ro­wości.

Reali­zacja polityki społecznej nie jest zawężona do metod zaczerp­nię­tych z nauk o zarzą­dzaniu, chociaż z metodo­logii zarzą­dzania wykorzy­stuje koncepcje strategii, zarzą­dzania kadrami oraz teorii organi­zacji.

Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgo­rzata Jankowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 163616

Książka stanowi rodzaj porad­nika dla osób styka­ją­cych się na co dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak i specja­li­stów zajmu­ją­cych się rehabi­li­tacją osób z zaburze­niami neuro­lo­gicz­nymi. Autorki w przystępny sposób omawiają najważ­niejsze zagad­nienia dotyczące afazji – jej definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i przebieg procesu terapeu­tycz­nego. Posłu­gują się przy tym przykła­dami auten­tycz­nych przypadków zaczerp­nię­tymi z własnej praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, litera­tury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym walorem książki są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i słowni­czek pojęć związa­nych z zaburze­niami mowy.

Mały człowiek, wielkie potrzeby : jak zadbać o prawi­dłowy rozwój emocjo­nalny dziecka / John Philip Louis, Karen McDonald Louis ; przekład Agnieszka Cioch. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 163617

Zaspo­ka­janie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmią­cych rad dla rodziców ani sugestią, że należa­łoby zmienić swoje postę­po­wanie. To absolutna koniecz­ność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczę­śliwe dziecko.

Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozu­mienie. Oczywi­ście nie ma ideal­nych ojców ani ideal­nych matek – wszyscy popeł­niają błędy, powie­lają schematy ze swojego dzieciń­stwa i mimo dobrych chęci czasem postę­pują niewła­ściwie. Dzieci nie potrze­bują jednak rodziców perfek­cyj­nych – potrze­bują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozu­mieć.

Bycie rodzicem nie jest łatwe. Zwłaszcza, że mogą nam w tym przeszka­dzać doświad­czenia z własnego dzieciń­stwa. Autorzy, w oparciu o teorię schematów i własna wielo­letnią praktykę (rodziców i terapeutów), w przyjazny sposób pokazują jak nie przenieść nieko­rzyst­nych doświad­czeń z własnymi rodzi­cami na relacje ze swoimi dziećmi. W jaki sposób świadomie wpływać na to, by kolejne pokolenie miało dobrą samoocenę, lubiło siebie i innych, wchodziło w zdrowe związki i potra­fiło w bezpieczny sposób cieszyć się życiem.

dr n. med. Artur Kołakowski, specja­lista psychia­trii dzieci i młodzieży, psycho­te­ra­peuta poznawczo-behawio­ralny, super­wizor

To wyjąt­kowy przewodnik po świecie emocjo­nal­nych potrzeb dzieci w każdym wieku. Daje rodzicom wskazówki jak budować bliską więź z dziec­kiem, unikając subtel­nych i często niein­ten­cjo­nal­nych zanie­dbań w relacji. Odpowia­danie na emocjo­nalne potrzeby dziecka nie jest łatwe i intuicyjne, lecz wymaga wiedzy, treningu i przyj­rzenia się swoim własnym schematom oraz doświad­cze­niom wynie­sionym z rodzin­nego domu. Czeka­łyśmy na książkę, która w przyjazny sposób, z dużą dozą empatii i bez pouczania, pokazy­wa­łaby jak stać się „wystar­cza­jąco dobrym rodzicem”. To mały poradnik, ale wielka pomoc dla każdego rodzica!

Joanna Giereło, Izabela Gołębiewska, psycho­te­ra­peutki poznawczo-behawio­ralne (CBT), w trakcie szkolenia z terapii schematów

Źródło :

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.we​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwfoksal​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.gwp​.pl