Nowości peda­go­giczne – luty 2019

Nowości peda­go­giczne – luty 2019

Co się przed chwilą mogło stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przy­czy­nowo-skut­kowe / Amanda Hopkins ; [opra­co­wanie mery­to­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163613

Co się przed chwilą mogło stać? to książka ucząca dostrzegać i anali­zować zależ­ności przy­czy­nowo-skut­kowe. Patrząc na zdjęcia i odpo­wia­dając na pytania, dziecko musi prze­wi­dzieć, co się stało w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stro­nach parzy­stych umiesz­czono foto­grafie dla dziecka. Na stro­nach niepa­rzy­stych znaj­dują się pytania i pole­cenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, tera­peuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Co się za chwilę może stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przy­czy­nowo-skut­kowe / Amanda Hopkins ; [opra­co­wanie mery­to­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, cop. 2018.
Sygn. 163614

Co się za chwilę może stać? to książka, która uczy dostrzegać i anali­zować zależ­ności przy­czy­nowo-skut­kowe. Patrząc na zdjęcia i odpo­wia­dając na pytania, dziecko musi prze­wi­dzieć, co się stanie w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stro­nach parzy­stych umiesz­czono foto­grafie dla dziecka. Na stro­nach niepa­rzy­stych znaj­dują się pytania i pole­cenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, tera­peuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Komu­ni­kacja inter­per­so­nalna i masowa : wybrane teorie i prak­tyki / Miro­sława Wawrzak-Choda­czek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163580

Tak rozległy i silnie zróż­ni­co­wany przed­miot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z mono­grafii nauko­wych opubli­ko­wa­nych nie tylko na polskim rynku wydaw­ni­czym” – brzmi zachę­ca­jąco? Książka jak już wiemy niezwykła: Miro­sława Wawrzak-Choda­czek, pisząc Komu­ni­kację inter­per­so­nalną i masową. Wybrane teorie i prak­tyki, jedną publi­kacją odpo­wie­działa na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby specja­li­stów zgłę­bia­ją­cych tajniki teorii komu­ni­kacji społecznej, we wszyst­kich jej prze­ja­wach: kontak­tach bezpo­śred­nich, pośred­nich, orga­ni­za­cyj­nych, służ­bo­wych, maso­wych, międzykulturowych…

Mono­grafia składa się ze wstępu oraz z trzech części. Pierwsza stanowi podbu­dowę teore­tyczną badań – zawiera opis teorii wyja­śnia­ją­cych zacho­wania w komu­ni­kacji bezpo­śred­niej i pośred­niej, a także uzasad­nienie wyboru metody badaw­czej i osadzenia badań w okre­ślonym para­dyg­macie, charak­te­ry­stykę problemów badaw­czych i grup badaw­czych. W części drugiej umie­ściłam inter­pre­tację wyników badań własnych. Część trzecia zawiera wyniki badań doty­czą­cych komu­ni­kacji masowej.

Dzielne dzieci! : wspie­ranie odpor­ności psychicznej w wieku przed­szkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chra­bąszcz. – Kraków : Wydaw­nictwo Eduka­cyjne, 2017.
Sygn. 163582

Pozycja o wzmac­nianiu odpor­ności psychicznej dzieci. Publi­kacja prezen­tuje autorski program DZIELNE DZIECI! doty­czący wspie­rania zdrowia psychicz­nego dzieci w okresie śred­niego dzie­ciń­stwa. Jest on prze­zna­czony przede wszystkim dla przed­szko­laków, czyli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być propo­no­wa­nych star­szym dzie­ciom, jak i mody­fi­ko­wa­nych wedle potrzeb nauczyciela.

Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą polską propo­zycją obej­mu­jącą wiele kompe­tencji istot­nych dla rozwoju odpor­ności psychicznej dziecka. Siła wewnętrzna połą­czona z opty­mi­zmem, zaufa­niem do innych i świata oraz wiedzą na temat konkret­nych stra­tegii radzenia sobie z trud­no­ściami może stać się dobrym kapi­tałem na dalszą drogę eduka­cyjną dziecka. Adre­satem naszego programu są przede wszystkim dzieci po 4. roku życia, nato­miast wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci młodsze, szcze­gólnie prze­by­wa­jące w grupie mieszanej wiekowo. Podsta­wowym kryte­rium dosto­so­wania programu powi­nien być nie tyle wiek metry­kalny, co poziom rozwoju. Program DZIELNE DZIECI! obej­muje 5 modułów:
Moduł 1: Spostrze­ganie siebie i innych
Moduł 2: Inicjatywa
Moduł 3: Samo­kon­trola i poko­ny­wanie stresu
Moduł 4: Umie­jęt­ności społeczne
Moduł 5: Rozwią­zy­wanie problemów

Uwaga: książka zawiera listę utworów lite­rac­kich i książek wybra­nych przez autorki, z których warto skorzy­stać podczas aran­żacji spotkań i zabaw wspie­ra­ją­cych odpor­ność psychiczną dzieci.

Muzy­ko­te­rapia : między wglądem a inkluzją / redakcja naukowa Miro­sława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strze­lecki. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 163586

Praca stanowi istotny wkład w badania nad społecz­nymi konse­kwen­cjami muzy­ko­te­rapii. Zain­te­re­so­wanie tą tema­tyką znaj­duje uzasad­nienie zarówno ze względu na poszu­ki­wanie para­dyg­matu umoż­li­wia­ją­cego łączenie procesów inkluzji społecznej z muzy­ko­te­rapią, jak i pogłę­biania wiedzy ekono­micznej, socjo­lo­gicznej czy psycho­lo­gicznej doty­czącej procesów włączania poszcze­gól­nych grup społeczno-ekono­micz­nych w nurt życia społe­czeń­stwa. W tym kontek­ście podjęta tema­tyka ma znaczne zadanie apli­ka­cyjne, ponieważ może stanowić cenną wska­zówkę przy doborze instru­mentów, które w najbar­dziej efek­tywny sposób pomogą na włączanie się w życie, tym samym zmniej­szając grupę jedno­stek pozo­sta­ją­cych na margi­nesie. (…) Autorzy zakła­dają, że inkluzja wiąże się z goto­wo­ścią i moty­wacją do włączania, zdol­no­ścią do uczenia się i naby­wania cech inklu­zyj­nych. Słusznie zwra­cają uwagę, że potrzebne jest wsparcie w ściśle okre­ślo­nych sytu­acjach, bez którego nie jest możliwa spój­ność społeczna. (…) Patrzą na to zjawisko wielo­stronnie, inter­dy­scy­pli­narnie i przez pryzmat wielości form wyklu­czenia społecz­nego. Już na wstępie zazna­czając, że „jest to proces, który zaczyna się w głowach”.

Z recenzji dr. hab. Sławo­mira Kalinowskiego

Nauczy­ciel­skie prak­tyki oceniania poza stan­dar­dami / Grażyna Szyling. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2017.
Sygn. 163587

Książka dotyczy ważnego naukowo i społecznie zagad­nienia. Dobrze wpisuje się w dyskusję, toczącą się zarówno w profe­sjo­nal­nych środo­wi­skach peda­go­gicz­nych, jak i na szer­szym forum społecznym, nad istotą, prze­bie­giem i skut­kami oceniania szkol­nego i jego związków z biogra­fiami uczniów.

Ocenianie, jako element prak­tyki społecznej, pozo­staje silnie powią­zane z aktu­ali­zacją stosunków władzy (w tym władzy nad wiedzą i nad rozwojem jednostki), co sprawia, że jest z natury rzeczy proble­ma­tyczne i budzi kontro­wersje. Dyle­maty decy­zyjne odno­szące się do funkcji i skutków ocen szkol­nych, przy poważ­nych psychicz­nych i społecz­nych ich konse­kwen­cjach, rodzą liczne pytania badawcze, które w pracy zostały posta­wione. Każda próba pogłę­bienia rozu­mienia prak­tyki oceniania eduka­cyj­nego jest zatem warta uwagi, a próba udana, do jakich z pewno­ścią należy książka Grażyny Szyling, jest szcze­gólnie interesująca.

[…] książka trafia w żywe zapo­trze­bo­wanie dydak­tyki i szkoły, znaj­dzie więc czytel­ników zarówno wśród kadry akade­mic­kiej i meto­dyków, jak i wśród nauczy­cieli. Wypełnia ona wyraźną lukę w lite­ra­turze doty­czącej oceniania szkol­nego, tym bardziej dotkliwą że wyni­ka­jącą z wciąż w polskiej szkole iner­cyjnie obec­nego bezre­flek­syj­nego trak­to­wania oceny jako oczy­wi­stego, prostego w użyciu narzę­dzia pracy szkoły. Książka Grażyny Szyling nie tylko ukazuje złożo­ność procesu oceniania, ale również wska­zuje czytel­ni­kowi kierunki poszu­kiwań i drogi zmiany, której zaini­cjo­wanie i utrzy­manie jest niezbędne, by ocena pełniła funkcje prorozwojowe.

Z recenzji dr hab. Doroty Klus-Stań­skiej, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego

Peda­go­gika grecka : od Prota­go­rasa do Posej­do­niosa / Marcin Wasi­lewski. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 163592

W publi­kacji autor bada elementy myślenia o wycho­waniu i kształ­ceniu w poezji epic­kiej, lirycznej i drama­tycznej, w prawo­daw­stwie, bada­niach natury, sofi­styce i filo­zofii staro­żytnej Grecji. Analizą obej­muje około 800 lat (od okresu archa­icz­nego po helle­ni­styczny) rozwoju myśli peda­go­gicznej i omawia dorobek blisko 50 myśli­cieli z tego okresu.

Orygi­nal­ność tej książki ma kilka istot­nych wymiarów. Po pierwsze współ­czesna polska lite­ra­tura peda­go­giczna nie posiada mono­grafii łączącej w sobie analizę odna­le­zio­nych, wydo­by­tych z zapo­mnienia frag­mentów tekstów grec­kich, ich tłuma­czenia oraz peda­go­gicznej, ale także histo­ryczno-filo­zo­ficznej, inter­pre­tacji. Po wtóre anali­zo­wana praca jest syntezą jednego autora długiej perspek­tywy czasowej, co w kontek­ście raczej domi­nu­ją­cych narracji frag­men­ta­rycz­nych jest także istotnym osią­gnię­ciem Autora. Nowo­żytna polska peda­go­gika w kolej­nych odsło­nach swego rozwoju zawsze sięgała po tradycje wspólne całej kultu­ralnej Europie. Przy­wo­łanie w dobie post­mo­der­nizmu źródeł naszej – euro­pej­skiej – kultury jest nie tylko uzasad­nie­niem obec­ności polskiej huma­ni­styki w jej obrębie, ale także asumptem do współ­cze­snego odczy­tania prze­słania mistrzów antyku.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Sławo­mira Szto­bryna (Akademia Tech­niczno-Huma­ni­styczna w Bielsku-Białej)

Sekrety story­tel­lerów / Carmine Gallo ; prze­ło­żyła Marta Komo­rowska. – Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, copy­right 2018.
Sygn. 163596

Narracja, która zmienia świat.

Co łączy Steve’a Jobsa, Elona Muska i Martina Luthera Kinga? Wszyscy trzej to mistrzowie story­tel­lingu, który potrafi inspi­rować, moty­wować, edukować, budować markę, tworzyć ruchy społeczne i zmie­niać życie. Gallo wyja­śnia, dlaczego ludzki umysł kocha opowieści – zwłaszcza te „od pucy­buta do milio­nera” – i jak najnowsze odkrycia naukowe mogą pomóc nam konstru­ować narracje, które poruszą tysiące serc i umysłów. „Sztuka story­tel­lingu może zmienić świat“, twierdzi miliarder Richard Branson. Najbar­dziej chwy­tliwe pomysły obudo­wane są poru­sza­jącą narracją. Twoja narracja może zmienić świat. Czy nie czas, byś się nią podzielił?

Wypa­lone dzieci : o presji osią­gnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; prze­ło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – [Słupsk] : Wydaw­nictwo Dobra Lite­ra­tura, copy­right 2017.
Sygn. 163604, 163605

Dzieci również mogą się wypalić.

Presja, której podle­gają, jest nie do wytrzy­mania. Muszą mieć perfek­cyjną styli­zację na występ w klasie, idealne oceny, a po zakoń­czeniu lekcji i dodat­kowej godzinie języka obcego już czekają na nie trener i nauczy­cielka gry na pianinie. Dzieci niemal całko­wicie poddają się dykta­towi społe­czeń­stwa, w którym liczy się tylko sukces – i ponoszą tego bolesne konsekwencje.

Doświad­czony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codziennie diagno­zuje u dzieci i młodzieży wypa­lenie. Swoją książką chciałby nami wstrzą­snąć i wywołać dyskusję na temat stresu, który towa­rzyszy najmłod­szym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla nich przy­jem­no­ścią. Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej prze­szkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie sygna­li­zo­wały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szem­rania wyko­nują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycz­nych, mają­cych możli­wość kształ­to­wania świata.

Komu­ni­kacja i zarzą­dzanie między­kul­tu­rowe : współ­czesne wyzwania prawno-orga­ni­za­cyjne / redakcja naukowa Grze­gorz Igna­towski, Łukasz Sułkowski. – Warszawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 163609

Książka stanowi kolejny tom serii wydaw­ni­czej „Metody i tech­niki zarzą­dzania”. Podjęto w nim proble­ma­tykę metod, technik i narzędzi poli­tyki społecznej w perspek­tywie wielokulturowości.

Reali­zacja poli­tyki społecznej nie jest zawę­żona do metod zaczerp­nię­tych z nauk o zarzą­dzaniu, chociaż z meto­do­logii zarzą­dzania wyko­rzy­stuje koncepcje stra­tegii, zarzą­dzania kadrami oraz teorii organizacji.

Afazja i powrót do prze­szłości / Jolanta Pszczółka, Małgo­rzata Jankowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 163616

Książka stanowi rodzaj porad­nika dla osób styka­ją­cych się na co dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak i specja­li­stów zajmu­ją­cych się reha­bi­li­tacją osób z zabu­rze­niami neuro­lo­gicz­nymi. Autorki w przy­stępny sposób omawiają najważ­niejsze zagad­nienia doty­czące afazji – jej defi­nicję, przy­czyny, rodzaje, prze­jawy, a także formy, cele i prze­bieg procesu tera­peu­tycz­nego. Posłu­gują się przy tym przy­kła­dami auten­tycz­nych przy­padków zaczerp­nię­tymi z własnej prak­tyki zawo­dowej oraz z zapi­sków znanych postaci, lite­ra­tury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmie­rzyć afatycy, aby „powrócić do prze­szłości”. Dużym walorem książki są liczne ilustracje wyko­nane przez pacjentów i słow­ni­czek pojęć zwią­za­nych z zabu­rze­niami mowy.

Mały czło­wiek, wielkie potrzeby : jak zadbać o prawi­dłowy rozwój emocjo­nalny dziecka / John Philip Louis, Karen McDo­nald Louis ; prze­kład Agnieszka Cioch. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 163617

Zaspo­ka­janie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmią­cych rad dla rodziców ani suge­stią, że nale­ża­łoby zmienić swoje postę­po­wanie. To abso­lutna koniecz­ność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczę­śliwe dziecko.

Więk­szość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzie­ciom miłość, troskę i zrozu­mienie. Oczy­wi­ście nie ma ideal­nych ojców ani ideal­nych matek – wszyscy popeł­niają błędy, powie­lają sche­maty ze swojego dzie­ciń­stwa i mimo dobrych chęci czasem postę­pują niewła­ściwie. Dzieci nie potrze­bują jednak rodziców perfek­cyj­nych – potrze­bują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozumieć.

Bycie rodzicem nie jest łatwe. Zwłaszcza, że mogą nam w tym prze­szka­dzać doświad­czenia z własnego dzie­ciń­stwa. Autorzy, w oparciu o teorię sche­matów i własna wielo­letnią prak­tykę (rodziców i tera­peutów), w przy­jazny sposób poka­zują jak nie prze­nieść nieko­rzyst­nych doświad­czeń z własnymi rodzi­cami na relacje ze swoimi dziećmi. W jaki sposób świa­domie wpływać na to, by kolejne poko­lenie miało dobrą samo­ocenę, lubiło siebie i innych, wcho­dziło w zdrowe związki i potra­fiło w bezpieczny sposób cieszyć się życiem.

dr n. med. Artur Koła­kowski, specja­lista psychia­trii dzieci i młodzieży, psycho­te­ra­peuta poznawczo-beha­wio­ralny, superwizor

To wyjąt­kowy prze­wodnik po świecie emocjo­nal­nych potrzeb dzieci w każdym wieku. Daje rodzicom wska­zówki jak budować bliską więź z dziec­kiem, unikając subtel­nych i często niein­ten­cjo­nal­nych zanie­dbań w relacji. Odpo­wia­danie na emocjo­nalne potrzeby dziecka nie jest łatwe i intu­icyjne, lecz wymaga wiedzy, treningu i przyj­rzenia się swoim własnym sche­matom oraz doświad­cze­niom wynie­sionym z rodzin­nego domu. Czeka­łyśmy na książkę, która w przy­jazny sposób, z dużą dozą empatii i bez pouczania, poka­zy­wa­łaby jak stać się „wystar­cza­jąco dobrym rodzicem”. To mały poradnik, ale wielka pomoc dla każdego rodzica!

Joanna Giereło, Izabela Gołę­biewska, psycho­te­ra­peutki poznawczo-beha­wio­ralne (CBT), w trakcie szko­lenia z terapii schematów

Źródło :

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.we​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwfoksal​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.gwp​.pl