Nowości peda­go­giczne – luty 2019

Nowości peda­go­giczne – luty 2019

Co się przed chwilą mogło stać? : ćwi­czenia roz­wi­ja­jące myślenie przy­czy­nowo-skut­kowe / Amanda Hopkins ; [opra­co­wanie mery­to­ryczne i gra­ficzne Mag­da­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia, 2017.
Sygn. 163613

Co się przed chwilą mogło stać? to książka ucząca dostrzegać i ana­li­zować zależ­ności przy­czy­nowo-skut­kowe. Patrząc na zdjęcia i odpo­wia­dając na pytania, dziecko musi prze­wi­dzieć, co się stało w danych sytu­acjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stro­nach parzy­stych umiesz­czono foto­grafie dla dziecka. Na stro­nach nie­pa­rzy­stych znaj­dują się pytania i pole­cenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, tera­peuta, rodzic) pra­cu­jący z uczniem.

Co się za chwilę może stać? : ćwi­czenia roz­wi­ja­jące myślenie przy­czy­nowo-skut­kowe / Amanda Hopkins ; [opra­co­wanie mery­to­ryczne i gra­ficzne Mag­da­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia, cop. 2018.
Sygn. 163614

Co się za chwilę może stać? to książka, która uczy dostrzegać i ana­li­zować zależ­ności przy­czy­nowo-skut­kowe. Patrząc na zdjęcia i odpo­wia­dając na pytania, dziecko musi prze­wi­dzieć, co się stanie w danych sytu­acjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stro­nach parzy­stych umiesz­czono foto­grafie dla dziecka. Na stro­nach nie­pa­rzy­stych znaj­dują się pytania i pole­cenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, tera­peuta, rodzic) pra­cu­jący z uczniem.

Komu­ni­kacja inter­per­so­nalna i masowa : wybrane teorie i prak­tyki / Miro­sława Wawrzak-Cho­da­czek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163580

Tak roz­legły i silnie zróż­ni­co­wany przed­miot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z mono­grafii nauko­wych opu­bli­ko­wa­nych nie tylko na polskim rynku wydaw­ni­czym” – brzmi zachę­ca­jąco? Książka jak już wiemy nie­zwykła: Miro­sława Wawrzak-Cho­da­czek, pisząc Komu­ni­kację inter­per­so­nalną i masową. Wybrane teorie i prak­tyki, jedną publi­kacją odpo­wie­działa na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby spe­cja­li­stów zgłę­bia­ją­cych tajniki teorii komu­ni­kacji spo­łecznej, we wszyst­kich jej prze­ja­wach: kon­tak­tach bez­po­śred­nich, pośred­nich, orga­ni­za­cyj­nych, służ­bo­wych, maso­wych, mię­dzy­kul­tu­ro­wych…

Mono­grafia składa się ze wstępu oraz z trzech części. Pierwsza stanowi pod­bu­dowę teo­re­tyczną badań – zawiera opis teorii wyja­śnia­ją­cych zacho­wania w komu­ni­kacji bez­po­śred­niej i pośred­niej, a także uza­sad­nienie wyboru metody badaw­czej i osa­dzenia badań w okre­ślonym para­dyg­macie, cha­rak­te­ry­stykę pro­blemów badaw­czych i grup badaw­czych. W części drugiej umie­ściłam inter­pre­tację wyników badań wła­snych. Część trzecia zawiera wyniki badań doty­czą­cych komu­ni­kacji masowej.

Dzielne dzieci! : wspie­ranie odpor­ności psy­chicznej w wieku przed­szkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chra­bąszcz. – Kraków : Wydaw­nictwo Edu­ka­cyjne, 2017.
Sygn. 163582

Pozycja o wzmac­nianiu odpor­ności psy­chicznej dzieci. Publi­kacja pre­zen­tuje autorski program DZIELNE DZIECI! doty­czący wspie­rania zdrowia psy­chicz­nego dzieci w okresie śred­niego dzie­ciń­stwa. Jest on prze­zna­czony przede wszystkim dla przed­szko­laków, czyli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być pro­po­no­wa­nych star­szym dzie­ciom, jak i mody­fi­ko­wa­nych wedle potrzeb nauczy­ciela.

Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą polską pro­po­zycją obej­mu­jącą wiele kom­pe­tencji istot­nych dla rozwoju odpor­ności psy­chicznej dziecka. Siła wewnętrzna połą­czona z opty­mi­zmem, zaufa­niem do innych i świata oraz wiedzą na temat kon­kret­nych stra­tegii radzenia sobie z trud­no­ściami może stać się dobrym kapi­tałem na dalszą drogę edu­ka­cyjną dziecka. Adre­satem naszego pro­gramu są przede wszystkim dzieci po 4. roku życia, nato­miast wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci młodsze, szcze­gólnie prze­by­wa­jące w grupie mie­szanej wiekowo. Pod­sta­wowym kry­te­rium dosto­so­wania pro­gramu powi­nien być nie tyle wiek metry­kalny, co poziom rozwoju. Program DZIELNE DZIECI! obej­muje 5 modułów:
Moduł 1: Spo­strze­ganie siebie i innych
Moduł 2: Ini­cja­tywa
Moduł 3: Samo­kon­trola i poko­ny­wanie stresu
Moduł 4: Umie­jęt­ności spo­łeczne
Moduł 5: Roz­wią­zy­wanie pro­blemów

Uwaga: książka zawiera listę utworów lite­rac­kich i książek wybra­nych przez autorki, z których warto sko­rzy­stać podczas aran­żacji spotkań i zabaw wspie­ra­ją­cych odpor­ność psy­chiczną dzieci.

Muzy­ko­te­rapia : między wglądem a inkluzją / redakcja naukowa Miro­sława Cyl­kowska-Nowak, Woj­ciech Strze­lecki. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek, 2018.
Sygn. 163586

Praca stanowi istotny wkład w badania nad spo­łecz­nymi kon­se­kwen­cjami muzy­ko­te­rapii. Zain­te­re­so­wanie tą tema­tyką znaj­duje uza­sad­nienie zarówno ze względu na poszu­ki­wanie para­dyg­matu umoż­li­wia­ją­cego łączenie pro­cesów inkluzji spo­łecznej z muzy­ko­te­rapią, jak i pogłę­biania wiedzy eko­no­micznej, socjo­lo­gicznej czy psy­cho­lo­gicznej doty­czącej pro­cesów włą­czania poszcze­gól­nych grup spo­łeczno-eko­no­micz­nych w nurt życia spo­łe­czeń­stwa. W tym kon­tek­ście podjęta tema­tyka ma znaczne zadanie apli­ka­cyjne, ponieważ może sta­nowić cenną wska­zówkę przy doborze instru­mentów, które w naj­bar­dziej efek­tywny sposób pomogą na włą­czanie się w życie, tym samym zmniej­szając grupę jed­no­stek pozo­sta­ją­cych na mar­gi­nesie. (…) Autorzy zakła­dają, że inkluzja wiąże się z goto­wo­ścią i moty­wacją do włą­czania, zdol­no­ścią do uczenia się i naby­wania cech inklu­zyj­nych. Słusznie zwra­cają uwagę, że potrzebne jest wsparcie w ściśle okre­ślo­nych sytu­acjach, bez którego nie jest możliwa spój­ność spo­łeczna. (…) Patrzą na to zja­wisko wie­lo­stronnie, inter­dy­scy­pli­narnie i przez pryzmat wie­lości form wyklu­czenia spo­łecz­nego. Już na wstępie zazna­czając, że „jest to proces, który zaczyna się w głowach”.

Z recenzji dr. hab. Sła­wo­mira Kali­now­skiego

Nauczy­ciel­skie prak­tyki oce­niania poza stan­dar­dami / Grażyna Szyling. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2017.
Sygn. 163587

Książka dotyczy ważnego naukowo i spo­łecznie zagad­nienia. Dobrze wpisuje się w dys­kusję, toczącą się zarówno w pro­fe­sjo­nal­nych śro­do­wi­skach peda­go­gicz­nych, jak i na szer­szym forum spo­łecznym, nad istotą, prze­bie­giem i skut­kami oce­niania szkol­nego i jego związków z bio­gra­fiami uczniów.

Oce­nianie, jako element prak­tyki spo­łecznej, pozo­staje silnie powią­zane z aktu­ali­zacją sto­sunków władzy (w tym władzy nad wiedzą i nad roz­wojem jed­nostki), co sprawia, że jest z natury rzeczy pro­ble­ma­tyczne i budzi kon­tro­wersje. Dyle­maty decy­zyjne odno­szące się do funkcji i skutków ocen szkol­nych, przy poważ­nych psy­chicz­nych i spo­łecz­nych ich kon­se­kwen­cjach, rodzą liczne pytania badawcze, które w pracy zostały posta­wione. Każda próba pogłę­bienia rozu­mienia prak­tyki oce­niania edu­ka­cyj­nego jest zatem warta uwagi, a próba udana, do jakich z pew­no­ścią należy książka Grażyny Szyling, jest szcze­gólnie inte­re­su­jąca.

[…] książka trafia w żywe zapo­trze­bo­wanie dydak­tyki i szkoły, znaj­dzie więc czy­tel­ników zarówno wśród kadry aka­de­mic­kiej i meto­dyków, jak i wśród nauczy­cieli. Wypełnia ona wyraźną lukę w lite­ra­turze doty­czącej oce­niania szkol­nego, tym bar­dziej dotkliwą że wyni­ka­jącą z wciąż w pol­skiej szkole iner­cyjnie obec­nego bez­re­flek­syj­nego trak­to­wania oceny jako oczy­wi­stego, pro­stego w użyciu narzę­dzia pracy szkoły. Książka Grażyny Szyling nie tylko ukazuje zło­żo­ność procesu oce­niania, ale również wska­zuje czy­tel­ni­kowi kie­runki poszu­kiwań i drogi zmiany, której zaini­cjo­wanie i utrzy­manie jest nie­zbędne, by ocena pełniła funkcje pro­ro­zwo­jowe.

Z recenzji dr hab. Doroty Klus-Stań­skiej, prof. Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego

Peda­go­gika grecka : od Pro­ta­go­rasa do Posej­do­niosa / Marcin Wasi­lewski. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 163592

W publi­kacji autor bada ele­menty myślenia o wycho­waniu i kształ­ceniu w poezji epic­kiej, lirycznej i dra­ma­tycznej, w pra­wo­daw­stwie, bada­niach natury, sofi­styce i filo­zofii sta­ro­żytnej Grecji. Analizą obej­muje około 800 lat (od okresu archa­icz­nego po hel­le­ni­styczny) rozwoju myśli peda­go­gicznej i omawia dorobek blisko 50 myśli­cieli z tego okresu.

Ory­gi­nal­ność tej książki ma kilka istot­nych wymiarów. Po pierwsze współ­czesna polska lite­ra­tura peda­go­giczna nie posiada mono­grafii łączącej w sobie analizę odna­le­zio­nych, wydo­by­tych z zapo­mnienia frag­mentów tekstów grec­kich, ich tłu­ma­czenia oraz peda­go­gicznej, ale także histo­ryczno-filo­zo­ficznej, inter­pre­tacji. Po wtóre ana­li­zo­wana praca jest syntezą jednego autora długiej per­spek­tywy cza­sowej, co w kon­tek­ście raczej domi­nu­ją­cych nar­racji frag­men­ta­rycz­nych jest także istotnym osią­gnię­ciem Autora. Nowo­żytna polska peda­go­gika w kolej­nych odsło­nach swego rozwoju zawsze sięgała po tra­dycje wspólne całej kul­tu­ralnej Europie. Przy­wo­łanie w dobie post­mo­der­nizmu źródeł naszej – euro­pej­skiej – kultury jest nie tylko uza­sad­nie­niem obec­ności pol­skiej huma­ni­styki w jej obrębie, ale także asumptem do współ­cze­snego odczy­tania prze­słania mistrzów antyku.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Sła­wo­mira Szto­bryna (Aka­demia Tech­niczno-Huma­ni­styczna w Bielsku-Białej)

Sekrety sto­ry­tel­lerów / Carmine Gallo ; prze­ło­żyła Marta Komo­rowska. – War­szawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, copy­right 2018.
Sygn. 163596

Nar­racja, która zmienia świat.

Co łączy Steve’a Jobsa, Elona Muska i Martina Luthera Kinga? Wszyscy trzej to mistrzowie sto­ry­tel­lingu, który potrafi inspi­rować, moty­wować, edu­kować, budować markę, tworzyć ruchy spo­łeczne i zmie­niać życie. Gallo wyja­śnia, dla­czego ludzki umysł kocha opo­wieści – zwłaszcza te „od pucy­buta do milio­nera” – i jak naj­nowsze odkrycia naukowe mogą pomóc nam kon­stru­ować nar­racje, które poruszą tysiące serc i umysłów. „Sztuka sto­ry­tel­lingu może zmienić świat“, twierdzi miliarder Richard Branson. Naj­bar­dziej chwy­tliwe pomysły obu­do­wane są poru­sza­jącą nar­racją. Twoja nar­racja może zmienić świat. Czy nie czas, byś się nią podzielił?

Wypa­lone dzieci : o presji osią­gnięć i pogoni za suk­cesem / Michael Schulte-Mar­kwort ; prze­ło­żyła Mał­go­rzata Guzowska. – [Słupsk] : Wydaw­nictwo Dobra Lite­ra­tura, copy­right 2017.
Sygn. 163604, 163605

Dzieci również mogą się wypalić.

Presja, której pod­le­gają, jest nie do wytrzy­mania. Muszą mieć per­fek­cyjną sty­li­zację na występ w klasie, idealne oceny, a po zakoń­czeniu lekcji i dodat­kowej godzinie języka obcego już czekają na nie trener i nauczy­cielka gry na pia­ninie. Dzieci niemal cał­ko­wicie poddają się dyk­ta­towi spo­łe­czeń­stwa, w którym liczy się tylko sukces – i ponoszą tego bolesne kon­se­kwencje.

Doświad­czony psy­chiatra, pro­fesor Michael Schulte-Mar­kwort, codziennie dia­gno­zuje u dzieci i mło­dzieży wypa­lenie. Swoją książką chciałby nami wstrzą­snąć i wywołać dys­kusję na temat stresu, który towa­rzyszy naj­młod­szym. Nauka i cho­dzenie do szkoły powinny być dla nich przy­jem­no­ścią. Tym­czasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej prze­szkody do następnej i zmusza do walki o wąt­pliwe war­tości. To ważne, by dzieci we wła­ściwym czasie sygna­li­zo­wały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szem­rania wyko­nują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi kry­tycz­nych, mają­cych moż­li­wość kształ­to­wania świata.

Komu­ni­kacja i zarzą­dzanie mię­dzy­kul­tu­rowe : współ­czesne wyzwania prawno-orga­ni­za­cyjne / redakcja naukowa Grze­gorz Igna­towski, Łukasz Suł­kowski. – War­szawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 163609

Książka stanowi kolejny tom serii wydaw­ni­czej „Metody i tech­niki zarzą­dzania”. Podjęto w nim pro­ble­ma­tykę metod, technik i narzędzi poli­tyki spo­łecznej w per­spek­tywie wie­lo­kul­tu­ro­wości.

Reali­zacja poli­tyki spo­łecznej nie jest zawę­żona do metod zaczerp­nię­tych z nauk o zarzą­dzaniu, chociaż z meto­do­logii zarzą­dzania wyko­rzy­stuje kon­cepcje stra­tegii, zarzą­dzania kadrami oraz teorii orga­ni­zacji.

Afazja i powrót do prze­szłości / Jolanta Psz­czółka, Mał­go­rzata Jan­kowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Har­monia. Har­monia Uni­ver­salis, 2017.
Sygn. 163616

Książka stanowi rodzaj porad­nika dla osób sty­ka­ją­cych się na co dzień z pro­blemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak i spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się reha­bi­li­tacją osób z zabu­rze­niami neu­ro­lo­gicz­nymi. Autorki w przy­stępny sposób oma­wiają naj­waż­niejsze zagad­nienia doty­czące afazji – jej defi­nicję, przy­czyny, rodzaje, prze­jawy, a także formy, cele i prze­bieg procesu tera­peu­tycz­nego. Posłu­gują się przy tym przy­kła­dami auten­tycz­nych przy­padków zaczerp­nię­tymi z własnej prak­tyki zawo­dowej oraz z zapi­sków znanych postaci, lite­ra­tury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmie­rzyć afatycy, aby „powrócić do prze­szłości”. Dużym walorem książki są liczne ilu­stracje wyko­nane przez pacjentów i słow­ni­czek pojęć zwią­za­nych z zabu­rze­niami mowy.

Mały czło­wiek, wielkie potrzeby : jak zadbać o pra­wi­dłowy rozwój emo­cjo­nalny dziecka / John Philip Louis, Karen McDo­nald Louis ; prze­kład Agnieszka Cioch. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psy­cho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 163617

Zaspo­ka­janie pod­sta­wo­wych potrzeb emo­cjo­nal­nych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmią­cych rad dla rodziców ani suge­stią, że nale­ża­łoby zmienić swoje postę­po­wanie. To abso­lutna koniecz­ność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczę­śliwe dziecko.

Więk­szość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzie­ciom miłość, troskę i zro­zu­mienie. Oczy­wi­ście nie ma ide­al­nych ojców ani ide­al­nych matek – wszyscy popeł­niają błędy, powie­lają sche­maty ze swojego dzie­ciń­stwa i mimo dobrych chęci czasem postę­pują nie­wła­ściwie. Dzieci nie potrze­bują jednak rodziców per­fek­cyj­nych – potrze­bują rodziców, którzy je szanują, słu­chają ich oraz próbują je zro­zu­mieć.

Bycie rodzicem nie jest łatwe. Zwłaszcza, że mogą nam w tym prze­szka­dzać doświad­czenia z wła­snego dzie­ciń­stwa. Autorzy, w oparciu o teorię sche­matów i własna wie­lo­letnią prak­tykę (rodziców i tera­peutów), w przy­jazny sposób poka­zują jak nie prze­nieść nie­ko­rzyst­nych doświad­czeń z wła­snymi rodzi­cami na relacje ze swoimi dziećmi. W jaki sposób świa­domie wpływać na to, by kolejne poko­lenie miało dobrą samo­ocenę, lubiło siebie i innych, wcho­dziło w zdrowe związki i potra­fiło w bez­pieczny sposób cieszyć się życiem.

dr n. med. Artur Koła­kowski, spe­cja­lista psy­chia­trii dzieci i mło­dzieży, psy­cho­te­ra­peuta poznawczo-beha­wio­ralny, super­wizor

To wyjąt­kowy prze­wodnik po świecie emo­cjo­nal­nych potrzeb dzieci w każdym wieku. Daje rodzicom wska­zówki jak budować bliską więź z dziec­kiem, uni­kając sub­tel­nych i często nie­in­ten­cjo­nal­nych zanie­dbań w relacji. Odpo­wia­danie na emo­cjo­nalne potrzeby dziecka nie jest łatwe i intu­icyjne, lecz wymaga wiedzy, tre­ningu i przyj­rzenia się swoim własnym sche­matom oraz doświad­cze­niom wynie­sionym z rodzin­nego domu. Cze­ka­łyśmy na książkę, która w przy­jazny sposób, z dużą dozą empatii i bez pouczania, poka­zy­wa­łaby jak stać się „wystar­cza­jąco dobrym rodzicem”. To mały poradnik, ale wielka pomoc dla każdego rodzica!

Joanna Giereło, Izabela Gołę­biewska, psy­cho­te­ra­peutki poznawczo-beha­wio­ralne (CBT), w trakcie szko­lenia z terapii sche­matów

Źródło :

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.we​.pl
www​.mar​szalek​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwfoksal​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.gwp​.pl