Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Biblio­teki uniwer­sy­teckie w Niem­czech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164663pb
Dla historii najnow­szej, czyli od momentu zjed­no­czenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogól­nych, opra­cowań. Obraz biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego tych ostat­nich lat znamy tylko przez pryzmat opra­cowań szcze­gó­ło­wych, wąsko tema­tycz­nych, wycin­ko­wych. W tym kontek­ście próba podjęta przez Krystynę Hudzik wydaje się niezwykle inte­re­su­jąca i potrzebna, gdyż przez wiele lat związki biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego i polskiego były – i pozo­stają – bliskie, co owoco­wało korzy­sta­niem z doświad­czeń niemiec­kich i próbą ich imple­men­tacji na naszym gruncie. Znajo­mość więc realiów, osią­gnięć czy porażek biblio­te­karzy niemiec­kich jest dla nas niezwykle istotna.
Z recenzji dr. hab. Artura Jazdona

Książka w życiu czło­wieka : w poszu­ki­waniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa Kata­rzyna Segiet, Kamila Słupska. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2017.
Sygn. 164679
Twór­czyni polskiej peda­go­giki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: Dzięki książkom rozsze­rzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozu­mienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświad­czenia uprzy­tom­niamy sobie własne potrzeby, dostrze­gamy zanie­dbanie i niespo­żyt­ko­wane możli­wości działań. Książka nie tylko rozwija inte­lekt, lecz również wpływa na emocje czytel­nika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia huma­ni­styczne (m.in. życz­li­wości, miłości, poświę­cenia). Powinna być zatem, co wyraźnie podkre­ślała wspo­mniana Autorka, podsta­wowym narzę­dziem służącym i pracy zawo­dowej, i pozna­waniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwaran­tu­jący uczest­nictwo w kulturze. Wątki czytel­nicze mają więc długą tradycję w polskiej peda­go­gice społecznej, której koncepcja jest wysoce huma­ni­styczna i perso­na­li­styczna, bowiem w jej centrum znaj­duje się czło­wiek i troska o rozbu­dzenie jego twór­czej aktyw­ności indy­wi­du­alnej oraz społecznej. Niniejsza mono­grafia wielo­au­torska ma służyć ich przy­po­mnieniu, zaak­cen­to­waniu ważności oraz refleksji nad aktu­alnym postrze­ga­niem istoty obco­wania z lite­ra­turą (w nawią­zaniu tak do teorii z zakresu rozma­itych nauk i dyscy­plin, jak i do praktyki).

Okładka jako część doku­mentu na przy­kła­dzie płyty gramo­fo­nowej w ujęciu biblio­lo­gicznym = Cover as a part of docu­ment by example on gramo­phone record in biblio­lo­gical perspec­tive / Jakub Maciej Łubocki. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164705pb

W niniej­szej pracy podjęto próbę uporząd­ko­wania, krytycz­nego omówienia i usys­te­ma­ty­zo­wania zagad­nień doty­czą­cych okładek (przede wszystkim płyt gramo­fo­no­wych i książek) z perspek­tywy bibliologicznej.
Prze­gląd i omówienie różnych dotych­cza­so­wych ujęć poru­szanej proble­ma­tyki dopro­wa­dziły do sfor­mu­ło­wania kilku autor­skich propo­zycji meto­do­lo­gicz­nych i termi­no­lo­gicz­nych. Nieza­prze­czalną warto­ścią pracy są skru­pu­latne analizy termi­no­lo­giczne, uporząd­ko­wanie i synteza głów­nych zagad­nień zwią­za­nych z tematem, a także wska­zanie perspektyw ich rozwoju, miejsc wyma­ga­ją­cych opra­co­wania lub rewizji. W ten sposób praca stanowi zapro­szenie do dyskusji nad miej­scem i przy­szło­ścią badań okładek w ramach nauk humanistycznych.

Mit dziecka : Korczak, Nietz­sche, Zara­tu­stra / Marta Jaworek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich : we współpr. z Wydziałem Polo­ni­styki Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2016.
Sygn. 164692

Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia mono­grafią. Zbyt wycin­kowy jest obszar podję­tych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróż­ni­co­wanej twór­czości obrana perspek­tywa badawcza. Celem przy­świe­ca­jącym pisaniu tej rozprawy było wydo­bycie nietz­sche­anizmu jako tego kontekstu twór­czości Henryka Goldsz­mita, który pozwala wpisać cało­kształt jego dzieła w hory­zont odczytań tak zwanej pierw­szej lite­ra­tury, lite­ra­tury wyso­kiej. W obecnej świa­do­mości czytel­ni­czej lite­racka spuścizna Korczaka jawi się jako kiero­wana głównie do dzieci.
Ze wstępu

Książka i tech­no­logie / redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański ; Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii. Uniwer­sytet Warszawski, Polskie Towa­rzy­stwo Biblio­lo­giczne. Oddział Warszawski. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2016.
Sygn. 164723pb

Wraz z upływem tysiąc­leci zmie­niają się formy, sposoby produkcji, rozpo­wszech­niania, promo­wania i wyko­rzy­sty­wania książki. Rozwo­jowi ulegają również tech­no­logie, którym przy­padło i w dalszym ciągu przy­pada odgrywać ważną rolę w proce­sach biblio­lo­gicz­nych. Zwró­cenie uwagi na aspekt tech­niczny i tech­no­lo­giczny pozwala na umiej­sco­wienie książki w prze­mia­nach istot­nych ze względu na rozwój świata, społe­czeństw, mediów.
Ze Wstępu prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Podsu­mo­wując, zebrane w tomie arty­kuły poma­gają spoj­rzeć na rozwój samej książki, jak i badań biblio­lo­gicz­nych, z perspek­tywy relacji między obiektem tychże badań a dostęp­nymi w danym czasie rozwią­za­niami tech­nicz­nymi. Poza zależ­no­ściami oczy­wi­stymi, takimi jak rozwój tech­niki druku, książka bywała i jest przed­miotem oddzia­ły­wania także innych narzędzi czy technik, czy to jako przed­miot mate­rialny wyko­nany z konkret­nego mate­riału, czy obecnie jako obiekt procesów digi­ta­li­zacji bądź sieciowej komu­ni­kacji bibliologicznej.
Z recenzji dr hab. Małgo­rzaty Kisilowskiej

Rozu­mienie świata : o warsz­ta­tach pracy z książką i czytel­ni­kami / Elżbieta Hornowska, Małgo­rzata Kara­sińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szosta­kie­wicz, Magda­lena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klim­czak ; Polskie Stowa­rzy­szenie Peda­gogów i Anima­torów „Klanza“. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164715
Przez warsz­taty pracy z książką rozu­miemy aktywne spotkania ludzi z lite­ra­turą, a jedno­cze­śnie ze sobą nawzajem.
Publi­kację kieru­jemy do wszyst­kich, którzy już wyko­rzy­stują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszu­kują nowych pomy­słów oraz inspi­racji. Myślimy również o adre­sa­tach porad­nika zacie­ka­wio­nych metodą KLANZY, zain­te­re­so­wa­nych prak­tycz­nymi sposo­bami radzenia sobie z orga­ni­zacją zajęć z książką i czytel­ni­kami, być może planu­ją­cych samo­dzielne prowa­dzenie warsz­tatów. Do takich odbiorców poten­cjalnie należą: biblio­te­karze bibliotek publicz­nych i szkol­nych, nauczy­ciele, studenci kierunków huma­ni­stycz­nych i społecz­nych, rodzice, anima­torzy kultury zatrud­nieni w domach kultury, centrach społecznej aktyw­ności, w księ­gar­niach oraz wszę­dzie tam, gdzie obecna jest książka i jej czytelnik. Poradnik będzie przy­datny pośred­nikom między książką a czytel­ni­kiem, pracu­jącym przede wszystkim z grupami. Inte­gralną częścią publi­kacji jest płyta z nagra­niem czte­rech opowieści. Maria Kulik opowiada baśnie.

Źródło:

sbp​.pl
aspra​.pl
press​.amu​.edu​.pl