Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Biblio­teki uniwer­sy­teckie w Niemczech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164663pb
Dla historii najnow­szej, czyli od momentu zjedno­czenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogólnych, opracowań. Obraz biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego tych ostat­nich lat znamy tylko przez pryzmat opracowań szcze­gó­ło­wych, wąsko tematycz­nych, wycin­ko­wych. W tym kontek­ście próba podjęta przez Krystynę Hudzik wydaje się niezwykle intere­su­jąca i potrzebna, gdyż przez wiele lat związki biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego i polskiego były – i pozostają – bliskie, co owoco­wało korzy­sta­niem z doświad­czeń niemiec­kich i próbą ich imple­men­tacji na naszym gruncie. Znajo­mość więc realiów, osiągnięć czy porażek biblio­te­karzy niemiec­kich jest dla nas niezwykle istotna.
Z recenzji dr. hab. Artura Jazdona

Książka w życiu człowieka : w poszu­ki­waniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2017.
Sygn. 164679
Twórczyni polskiej pedago­giki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: Dzięki książkom rozsze­rzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozu­mienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświad­czenia uprzy­tom­niamy sobie własne potrzeby, dostrze­gamy zanie­dbanie i niespo­żyt­ko­wane możli­wości działań. Książka nie tylko rozwija intelekt, lecz również wpływa na emocje czytel­nika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia humani­styczne (m.in. życzli­wości, miłości, poświę­cenia). Powinna być zatem, co wyraźnie podkre­ślała wspomniana Autorka, podsta­wowym narzę­dziem służącym i pracy zawodowej, i pozna­waniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwaran­tu­jący uczest­nictwo w kulturze. Wątki czytel­nicze mają więc długą tradycję w polskiej pedago­gice społecznej, której koncepcja jest wysoce humani­styczna i perso­na­li­styczna, bowiem w jej centrum znajduje się człowiek i troska o rozbu­dzenie jego twórczej aktyw­ności indywi­du­alnej oraz społecznej. Niniejsza monografia wielo­au­torska ma służyć ich przypo­mnieniu, zaakcen­to­waniu ważności oraz refleksji nad aktualnym postrze­ga­niem istoty obcowania z litera­turą (w nawią­zaniu tak do teorii z zakresu rozma­itych nauk i dyscy­plin, jak i do praktyki).

Okładka jako część dokumentu na przykła­dzie płyty gramo­fo­nowej w ujęciu biblio­lo­gicznym = Cover as a part of document by example on gramo­phone record in biblio­lo­gical perspec­tive / Jakub Maciej Łubocki. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164705pb

W niniej­szej pracy podjęto próbę uporząd­ko­wania, krytycz­nego omówienia i usyste­ma­ty­zo­wania zagad­nień dotyczą­cych okładek (przede wszystkim płyt gramo­fo­no­wych i książek) z perspek­tywy biblio­lo­gicznej.
Przegląd i omówienie różnych dotych­cza­so­wych ujęć poruszanej proble­ma­tyki dopro­wa­dziły do sformu­ło­wania kilku autor­skich propo­zycji metodo­lo­gicz­nych i termi­no­lo­gicz­nych. Nieza­prze­czalną warto­ścią pracy są skrupu­latne analizy termi­no­lo­giczne, uporząd­ko­wanie i synteza głównych zagad­nień związa­nych z tematem, a także wskazanie perspektyw ich rozwoju, miejsc wymaga­ją­cych opraco­wania lub rewizji. W ten sposób praca stanowi zapro­szenie do dyskusji nad miejscem i przyszło­ścią badań okładek w ramach nauk humani­stycz­nych.

Mit dziecka : Korczak, Nietz­sche, Zaratu­stra / Marta Jaworek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich : we współpr. z Wydziałem Poloni­styki Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2016.
Sygn. 164692

Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycin­kowy jest obszar podję­tych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżni­co­wanej twórczości obrana perspek­tywa badawcza. Celem przyświe­ca­jącym pisaniu tej rozprawy było wydobycie nietz­sche­anizmu jako tego kontekstu twórczości Henryka Goldsz­mita, który pozwala wpisać całokształt jego dzieła w horyzont odczytań tak zwanej pierw­szej litera­tury, litera­tury wysokiej. W obecnej świado­mości czytel­ni­czej literacka spuścizna Korczaka jawi się jako kiero­wana głównie do dzieci.
Ze wstępu

Książka i techno­logie / redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański ; Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii. Uniwer­sytet Warszawski, Polskie Towarzy­stwo Biblio­lo­giczne. Oddział Warszawski. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2016.
Sygn. 164723pb

Wraz z upływem tysiąc­leci zmieniają się formy, sposoby produkcji, rozpo­wszech­niania, promo­wania i wykorzy­sty­wania książki. Rozwo­jowi ulegają również techno­logie, którym przypadło i w dalszym ciągu przypada odgrywać ważną rolę w proce­sach biblio­lo­gicz­nych. Zwrócenie uwagi na aspekt techniczny i techno­lo­giczny pozwala na umiej­sco­wienie książki w przemia­nach istot­nych ze względu na rozwój świata, społe­czeństw, mediów.
Ze Wstępu prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Podsu­mo­wując, zebrane w tomie artykuły pomagają spojrzeć na rozwój samej książki, jak i badań biblio­lo­gicz­nych, z perspek­tywy relacji między obiektem tychże badań a dostęp­nymi w danym czasie rozwią­za­niami technicz­nymi. Poza zależ­no­ściami oczywi­stymi, takimi jak rozwój techniki druku, książka bywała i jest przed­miotem oddzia­ły­wania także innych narzędzi czy technik, czy to jako przed­miot materialny wykonany z konkret­nego materiału, czy obecnie jako obiekt procesów digita­li­zacji bądź sieciowej komuni­kacji biblio­lo­gicznej.
Z recenzji dr hab. Małgo­rzaty Kisilow­skiej

Rozumienie świata : o warsz­ta­tach pracy z książką i czytel­ni­kami / Elżbieta Hornowska, Małgo­rzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szosta­kie­wicz, Magda­lena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak ; Polskie Stowa­rzy­szenie Pedagogów i Anima­torów „Klanza“. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164715
Przez warsz­taty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z litera­turą, a jedno­cze­śnie ze sobą nawzajem.
Publi­kację kieru­jemy do wszyst­kich, którzy już wykorzy­stują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszu­kują nowych pomysłów oraz inspi­racji. Myślimy również o adresa­tach porad­nika zacie­ka­wio­nych metodą KLANZY, zainte­re­so­wa­nych praktycz­nymi sposo­bami radzenia sobie z organi­zacją zajęć z książką i czytel­ni­kami, być może planu­ją­cych samodzielne prowa­dzenie warsz­tatów. Do takich odbiorców poten­cjalnie należą: biblio­te­karze bibliotek publicz­nych i szkol­nych, nauczy­ciele, studenci kierunków humani­stycz­nych i społecz­nych, rodzice, anima­torzy kultury zatrud­nieni w domach kultury, centrach społecznej aktyw­ności, w księgar­niach oraz wszędzie tam, gdzie obecna jest książka i jej czytelnik. Poradnik będzie przydatny pośred­nikom między książką a czytel­ni­kiem, pracu­jącym przede wszystkim z grupami. Integralną częścią publi­kacji jest płyta z nagra­niem czterech opowieści. Maria Kulik opowiada baśnie.

Źródło:

sbp​.pl
aspra​.pl
press​.amu​.edu​.pl