Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Biblio­teki uni­wer­sy­teckie w Niem­czech w epoce cyfrowej : cią­głość i zmiana / Kry­styna Hudzik ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – Wyd. I. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 164663pb
Dla historii naj­now­szej, czyli od momentu zjed­no­czenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogól­nych, opra­cowań. Obraz biblio­te­kar­stwa nie­miec­kiego tych ostat­nich lat znamy tylko przez pryzmat opra­cowań szcze­gó­ło­wych, wąsko tema­tycz­nych, wycin­ko­wych. W tym kon­tek­ście próba podjęta przez Kry­stynę Hudzik wydaje się nie­zwykle inte­re­su­jąca i potrzebna, gdyż przez wiele lat związki biblio­te­kar­stwa nie­miec­kiego i pol­skiego były – i pozo­stają – bliskie, co owo­co­wało korzy­sta­niem z doświad­czeń nie­miec­kich i próbą ich imple­men­tacji na naszym gruncie. Zna­jo­mość więc realiów, osią­gnięć czy porażek biblio­te­karzy nie­miec­kich jest dla nas nie­zwykle istotna.
Z recenzji dr. hab. Artura Jazdona

Książka w życiu czło­wieka : w poszu­ki­waniu (u)traconej war­tości / redakcja naukowa Kata­rzyna Segiet, Kamila Słupska. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wicza, 2017.
Sygn. 164679
Twór­czyni pol­skiej peda­go­giki spo­łecznej Helena Radlińska uważała, iż: Dzięki książkom roz­sze­rzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zro­zu­mienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświad­czenia uprzy­tom­niamy sobie własne potrzeby, dostrze­gamy zanie­dbanie i nie­spo­żyt­ko­wane moż­li­wości działań. Książka nie tylko rozwija inte­lekt, lecz również wpływa na emocje czy­tel­nika. Ponadto ukazuje sto­sunek ludzi do siebie, rozwija uczucia huma­ni­styczne (m.in. życz­li­wości, miłości, poświę­cenia). Powinna być zatem, co wyraźnie pod­kre­ślała wspo­mniana Autorka, pod­sta­wowym narzę­dziem słu­żącym i pracy zawo­dowej, i pozna­waniu świata na co dzień, powinna sta­nowić także istotny element gwa­ran­tu­jący uczest­nictwo w kul­turze. Wątki czy­tel­nicze mają więc długą tra­dycję w pol­skiej peda­go­gice spo­łecznej, której kon­cepcja jest wysoce huma­ni­styczna i per­so­na­li­styczna, bowiem w jej centrum znaj­duje się czło­wiek i troska o roz­bu­dzenie jego twór­czej aktyw­ności indy­wi­du­alnej oraz spo­łecznej. Niniejsza mono­grafia wie­lo­au­torska ma służyć ich przy­po­mnieniu, zaak­cen­to­waniu waż­ności oraz refleksji nad aktu­alnym postrze­ga­niem istoty obco­wania z lite­ra­turą (w nawią­zaniu tak do teorii z zakresu roz­ma­itych nauk i dys­cy­plin, jak i do prak­tyki).

Okładka jako część doku­mentu na przy­kła­dzie płyty gra­mo­fo­nowej w ujęciu biblio­lo­gicznym = Cover as a part of docu­ment by example on gra­mo­phone record in biblio­lo­gical per­spec­tive / Jakub Maciej Łubocki. – Wyd. I. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 164705pb

W niniej­szej pracy podjęto próbę upo­rząd­ko­wania, kry­tycz­nego omó­wienia i usys­te­ma­ty­zo­wania zagad­nień doty­czą­cych okładek (przede wszystkim płyt gra­mo­fo­no­wych i książek) z per­spek­tywy biblio­lo­gicznej.
Prze­gląd i omó­wienie różnych dotych­cza­so­wych ujęć poru­szanej pro­ble­ma­tyki dopro­wa­dziły do sfor­mu­ło­wania kilku autor­skich pro­po­zycji meto­do­lo­gicz­nych i ter­mi­no­lo­gicz­nych. Nie­za­prze­czalną war­to­ścią pracy są skru­pu­latne analizy ter­mi­no­lo­giczne, upo­rząd­ko­wanie i synteza głów­nych zagad­nień zwią­za­nych z tematem, a także wska­zanie per­spektyw ich rozwoju, miejsc wyma­ga­ją­cych opra­co­wania lub rewizji. W ten sposób praca stanowi zapro­szenie do dys­kusji nad miej­scem i przy­szło­ścią badań okładek w ramach nauk huma­ni­stycz­nych.

Mit dziecka : Korczak, Nie­tz­sche, Zara­tu­stra / Marta Jaworek. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich : we współpr. z Wydziałem Polo­ni­styki Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2016.
Sygn. 164692

Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia mono­grafią. Zbyt wycin­kowy jest obszar pod­ję­tych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróż­ni­co­wanej twór­czości obrana per­spek­tywa badawcza. Celem przy­świe­ca­jącym pisaniu tej roz­prawy było wydo­bycie nie­tz­sche­anizmu jako tego kon­tekstu twór­czości Henryka Goldsz­mita, który pozwala wpisać cało­kształt jego dzieła w hory­zont odczytań tak zwanej pierw­szej lite­ra­tury, lite­ra­tury wyso­kiej. W obecnej świa­do­mości czy­tel­ni­czej lite­racka spu­ścizna Kor­czaka jawi się jako kie­ro­wana głównie do dzieci.
Ze wstępu

Książka i tech­no­logie / redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański ; Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii. Uni­wer­sytet War­szawski, Polskie Towa­rzy­stwo Biblio­lo­giczne. Oddział War­szawski. – War­szawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2016.
Sygn. 164723pb

Wraz z upływem tysiąc­leci zmie­niają się formy, sposoby pro­dukcji, roz­po­wszech­niania, pro­mo­wania i wyko­rzy­sty­wania książki. Roz­wo­jowi ulegają również tech­no­logie, którym przy­padło i w dalszym ciągu przy­pada odgrywać ważną rolę w pro­ce­sach biblio­lo­gicz­nych. Zwró­cenie uwagi na aspekt tech­niczny i tech­no­lo­giczny pozwala na umiej­sco­wienie książki w prze­mia­nach istot­nych ze względu na rozwój świata, spo­łe­czeństw, mediów.
Ze Wstępu prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Pod­su­mo­wując, zebrane w tomie arty­kuły poma­gają spoj­rzeć na rozwój samej książki, jak i badań biblio­lo­gicz­nych, z per­spek­tywy relacji między obiektem tychże badań a dostęp­nymi w danym czasie roz­wią­za­niami tech­nicz­nymi. Poza zależ­no­ściami oczy­wi­stymi, takimi jak rozwój tech­niki druku, książka bywała i jest przed­miotem oddzia­ły­wania także innych narzędzi czy technik, czy to jako przed­miot mate­rialny wyko­nany z kon­kret­nego mate­riału, czy obecnie jako obiekt pro­cesów digi­ta­li­zacji bądź sie­ciowej komu­ni­kacji biblio­lo­gicznej.
Z recenzji dr hab. Mał­go­rzaty Kisi­low­skiej

Rozu­mienie świata : o warsz­ta­tach pracy z książką i czy­tel­ni­kami / Elż­bieta Hor­nowska, Mał­go­rzata Kara­sińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szo­sta­kie­wicz, Mag­da­lena Sowik, Beata Świ­derek, Marta Todys, Grażyna Wal­czewska-Klim­czak ; Polskie Sto­wa­rzy­szenie Peda­gogów i Ani­ma­torów „Klanza“. – Wyd. 1. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 164715
Przez warsz­taty pracy z książką rozu­miemy aktywne spo­tkania ludzi z lite­ra­turą, a jed­no­cze­śnie ze sobą nawzajem.
Publi­kację kie­ru­jemy do wszyst­kich, którzy już wyko­rzy­stują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszu­kują nowych pomy­słów oraz inspi­racji. Myślimy również o adre­sa­tach porad­nika zacie­ka­wio­nych metodą KLANZY, zain­te­re­so­wa­nych prak­tycz­nymi spo­so­bami radzenia sobie z orga­ni­zacją zajęć z książką i czy­tel­ni­kami, być może pla­nu­ją­cych samo­dzielne pro­wa­dzenie warsz­tatów. Do takich odbiorców poten­cjalnie należą: biblio­te­karze bibliotek publicz­nych i szkol­nych, nauczy­ciele, stu­denci kie­runków huma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych, rodzice, ani­ma­torzy kultury zatrud­nieni w domach kultury, cen­trach spo­łecznej aktyw­ności, w księ­gar­niach oraz wszę­dzie tam, gdzie obecna jest książka i jej czy­telnik. Poradnik będzie przy­datny pośred­nikom między książką a czy­tel­ni­kiem, pra­cu­jącym przede wszystkim z grupami. Inte­gralną częścią publi­kacji jest płyta z nagra­niem czte­rech opo­wieści. Maria Kulik opo­wiada baśnie.

Źródło:

sbp​.pl
aspra​.pl
press​.amu​.edu​.pl