Nowości dla bibliotekarzy – luty 2019 r.

Nowości dla bibliotekarzy – luty 2019 r.

Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 164663pb
Dla historii najnowszej, czyli od momentu zjednoczenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogólnych, opracowań. Obraz bibliotekarstwa niemieckiego tych ostatnich lat znamy tylko przez pryzmat opracowań szczegółowych, wąsko tematycznych, wycinkowych. W tym kontekście próba podjęta przez Krystynę Hudzik wydaje się niezwykle interesująca i potrzebna, gdyż przez wiele lat związki bibliotekarstwa niemieckiego i polskiego były – i pozostają – bliskie, co owocowało korzystaniem z doświadczeń niemieckich i próbą ich implementacji na naszym gruncie. Znajomość więc realiów, osiągnięć czy porażek bibliotekarzy niemieckich jest dla nas niezwykle istotna.
Z recenzji dr. hab. Artura Jazdona

Książka w życiu człowieka : w poszukiwaniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.
Sygn. 164679
Twórczyni polskiej pedagogiki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: Dzięki książkom rozszerzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozumienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświadczenia uprzytomniamy sobie własne potrzeby, dostrzegamy zaniedbanie i niespożytkowane możliwości działań. Książka nie tylko rozwija intelekt, lecz również wpływa na emocje czytelnika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia humanistyczne (m.in. życzliwości, miłości, poświęcenia). Powinna być zatem, co wyraźnie podkreślała wspomniana Autorka, podstawowym narzędziem służącym i pracy zawodowej, i poznawaniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwarantujący uczestnictwo w kulturze. Wątki czytelnicze mają więc długą tradycję w polskiej pedagogice społecznej, której koncepcja jest wysoce humanistyczna i personalistyczna, bowiem w jej centrum znajduje się człowiek i troska o rozbudzenie jego twórczej aktywności indywidualnej oraz społecznej. Niniejsza monografia wieloautorska ma służyć ich przypomnieniu, zaakcentowaniu ważności oraz refleksji nad aktualnym postrzeganiem istoty obcowania z literaturą (w nawiązaniu tak do teorii z zakresu rozmaitych nauk i dyscyplin, jak i do praktyki).

Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym = Cover as a part of document by example on gramophone record in bibliological perspective / Jakub Maciej Łubocki. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 164705pb

W niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i usystematyzowania zagadnień dotyczących okładek (przede wszystkim płyt gramofonowych i książek) z perspektywy bibliologicznej.
Przegląd i omówienie różnych dotychczasowych ujęć poruszanej problematyki doprowadziły do sformułowania kilku autorskich propozycji metodologicznych i terminologicznych. Niezaprzeczalną wartością pracy są skrupulatne analizy terminologiczne, uporządkowanie i synteza głównych zagadnień związanych z tematem, a także wskazanie perspektyw ich rozwoju, miejsc wymagających opracowania lub rewizji. W ten sposób praca stanowi zaproszenie do dyskusji nad miejscem i przyszłością badań okładek w ramach nauk humanistycznych.

Mit dziecka : Korczak, Nietzsche, Zaratustra / Marta Jaworek. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : we współpr. z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
Sygn. 164692

Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycinkowy jest obszar podjętych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżnicowanej twórczości obrana perspektywa badawcza. Celem przyświecającym pisaniu tej rozprawy było wydobycie nietzscheanizmu jako tego kontekstu twórczości Henryka Goldszmita, który pozwala wpisać całokształt jego dzieła w horyzont odczytań tak zwanej pierwszej literatury, literatury wysokiej. W obecnej świadomości czytelniczej literacka spuścizna Korczaka jawi się jako kierowana głównie do dzieci.
Ze wstępu

Książka i technologie / redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański ; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016.
Sygn. 164723pb

Wraz z upływem tysiącleci zmieniają się formy, sposoby produkcji, rozpowszechniania, promowania i wykorzystywania książki. Rozwojowi ulegają również technologie, którym przypadło i w dalszym ciągu przypada odgrywać ważną rolę w procesach bibliologicznych. Zwrócenie uwagi na aspekt techniczny i technologiczny pozwala na umiejscowienie książki w przemianach istotnych ze względu na rozwój świata, społeczeństw, mediów.
Ze Wstępu prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Podsumowując, zebrane w tomie artykuły pomagają spojrzeć na rozwój samej książki, jak i badań bibliologicznych, z perspektywy relacji między obiektem tychże badań a dostępnymi w danym czasie rozwiązaniami technicznymi. Poza zależnościami oczywistymi, takimi jak rozwój techniki druku, książka bywała i jest przedmiotem oddziaływania także innych narzędzi czy technik, czy to jako przedmiot materialny wykonany z konkretnego materiału, czy obecnie jako obiekt procesów digitalizacji bądź sieciowej komunikacji bibliologicznej.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej

Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Magdalena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak ; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza“. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 164715
Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze sobą nawzajem.
Publikację kierujemy do wszystkich, którzy już wykorzystują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszukują nowych pomysłów oraz inspiracji. Myślimy również o adresatach poradnika zaciekawionych metodą KLANZY, zainteresowanych praktycznymi sposobami radzenia sobie z organizacją zajęć z książką i czytelnikami, być może planujących samodzielne prowadzenie warsztatów. Do takich odbiorców potencjalnie należą: bibliotekarze bibliotek publicznych i szkolnych, nauczyciele, studenci kierunków humanistycznych i społecznych, rodzice, animatorzy kultury zatrudnieni w domach kultury, centrach społecznej aktywności, w księgarniach oraz wszędzie tam, gdzie obecna jest książka i jej czytelnik. Poradnik będzie przydatny pośrednikom między książką a czytelnikiem, pracującym przede wszystkim z grupami. Integralną częścią publikacji jest płyta z nagraniem czterech opowieści. Maria Kulik opowiada baśnie.

Źródło:

sbp​.pl
aspra​.pl
press​.amu​.edu​.pl