Pole­cane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Pole­cane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Mózg auty­styczny : podróż w głąb nie­zwy­kłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek ; tłu­ma­czenie Krzysztof Mazurek ; kon­sul­tacja Kinga Woło­szyn, Mateusz Hohol. – Wyd. 2, (dodruk). – Kraków : Coper­nicus Center Press, 2018.
Sygn. 163530

Fascy­nu­jąca podróż do wnętrza auty­stycz­nego umysłu wiedzie przez roz­maite struk­tury mózgowe, geny oraz codzienne doświad­czenia osób auty­stycz­nych i ich opie­kunów. Temple Grandin, sama będąca osobą auty­styczną, poka­zuje, że kluczem do zro­zu­mienia autyzmu są zmysły, których odmienne funk­cjo­no­wanie warun­kuje sposób doświad­czania świata. Przy­gląda się różnym typom myślenia, których wła­ściwe wyko­rzy­stanie może pro­wa­dzić do zdu­mie­wa­ją­cych rezul­tatów.

Książka uczy osoby auty­styczne, ich rodziny, lekarzy i tera­peutów, jak roz­po­znać i wyko­rzy­stać poten­cjał drze­miący w mózgu auty­stycznym, a pozo­stałym czy­tel­nikom pozwala lepiej zro­zu­mieć funk­cjo­no­wanie umysłu i dzia­łanie mózgu w ogóle.

Kra­jo­braz cywi­li­za­cyjny, w którym uro­dziłam się 65 lat temu, był bardzo odmienny od dzi­siej­szego. Prze­szliśmy od zamy­kania dzieci z ostrym auty­zmem w zakła­dach lecz­ni­czych do prób zapew­nienia im speł­nio­nego, naj­lep­szego z moż­li­wych sposobu życia. W tej książce popro­wadzę czy­tel­nika krok po kroku przez wszystkie etapy mojej podróży.
Temple Grandin

Abs­ty­nencja czy ogra­ni­czanie picia? : zna­czenie zasobów w prze­wi­dy­waniu abs­ty­nencji osób uza­leż­nio­nych od alko­holu we wcze­snej fazie zdro­wienia / Robert Modrzyński. – War­szawa : Difin, 2018.
Sygn. 163502, 163503

Dążenie do trwałej abs­ty­nencji bywa celem trudnym do osią­gnięcia bądź wręcz nie­moż­liwym, co z kolei skut­kuje często prze­rwa­niem leczenia. Dopusz­czenie moż­li­wości ogra­ni­czenia picia staje się wyjąt­kowo pożą­daną stra­tegią terapii uza­leż­nienia od alko­holu.

Książka, będąca efektem kil­ku­let­niej pracy badaw­czej, odpo­wiada na pytania:
– Czy można prze­wi­dywać abs­ty­nencję u osób uza­leż­nio­nych od alko­holu oraz jak to robić?
– Jakie zasoby odgry­wają klu­czową rolę na poszcze­gól­nych etapach zdro­wienia?
– U których osób warto sto­sować model terapii oparty na abs­ty­nencji, a w sto­sunku do jakich pacjentów wyko­rzy­stywać podej­ście ogra­ni­czania picia?
To pierwsza w Polsce pro­po­zycja, wycho­dzącą naprzeciw potrzebom tera­peutów, a otrzy­mane rezul­taty sta­nowią novum w dzie­dzinie psy­cho­te­rapii uza­leż­nień.

Kom­pletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku roz­wo­jowym od 3 do 5 lat : pod­ręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności począt­ko­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; prze­kład: Justyna Zyśk. – Wydanie I. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, 2017.
Sygn. 163504

Kom­pletny program terapii SAZ (Sto­so­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Beha­vior Ana­lysis – ABA) stwo­rzony dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku roz­wo­jowym od około trzech do pięciu lat zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dzieci umie­jęt­ności począt­ko­wych, takich jak: naśla­do­wanie, świa­do­mość wzro­kowo-prze­strzenna, umie­jęt­ności zwią­zane z mową bierną i czynną, a także umie­jęt­ności samo­ob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności począt­ko­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia według wska­zówek zawar­tych w książce. Towa­rzy­sząca książce płyta CD zawiera mate­riały dydak­tyczne potrzebne do prze­pro­wa­dzenia pro­gramu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami, wygodne wersje pro­gramów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, for­mu­larze danych oraz listy zadań. Autorki dora­dzają, jak stwo­rzyć efek­tywne śro­do­wisko do prze­pro­wa­dzenia terapii SAZ, a także pre­zen­tują wiele metod dydak­tycz­nych, które zapew­niają sukces w terapii.

Nowe pro­gramy edu­ka­cyjno-tera­peu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tana­jewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia, 2017.
Sygn. 163510, 163511

Nowe pro­gramy edu­ka­cyjno-tera­peu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym zostały przy­go­to­wanie z myślą o nauczy­cie­lach spe­cjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół maso­wych uczą­cych uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Pro­gramy obej­mują treści kształ­cenia zgodne z pod­stawą pro­gra­mową zawartą w Roz­po­rzą­dzeniu Mini­stra Edu­kacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle sko­re­lo­wane z publi­ka­cjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym (Jest już jesień, Nade­szła zima, Przy­szła wiosna, Nareszcie lato). Umoż­liwi to efek­tywne reali­zo­wanie i moni­to­ro­wanie pro­gramu edu­ka­cyjno-tera­peu­tycz­nego oraz doko­nanie dia­gnozy rozwoju dziecka z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Nowe pro­gramy edu­ka­cyjno-tera­peu­tyczne dla II etapu nauczania uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tana­jewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia, 2018.
Sygn. 163512, 163513

Publi­kacja została przy­go­to­wana z myślą o nauczy­cie­lach spe­cjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół maso­wych uczą­cych uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Pro­gramy obej­mują treści kształ­cenia zgodne z pod­stawą pro­gra­mową zawartą w Roz­po­rzą­dzeniu Mini­stra Edu­kacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle sko­re­lo­wane z publi­ka­cjami: Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym. Umoż­liwi to efek­tywne reali­zo­wanie i moni­to­ro­wanie pro­gramu edu­ka­cyjno-tera­peu­tycz­nego oraz doko­nanie dia­gnozy rozwoju dziecka z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Pro­gramy edu­ka­cyjno-tera­peu­tyczne dla uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i nie­peł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną / Alicja Tana­jewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia, 2017.
Sygn. 163533, 163534

Pro­gramy edu­ka­cyjno-tera­peu­tyczne dla uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i nie­peł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną“ zostały przy­go­to­wane z myślą o nauczy­cie­lach spe­cjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół maso­wych uczą­cych uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i nie­peł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną oraz rodzi­cach tych uczniów. Pro­gramy obej­mują treści kształ­cenia zgodne z pod­stawą pro­gra­mową zawartą w Roz­po­rzą­dzeniu Mini­stra Edu­kacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle sko­re­lo­wane z publi­ka­cjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i nie­peł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną. Umoż­liwi to efek­tywne reali­zo­wanie i moni­to­ro­wanie pro­gramu edu­ka­cyjno-tera­peu­tycz­nego oraz doko­nanie dia­gnozy rozwoju dziecka z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Sto­so­wanie metody har­cer­skiej w dru­żynie har­cerzy / Marek Kamecki. – Wydanie 5. – War­szawa : Nie­za­leżne Wydaw­nictwo Har­cer­skie, 2017.
Sygn. 163522

Drugie już z w NWH wydanie zna­ko­mi­tego, kon­kretnie, żywo i z humorem napi­sa­nego pod­ręcz­nika dla dru­ży­no­wych.

Doświad­czony instruktor, dru­ży­nowy i orga­ni­zator wielu kursów instruk­tor­skich, dzieli się swą wiedzą, doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami na temat pro­wa­dzenia drużyny har­cer­skiej, sku­tecz­nego wycho­wania chłopców i zasto­so­wania naj­lep­szej spraw­dzonej metody wycho­waw­czej: metody har­cer­skiej.

To książka ważna także dla byłych dru­ży­no­wych, peł­nią­cych dziś inne funkcje w har­cer­stwie — żeby im przy­po­minać, iż pracują dla dru­ży­no­wych…

Sztuka wycho­wania czyli Jak pomóc dziecku i zadbać o siebie / Agnieszka Wróbel. – Malec ; Bielsko-Biała : Peef Media, 2017.
Sygn. 163524

To nowy poradnik Agnieszki Wróbel, psy­cho­te­ra­peutki, autorki m.in. best­sel­lera „Aser­tyw­ność na co dzień…“. Książka przy­ja­znym i zro­zu­miałym języ­kiem pod­po­wiada jak wychować odważne i twórcze dziecko, które wyro­śnie na aser­tyw­nego, sza­nu­ją­cego siebie i innych doro­słego.

Sztuka wycho­wania, czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie“ to poradnik dla rodziców i wycho­wawców, który zain­spi­ruje cię do wypra­co­wania własnej postawy w relacji z dziec­kiem. Książka podzie­lona jest na 3 części. W części 1 dowiesz się jakie są praw­dziwe potrzeby dziecka. Część 2 pomoże ci uniknąć tego co może zaszko­dzić relacji z dziec­kiem. Część 3 zawiera wska­zówki – co warto zasto­sować, żeby było lepiej.

Mutyzm wybiórczy w prak­tyce tera­peu­tycznej : terapie szyte na miarę / Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kie­piela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Mły­narska, Alicja Pilch, Sylwia Szczę­śniak, Kata­rzyna Szyszka. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163529

Książka przed­stawia doświad­czenia tera­peutów i ich różne spoj­rzenia na terapię w muty­zmie wybiór­czym. Opisuje formy, tech­niki i metody pracy z dziećmi z tym zabu­rze­niem. Autorki wyko­rzy­stują zróż­ni­co­wane formy tera­peu­tyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także pod­kre­ślają, że z wielu metod tera­peu­tycz­nych należy stwo­rzyć tę jedną, „własną” – indy­wi­du­alną dla kon­kret­nego dziecka z muty­zmem wybiór­czym. […] Przed­sta­wiają przy­padki dzieci na różnych etapach roz­wo­jo­wych: dwu­let­niej dziew­czynki uczęsz­cza­jącej do żłobka, pacjentów w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym oraz chłopca w wieku gim­na­zjalnym. Uka­zanie skali zabu­rzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logo­pedów, psy­cho­logów, peda­gogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się nie­za­leżnie od wieku dziecka, przeżyć, śro­do­wiska i miejsca.

Publi­kacja pre­zen­tuje wiele uni­ka­to­wych i bardzo cie­ka­wych pro­po­zycji oddzia­ływań, które opie­rają się na sze­ro­kiej lite­ra­turze przed­miotu oraz pogłę­bio­nych przez analizę roz­wią­za­niach prak­tycz­nych. […] Należy czerpać jak naj­więcej z wiedzy i doświad­czenia spe­cja­li­stów pro­wa­dzą­cych dia­gnozę i terapię mutyzmu wybiór­czego, którzy repre­zen­tują różne ośrodki tera­peu­tyczne w Polsce, co pod­kreśla wagę pod­jętej tutaj pro­ble­ma­tyki.
Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierz­choś

Wycho­wanie i wspie­ranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przed­szkolu / pod redakcją Anny Mikler-Chwa­stek. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 163536

Książka jest prze­zna­czona dla rodziców, nauczy­cieli i opie­kunów małych dzieci. Mogą oni zapo­znać się z normami roz­wo­jo­wymi doty­czą­cymi dzieci w wieku ponie­mow­lęcym i przed­szkolnym, a także poznać metody i formy wspie­rania rozwoju.

Autorzy przy­bli­żają kwestie zwią­zane ze wspo­ma­ga­niem rozwoju umy­sło­wego, zdo­by­wa­niem umie­jęt­ności spo­łeczno-emo­cjo­nal­nych, kom­pe­tencji w zakresie moto­ryki małej i dużej, poro­zu­mie­wania się, samo­dziel­nego roz­wią­zy­wania pro­blemów, naby­wania umie­jęt­ności samo­ob­słu­go­wych. Poru­szono tematy zawią­zane z wycho­wa­niem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przed­szkolu a także w rodzi­nach zastęp­czych, domach dziecka i rodzin­nych domach. Czy­telnik znaj­dzie też odpo­wiedzi na pytania doty­czące mediów w wycho­waniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagro­żenia.

Część książki dotyczy orga­ni­zacji pomocy psy­cho­lo­giczno-peda­go­gicznej, współ­pracy z rodziną małego dziecka oraz współ­pracy rodziców i nauczy­cieli ze spe­cja­li­stami.

Zabawa : o uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entu­zjazmu / André Stern ; z języka nie­miec­kiego prze­ło­żyła Barbara Niedź­wiecka. – Gliwice : Wydaw­nictwo Element, 2018.
Sygn. 163537, 163538

Autor, który nigdy nie chodził do szkoły, prze­ko­nuje, że zabawa jest naj­sku­tecz­niej­szym narzę­dziem do uczenia się, a rozwój dziecka leży w jego naturze. Zachęca więc do bez­wa­run­ko­wego zaufania dziecku. Zamiast stan­da­ry­zacji i rywa­li­zacji, poka­zuje nie­sa­mo­witą siłę swo­bodnej zabawy, dzięki której dziecko może roz­wijać się w indy­wi­du­alny sposób i we własnym tempie.
W tej książce André Stern poka­zuje, jak dzięki zabawie Twoje dziecko może uczyć się naprawdę sku­tecznie. Jego przekaz wypływa z dorobku jego ojca Arno, który od ponad sześć­dzie­sięciu lat nie­prze­rwanie pracuje z dziećmi, a także z jego oso­bi­stego doświad­czenia dzie­ciń­stwa bez szkoły, które pozwo­liło mu opa­nować umie­jęt­ności od czy­tania, pisania i liczenia przez naukę pięciu języków, pro­gra­mo­wania i astro­nomii po pro­fe­sjo­nalną grę na instru­mencie, kom­po­no­wanie muzyki i lut­nictwo.

Zabawa pozwala dziecku nawiązać kontakt z codzien­no­ścią, z sobą samym i ze światem. Przez nią prze­ja­wiają się jego skłon­ności, poten­cjał, a także głę­bokie wewnętrzne pra­gnienia. Swo­bodna zabawa daje dziecku głę­bokie poczucie speł­nienia“.
André Stern

Kodo­wanie na dywanie : w przed­szkolu, w szkole i w domu / Anna Świć. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163546

Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Co on wła­ściwie oznacza? Jak go stwo­rzyć? Coraz czę­ściej temat kodo­wania, pro­gra­mo­wania prze­wija się w roz­mo­wach rodziców, nauczy­cieli, w mediach. Od wrze­śnia 2017 nauką pro­gra­mo­wania objęci zostaną wszyscy uczniowie szkół pod­sta­wo­wych. Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy zawsze do ich prze­pro­wa­dzenia nie­zbędny jest sprzęt kom­pu­te­rowy? Abso­lutnie nie, pod­sta­wowe zagad­nienia pro­gra­mi­styczne można wdrażać podczas zabaw bazu­ją­cych na aktyw­ności uczniów – bez użycia tabletów, smart­fonów czy kom­pu­terów. Zabawy wpro­wa­dza­jące dzieci w świat kodo­wania sprawdzą się zarówno w przed­szkolu, szkole jak i w domu, trzeba je tylko sta­rannie dobrać do potrzeb i moż­li­wości roz­wo­jo­wych dzieci.

Jesteś nauczy­cielem i boisz się wpro­wa­dzać ele­menty kodo­wania, a może rodzicem, który chciałby spró­bować kodo­wania razem z dziec­kiem? Myślę, że ta książka będzie odpo­wie­dzią na Twoje potrzeby. Każdy roz­dział to pro­po­zycja zabaw z wyko­rzy­sta­niem innego mate­riału dydak­tycz­nego. Zabawy pogru­po­wałam i ozna­czyłam sym­bo­lami, dzieląc je na odpo­wiednie dla dzieci w wieku przed­szkolnym, uczniów klas 1 – 3 i zabawy do wyko­rzy­stania w domu, z rodzi­cami. Należy pamiętać jednak, że podział jest umowny, przy­go­to­wany na bazie uśred­nio­nych moż­li­wości dzieci w danym wieku, nie uwzględnia spe­cy­fiki danej grupy, potrzeb i moż­li­wości roz­wo­jo­wych kon­kret­nego dziecka, warto więc przej­rzeć wszystkie pro­po­zycje aktyw­ności i wybrać te, które będą naj­le­piej odpo­wiadać naszym potrzebom.

Zachęcam również do potrak­to­wania zapro­po­no­wa­nych przeze mnie zabaw jako bazy, która może być mody­fi­ko­wana w dowolny sposób. Ostatni roz­dział prze­zna­czyłam na zabawy wpro­wa­dza­jące dzieci do pracy z wyko­rzy­sta­niem kom­pu­terów, to taki łącznik między „kodo­wa­niem na dywanie”, a pracą w apli­ka­cjach table­to­wych lub na kom­pu­terze.
Drogi Czy­tel­niku, mam nadzieję, że znaj­dziesz tu coś dla siebie.”
Anna Świć

Źródło:
www​.difin​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.ccpress​.pl
www​.wydaw​nic​two​ele​ment​.com​.pl
www​.nowik​.com​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.ccpress​.pl