Polecane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Polecane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwy­kłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek ; tłuma­czenie Krzysztof Mazurek ; konsul­tacja Kinga Wołoszyn, Mateusz Hohol. – Wyd. 2, (dodruk). – Kraków : Coper­nicus Center Press, 2018.
Sygn. 163530

Fascy­nu­jąca podróż do wnętrza autystycz­nego umysłu wiedzie przez rozmaite struk­tury mózgowe, geny oraz codzienne doświad­czenia osób autystycz­nych i ich opiekunów. Temple Grandin, sama będąca osobą autystyczną, pokazuje, że kluczem do zrozu­mienia autyzmu są zmysły, których odmienne funkcjo­no­wanie warun­kuje sposób doświad­czania świata. Przygląda się różnym typom myślenia, których właściwe wykorzy­stanie może prowa­dzić do zdumie­wa­ją­cych rezul­tatów.

Książka uczy osoby autystyczne, ich rodziny, lekarzy i terapeutów, jak rozpo­znać i wykorzy­stać poten­cjał drzemiący w mózgu autystycznym, a pozostałym czytel­nikom pozwala lepiej zrozu­mieć funkcjo­no­wanie umysłu i działanie mózgu w ogóle.

Krajo­braz cywili­za­cyjny, w którym urodziłam się 65 lat temu, był bardzo odmienny od dzisiej­szego. Przeszliśmy od zamykania dzieci z ostrym autyzmem w zakła­dach leczni­czych do prób zapew­nienia im spełnio­nego, najlep­szego z możli­wych sposobu życia. W tej książce popro­wadzę czytel­nika krok po kroku przez wszystkie etapy mojej podróży.
Temple Grandin

Absty­nencja czy ograni­czanie picia? : znaczenie zasobów w przewi­dy­waniu absty­nencji osób uzależ­nio­nych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia / Robert Modrzyński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 163502, 163503

Dążenie do trwałej absty­nencji bywa celem trudnym do osiągnięcia bądź wręcz niemoż­liwym, co z kolei skutkuje często przerwa­niem leczenia. Dopusz­czenie możli­wości ograni­czenia picia staje się wyjąt­kowo pożądaną strategią terapii uzależ­nienia od alkoholu.

Książka, będąca efektem kilku­let­niej pracy badaw­czej, odpowiada na pytania:
– Czy można przewi­dywać absty­nencję u osób uzależ­nio­nych od alkoholu oraz jak to robić?
– Jakie zasoby odgry­wają kluczową rolę na poszcze­gól­nych etapach zdrowienia?
– U których osób warto stosować model terapii oparty na absty­nencji, a w stosunku do jakich pacjentów wykorzy­stywać podej­ście ograni­czania picia?
To pierwsza w Polsce propo­zycja, wycho­dzącą naprzeciw potrzebom terapeutów, a otrzy­mane rezul­taty stanowią novum w dziedzinie psycho­te­rapii uzależ­nień.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 3 do 5 lat : podręcznik terapeuty zawie­ra­jący materiały do nauczania 140 umiejęt­ności począt­ko­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turnbull ; przekład: Justyna Zyśk. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163504

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około trzech do pięciu lat zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dzieci umiejęt­ności począt­ko­wych, takich jak: naśla­do­wanie, świado­mość wzrokowo-przestrzenna, umiejęt­ności związane z mową bierną i czynną, a także umiejęt­ności samoob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejęt­ności począt­ko­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zainte­re­sowań ucznia według wskazówek zawar­tych w książce. Towarzy­sząca książce płyta CD zawiera materiały dydak­tyczne potrzebne do przepro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z koloro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki doradzają, jak stworzyć efektywne środo­wisko do przepro­wa­dzenia terapii SAZ, a także prezen­tują wiele metod dydak­tycz­nych, które zapew­niają sukces w terapii.

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163510, 163511

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym zostały przygo­to­wanie z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym (Jest już jesień, Nadeszła zima, Przyszła wiosna, Nareszcie lato). Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2018.
Sygn. 163512, 163513

Publi­kacja została przygo­to­wana z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym. Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163533, 163534

Programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną“ zostały przygo­to­wane z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną oraz rodzi­cach tych uczniów. Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną. Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Stoso­wanie metody harcer­skiej w drużynie harcerzy / Marek Kamecki. – Wydanie 5. – Warszawa : Nieza­leżne Wydaw­nictwo Harcer­skie, 2017.
Sygn. 163522

Drugie już z w NWH wydanie znako­mi­tego, konkretnie, żywo i z humorem napisa­nego podręcz­nika dla druży­no­wych.

Doświad­czony instruktor, druży­nowy i organi­zator wielu kursów instruk­tor­skich, dzieli się swą wiedzą, doświad­cze­niami i przemy­śle­niami na temat prowa­dzenia drużyny harcer­skiej, skutecz­nego wycho­wania chłopców i zasto­so­wania najlep­szej spraw­dzonej metody wycho­waw­czej: metody harcer­skiej.

To książka ważna także dla byłych druży­no­wych, pełnią­cych dziś inne funkcje w harcer­stwie — żeby im przypo­minać, iż pracują dla druży­no­wych…

Sztuka wycho­wania czyli Jak pomóc dziecku i zadbać o siebie / Agnieszka Wróbel. – Malec ; Bielsko-Biała : Peef Media, 2017.
Sygn. 163524

To nowy poradnik Agnieszki Wróbel, psycho­te­ra­peutki, autorki m.in. bestsel­lera „Asertyw­ność na co dzień…“. Książka przyja­znym i zrozu­miałym językiem podpo­wiada jak wychować odważne i twórcze dziecko, które wyrośnie na asertyw­nego, szanu­ją­cego siebie i innych dorosłego.

Sztuka wycho­wania, czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie“ to poradnik dla rodziców i wycho­wawców, który zainspi­ruje cię do wypra­co­wania własnej postawy w relacji z dziec­kiem. Książka podzie­lona jest na 3 części. W części 1 dowiesz się jakie są prawdziwe potrzeby dziecka. Część 2 pomoże ci uniknąć tego co może zaszko­dzić relacji z dziec­kiem. Część 3 zawiera wskazówki – co warto zasto­sować, żeby było lepiej.

Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeu­tycznej : terapie szyte na miarę / Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kiepiela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, Sylwia Szczę­śniak, Katarzyna Szyszka. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163529

Książka przed­stawia doświad­czenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiór­czym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburze­niem. Autorki wykorzy­stują zróżni­co­wane formy terapeu­tyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkre­ślają, że z wielu metod terapeu­tycz­nych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywi­du­alną dla konkret­nego dziecka z mutyzmem wybiór­czym. […] Przed­sta­wiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwo­jo­wych: dwulet­niej dziew­czynki uczęsz­cza­jącej do żłobka, pacjentów w wieku przed­szkolnym i wczesnosz­kolnym oraz chłopca w wieku gimna­zjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psycho­logów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się nieza­leżnie od wieku dziecka, przeżyć, środo­wiska i miejsca.

Publi­kacja prezen­tuje wiele unika­to­wych i bardzo cieka­wych propo­zycji oddzia­ływań, które opierają się na szero­kiej litera­turze przed­miotu oraz pogłę­bio­nych przez analizę rozwią­za­niach praktycz­nych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświad­czenia specja­li­stów prowa­dzą­cych diagnozę i terapię mutyzmu wybiór­czego, którzy repre­zen­tują różne ośrodki terapeu­tyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj proble­ma­tyki.
Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierz­choś

Wycho­wanie i wspie­ranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przed­szkolu / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 163536

Książka jest przezna­czona dla rodziców, nauczy­cieli i opiekunów małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwo­jo­wymi dotyczą­cymi dzieci w wieku ponie­mow­lęcym i przed­szkolnym, a także poznać metody i formy wspie­rania rozwoju.

Autorzy przybli­żają kwestie związane ze wspoma­ga­niem rozwoju umysło­wego, zdoby­wa­niem umiejęt­ności społeczno-emocjo­nal­nych, kompe­tencji w zakresie motoryki małej i dużej, porozu­mie­wania się, samodziel­nego rozwią­zy­wania problemów, nabywania umiejęt­ności samoob­słu­go­wych. Poruszono tematy zawią­zane z wycho­wa­niem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przed­szkolu a także w rodzi­nach zastęp­czych, domach dziecka i rodzin­nych domach. Czytelnik znajdzie też odpowiedzi na pytania dotyczące mediów w wycho­waniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagro­żenia.

Część książki dotyczy organi­zacji pomocy psycho­lo­giczno-pedago­gicznej, współ­pracy z rodziną małego dziecka oraz współ­pracy rodziców i nauczy­cieli ze specja­li­stami.

Zabawa : o uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu / André Stern ; z języka niemiec­kiego przeło­żyła Barbara Niedź­wiecka. – Gliwice : Wydaw­nictwo Element, 2018.
Sygn. 163537, 163538

Autor, który nigdy nie chodził do szkoły, przeko­nuje, że zabawa jest najsku­tecz­niej­szym narzę­dziem do uczenia się, a rozwój dziecka leży w jego naturze. Zachęca więc do bezwa­run­ko­wego zaufania dziecku. Zamiast standa­ry­zacji i rywali­zacji, pokazuje niesa­mo­witą siłę swobodnej zabawy, dzięki której dziecko może rozwijać się w indywi­du­alny sposób i we własnym tempie.
W tej książce André Stern pokazuje, jak dzięki zabawie Twoje dziecko może uczyć się naprawdę skutecznie. Jego przekaz wypływa z dorobku jego ojca Arno, który od ponad sześć­dzie­sięciu lat nieprze­rwanie pracuje z dziećmi, a także z jego osobi­stego doświad­czenia dzieciń­stwa bez szkoły, które pozwo­liło mu opanować umiejęt­ności od czytania, pisania i liczenia przez naukę pięciu języków, progra­mo­wania i astro­nomii po profe­sjo­nalną grę na instru­mencie, kompo­no­wanie muzyki i lutnictwo.

Zabawa pozwala dziecku nawiązać kontakt z codzien­no­ścią, z sobą samym i ze światem. Przez nią przeja­wiają się jego skłon­ności, poten­cjał, a także głębokie wewnętrzne pragnienia. Swobodna zabawa daje dziecku głębokie poczucie spełnienia“.
André Stern

Kodowanie na dywanie : w przed­szkolu, w szkole i w domu / Anna Świć. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163546

Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Co on właściwie oznacza? Jak go stworzyć? Coraz częściej temat kodowania, progra­mo­wania przewija się w rozmo­wach rodziców, nauczy­cieli, w mediach. Od września 2017 nauką progra­mo­wania objęci zostaną wszyscy uczniowie szkół podsta­wo­wych. Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy zawsze do ich przepro­wa­dzenia niezbędny jest sprzęt kompu­te­rowy? Absolutnie nie, podsta­wowe zagad­nienia progra­mi­styczne można wdrażać podczas zabaw bazują­cych na aktyw­ności uczniów – bez użycia tabletów, smart­fonów czy kompu­terów. Zabawy wprowa­dza­jące dzieci w świat kodowania sprawdzą się zarówno w przed­szkolu, szkole jak i w domu, trzeba je tylko starannie dobrać do potrzeb i możli­wości rozwo­jo­wych dzieci.

Jesteś nauczy­cielem i boisz się wprowa­dzać elementy kodowania, a może rodzicem, który chciałby spróbować kodowania razem z dziec­kiem? Myślę, że ta książka będzie odpowie­dzią na Twoje potrzeby. Każdy rozdział to propo­zycja zabaw z wykorzy­sta­niem innego materiału dydak­tycz­nego. Zabawy pogru­po­wałam i oznaczyłam symbo­lami, dzieląc je na odpowiednie dla dzieci w wieku przed­szkolnym, uczniów klas 1 – 3 i zabawy do wykorzy­stania w domu, z rodzi­cami. Należy pamiętać jednak, że podział jest umowny, przygo­to­wany na bazie uśred­nio­nych możli­wości dzieci w danym wieku, nie uwzględnia specy­fiki danej grupy, potrzeb i możli­wości rozwo­jo­wych konkret­nego dziecka, warto więc przej­rzeć wszystkie propo­zycje aktyw­ności i wybrać te, które będą najle­piej odpowiadać naszym potrzebom.

Zachęcam również do potrak­to­wania zapro­po­no­wa­nych przeze mnie zabaw jako bazy, która może być modyfi­ko­wana w dowolny sposób. Ostatni rozdział przezna­czyłam na zabawy wprowa­dza­jące dzieci do pracy z wykorzy­sta­niem kompu­terów, to taki łącznik między „kodowa­niem na dywanie”, a pracą w aplika­cjach table­to­wych lub na kompu­terze.
Drogi Czytel­niku, mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.”
Anna Świć

Źródło:
www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.ccpress​.pl
www​.wydaw​nic​two​ele​ment​.com​.pl
www​.nowik​.com​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.ccpress​.pl