Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy odbyły się kolejne zajęcia eduka­cyjne z klasą IV w ramach reali­zacji programu własnego z zakresu edukacji czytel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Grudniowe spotkanie zapla­no­wane było na wyjątkowy dzień jakim są mikołajki. W tym dniu oprócz tekstów o prezen­tach, uczniowie czytali także o trady­cjach zwią­za­nych z Bożym Naro­dze­niem. W wyjąt­kowym nastroju niespo­dzie­wanie w czasie zajęć przyszedł święty Mikołaj i obdarował dzieci słody­czami. Uczniowie czytają coraz chętniej, lepiej i jak najbar­dziej zasłużyły na słodycze.

Małgo­rzata Tyczyńska