Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Pod­sta­wowej nr 19 w Byd­goszczy odbyły się kolejne zajęcia edu­ka­cyjne z klasą IV w ramach reali­zacji pro­gramu wła­snego z zakresu edu­kacji czy­tel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Gru­dniowe spo­tkanie zapla­no­wane było na wyjąt­kowy dzień jakim są miko­łajki. W tym dniu oprócz tekstów o pre­zen­tach, uczniowie czytali także o tra­dy­cjach zwią­za­nych z Bożym Naro­dze­niem. W wyjąt­kowym nastroju nie­spo­dzie­wanie w czasie zajęć przy­szedł święty Mikołaj i obda­rował dzieci sło­dy­czami. Uczniowie czytają coraz chęt­niej, lepiej i jak naj­bar­dziej zasłu­żyły na sło­dycze.

Mał­go­rzata Tyczyńska