Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pra­cow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTYNIE INTE­GRA­CYJNYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potrafię zor­ga­ni­zo­wanym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Ino­wro­cławiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kuja­wianka, ogło­szono roz­wią­zanie kon­kursu na czapkę Napo­leona. Następnie uczniowie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zaba­wach i grach rekre­acyj­nych, zma­ga­niach spor­to­wych, karaōke, tur­nieju gier sto­li­ko­wych, kon­kursie pla­stycznym, kon­kursie czy­tel­ni­czym, pod­cho­dach przy­rod­ni­czych i wielu innych atrak­cjach.
Jako człon­kowie jury kon­kursu pla­stycz­nego pra­cow­nicy biblio­teki oce­niali pięknie wyko­nane przez uczniów kolaże w kształcie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dzie­cię­cych boha­terów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkolnym konkurs czy­tel­niczy pn. W krainie baśni i fan­tazji, podczas którego dzieci loso­wały zagadki i odpo­wia­dały na pytania doty­czące prze­czy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odga­dy­wali też tytuły dzie­cię­cych lektur poka­zy­wa­nych im przez pro­wa­dzą­cych. Ukła­dali też puzzle i starali się odpo­wie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolo­rowe ilu­stracje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i nie­spo­dzianki. Po zakoń­czeniu zabaw i zmagań spor­to­wych, edu­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych, odbył się piknik na boisku szkolnym, gdzie na uczest­ników czekała pyszna gro­chówka, kieł­baski i słod­kości. W biblio­tece szkolnej odbywał się kier­masz uży­wa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufun­do­wane przez orga­ni­za­torów.