Dysleksja

Dysleksja

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie wydaw­nictw zwar­tych za lata 2006 – 2013, arty­kułów z czaso­pism za lata 2006 – 2013 oraz doku­mentów audio­wi­zu­al­nych dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 353 KB