Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję

Początek VIII edycji zajęć w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek pod hasłem „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję“ – wspie­ranie reali­zacji prio­ry­tetu poli­tyki oświa­towej państwa na rok 2018/2019 wyzna­czonej przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej – „Wycho­wanie do war­tości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów“.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bez­płat­nych zajęć edu­ka­cyj­nych. VIII edycja poświę­cona będzie pro­mocji książki i biblio­teki oraz upo­wszech­nianiu czy­tel­nictwa jako jednego z ważnych ele­mentów i sku­tecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę pla­cówek oświa­to­wych. Zależy nam także na pod­kre­ślaniu istotnej roli war­tości, tra­dycji, kształ­to­wania postaw pro­spo­łecz­nych oraz edu­kacji patrio­tycznej naj­młod­szych, co stanowi sku­teczną metodę kształ­tu­jącą nowe umie­jęt­ności i wła­ściwe postawy u dzieci. Patrio­tyzm wyraża się w przy­wią­zaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do oby­czajów i kultury naro­dowej, w sza­cunku dla ludzi, którzy ją two­rzyli. Jest to także troska o takie war­tości, jak: rodzina, naród, język ojczysty, historia, dzie­dzictwo, tra­dycja, oby­czaje, kultura, religia oraz tery­to­rium. Poprzez kontakt z lite­ra­turą chcemy pod­kre­ślać ważną rolę edu­kacji do war­tości i edu­kacji patrio­tycznej wśród naj­młod­szych poprzez:

 • przy­bli­żanie tra­dycji, zwy­czajów naro­do­wych, świą­tecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pie­lę­gno­wanie,
 • pro­mo­wanie pozy­tyw­nych war­tości tj. dobro, sza­cunek, miłość, tole­rancja itp.,
 • pod­kre­ślanie ważnej roli edu­kacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspól­noty z „małą ojczyzną”,
 • przy­bli­żanie sym­bo­liki naro­dowej i uwraż­li­wianie na sza­cunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czy­stość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest pro­mo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek i inte­gracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czy­tanie oraz pod­kre­ślanie war­tości książki jako nie­zbęd­nego ele­mentu dla pra­wi­dło­wego rozwoju naj­młod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pew­no­ścią pomoże wzmocnić pracę szkół i pla­cówek edu­ka­cyj­nych w tym zakresie.
Cele szcze­gó­łowe:

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród naj­młod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i pla­cówek edu­ka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
 • kształ­to­wanie toż­sa­mości naro­dowej i współ­uczest­nictwa w pie­lę­gno­waniu tra­dycji,
 • roz­wi­janie poczucia odpo­wie­dzial­ności oraz sza­cunku dla symboli naro­do­wych,
 • pro­mocja pozy­tyw­nych war­tości tj. dobro, sza­cunek, przy­jaźń, miłość, tole­rancja,
 • inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans edu­ka­cyj­nych dzieci z różnych pla­cówek,
 • roz­wi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania lite­ra­turą,
 • przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czy­tel­nika,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek,
 • pro­mo­wanie i upo­wszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kul­tu­ro­wego,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.

Cała Polska Czyta DzieciomCykl zajęć będzie polegał na czy­taniu wybra­nych tekstów lite­rac­kich (bajek, baśni, legend, opo­wiadań) zwią­za­nych z opra­co­wa­nymi tema­tami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane poga­danką lub pre­zen­tacją wpro­wa­dza­jącą, zabaw­nymi i cie­ka­wymi aneg­do­tami, rozmową kie­ro­waną z dziećmi na temat czy­ta­nych utworów oraz dająca im moż­li­wość wyra­żenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wyko­nają prace pla­styczne lub inne zadania zwią­zane z tematem (ilu­stracje do pre­zen­to­wa­nych książek, plakaty, krzy­żówki, kartki oko­licz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Dzia­łanie zostanie zre­ali­zo­wane w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy w roku szkolnym 2018/2019.

Nasze dzia­łania wspiera Fun­dacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.

Pro­po­no­wane tematy naj­bliż­szych zajęć:

Wrze­sień 2018 – „Jesienne spo­tkania z książką”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”
Paź­dziernik 2018 – „Boha­te­rowie pol­skich książek”; „Autorzy lite­ra­tury dzie­cięcej”
Listopad 2018 – „Misie w lite­ra­turze”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Gru­dzień 2018 – „Naj­pięk­niejsze świą­teczne opo­wieści”; „Tra­dycje Świąt Bożego Naro­dzenia”
Styczeń 2019 – „Zima w lite­ra­turze”; „Boha­te­rowie zimo­wych historii”
Luty 2019 – „Walen­tyn­kowe spo­tkania”; „Uczucia w moim życiu”
Marzec 2019 – „Wiosna w lite­ra­turze”; „Wiel­ka­nocne tra­dycje i zwy­czaje”
Kwie­cień 2019 – „Byd­goszcz moje miasto”; „Pozna­jemy symbole naszego miasta”
Maj 2019 – „Bajki świata”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Czer­wiec 2019 – „Wakacje tuż, tuż”; „Warto być aktywnym”

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgło­szenia przyj­muje :
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e-mail : gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Infor­macja do pobrania w for­macie pdf
Plakat w for­macie pdf