Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy na kartach pracy magisterskiej

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy na kartach pracy magisterskiej

Z ogromną rado­ścią i satys­fakcją dyrekcja oraz pracow­nicy Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy przy­jęli wiado­mość o powstaniu pracy magi­ster­skiej na temat tejże biblio­teki oraz jej patrona.

Tytuł pracy brzmi Postać Mariana Rejew­skiego w świetle archi­wa­liów prze­cho­wy­wa­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Autorką jej jest pani Martyna Kałdunek, studentka Archi­wi­styki i zarzą­dzania doku­men­tacją Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Niniejsza praca napi­sana jest pod kierun­kiem prof. dr. hab. Walde­mara Rozynkowskiego.

Celem tego niezwy­kłego dzieła było ukazanie postaci wybit­nego mate­ma­tyka, bydgosz­cza­nina, kryp­to­loga oraz upamięt­nienia go przez biblio­tekę, której jest patronem. Studentka opie­rała się głównie na źródłach w postaci Kroniki PBW oraz drob­nych arty­ku­łach na temat biblio­teki. Więk­szość zamiesz­czo­nych w pracy foto­grafii pochodzi z kilku kronik oraz oficjalnej strony inter­ne­towej PBW.

Publi­kacja składa się z czte­rech rozdziałów: pierwszy dotyczy historii Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy, nato­miast drugi rozdział to biografia Mariana Rejew­skiego. Kolejna część opisuje wszelkie starania biblio­teki o uzyskanie patro­natu słyn­nego kryp­to­loga, nato­miast ostatni rozdział dotyczy upamięt­niania swojego patrona poprzez orga­ni­zację prze­róż­nych konkursów, wystaw, zajęć eduka­cyj­nych, wśród których punktem kulmi­na­cyjnym było usta­no­wienie roku 2015 rokiem Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Ta praca to bardzo ważny i cenny doku­ment dla biblio­teki, jej pracow­ników, czytel­ników, wszyst­kich osób z nią zwią­za­nych, jak również dla przy­szłych pokoleń bydgosz­czan i nie tylko.