Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy na kartach pracy magi­ster­skiej

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy na kartach pracy magi­ster­skiej

Z ogromną rado­ścią i satys­fakcją dyrekcja oraz pra­cow­nicy Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy przy­jęli wia­do­mość o powstaniu pracy magi­ster­skiej na temat tejże biblio­teki oraz jej patrona.

Tytuł pracy brzmi Postać Mariana Rejew­skiego w świetle archi­wa­liów prze­cho­wy­wa­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Autorką jej jest pani Martyna Kał­dunek, stu­dentka Archi­wi­styki i zarzą­dzania doku­men­tacją Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Niniejsza praca napi­sana jest pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Wal­de­mara Roz­yn­kow­skiego.

Celem tego nie­zwy­kłego dzieła było uka­zanie postaci wybit­nego mate­ma­tyka, byd­gosz­cza­nina, kryp­to­loga oraz upa­mięt­nienia go przez biblio­tekę, której jest patronem. Stu­dentka opie­rała się głównie na źró­dłach w postaci Kroniki PBW oraz drob­nych arty­ku­łach na temat biblio­teki. Więk­szość zamiesz­czo­nych w pracy foto­grafii pochodzi z kilku kronik oraz ofi­cjalnej strony inter­ne­towej PBW.

Publi­kacja składa się z czte­rech roz­działów: pierwszy dotyczy historii Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, nato­miast drugi roz­dział to bio­grafia Mariana Rejew­skiego. Kolejna część opisuje wszelkie sta­rania biblio­teki o uzy­skanie patro­natu słyn­nego kryp­to­loga, nato­miast ostatni roz­dział dotyczy upa­mięt­niania swojego patrona poprzez orga­ni­zację prze­róż­nych kon­kursów, wystaw, zajęć edu­ka­cyj­nych, wśród których punktem kul­mi­na­cyjnym było usta­no­wienie roku 2015 rokiem Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Ta praca to bardzo ważny i cenny doku­ment dla biblio­teki, jej pra­cow­ników, czy­tel­ników, wszyst­kich osób z nią zwią­za­nych, jak również dla przy­szłych pokoleń byd­gosz­czan i nie tylko.