Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy na kartach pracy magister­skiej

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy na kartach pracy magister­skiej

Z ogromną radością i satys­fakcją dyrekcja oraz pracow­nicy Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy przyjęli wiado­mość o powstaniu pracy magister­skiej na temat tejże biblio­teki oraz jej patrona.

Tytuł pracy brzmi Postać Mariana Rejew­skiego w świetle archi­wa­liów przecho­wy­wa­nych w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Autorką jej jest pani Martyna Kałdunek, studentka Archi­wi­styki i zarzą­dzania dokumen­tacją Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Niniejsza praca napisana jest pod kierun­kiem prof. dr. hab. Walde­mara Rozyn­kow­skiego.

Celem tego niezwy­kłego dzieła było ukazanie postaci wybit­nego matema­tyka, bydgosz­cza­nina, krypto­loga oraz upamięt­nienia go przez biblio­tekę, której jest patronem. Studentka opierała się głównie na źródłach w postaci Kroniki PBW oraz drobnych artyku­łach na temat biblio­teki. Większość zamiesz­czo­nych w pracy fotografii pochodzi z kilku kronik oraz oficjalnej strony inter­ne­towej PBW.

Publi­kacja składa się z czterech rozdziałów: pierwszy dotyczy historii Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy, natomiast drugi rozdział to biografia Mariana Rejew­skiego. Kolejna część opisuje wszelkie starania biblio­teki o uzyskanie patro­natu słynnego krypto­loga, natomiast ostatni rozdział dotyczy upamięt­niania swojego patrona poprzez organi­zację przeróż­nych konkursów, wystaw, zajęć eduka­cyj­nych, wśród których punktem kulmi­na­cyjnym było ustano­wienie roku 2015 rokiem Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Ta praca to bardzo ważny i cenny dokument dla biblio­teki, jej pracow­ników, czytel­ników, wszyst­kich osób z nią związa­nych, jak również dla przyszłych pokoleń bydgosz­czan i nie tylko.