Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

W minioną sobotę biblio­teka prezen­to­wała ekspo­zycję „450 I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Toruniu“ podczas uroczy­stej gali jubile­uszowej VII Zjazdu Absol­wentów w Centrum Kultu­ralno-Kongre­sowym Jordanki w Toruniu.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała tę wystawę fotografii dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym na podstawie zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (negatywów, w tym dagero­typów, z lat 1914 – 1938). Ekspo­zycja przed­stawia kolekcję zdjęć autor­stwa Jana Szyca, nauczy­ciela Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Inspi­racją przygo­to­wania wystawy stały się obchody jubile­uszowe najstar­szej szkoły w regionie.

.