Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gim­na­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Byd­goszczy na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dys­ku­to­wa­liśmy o zasa­dach korzy­stania z kom­pu­tera, Inter­netu, o forach, por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uza­leż­nienia od Inter­netu. Poru­szał on m.in. problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Pro­wa­dząca zajęcia przy­go­to­wała również dla uczniów grę decy­zyjną, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci.