Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gimna­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy na zaję­ciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dysku­to­wa­liśmy o zasa­dach korzy­stania z kompu­tera, Inter­netu, o forach, porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uzależ­nienia od Inter­netu. Poru­szał on m.in. problem zacho­wy­wania równo­wagi między światem wirtu­alnym a rzeczy­wi­stym. Prowa­dząca zajęcia przy­go­to­wała również dla uczniów grę decy­zyjną, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kreskówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użyt­kow­ników sieci.