Grywa­li­zacja w bibliotece

Grywa­li­zacja w bibliotece

W dniach 6 i 7 listo­pada gości­liśmy w Biblio­tece uczniów bydgo­skich szkół na zaję­ciach Grywa­li­zacji. Rozwią­zując łami­główki uczniowie rozwi­jali umie­jęt­ność logicz­nego myślenia, wyobraźnię prze­strzenną, pamięć i spostrze­gaw­czość. Wszystkim towa­rzy­szyło dużo emocji: chęć spro­stania posta­wionym przed nimi zada­niom oraz radość z odnie­sio­nych sukcesów. Dzię­ku­jemy Wam za aktywny udział w zaję­ciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska