Zajęcia o wartościach

Zajęcia o wartościach

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

8 listo­pada 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klasy VI ze Szkoły Podsta­wowej nr 15 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Prowa­dząca zajęcia wyja­śniła, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moral­nych, a gdy łamane są wartości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słuchały czyta­nego przez nauczy­ciela opowia­dania, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włączały się w dyskusję.