M. Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy

Zobacz kalendarz

Zajęcia eduka­cyjne o wkładzie inte­lek­tu­alnym polskich kryp­to­logów w sukces złamania kodu niemiec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny światowej. Deszy­fro­wanie infor­macji na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“.