Wybrane nowości – listo­pad

Wybrane nowości – listo­pad

Jak rozma­wiać z dziećmi o choro­bie, cierpie­niu i śmierci : opowia­da­nia i bajki / Małgo­rzata Fopka-Kowal­czyk. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162825, 162826

Dzieciń­stwo kojarzy nam się z bezpie­czeń­stwem. Z beztro­skim światem zabawy, chronio­nym przez dorosłych, w którym nic złego nie może się zdarzyć. Czasem jednak codzien­ność i poczu­cie bezpie­czeń­stwa zaczy­nają się niepo­ko­jąco chwiać. Ma to miejsce zwłasz­cza w sytuacjach, gdy w rodzi­nie dzieje się inaczej niż dotych­czas. Pojawiają się wtedy stawiane przez dzieci pytania, na które dorośli nie umieją lub boją się odpowia­dać. No bo jak powie­dzieć prawdę? I czy w ogóle trzeba? I jak to zrobić, żeby nie zabolało…? Przycho­dzi jednak moment, kiedy pytania stawiane przez dzieci wymuszają niejako koniecz­ność naucze­nia się rozmów z nimi, przygo­to­wa­nia dzieci i siebie na choro­wa­nie, cierpie­nie i życie po odejściu kogoś ukocha­nego. Kontakt z chorymi przewle­kle uczy prawdy, do której nikogo nie trzeba przeko­ny­wać: że diagnoza choroby przewle­kłej i możli­wość śmierci zaska­kują zawsze, w każdym momen­cie ludzkiego życia. Są jak wybuch wojny, kiedy cały dotych­cza­sowy świat staje na głowie. Książka nie stanowi antido­tum na ból i cierpie­nie, których uczest­ni­kami stają się dzieci. Nie jest też książką ze złotymi, zawsze skutecz­nymi metodami. Jest jednak pewną propo­zy­cją, jak zadbać o dzieci w tak trudnej dla nich sytuacji.
Porad­nik kieru­jemy do rodzin, w których pojawia się choroba przewle­kła i śmierć, które stają wobec trudnej koniecz­no­ści rozmowy z dziećmi o choro­bie i ewentu­al­nej śmierci. Może ona również posłu­żyć osobom pracu­ją­cym na co dzień z dziećmi, które miały lub mają kontakt z chorobą i cierpie­niem w swoim otocze­niu: wycho­waw­com, nauczy­cie­lom i pedago­gom, pielę­gniar­kom i lekarzom, osobom duchow­nym, psycho­lo­gom i innym, którzy takiej wiedzy poszu­kują.

 

Jak być matką swojej córki? : czyli jak wycho­wy­wać dziew­czynkę, aby wyrosła na silną, pewną siebie i odważną kobietę / Marta Pocie­cha. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162824

Książka adreso­wana jest do kobiet w każdym wieku, córek, matek. Ma na celu przybli­że­nie relacji matka-córka oraz wpływu stylów wycho­wa­nia na przyszłość i kształ­to­wa­nie się charak­teru kobiety.
Publi­ka­cja wyrasta z osobi­stych i zawodo­wych doświad­czeń autorki jako terapeutki i psycho­lożki pracu­ją­cej z kobie­tami. Dzięki lektu­rze książki kobiety, matki będą mogły spojrzeć szerzej na relację matka-córka oraz będą mogły czerpać wiedzę, jak wycho­wy­wać swoje córki i jakimi matkami powinny być, aby ich córki były pewne siebie, pozba­wione komplek­sów, silne i mocne.

 

Jedze­nie pod wpływem emocji / Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162828, 162829

Książka dotyczy psycho­spo­łecz­nego aspektu jedze­nia pod wpływem emocji. Wyjaśnia, w jaki sposób jedze­nie reguluje emocje i nastrój. Dowodzi, jak istotne dla prawi­dło­wego funkcjo­no­wa­nia człowieka jest doświad­cza­nie i radze­nie sobie z własnymi emocjami, zwłasz­cza w kontek­ście jedze­nia. Przed­sta­wia najnow­sze badania z zakresu jedze­nia emocjo­nal­nego, jak również wyniki badań własnych.

 

 

 

Kochaj i pomóż dorosnąć : jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie / Temple Grandin, Debra Moore ; przekład Katarzyna Sapeta-Czajka. – Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, cop. 2017.
Sygn. 162830

Zapew­nij dziecku ze spektrum autyzmu bezpieczny start w dorosłość. W życiu jest kilka pewnych rzeczy, na przykład to, że dzieci ze spektrum autyzmu kiedyś dorosną, a rodzice nie zawsze będą im towarzy­szyć. Opieku­no­wie, nauczy­ciele, terapeuci oraz wszyscy, którym dobro dziecka lub nasto­latka ze spektrum autyzmu leży na sercu, potrze­bują tego przewod­nika, aby przygo­to­wać je do dorosłego życia w dzisiej­szym świecie.
W książce przed­sta­wione są prawdziwe histo­rie kobiet i mężczyzn z zaburze­niami ze spektrum autyzmu, którym nie zawsze było łatwo, jednak dzięki wspar­ciu bliskich osób wiodą warto­ściowe, dorosłe życie, które uwzględ­nia i akcen­tuje ich mocne strony oraz pasje.
„Dla mnie, matki dzieci ze spektrum autyzmu, książka ta stanowi znako­mite źródło infor­ma­cji i daje do myśle­nia. Solidne badania, praktyczne techniki oraz histo­rie z prawdzi­wego życia dostar­czają cennych wskazó­wek, a intere­su­jące i namacalne przykłady walki, wytrwa­ło­ści oraz nadziei zachę­cają do działa­nia”.
Jane Coburn, matka dwójki dzieci ze spektrum autyzmu, rehabi­li­tantka i dorad­czyni w Full Spectrum Farms, wyjąt­ko­wej wspól­no­cie osób ze spektrum autyzmu.

 

Projek­to­wa­nie metod dydak­tycz­nych : efektywne strate­gie eduka­cyjne / Julie Dirksen ; [tłuma­cze­nie Bogusław Solecki]. – Gliwice : Wydaw­nic­two Helion, copyri­ght 2017.
Sygn. 162847

Efektywne i atrak­cyjne przeka­zy­wa­nie wiedzy innym jest trudnym zadaniem. Nawet ekspert w swojej dziedzi­nie może mieć problem z przygo­to­wa­niem i przepro­wa­dze­niem zajęć eduka­cyj­nych, dzięki którym nauczane osoby przyswoją podane infor­ma­cje i będą umiały się nimi posłu­żyć. Większość osób w jakimś stopniu zajmuje się eduka­cją: wygła­sza prezen­ta­cje, wdraża nowych pracow­ni­ków, omawia nowe produkty czy choćby pomaga własnym dzieciom w nauce!
Niniej­sza książka dotyczy plano­wa­nia doświad­czeń eduka­cyj­nych – jednej z najsku­tecz­niej­szych metod naucza­nia. Znala­zły się tu również wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat koncen­tra­cji, pamięci i samego procesu uczenia się. Zapre­zen­to­wano wyniki najnow­szych badań nad proce­sem uczenia się i zapamię­ty­wa­nia oraz infor­ma­cje o nowych techni­kach uczenia się społecz­nego i nieofi­cjal­nego. Podano też wskazówki umożli­wia­jące plano­wa­nie doświad­czeń eduka­cyj­nych, które pozwolą na przeka­za­nie wiedzy i wyrabia­nie pożąda­nych nawyków.
W tej książce między innymi:
– infor­ma­cje o sposo­bie działa­nia ludzkiej pamięci i przebiegu proce­sów uczenia się;
– wskazówki dotyczące plano­wa­nia projektu eduka­cyj­nego;
– wskazówki dotyczące dobie­ra­nia odpowied­nich strate­gii metodycz­nych;
– opis skutecz­nych strate­gii motywo­wa­nia ludzi do nauki;
– instruk­cje dotyczące przeka­zy­wa­nia wiedzy i umiejęt­no­ści;
– opis różnych metod oceny efektów naucza­nia.

Specjalne potrzeby eduka­cyjne uczniów z niepeł­no­spraw­no­ściami : charak­te­ry­styka, specy­fika eduka­cji i wspar­cie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszew­ska, Joanna Głady­szew­ska-Cylulko, Berna­deta Szczu­pał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytow­ska. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162855

Niniej­sze opraco­wa­nie prezen­tuje specy­fikę pracy i wspar­cia w odnie­sie­niu do uczniów z niepeł­no­spraw­no­ściami, o różnych potrze­bach eduka­cyj­nych. Choć każdy z rodza­jów niepeł­no­spraw­no­ści wymaga nieco innych oddzia­ły­wań terapeu­tyczno-eduka­cyj­nych, to niektóre zjawi­ska wystę­pu­jące w przestrzeni szkol­nej dotykają wszyst­kich przed­sta­wia­nych grup. Jednym z nich jest agresja rówie­śni­cza i przemoc (bully­ing). Temu tematowi została poświę­cona pierw­sza część monogra­fii. Osoby z niepeł­no­spraw­no­ściami niekiedy wystę­pują w roli agreso­rów, ale częściej stają się ofiarami. Znajo­mość mecha­ni­zmów agresyw­nych reali­zo­wa­nych za pomocą nowocze­snych techno­lo­gii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych (agresja elektro­niczna i cyber­bul­ly­ing), a także zasad i praktycz­nych wskazó­wek odnośnie do postę­po­wa­nia profi­lak­tycz­nego w sytuacji naraże­nia na przemoc może być pomocna dla pedago­gów pracu­ją­cych z osobami będącymi podmio­tem niniej­szej publi­ka­cji. W książce przybli­żone zostały też zagad­nie­nia dotyczące uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną oraz z zaburze­niami ze spektrum autyzmu. Poruszono problemy wynika­jące ze specy­fiki funkcjo­no­wa­nia tych dzieci, ujawnia­jące się w sytuacji diagnozy, konstru­owa­nia indywi­du­al­nych progra­mów eduka­cyjno-terapeu­tycz­nych, doboru metod ich eduka­cji, rehabi­li­ta­cji i wspar­cia. Omówiono również kwestię pomocy rodzi­nie udzie­la­nej przez szkołę oraz zasady współ­pracy pomię­dzy tymi dwoma rodza­jami otocze­nia społecz­nego mającej na celu dobro dziecka.

 

Warsz­taty twórcze przy kreacji plastycz­nej jako doświad­cze­nie party­cy­pa­cji w sztuce / Eugeniusz Józefow­ski. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162871, 162872

Inten­cją prezen­to­wa­nego porad­nika jest całościowe omówie­nie metody warsz­tatu twórczego w pełnym spektrum powią­za­nej z nim proble­ma­tyki, obejmu­ją­cej m.in. istotę myśle­nia obrazo­wego, kompe­ten­cje i rolę anima­tora warsz­tatu oraz jego związek z propo­no­wa­nymi aktyw­no­ściami, a także założe­nia koncep­cyjne odwołu­jące się do struk­tury warsz­tatu i jego przebiegu.
Bogaty materiał ilustra­cyjny będący dokumen­ta­cją z reali­za­cji warsz­ta­tów twórczych, opatrzony opisami, to szcze­gól­nie cenne źródło wiedzy dla prakty­ków – eduka­to­rów, pedago­gów, anima­to­rów kultury, terapeu­tów.

 

 

Sekso­ho­lizm : perwer­sja i miłość / Damian Zdrada. – Warszawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 162875, 162876

Kompen­dium wiedzy o sekso­ho­li­zmie z punktu widze­nia psycho­te­ra­peuty, ale nie seksu­ologa. Książka zawiera wskazówki przydatne w rozpo­zna­wa­niu i psycho­te­ra­pii osób z tym zaburze­niem. Adreso­wana jest do psycho­lo­gów, psycho­te­ra­peu­tów, studen­tów psycho­lo­gii, którzy chcą leczyć tzw. sekso­ho­li­ków. Publi­ka­cja stanowi opraco­wa­nie dotyczące proble­ma­tyki sekso­ho­li­zmu. W obsza­rze proble­mów seksu­al­nych wystę­puje wiele różnych zaburzeń: począw­szy od zaburzeń identy­fi­ka­cji płcio­wej, poprzez zaburze­nia prefe­ren­cji seksu­al­nych aż po zaburze­nia rozwoju psycho­sek­su­al­nego. Nie ma jednak w tej klasy­fi­ka­cji sekso­ho­li­zmu. Co więcej – ani w klasy­fi­ka­cji zaburzeń psychicz­nych i zaburzeń zacho­wa­nia w ICD-10, ani w kryte­riach diagno­stycz­nych wg DSM-V nie znajdziemy takiej jednostki choro­bo­wej. Skąd więc wzięło się zaburze­nie, o którym mówi się coraz częściej i więcej? Na to pytanie czytel­nik znajdzie odpowiedź w tej publi­ka­cji.

 

 

Psycho­lo­gia pracy : podsta­wowe pojęcia i zagad­nie­nia / Anna Lubrań­ska. – Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : Centrum Doradz­twa i Infor­ma­cji Difin, 2017.
Sygn. 162879, 162880p

Tematyka podjęta w publi­ka­cji obejmuje zróżni­co­wany zakres proble­mów związa­nych z aktyw­no­ścią zawodową współ­cze­snego człowieka, anali­zo­waną przez pryzmat zasad­ni­czych wątków teore­tycz­nych i efektów empirycz­nych, repre­zen­ta­tyw­nych dla obszaru psycho­lo­gii pracy. W książce scharak­te­ry­zo­wano kluczowe zmienne psycho­lo­giczne, określa­jące spraw­ność działa­nia jednostki w sytuacji pracy, wyjaśnia­nej również z perspek­tywy założeń psycho­lo­gicz­nych koncep­cji człowieka. Znaczą­cym obsza­rem zagad­nień prezen­to­wa­nych w publi­ka­cji są zjawi­ska towarzy­szące jedno­stce w wielo­wy­mia­ro­wym, zmien­nym środo­wi­sku pracy, m.in. stres zawodowy, bezro­bo­cie, wypale­nie zawodowe, mobbing czy praco­ho­lizm.
W obecnej rzeczy­wi­sto­ści organi­za­cyj­nej istot­nej roli nabie­rają rozwią­za­nia grupowe, a współ­praca zespo­łowa staje się ważnym elemen­tem systemu pracy. Dlatego, odwołu­jąc się do prawi­dło­wo­ści formu­ło­wa­nych przez psycho­lo­gów społecz­nych, przed­sta­wiono warunki funkcjo­no­wa­nia człowieka w grupie społecz­nej, kryte­ria efektyw­no­ści zespo­łów i roli kierow­nika. Omówiono poglądy na temat motywa­cji do pracy i satys­fak­cji z pracy. W treść książki włączono również zagad­nie­nia dotyczące obser­wo­wa­nych proce­sów demogra­ficz­nych oraz silnego zróżni­co­wa­nia genera­cyj­nego popula­cji pracow­ni­czej. W tym kontek­ście scharak­te­ry­zo­wano poszcze­gólne pokole­nia obecne na rynku pracy oraz zapre­zen­to­wano specy­fikę zjawi­ska zarzą­dza­nia wiekiem.
Dopeł­nie­nie całości publi­ka­cji stanowi jej element końcowy, zawie­ra­jący przykłady aktyw­no­ści o charak­te­rze dydak­tycz­nym, będące swoistą formę rozsze­rze­nia zagad­nień omówio­nych we wcześniej­szych rozdzia­łach. Tym samym, przygo­to­wana propo­zy­cja książ­kowa łączy motywy teore­tyczne z praktycz­nymi.

 

Rodzic jako przywódca stada : pełne miłości przywódz­two w rodzi­nie / Jesper Juul ; [tłuma­cze­nie Dariusz Syska]. – Podkowa Leśna : Wydaw­nic­two MiND, cop. 2017.
Sygn. 162878

Dzieci potrze­bują przywódz­twa dorosłych, ponie­waż brakuje im doświad­cze­nia i siły wewnętrz­nej, żeby samemu decydo­wać o sobie. Jak jednak korzy­stać z władzy rodzi­ciel­skiej, żeby nie ranić dziecię­cych uczuć? Bycie liderem to nieła­twe zadanie dla rodzi­ców, którzy nie chcą być autory­tarni, ale nie zamie­rzają także rezygno­wać ze swojej roli w rodzi­nie.
Jesper Juul pokazuje, że można przewo­dzić dzieciom, szanu­jąc ich godność, integral­ność i granice. Kluczowe są warto­ści, jakimi kierują się dorośli, ponie­waż one tworzą jakość wzajem­nych relacji i dają dzieciom siłę na resztę życia. Nie można wycho­wać silnego i zdrowego człowieka, jeśli nie dba się o jego siłę i zdrowie już w dzieciń­stwie. Jego poczu­cie własnej warto­ści stanowi najlep­szą barierę wewnętrzną przeciw zagro­że­niom współ­cze­snego świata. To jednak oznacza, że już w domu rodzin­nym musimy wcielać w życie warto­ści, które wspie­rają rozwój integral­no­ści i poczu­cia własnej warto­ści wszyst­kich człon­ków rodziny.

 

Lęk i zamar­twia­nie się u nasto­lat­ków : porad­nik z ćwicze­niami / Lisa M. Schab ; tłuma­cze­nie Beata Radwan. – Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, cop. 2017.
Sygn. 162886, 162887

Mniej więcej jeden na trzech nasto­lat­ków zmaga się z uczuciem niepo­koju, strachu i napadami paniki. Kołata­nie serca, pocenie się, drżenie ciała, bóle brzucha to tylko niektóre z objawów towarzy­szące tym stanom. W okresie dojrze­wa­nia są one najbar­dziej powszechne, ponie­waż w sferze fizycz­nej, emocjo­nal­nej i psychicz­nej docho­dzi wówczas do wielu zmian. Jeśli nasto­lat­ko­wie nie znajdą sposobu na poradze­nie sobie z lękiem, wraz z wiekiem ten stan może się pogor­szyć i przejąć kontrolę nad ich życiem.
Praktyczny podręcz­nik radze­nia sobie z lękiem dla nasto­lat­ków pokazuje, jak opano­wać uczucie lęku i położyć kres zamar­twia­niu się. Pomaga wypra­co­wać pozytywny obraz samego siebie i rozpo­znać niespo­kojne myśli. Zawiera opis technik, które nasto­lat­ko­wie mogą stoso­wać samodziel­nie lub z pomocą psycho­loga. Podręcz­nik oferuje również wskazówki, jak szukać dodat­ko­wego wspar­cia, jeśli okaże się to konieczne.
„Odczu­wa­nie lęku to częsty i uleczalny stan. Wykonu­jąc zawarte w tej książce ćwicze­nia, dowiesz się, jak zapobie­gać lękowi i jak sobie z nim radzić. Niektóre z ćwiczeń począt­kowo mogą się wydawać niety­powe. Być może będą one wymagały zrobie­nia czegoś, co jest dla ciebie całko­witą nowością. Nawet jeśli zawarte tutaj sugestie odbie­gają od twoich przyzwy­cza­jeń, zachę­cam do tego, aby je wypró­bo­wać. Czasami najdziw­niej­sze ćwicze­nie może się okazać tym najbar­dziej pomoc­nym”.

Rodziny wielo­kul­tu­rowe / Ewa Sowa-Bethane, – Wznow. 2017. – Kraków : Wydaw­nic­two WAM, 2017.
Sygn. 162888, 162889

Wielo­kul­tu­ro­wość jako zjawi­sko społeczne oznacza nie tylko istnie­nie obok siebie wielu kultur, ale to przede wszyst­kim dynamiczny aspekt kontak­tów zacho­dzą­cych między nimi. W skali mikro­spo­łecz­nej znako­mi­cie ilustruje ten proces i oddaje jego istotę zawie­ra­nie małżeństw binacjo­nal­nych i tworze­nie rodzin wielo­kul­tu­ro­wych. Z tego punktu widze­nia należy wyrazić pełną akcep­ta­cję dla pomysłu przygo­to­wa­nia przez Ewę Sowa-Behtane odręb­nej publi­ka­cji poświę­co­nej katego­rii rodzin wielo­kul­tu­ro­wych. Walor recen­zo­wa­nej książki tkwi w aktual­no­ści jej proble­ma­tyki, ale też w samym podję­ciu przez Autorkę analizy zjawi­ska dotych­czas postrze­ga­nego w Polsce jako niszowe (biorąc pod uwagę jego wymiar staty­styczny), słabo obecne w świado­mo­ści społecz­nej i w gruncie rzeczy mało rozpo­znane. W mojej ocenie przed­sta­wiony do recen­zji tekst książki repre­zen­tuje dobry poziom naukowy i wnosi istotny wkład do wiedzy pedago­gicz­nej i socjo­lo­gicz­nej o proce­sach wielo­kul­tu­ro­wo­ści i rodzi­nie. O walorach recen­zo­wa­nej książki stanowi ranga, aktual­ność i wszech­stron­ność podję­tej proble­ma­tyki, a także jej wymiar praktyczny, odpowia­da­jący na społeczne potrzeby posze­rza­nia specja­li­stycz­nej wiedzy o metodach pracy oraz wspie­ra­nia rodziny wielo­kul­tu­ro­wej.
Z recen­zji dr hab. Jadwigi Plewko, prof. KUL

Źródło:
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl 
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl 
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl 
www​.wydaw​nic​two​wam​.pl

Print Friendly, PDF & Email