Wybrane nowości – listopad

Wybrane nowości – listopad

Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cier­pieniu i śmierci : opowia­dania i bajki / Małgo­rzata Fopka-Kowalczyk. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162825, 162826

Dzie­ciń­stwo kojarzy nam się z bezpie­czeń­stwem. Z beztro­skim światem zabawy, chro­nionym przez dorosłych, w którym nic złego nie może się zdarzyć. Czasem jednak codzien­ność i poczucie bezpie­czeń­stwa zaczynają się niepo­ko­jąco chwiać. Ma to miejsce zwłaszcza w sytu­acjach, gdy w rodzinie dzieje się inaczej niż dotych­czas. Pojawiają się wtedy stawiane przez dzieci pytania, na które dorośli nie umieją lub boją się odpo­wiadać. No bo jak powie­dzieć prawdę? I czy w ogóle trzeba? I jak to zrobić, żeby nie zabolało…? Przy­chodzi jednak moment, kiedy pytania stawiane przez dzieci wymuszają niejako koniecz­ność nauczenia się rozmów z nimi, przy­go­to­wania dzieci i siebie na choro­wanie, cier­pienie i życie po odejściu kogoś ukocha­nego. Kontakt z chorymi prze­wlekle uczy prawdy, do której nikogo nie trzeba prze­ko­nywać: że diagnoza choroby prze­wle­kłej i możliwość śmierci zaskakują zawsze, w każdym momencie ludzkiego życia. Są jak wybuch wojny, kiedy cały dotych­cza­sowy świat staje na głowie. Książka nie stanowi antidotum na ból i cier­pienie, których uczest­ni­kami stają się dzieci. Nie jest też książką ze złotymi, zawsze skutecz­nymi metodami. Jest jednak pewną propo­zycją, jak zadbać o dzieci w tak trudnej dla nich sytuacji.
Poradnik kierujemy do rodzin, w których pojawia się choroba prze­wlekła i śmierć, które stają wobec trudnej koniecz­ności rozmowy z dziećmi o chorobie i ewen­tu­alnej śmierci. Może ona również posłużyć osobom pracu­jącym na co dzień z dziećmi, które miały lub mają kontakt z chorobą i cier­pie­niem w swoim otoczeniu: wycho­wawcom, nauczy­cielom i pedagogom, pielę­gniarkom i lekarzom, osobom duchownym, psycho­logom i innym, którzy takiej wiedzy poszukują.

Jak być matką swojej córki? : czyli jak wycho­wywać dziew­czynkę, aby wyrosła na silną, pewną siebie i odważną kobietę / Marta Pociecha. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162824

Książka adre­so­wana jest do kobiet w każdym wieku, córek, matek. Ma na celu przy­bli­żenie relacji matka-córka oraz wpływu stylów wycho­wania na przy­szłość i kształ­to­wanie się charak­teru kobiety.
Publi­kacja wyrasta z osobi­stych i zawo­do­wych doświad­czeń autorki jako tera­peutki i psycho­lożki pracu­jącej z kobietami. Dzięki lekturze książki kobiety, matki będą mogły spojrzeć szerzej na relację matka-córka oraz będą mogły czerpać wiedzę, jak wycho­wywać swoje córki i jakimi matkami powinny być, aby ich córki były pewne siebie, pozba­wione kompleksów, silne i mocne.

Jedzenie pod wpływem emocji / Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162828, 162829

Książka dotyczy psycho­spo­łecz­nego aspektu jedzenia pod wpływem emocji. Wyjaśnia, w jaki sposób jedzenie reguluje emocje i nastrój. Dowodzi, jak istotne dla prawi­dło­wego funk­cjo­no­wania człowieka jest doświad­czanie i radzenie sobie z własnymi emocjami, zwłaszcza w kontek­ście jedzenia. Przed­stawia najnowsze badania z zakresu jedzenia emocjo­nal­nego, jak również wyniki badań własnych.

Kochaj i pomóż dorosnąć : jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie / Temple Grandin, Debra Moore ; przekład Katarzyna Sapeta-Czajka. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, cop. 2017.
Sygn. 162830

Zapewnij dziecku ze spektrum autyzmu bezpieczny start w dorosłość. W życiu jest kilka pewnych rzeczy, na przykład to, że dzieci ze spektrum autyzmu kiedyś dorosną, a rodzice nie zawsze będą im towa­rzy­szyć. Opie­ku­nowie, nauczy­ciele, terapeuci oraz wszyscy, którym dobro dziecka lub nasto­latka ze spektrum autyzmu leży na sercu, potrze­bują tego prze­wod­nika, aby przy­go­tować je do dorosłego życia w dzisiej­szym świecie.
W książce przed­sta­wione są prawdziwe historie kobiet i mężczyzn z zabu­rze­niami ze spektrum autyzmu, którym nie zawsze było łatwo, jednak dzięki wsparciu bliskich osób wiodą warto­ściowe, dorosłe życie, które uwzględnia i akcentuje ich mocne strony oraz pasje.
„Dla mnie, matki dzieci ze spektrum autyzmu, książka ta stanowi znakomite źródło infor­macji i daje do myślenia. Solidne badania, prak­tyczne techniki oraz historie z praw­dzi­wego życia dostar­czają cennych wskazówek, a inte­re­su­jące i namacalne przykłady walki, wytrwa­łości oraz nadziei zachęcają do działania”.
Jane Coburn, matka dwójki dzieci ze spektrum autyzmu, reha­bi­li­tantka i dorad­czyni w Full Spectrum Farms, wyjąt­kowej wspól­nocie osób ze spektrum autyzmu.

Projek­to­wanie metod dydak­tycz­nych : efektywne strategie eduka­cyjne / Julie Dirksen ; [tłuma­czenie Bogusław Solecki]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, copyright 2017.
Sygn. 162847

Efektywne i atrak­cyjne prze­ka­zy­wanie wiedzy innym jest trudnym zadaniem. Nawet ekspert w swojej dzie­dzinie może mieć problem z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem zajęć eduka­cyj­nych, dzięki którym nauczane osoby przyswoją podane infor­macje i będą umiały się nimi posłużyć. Większość osób w jakimś stopniu zajmuje się edukacją: wygłasza prezen­tacje, wdraża nowych pracow­ników, omawia nowe produkty czy choćby pomaga własnym dzieciom w nauce!
Niniejsza książka dotyczy plano­wania doświad­czeń eduka­cyj­nych – jednej z najsku­tecz­niej­szych metod nauczania. Znalazły się tu również wyczer­pu­jące infor­macje na temat koncen­tracji, pamięci i samego procesu uczenia się. Zapre­zen­to­wano wyniki najnow­szych badań nad procesem uczenia się i zapa­mię­ty­wania oraz infor­macje o nowych tech­ni­kach uczenia się społecz­nego i nieofi­cjal­nego. Podano też wskazówki umoż­li­wia­jące plano­wanie doświad­czeń eduka­cyj­nych, które pozwolą na prze­ka­zanie wiedzy i wyra­bianie pożą­da­nych nawyków.
W tej książce między innymi:
– infor­macje o sposobie działania ludzkiej pamięci i przebiegu procesów uczenia się;
– wskazówki dotyczące plano­wania projektu eduka­cyj­nego;
– wskazówki dotyczące dobie­rania odpo­wied­nich strategii meto­dycz­nych;
– opis skutecz­nych strategii moty­wo­wania ludzi do nauki;
– instrukcje dotyczące prze­ka­zy­wania wiedzy i umie­jęt­ności;
– opis różnych metod oceny efektów nauczania.

Specjalne potrzeby eduka­cyjne uczniów z niepeł­no­spraw­no­ściami : charak­te­ry­styka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jago­szewska, Joanna Głady­szewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162855

Niniejsze opra­co­wanie prezen­tuje specyfikę pracy i wsparcia w odnie­sieniu do uczniów z niepeł­no­spraw­no­ściami, o różnych potrze­bach eduka­cyj­nych. Choć każdy z rodzajów niepeł­no­spraw­ności wymaga nieco innych oddzia­ływań tera­peu­tyczno-eduka­cyj­nych, to niektóre zjawiska wystę­pu­jące w prze­strzeni szkolnej dotykają wszyst­kich przed­sta­wia­nych grup. Jednym z nich jest agresja rówie­śnicza i przemoc (bullying). Temu tematowi została poświę­cona pierwsza część mono­grafii. Osoby z niepeł­no­spraw­no­ściami niekiedy występują w roli agresorów, ale częściej stają się ofiarami. Znajomość mecha­ni­zmów agre­syw­nych reali­zo­wa­nych za pomocą nowo­cze­snych tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych (agresja elek­tro­niczna i cyber­bul­lying), a także zasad i prak­tycz­nych wskazówek odnośnie do postę­po­wania profi­lak­tycz­nego w sytuacji narażenia na przemoc może być pomocna dla pedagogów pracu­ją­cych z osobami będącymi podmiotem niniej­szej publi­kacji. W książce przy­bli­żone zostały też zagad­nienia dotyczące uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną oraz z zabu­rze­niami ze spektrum autyzmu. Poruszono problemy wyni­ka­jące ze specyfiki funk­cjo­no­wania tych dzieci, ujaw­nia­jące się w sytuacji diagnozy, konstru­owania indy­wi­du­al­nych programów eduka­cyjno-tera­peu­tycz­nych, doboru metod ich edukacji, reha­bi­li­tacji i wsparcia. Omówiono również kwestię pomocy rodzinie udzie­lanej przez szkołę oraz zasady współ­pracy pomiędzy tymi dwoma rodzajami otoczenia społecz­nego mającej na celu dobro dziecka.

Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświad­czenie party­cy­pacji w sztuce / Eugeniusz Józe­fowski. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162871, 162872

Intencją prezen­to­wa­nego poradnika jest cało­ściowe omówienie metody warsztatu twórczego w pełnym spektrum powią­zanej z nim proble­ma­tyki, obej­mu­jącej m.in. istotę myślenia obra­zo­wego, kompe­tencje i rolę animatora warsztatu oraz jego związek z propo­no­wa­nymi aktyw­no­ściami, a także założenia koncep­cyjne odwo­łu­jące się do struktury warsztatu i jego przebiegu.
Bogaty materiał ilustra­cyjny będący doku­men­tacją z reali­zacji warsz­tatów twórczych, opatrzony opisami, to szcze­gólnie cenne źródło wiedzy dla praktyków – eduka­torów, pedagogów, anima­torów kultury, tera­peutów.

Sekso­ho­lizm : perwersja i miłość / Damian Zdrada. – Warszawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 162875, 162876

Kompen­dium wiedzy o sekso­ho­li­zmie z punktu widzenia psycho­te­ra­peuty, ale nie seksu­ologa. Książka zawiera wskazówki przydatne w rozpo­zna­waniu i psycho­te­rapii osób z tym zabu­rze­niem. Adre­so­wana jest do psycho­logów, psycho­te­ra­peutów, studentów psycho­logii, którzy chcą leczyć tzw. sekso­ho­lików. Publi­kacja stanowi opra­co­wanie dotyczące proble­ma­tyki sekso­ho­lizmu. W obszarze problemów seksu­al­nych występuje wiele różnych zaburzeń: począwszy od zaburzeń iden­ty­fi­kacji płciowej, poprzez zabu­rzenia prefe­rencji seksu­al­nych aż po zabu­rzenia rozwoju psycho­sek­su­al­nego. Nie ma jednak w tej klasy­fi­kacji sekso­ho­lizmu. Co więcej – ani w klasy­fi­kacji zaburzeń psychicz­nych i zaburzeń zacho­wania w ICD-10, ani w kryte­riach diagno­stycz­nych wg DSM-V nie znaj­dziemy takiej jednostki choro­bowej. Skąd więc wzięło się zabu­rzenie, o którym mówi się coraz częściej i więcej? Na to pytanie czytelnik znajdzie odpowiedź w tej publi­kacji.

Psycho­logia pracy : podsta­wowe pojęcia i zagad­nienia / Anna Lubrańska. – Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Infor­macji Difin, 2017.
Sygn. 162879, 162880p

Tematyka podjęta w publi­kacji obejmuje zróż­ni­co­wany zakres problemów zwią­za­nych z aktyw­no­ścią zawodową współ­cze­snego człowieka, anali­zo­waną przez pryzmat zasad­ni­czych wątków teore­tycz­nych i efektów empi­rycz­nych, repre­zen­ta­tyw­nych dla obszaru psycho­logii pracy. W książce scha­rak­te­ry­zo­wano kluczowe zmienne psycho­lo­giczne, okre­śla­jące sprawność działania jednostki w sytuacji pracy, wyja­śnianej również z perspek­tywy założeń psycho­lo­gicz­nych koncepcji człowieka. Znaczącym obszarem zagadnień prezen­to­wa­nych w publi­kacji są zjawiska towa­rzy­szące jednostce w wielo­wy­mia­rowym, zmiennym środo­wisku pracy, m.in. stres zawodowy, bezro­bocie, wypalenie zawodowe, mobbing czy praco­ho­lizm.
W obecnej rzeczy­wi­stości orga­ni­za­cyjnej istotnej roli nabierają rozwią­zania grupowe, a współ­praca zespołowa staje się ważnym elementem systemu pracy. Dlatego, odwołując się do prawi­dło­wości formu­ło­wa­nych przez psycho­logów społecz­nych, przed­sta­wiono warunki funk­cjo­no­wania człowieka w grupie społecznej, kryteria efek­tyw­ności zespołów i roli kierow­nika. Omówiono poglądy na temat motywacji do pracy i satys­fakcji z pracy. W treść książki włączono również zagad­nienia dotyczące obser­wo­wa­nych procesów demo­gra­ficz­nych oraz silnego zróż­ni­co­wania gene­ra­cyj­nego populacji pracow­ni­czej. W tym kontek­ście scha­rak­te­ry­zo­wano poszcze­gólne pokolenia obecne na rynku pracy oraz zapre­zen­to­wano specyfikę zjawiska zarzą­dzania wiekiem.
Dopeł­nienie całości publi­kacji stanowi jej element końcowy, zawie­ra­jący przykłady aktyw­ności o charak­terze dydak­tycznym, będące swoistą formę rozsze­rzenia zagadnień omówio­nych we wcze­śniej­szych rozdzia­łach. Tym samym, przy­go­to­wana propo­zycja książkowa łączy motywy teore­tyczne z prak­tycz­nymi.

Rodzic jako przywódca stada : pełne miłości przy­wództwo w rodzinie / Jesper Juul ; [tłuma­czenie Dariusz Syska]. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, cop. 2017.
Sygn. 162878

Dzieci potrze­bują przy­wództwa dorosłych, ponieważ brakuje im doświad­czenia i siły wewnętrznej, żeby samemu decydować o sobie. Jak jednak korzystać z władzy rodzi­ciel­skiej, żeby nie ranić dzie­cię­cych uczuć? Bycie liderem to niełatwe zadanie dla rodziców, którzy nie chcą być auto­ry­tarni, ale nie zamie­rzają także rezy­gnować ze swojej roli w rodzinie.
Jesper Juul pokazuje, że można prze­wo­dzić dzieciom, szanując ich godność, inte­gral­ność i granice. Kluczowe są wartości, jakimi kierują się dorośli, ponieważ one tworzą jakość wzajem­nych relacji i dają dzieciom siłę na resztę życia. Nie można wychować silnego i zdrowego człowieka, jeśli nie dba się o jego siłę i zdrowie już w dzie­ciń­stwie. Jego poczucie własnej wartości stanowi najlepszą barierę wewnętrzną przeciw zagro­że­niom współ­cze­snego świata. To jednak oznacza, że już w domu rodzinnym musimy wcielać w życie wartości, które wspierają rozwój inte­gral­ności i poczucia własnej wartości wszyst­kich członków rodziny.

Lęk i zamar­twianie się u nasto­latków : poradnik z ćwicze­niami / Lisa M. Schab ; tłuma­czenie Beata Radwan. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, cop. 2017.
Sygn. 162886, 162887

Mniej więcej jeden na trzech nasto­latków zmaga się z uczuciem niepokoju, strachu i napadami paniki. Kołatanie serca, pocenie się, drżenie ciała, bóle brzucha to tylko niektóre z objawów towa­rzy­szące tym stanom. W okresie dojrze­wania są one najbar­dziej powszechne, ponieważ w sferze fizycznej, emocjo­nalnej i psychicznej dochodzi wówczas do wielu zmian. Jeśli nasto­lat­kowie nie znajdą sposobu na pora­dzenie sobie z lękiem, wraz z wiekiem ten stan może się pogorszyć i przejąć kontrolę nad ich życiem.
Prak­tyczny podręcznik radzenia sobie z lękiem dla nasto­latków pokazuje, jak opanować uczucie lęku i położyć kres zamar­twianiu się. Pomaga wypra­cować pozytywny obraz samego siebie i rozpoznać niespo­kojne myśli. Zawiera opis technik, które nasto­lat­kowie mogą stosować samo­dzielnie lub z pomocą psycho­loga. Podręcznik oferuje również wskazówki, jak szukać dodat­ko­wego wsparcia, jeśli okaże się to konieczne.
„Odczu­wanie lęku to częsty i uleczalny stan. Wykonując zawarte w tej książce ćwiczenia, dowiesz się, jak zapo­biegać lękowi i jak sobie z nim radzić. Niektóre z ćwiczeń począt­kowo mogą się wydawać nietypowe. Być może będą one wymagały zrobienia czegoś, co jest dla ciebie całkowitą nowością. Nawet jeśli zawarte tutaj sugestie odbiegają od twoich przy­zwy­czajeń, zachęcam do tego, aby je wypró­bować. Czasami najdziw­niejsze ćwiczenie może się okazać tym najbar­dziej pomocnym”.

Rodziny wielo­kul­tu­rowe / Ewa Sowa-Bethane, – Wznow. 2017. – Kraków : Wydaw­nictwo WAM, 2017.
Sygn. 162888, 162889

Wielo­kul­tu­ro­wość jako zjawisko społeczne oznacza nie tylko istnienie obok siebie wielu kultur, ale to przede wszystkim dyna­miczny aspekt kontaktów zacho­dzą­cych między nimi. W skali mikro­spo­łecznej znako­micie ilustruje ten proces i oddaje jego istotę zawie­ranie małżeństw bina­cjo­nal­nych i tworzenie rodzin wielo­kul­tu­ro­wych. Z tego punktu widzenia należy wyrazić pełną akcep­tację dla pomysłu przy­go­to­wania przez Ewę Sowa-Behtane odrębnej publi­kacji poświę­conej kategorii rodzin wielo­kul­tu­ro­wych. Walor recen­zo­wanej książki tkwi w aktu­al­ności jej proble­ma­tyki, ale też w samym podjęciu przez Autorkę analizy zjawiska dotych­czas postrze­ga­nego w Polsce jako niszowe (biorąc pod uwagę jego wymiar staty­styczny), słabo obecne w świa­do­mości społecznej i w gruncie rzeczy mało rozpo­znane. W mojej ocenie przed­sta­wiony do recenzji tekst książki repre­zen­tuje dobry poziom naukowy i wnosi istotny wkład do wiedzy peda­go­gicznej i socjo­lo­gicznej o procesach wielo­kul­tu­ro­wości i rodzinie. O walorach recen­zo­wanej książki stanowi ranga, aktu­al­ność i wszech­stron­ność podjętej proble­ma­tyki, a także jej wymiar prak­tyczny, odpo­wia­da­jący na społeczne potrzeby posze­rzania specja­li­stycznej wiedzy o metodach pracy oraz wspie­rania rodziny wielo­kul­tu­rowej.
Z recenzji dr hab. Jadwigi Plewko, prof. KUL

Źródło:
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl 
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl 
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl 
www​.wydaw​nic​twowam​.pl