Nie tylko dla bibliotekarzy…

Nie tylko dla bibliotekarzy…

Lite­ra­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych / Krystyna Zabawa. – Kraków : Akademia Igna­tianum : Wydaw­nictwo WAM, 2017.
Sygn. 162833, 162834

Publi­kacja wypełnia poważną lukę w wiedzy o najnow­szej lite­ra­turze dla (naj)młodszych czytel­ników. Jest to zadanie dziś tyleż ważne, co i skom­pli­ko­wane. Badacz tej proble­ma­tyki musi się bowiem zmie­rzyć nie tylko z bardzo rozle­głym obszarem publi­kacji, ale również z jego złożo­no­ścią tema­tyczno-formalną. Krystyna Zabawa zadanie to wypełnia bez zarzutu.

Kompo­zycja książki odpo­wiada jej zada­niom. Nauczy­ciele i rodzice otrzy­mują rozbu­do­wane infor­macje o ofercie wydaw­ni­czej lite­ra­tury pięknej, którą Autorka wpisuje do wyróż­nio­nych przez siebie kręgów tema­tycz­nych: przy­rod­ni­czego, regio­nal­nego, histo­rycz­nego, obywa­tel­skiego, reli­gij­nego oraz edukacji emocjonalnej.

Nie ulega wątpli­wości, że Lite­ra­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych to książka bardzo potrzebna wszystkim jej adre­satom: rodzicom i peda­gogom kilku szczebli edukacji (przed­szkolnej, wczesno- i średnioszkolnej).

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Budrewicz

Lite­ra­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych autor­stwa Krystyny Zabawy jest publi­kacją bardzo potrzebną. Zapo­znaje nauczy­cieli ze współ­czesną polską lite­ra­turą dla dzieci i daje nadzieję, że utwory te będą włączane do procesu dydak­tyczno-wycho­waw­czego. Ponadto wypełnia lukę w propo­no­wa­nych dotych­czas opra­co­wa­niach doty­czą­cych wyko­rzy­stania współ­cze­snej lite­ra­tury dla dzieci w edukacji.

Z recenzji dr hab. Alicji Unge­heuer-Gołąb, prof. UR

Geografia krain zmyślo­nych : wokół kate­gorii miejsca i prze­strzeni w lite­ra­turze dzie­cięcej, młodzie­żowej i fanta­stycznej / pod redakcją Wero­niki Kostec­kiej i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2016.
Sygn. 162806 

Publi­kacja zawiera dwadzie­ścia jeden inte­re­su­ją­cych, odkryw­czych naukowo i spój­nych tema­tycznie arty­kułów pomiesz­czo­nych w tomie w logicznym porządku kompo­zy­cyjnym od tekstów o charak­terze teore­tycznym (np. lite­racka mapa miejsc nieist­nie­ją­cych przed­sta­wiona w kontek­ście prze­strzeni domu i dzie­ciń­stwa), rozważań o charak­terze histo­rycznym z wpisaną w tekst swoistą „poli­tyką histo­ryczną” wyima­gi­no­wanej krainy dzie­ciń­stwa – krainy wymy­ślonej i szczę­śliwej lecz podszytej ideologią (np. kraina Szwam­branii Lwa Kassila), poprzez teksty podej­mu­jące zagad­nienia topo­grafii konkret­nych miejsc istnie­ją­cych realnie aczkol­wiek podda­nych „mini-trans­for­macji” i prze­kształ­co­nych „nieco” w rzeczy­wi­stość fanta­styczną i magiczną (np. geografia lite­racka Torunia czy obraz Londynu widziany oczami Piotrusia Pana, Mary Popins i Harrego Pottera), rozwa­żania o ilustra­cjach książ­ko­wych i ikono­tek­ście „wpisanym” w zmyślone krainy książek obraz­ko­wych, po studia przy­padków – inter­pre­tacji konkret­nych utworów – rozpa­try­wa­nych w szer­szym kontek­ście meto­do­lo­gicznym [np. w ujęciu gender studies (tu: kobieta w prze­strzeni baśni czy uwię­zienie boha­terek powieści dysto­pij­nych w świa­tach ideal­nych), w perspek­tywie post­ko­lo­nia­lizmu (…). Nowa­tor­skość prze­słań, świe­żość inter­pre­tacji i prze­ko­nu­jące próby opisu jakże różno­rod­nych zjawisk kultu­ro­wych widać m.in. w wypo­wie­dziach nakre­ślo­nych w perspek­tywie animal studies czy w kontek­ście teorii ekokrytyki.”

Z recenzji dr hab. Doroty Michułki
(Uniwer­sytet Wrocławski)

Świat bibliotek : z biblio­tecz­nych podróży / Renata Ciesielska-Kruczek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 162868 pb

Autorka publi­kacji zachęca wszyst­kich czytel­ników, naukowców, biblio­te­karzy, zapa­lo­nych glob­tro­terów, aby na swoich szla­kach podróż­nych odnaj­dy­wali biblio­teki, bowiem „Biblio­teki prze­cho­wują energię, która podsyca wyobraźnię. Otwie­rają okna na świat, inspi­rują nas do odkry­wania i zdoby­wania, przy­czy­niają się też do popra­wiania naszej jakości życia. Biblio­teki zmie­niają życie na lepsze“. Dzięki tej książce zain­te­re­so­wani poznają dzieje kilku­nastu bibliotek z całego świata i znaj­du­jące się w nich wyjąt­kowe kolekcje starych druków, wydań biblio­fil­skich, zbiorów specjal­nych. Zamiesz­czone zdjęcia są dopeł­nie­niem opisów archi­tek­tury budynków biblio­tecz­nych, aran­żacji wnętrz i wypo­sa­żenia, a charak­te­ry­stykę dzia­łal­ności i ofero­wa­nych usług uzupeł­niają biblio­teczne ciekawostki.


Rocznik Biblio­teki Naro­dowej
= The National Library Year­book / [red. nacz. Halina Tchó­rzewska-Kabata]. – Warszawa : BN.
Sygn. 162893 pb

Rocznik Biblio­teki Naro­dowej jest perio­dy­kiem naukowym poświę­conym szeroko rozu­mianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagad­nie­niom histo­ryczno-arty­stycznym, ikono­gra­ficznym i muzy­ko­lo­gicznym) oraz jej funk­cjo­no­waniu zarówno w perspek­tywie histo­rycznej, jak współczesnej. 

Najnowszy tom 47 Rocz­nika Biblio­teki Naro­dowej w nowej od ubie­głego roku szacie edytor­skiej otwiera artykuł poświę­cony rekon­strukcji unika­to­wego pane­gi­ryku z Biblio­teki książąt Poniń­skich pt. Nie całkiem utra­cona pamiątka wizy­tacji diece­zjalnej Jerzego Radzi­wiłła z roku 1597.

Kolejne arty­kuły dotyczą biblio­teki kościoła ewan­ge­lic­kiego im. Żłóbka Chry­stusa we Wschowie oraz elementów manie­ry­stycz­nych w zdob­nic­twie intro­li­ga­tor­skim w Polsce. Tom przy­nosi także prace poświę­cone polo­nikom w Japonii w XXI wieku oraz obszerne studium na temat nowej klasy­fi­kacji Polskiej Biblio­grafii Biblio­lo­gicznej. Numer zamy­kają trady­cyjnie recenzje i sprawozdania.

Książki (nie)godne czytania / Bogu­sław Śliwerski. – Kraków :
Oficyna wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162955

Książki (nie)godne czytania?“ wyrosły z osobi­stej potrzeby autora. Profesor Bogu­sław Śliwerski znany jest z tego, że od lat wyraża sprzeciw. Ta nonkon­for­mi­styczna postawa przy­brała tym razem formę recenzji, krót­kich szkiców krytycz­nych, poświę­co­nych kilku­dzie­sięciu tytułom, jakie w ostatnim czasie ukazały się na rynku wydawniczym. 

Dlaczego tak? W wstępie do swej książki profesor Śliwerski porusza dwie kwestie; pierwszą jest rzekomy spadek czytel­nictwa w Polsce (zdaniem profe­sora to nie tyle spadek, co prze­kie­ro­wanie: czytam sporo, a przy­naj­mniej niewiele mniej niż dawniej, ale więk­szość lektury odbywa się obecnie w Sieci; tu znaj­du­jemy inte­re­su­jące nas tytuły, potrzebne infor­macje, upra­gnioną rozrywkę…), drugą – zalew lite­ra­tury brukowej, przy­sło­wio­wych szma­tławców, niejed­no­krotnie urze­ka­ją­cych wyra­fi­no­waną oprawą i sprytną akcją marke­tin­gową. Właśnie po to, by prze­ciw­działać owemu niekon­tro­lo­wa­nemu spadku (upadku?) jakości propo­no­wanej nam lite­ra­tury, profesor Śliwerski bierze na warsztat blisko siedem­dzie­siąt tytułów – książek facho­wych, specja­li­stycz­nych i tych zupełnie swobod­nych – by wskazać wszystkim zain­te­re­so­wanym garść tytułów wartych uwagi. „Książki (nie)godne czytania?“ należy zatem potrak­tować jako drogo­wskaz, światło latarni i podręczny przewodnik.

Źródła:

www​.wydaw​nic​twowam​.pl
www​.bn​.org​.pl
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl