Spo­tkanie espe­ran­ty­stów

Spo­tkanie espe­ran­ty­stów

W czy­telni odbyło się jubi­le­uszowe spo­tkanie espe­ran­ty­stów i miło­śników języka espe­ranto z okazji 110. rocz­nicy ruchu espe­ranc­kiego w naszym mieście. Wszyst­kich zebra­nych uro­czy­ście przy­witał prezes związku Jan Sko­nieczka. Następnie Andrzej Kor­niluk przed­stawił oko­licz­no­ściową pre­zen­tację, przy­po­mi­nając syl­wetkę twórcy języka espe­ranto Ludwika Zamen­hofa. Prze­wod­ni­cząca PZE Oddział w Toruniu Teresa Nemer ogło­siła wyniki Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Poezji w języku espe­ranto, którego tematem była Wisła. Na konkurs napły­nęło wiele prac z 18 państw, a dwie byd­gosz­czanki zostały wyróż­nione: Urszula Tupajka oraz Helena Sko­nieczka. O oprawę muzyczną spo­tkania zadbała Mał­go­rzata Mówińska-Zysk.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz