Spotka­nie esperan­ty­stów

Spotka­nie esperan­ty­stów

W czytelni odbyło się jubile­uszowe spotka­nie esperan­ty­stów i miłośni­ków języka esperanto z okazji 110. rocznicy ruchu esperanc­kiego w naszym mieście. Wszyst­kich zebra­nych uroczy­ście przywi­tał prezes związku Jan Skonieczka. Następ­nie Andrzej Korni­luk przed­sta­wił okolicz­no­ściową prezen­ta­cję, przypo­mi­na­jąc sylwetkę twórcy języka esperanto Ludwika Zamen­hofa. Przewod­ni­cząca PZE Oddział w Toruniu Teresa Nemer ogłosiła wyniki Między­na­ro­do­wego Konkursu Poezji w języku esperanto, którego tematem była Wisła. Na konkurs napły­nęło wiele prac z 18 państw, a dwie bydgosz­czanki zostały wyróż­nione: Urszula Tupajka oraz Helena Skonieczka. O oprawę muzyczną spotka­nia zadbała Małgo­rzata Mówiń­ska-Zysk.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz