Spotkanie esperan­ty­stów

Spotkanie esperan­ty­stów

W czytelni odbyło się jubile­uszowe spotkanie esperan­ty­stów i miłośników języka esperanto z okazji 110. rocznicy ruchu esperanc­kiego w naszym mieście. Wszyst­kich zebranych uroczy­ście przywitał prezes związku Jan Skonieczka. Następnie Andrzej Korniluk przed­stawił okolicz­no­ściową prezen­tację, przypo­mi­nając sylwetkę twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa. Przewod­ni­cząca PZE Oddział w Toruniu Teresa Nemer ogłosiła wyniki Między­na­ro­do­wego Konkursu Poezji w języku esperanto, którego tematem była Wisła. Na konkurs napłynęło wiele prac z 18 państw, a dwie bydgosz­czanki zostały wyróż­nione: Urszula Tupajka oraz Helena Skonieczka. O oprawę muzyczną spotkania zadbała Małgo­rzata Mówińska-Zysk.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz