Spotkanie espe­ran­ty­stów

Spotkanie espe­ran­ty­stów

W czytelni odbyło się jubi­le­uszowe spotkanie espe­ran­ty­stów i miło­śników języka esperanto z okazji 110. rocznicy ruchu espe­ranc­kiego w naszym mieście. Wszyst­kich zebranych uroczy­ście przywitał prezes związku Jan Skonieczka. Następnie Andrzej Korniluk przed­stawił okolicz­no­ściową prezen­tację, przy­po­mi­nając sylwetkę twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa. Prze­wod­ni­cząca PZE Oddział w Toruniu Teresa Nemer ogłosiła wyniki Między­na­ro­do­wego Konkursu Poezji w języku esperanto, którego tematem była Wisła. Na konkurs napłynęło wiele prac z 18 państw, a dwie bydgosz­czanki zostały wyróż­nione: Urszula Tupajka oraz Helena Skonieczka. O oprawę muzyczną spotkania zadbała Małgo­rzata Mówińska-Zysk.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyra­no­wicz