Pedago­gika twórczo­ści. Psycho­lo­gia twórczo­ści

Pedago­gika twórczo­ści. Psycho­lo­gia twórczo­ści

Zesta­wie­nie biblio­gra­ficzne opraco­wane na podsta­wie zbiorów Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy w wyborze za lata 2009–2015 zawiera opisy biblio­gra­ficzne pozycji zwartych i artyku­łów z czaso­pism. Pobierz plik pdf 199 KB

Print Friendly, PDF & Email