Wycho­wanie do wartości

Wycho­wanie do wartości

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2000 – 2015 i arty­kułów z czaso­pism za lata 2010 – 2015 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 160 KB