Peda­go­gika twór­czości. Psycho­logia twórczości

Peda­go­gika twór­czości. Psycho­logia twórczości

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy w wyborze za lata 2009 – 2015 zawiera opisy biblio­gra­ficzne pozycji zwar­tych i arty­kułów z czaso­pism. Pobierz plik pdf 199 KB