Pedago­gika twórczości. Psycho­logia twórczości

Pedago­gika twórczości. Psycho­logia twórczości

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opraco­wane na podstawie zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy w wyborze za lata 2009 – 2015 zawiera opisy biblio­gra­ficzne pozycji zwartych i artykułów z czasopism. Pobierz plik pdf 199 KB