Peda­go­gika twór­czości. Psycho­logia twór­czości

Peda­go­gika twór­czości. Psycho­logia twór­czości

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy w wyborze za lata 2009 – 2015 zawiera opisy biblio­gra­ficzne pozycji zwartych i artykułów z czasopism. Pobierz plik pdf 199 KB