Peda­go­gika twór­czości. Psy­cho­logia twór­czości

Peda­go­gika twór­czości. Psy­cho­logia twór­czości

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na pod­stawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy w wyborze za lata 2009 – 2015 zawiera opisy biblio­gra­ficzne pozycji zwar­tych i arty­kułów z cza­so­pism. Pobierz plik pdf 199 KB