Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szkole­nie

Model 7S McKin­seya – szkole­nie

W biblio­tece odbyło się spotka­nie z Igorem Prono­bi­sem i Ziemo­wi­tem Prono­bi­sem, przed­sta­wi­cie­lami Funda­cji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Standards for Youth Parti­ci­pa­tion“, którego benefi­cjen­tami są m.in. Rady Młodzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szkole­nia zapoznali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dza­niu organi­za­cją. Część spotka­nia miała charak­ter warsz­ta­tów i polegała na zasto­so­wa­niu tego modelu w pracy biblio­teki. Pracow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opraco­wy­wali standardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy organi­za­cji: strate­gię, struk­turę, proce­durę, styl, pracow­ni­ków, umiejęt­no­ści oraz wspólne warto­ści. Nowe spojrze­nie na zarzą­dza­nie i ewalu­ację pracy insty­tu­cji wzbudziło duże zainte­re­so­wa­nie nauczy­cieli, a goście z funda­cji spotkali się z życzli­wym przyję­ciem.

Print Friendly, PDF & Email