Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szko­lenie

Model 7S McKin­seya – szko­lenie

W biblio­tece odbyło się spo­tkanie z Igorem Pro­no­bisem i Zie­mo­witem Pro­no­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fun­dacji Youth of Europe w ramach pro­jektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Stan­dards for Youth Par­ti­ci­pa­tion“, którego bene­fi­cjen­tami są m.in. Rady Mło­dzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szko­lenia zapo­znali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dzaniu orga­ni­zacją. Część spo­tkania miała cha­rakter warsz­tatów i pole­gała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pra­cow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opra­co­wy­wali stan­dardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy orga­ni­zacji: stra­tegię, struk­turę, pro­ce­durę, styl, pra­cow­ników, umie­jęt­ności oraz wspólne war­tości. Nowe spoj­rzenie na zarzą­dzanie i ewa­lu­ację pracy insty­tucji wzbu­dziło duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fun­dacji spo­tkali się z życz­liwym przy­ję­ciem.