Malow­niczy świat akwareli – technika plastyczna dla wszyst­kich

Malow­niczy świat akwareli – technika plastyczna dla wszyst­kich

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych zorga­ni­zował w biblio­tece spotkanie z akwa­re­listką Anną Krasz­kie­wicz. Zain­te­re­so­wani sztukami plastycz­nymi dowie­dzieli się, jak rozpocząć swoją przygodę z tą techniką malarską. Anna zapre­zen­to­wała sposoby pozna­wania i zgłę­biania tajników akwareli, a także zachęciła uczest­ników spotkania do podjęcia pierw­szych prób twór­czości.


Zdjęcia przed­sta­wiają akwarele Anny Krasz­kie­wicz – źródło: fb​.com/​a​k​w​a​r​e​l​a​w​e​d​rowna