Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Konkurs jest adre­so­wany do uczniów młod­szych klas szkoły podsta­wowej. Do 17.11.2017 r. można nadsyłać prace wyko­nane dowolną tech­niką. Nagrodą główną są podwójne bilety na spek­takl bale­towy "Dziadek do orze­chów" w Operze Nova w Bydgoszczy. Szcze­gó­łowe infor­macje zawiera regu­lamin konkursu. Do pracy należy dołą­czyć formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie.

Print Friendly, PDF & Email