Oni tworzyli naszą histo­rię

Oni tworzyli naszą histo­rię

Rusza dziesiąta edycja Wojewódz­kiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej „Oni tworzyli naszą histo­rię”. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół podsta­wo­wych, IIIII klas gimna­zjal­nych oraz uczniów liceów, techni­ków i szkół branżo­wych z naszego wojewódz­twa dokumen­tu­jące losy niezna­nych bohate­rów oraz wspomnie­nia uczest­ni­ków i świad­ków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno ucznio­wie jak i szkoły mogą liczyć na atrak­cyjne nagrody.

Profe­sor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajo­wej i jedyna kobieta wśród cicho­ciem­nych, nagro­dzona przez Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego. Ideą konkursu jest upamięt­nie­nie legen­dar­nej cicho­ciem­nej i zaraże­nie młodych ludzi jej pasją: dokumen­to­wa­niem histo­rii. Przed­się­wzię­cie ma zachę­cić młodych ludzi do rozwi­ja­nia wiedzy histo­rycz­nej o naszym regio­nie oraz dokumen­to­wa­nia lokal­nych dziejów na podsta­wie wspomnień świad­ków,  a także zdjęć i pamią­tek z domowego archi­wum. Nauczy­cieli zaś skłonić do krzewie­nia wiedzy o histo­rii regionu.

Organi­za­to­rem tegorocz­nej dziesią­tej już edycji konkursu jest Wydział Innowa­cyj­nych Projek­tów Eduka­cyj­nych w Depar­ta­men­cie Eduka­cji i Kształ­ce­nia Ustawicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w
Toruniu we współ­pracy z Kurato­rium Oświaty w Bydgosz­czy, Funda­cją Generał Elżbiety Zawac­kiej, Archi­wum i Muzeum Pomor­skim AK oraz Wojsko­wej Służby Polek  w Toruniu oraz Biblio­teką
Pedago­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.

Do konkursu można nadsy­łać prace w dowol­nej formie wypowie­dzi pisem­nej o tematyce „O ludziach”, „O wydarze­niach” lub „Album rodzinny”, w dwóch katego­riach:
1) ucznio­wie VII klas szkół podsta­wo­wych oraz IIIII klas gimna­zjal­nych,
2) ucznio­wie liceów, techni­ków i szkół branżo­wych.
Dla laure­atów konkursu przygo­to­wa­li­śmy atrak­cyjne nagrody: za zajęcie pierw­szego miejsca w obu katego­riach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których ucznio­wie zwycię­żyli w obu katego­riach otrzy­mają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczy­cieli – opieku­nów autorów zwycię­skich prac w obu katego­riach.
Prace należy przesłać na adres: Biblio­teka Pedago­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej, ul. gen. J. H. Dąbrow­skiego 4, 87–100 Toruń, lub dostar­czyć osobi­ście do sekre­ta­riatu Biblio­teki
(pokój nr 22, II piętro).

Termin nadsy­ła­nia prac konkur­so­wych: do 9 lutego 2018 r. (decyduje data stempla poczto­wego). Data ogłosze­nia wyników: do 2 marca 2018 r.

Prace „O ludziach” powinny przed­sta­wiać sylwetki wywodzą­cych się z naszego regionu znanych i niezna­nych bohate­rów histo­rycz­nych wydarzeń: uczest­ni­ków Powsta­nia Wielko­pol­skiego, kampa­nii
wrześnio­wej 1939 r., walki wyzwo­leń­czej podczas II wojny świato­wej, podzie­mia powojen­nego, działa­czy opozy­cji demokra­tycz­nej do roku 1989, lub osób spoza regionu biorą­cych udział lub
będących świad­kami histo­rycz­nych wydarzeń na terenie obecnego wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego.

W ramach katego­rii „O wydarze­niach” ucznio­wie winni natomiast przed­sta­wiać relacje żyjących w naszym regio­nie  uczest­ni­ków i świad­ków histo­rycz­nych wydarzeń: związa­nych z obcho­dami
rocznicy uchwa­le­nia Konsty­tu­cji 3 Maja, walkami Powsta­nia Wielko­pol­skiego, okupa­cją hitle­row­ską, walkami wyzwo­leń­czymi i działal­no­ścią podziem­nego państwa polskiego podczas II wojny
świato­wej, podzie­miem powojen­nym, Sierp­niem 1980 r. i powsta­niem NSZZ „Solidar­ność”, Bydgo­skim Marcem 1981, działal­no­ści opozy­cji demokra­tycz­nej do roku 1989, wyborami kontrak­to­wymi 4 czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” powinny zawie­rać fotogra­fie rodziny uczest­nika konkursu związane z wydarze­niami histo­rycz­nymi o randze lokal­nej lub ogólno­pol­skiej. Fotogra­fie mogą także dotyczyć
życia codzien­nego społecz­no­ści lokal­nej poprzez ukaza­nie intere­su­ją­cych aspek­tów jej aktyw­no­ści społecz­nej, politycz­nej i gospo­dar­czej. Album powinien zawie­rać komen­tarz wstępny charak­te­ry­zu­jący rodzinę, jej histo­rię i aktyw­ność.

Wystawa prac pokon­kur­so­wych odbędzie się w  Biblio­tece Pedago­gicz­nej im. gen Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.
REGULA­MIN
FORMU­LARZ ZGŁOSZE­NIOWY
ZGODA RODZI­CÓW

Print Friendly, PDF & Email