Esperan­ty­ści zapra­szają

Esperan­ty­ści zapra­szają

Polski Związek Esperan­ty­stów i  Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­szają wszyst­kich esperan­ty­stów i miłośni­ków języka esperanto na jubile­uszowe spotka­nie z okazji 110 rocznicy ruchu esperanc­kiego w naszym mieście. Spotka­nie odbędzie się 10 kwiet­nia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzi­bie biblio­teki.