Esperan­tyści zapra­szają

Esperan­tyści zapra­szają

Polski Związek Esperan­ty­stów i Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy zapra­szają wszyst­kich esperan­ty­stów i miłośników języka esperanto na jubile­uszowe spotkanie z okazji 110 rocznicy ruchu esperanc­kiego w naszym mieście. Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie biblio­teki.