Biblio­teka tętniąca życiem

Biblio­teka tętniąca życiem

Pełni energii ucznio­wie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubi­nie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zajęciach w grupach. Wykazali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bezpiecz­nym korzy­sta­niu z Inter­netu, a później żywo dysku­to­wali o warto­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywali­za­cja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i ucznio­wie wyszli z biblio­teki bardzo zadowo­leni.

Print Friendly, PDF & Email