<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

Bajki świata“ w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przy­go­to­wa­nych spe­cjalnie na Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek. W spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku byd­go­skich szkół.
Nasze zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – tym razem pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obej­rzeć zaku­pione do zbiorów PBW prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czar­no­księżnik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.