<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogól­no­pol­skim Tygodniu Bibliotek

Bajki świata“ w Ogól­no­pol­skim Tygodniu Bibliotek

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przy­go­to­wa­nych specjalnie na Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek. W spotka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku bydgo­skich szkół.
Nasze zajęcia obejmują prezen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką pogadankę na temat dwóch wybranych przez nas tytułów z lite­ra­tury światowej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje głośnego czytania – tym razem pierwsze rozdziały z wybranych książek.
Dzieci mają też okazję obejrzeć zakupione do zbiorów PBW prze­pięknie wykonane książki prze­strzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czar­no­księżnik z krainy Oz”. W ostatniej części uczest­nicy wykonują ilustracje do omawia­nych utworów.