To, co konieczne, to, co zbyteczne

Zobacz kalendarz

Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”.