Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów

Zobacz kalen­darz

Otwarcie wystawy pt. „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów” z kolekcji Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek, zor­ga­ni­zo­wanej z ini­cja­tywy Marka Micha­laka we współ­pracy z Miejską Biblio­teką Publiczną w Tucholi. Eks­po­zycję można oglądać do 8 stycznia 2019 r.