Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach dzia­łal­ności Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek kolejny raz mie­liśmy przy­jem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Byd­goszczy pro­mując wśród naj­młod­szych głośne czy­tanie. W dniu 9 listo­pada br. dla grupy trzy i czte­ro­latków przy­go­to­wa­łyśmy spo­tkanie na temat książki Wandy Cho­tom­skiej „Pię­ciop­siaczki”. Po krót­kiej roz­mowie z dziećmi na temat książki i biblio­teki prze­czy­ta­łyśmy kilka frag­mentów „Pię­ciop­siaczków”, a następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do prze­czy­ta­nego utworu. Spo­tkanie było bardzo udane, dzieci spe­cjalnie dla nas zaśpie­wały pio­senkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­czenie otrzy­mało drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak