Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia eduka­cyjne „Marian Rejewski – mate­matyk, kryp­tolog z Bydgoszczy“. Uczniowie klasy 6 Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy obej­rzeli prezen­tację multi­me­dialną zwią­zaną z tematem, a także zapo­znali się z wystawą o M. Rejew­skim. Młodzi adepci kryp­to­logii mieli okazję łamać kody na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Małgo­rzata Tyczyńska