Tłusty czwartek

Tłusty czwartek

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie z człon­kami Klubu Seniora „Bartosz” pod hasłem Tłusty czwartek w tra­dycji pol­skiej. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili genezę święta i jego obchody w różnych regio­nach Polski, przy­słowia oraz cie­ka­wostki zwią­zane z historią pączka. Kame­ral­nemu spo­tkaniu towa­rzy­szyła wystawa książek o tra­dycji i zwy­cza­jach tłu­sto­czwart­ko­wych. Biletem wstępu na biblio­teczne spo­tkanie były prze­pisy na tra­dy­cyjne kar­na­wa­łowe ciasta.