Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Muzeum Oświaty gościło uczniów z klasy II e ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 25 w Byd­goszczy oraz ich babcie i dziadków.
Dzieci wystą­piły w uro­czy­stym apelu przy­go­to­wanym spe­cjalnie na tę okazję, pod kie­run­kiem pań Justyny Janik i Joanny Szy­mań­skiej. Wszyscy przy­byli goście otrzy­mali od swoich wnuków wła­sno­ręcznie wyko­nane drobne pre­zenty.
To wspa­niałe święto w Muzeum zor­ga­ni­zo­wane zostało pierwszy raz, i jak się okazało, spo­tkało się z pozy­tywnym odbiorem. Wszystkie babcie i dziad­kowie zwie­dzając muzeum odbyli sen­ty­men­talną podróż do czasów swojego dzie­ciń­stwa. Była to wspa­niała okazja do wspo­mnień, rozmów i wzru­szeń. Dziad­kowie wspo­mi­nali swoje szkolne przy­gody – nie zawsze te grzeczne.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, pociechy z tak wspa­nia­łych wnuków oraz wielu kolej­nych wzru­szeń w Muzeum Oświaty.