Konkurs o Lemie

Konkurs o Lemie

Fanta­styka nie jest mi obca” to tytuł konkursu inter­ne­to­wego skie­ro­wa­nego do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w tym ponadre­gio­nalnym konkursie dla miło­śników fanta­styki naukowej.

Celem głównym konkursu jest popu­la­ry­zacja wśród uczniów Roku Stani­sława Lema poprzez przy­bli­żenie dokonań najwy­bit­niej­szego polskiego futu­ro­loga i twórcy science fiction, jednego z najważ­niej­szych i najbar­dziej doce­nio­nych na świecie polskich pisarzy. Tema­tyka konkursu zwią­zana jest z życiem i twór­czo­ścią Stani­sława Lema.

Konkurs polega na udzie­leniu odpo­wiedzi na pytania zawarte w formu­larzu inter­ne­towym zamiesz­czonym na stronie orga­ni­za­tora.
Formu­larz z pyta­niami i danymi osobo­wymi zostanie udostęp­niony 01.03.2021 roku. Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku. Szcze­góły zamiesz­czone są w regu­la­minie konkursu.

Załącznik do Regu­la­minu – Zgoda rodziców/opiekunów

Fot. © by Tomasz Lem

Sztuczna inte­li­gencja

Sztuczna inte­li­gencja

W Roku Stani­sława Lema propo­nu­jemy zesta­wienie biblio­gra­ficzne lite­ra­tury, doty­czącej sztucznej inte­li­gencji, opra­co­wane na podstawie zbiorów Biblioteki.

Sztuczna inte­li­gencja (SI), ang. Arti­fi­cial Intel­li­gence (AI), dzie­dzina nauki zajmu­jąca się bada­niem mecha­ni­zmów ludz­kiej inte­li­gencji (psychol.) oraz mode­lo­wa­niem i konstru­owa­niem systemów, które są w stanie wspo­magać lub zastę­pować inte­li­gentne dzia­łania człowieka.
Źródło: Ency­klo­pedia PWN

SI_AI
Rok Stani­sława Lema

Rok Stani­sława Lema

Stani­sław Lem był polskim pisa­rzem gatunku science fiction, futu­ro­lo­giem, filo­zofem, kryty­kiem, a także propa­ga­torem rozwoju nauki i tech­niki oraz sztucznej inte­li­gencji. Tematy prze­wodnie, które poru­szał w swoich dzie­łach to również natura ludzka, możli­wość poro­zu­mie­wania się istot inte­li­gent­nych oraz miejsce czło­wieka we Wszechświecie.

Z okazji przy­pa­da­jącej w tym roku 100. rocz­nicy urodzin Stani­sława Lema przy­go­to­wa­liśmy dla Państwa zesta­wienie mate­riałów poświę­co­nych „Bajkom robotów“ oraz ich twórcy.

W związku z Rokiem Stani­sława Lema opra­co­wa­liśmy zesta­wienie biblio­gra­ficzne na temat jego życia i twórczości.


S.Lem