Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy (2010 – 2020)

odzy­wianie-2010 – 20

Anoreksja i bulimia są to zabu­rzenia odży­wiania, które mają poważne konse­kwencje dla zdrowia. Cechuje je szybko postę­pu­jące wynisz­czenie orga­nizmu, a nawet mogą stanowić zagro­żenie dla życia osoby chorej. Czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych tym problemem zachę­camy do zapo­znania się również z zesta­wie­niem biblio­gra­ficznym obej­mu­jącym książki i arty­kuły z czaso­pism, opra­co­wanym na podstawie boga­tych zbiorów biblio­teki z lat 2005 – 2017.