Nowy projekt eduka­cyjny w bibliotece

Nowy projekt eduka­cyjny w bibliotece

We współ­pracy ze stowa­rzy­sze­niem Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej jest reali­zo­wany kolejny projekt eduka­cyjny skie­ro­wany do uczniów szkół podsta­wo­wych i gimna­zjów. Stowa­rzy­szenie KPCDO otrzy­mało dofi­nan­so­wanie z Fundacji PZU, która została part­nerem projektu Akademia Gier Logicz­nych.
Projekt zakłada rozwi­janie kompe­tencji i zain­te­re­sowań mate­ma­tycz­nych uczniów przez wyko­rzy­stanie gier plan­szo­wych. Głównym celem jest edukacja i wycho­wanie przez zabawę oraz poka­zanie, iż można ciekawie spędzać czas bez kompu­tera i smart­fona. Nowo­czesne gry poma­gają kształcić i rozwijać wiele umie­jęt­ności inte­lek­tu­al­nych i społecz­nych oraz mogą być dosko­nałą pomocą dydak­tyczną dla nauczyciela.
Zajęcia są bezpłatne.

Koor­dy­nator projektu – Ewa Bielska
Prosimy o kontakt tele­fo­niczny w sprawie usta­lenia terminu zajęć – 52 341 19 84