Nowy projekt edu­ka­cyjny w biblio­tece

Nowy projekt edu­ka­cyjny w biblio­tece

We współ­pracy ze sto­wa­rzy­sze­niem Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej jest reali­zo­wany kolejny projekt edu­ka­cyjny skie­ro­wany do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Sto­wa­rzy­szenie KPCDO otrzy­mało dofi­nan­so­wanie z Fun­dacji PZU, która została part­nerem pro­jektu Aka­demia Gier Logicz­nych.
Projekt zakłada roz­wi­janie kom­pe­tencji i zain­te­re­sowań mate­ma­tycz­nych uczniów przez wyko­rzy­stanie gier plan­szo­wych. Głównym celem jest edu­kacja i wycho­wanie przez zabawę oraz poka­zanie, iż można cie­kawie spędzać czas bez kom­pu­tera i smart­fona. Nowo­czesne gry poma­gają kształcić i roz­wijać wiele umie­jęt­ności inte­lek­tu­al­nych i spo­łecz­nych oraz mogą być dosko­nałą pomocą dydak­tyczną dla nauczy­ciela.
Zajęcia są bez­płatne.

Koor­dy­nator pro­jektu – Ewa Bielska
Prosimy o kontakt tele­fo­niczny w sprawie usta­lenia terminu zajęć – 52 341 19 84