Nowy projekt eduka­cyjny w biblio­tece

Nowy projekt eduka­cyjny w biblio­tece

We współ­pracy ze stowa­rzy­sze­niem Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej jest reali­zo­wany kolejny projekt eduka­cyjny skiero­wany do uczniów szkół podsta­wo­wych i gimna­zjów. Stowa­rzy­szenie KPCDO otrzy­mało dofinan­so­wanie z Fundacji PZU, która została partnerem projektu Akademia Gier Logicz­nych.
Projekt zakłada rozwi­janie kompe­tencji i zainte­re­sowań matema­tycz­nych uczniów przez wykorzy­stanie gier planszo­wych. Głównym celem jest edukacja i wycho­wanie przez zabawę oraz pokazanie, iż można ciekawie spędzać czas bez kompu­tera i smart­fona. Nowoczesne gry pomagają kształcić i rozwijać wiele umiejęt­ności intelek­tu­al­nych i społecz­nych oraz mogą być dosko­nałą pomocą dydak­tyczną dla nauczy­ciela.
Zajęcia są bezpłatne.

Koordy­nator projektu – Ewa Bielska
Prosimy o kontakt telefo­niczny w sprawie ustalenia terminu zajęć – 52 341 19 84