Nowy projekt eduka­cyjny w biblio­tece

Nowy projekt eduka­cyjny w biblio­tece

We współ­pracy ze stowa­rzy­sze­niem Kujawsko-Pomorskie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej jest reali­zo­wany kolejny projekt eduka­cyjny skie­ro­wany do uczniów szkół podsta­wo­wych i gimnazjów. Stowa­rzy­szenie KPCDO otrzymało dofi­nan­so­wanie z Fundacji PZU, która została partnerem projektu Akademia Gier Logicz­nych.
Projekt zakłada rozwi­janie kompe­tencji i zain­te­re­sowań mate­ma­tycz­nych uczniów przez wyko­rzy­stanie gier plan­szo­wych. Głównym celem jest edukacja i wycho­wanie przez zabawę oraz pokazanie, iż można ciekawie spędzać czas bez komputera i smartfona. Nowo­czesne gry pomagają kształcić i rozwijać wiele umie­jęt­ności inte­lek­tu­al­nych i społecz­nych oraz mogą być doskonałą pomocą dydak­tyczną dla nauczy­ciela.
Zajęcia są bezpłatne.

Koor­dy­nator projektu – Ewa Bielska
Prosimy o kontakt tele­fo­niczny w sprawie ustalenia terminu zajęć – 52 341 19 84