Nowości pedagogiczne w księgozbiorze biblioteki – czerwiec 2020

Nowości pedagogiczne w księgozbiorze biblioteki – czerwiec 2020

Rozwijanie umiejętności uczenia się Rozwijanie umiejętności uczenia się / [autor Magdalena Goetz]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2019.

Sygn. 167180, 167181

Poznaj praktyczne wskazówki, które pozwolą uczniom skutecznie się uczyć.

O ile nastolatki zwykle już samodzielnie organizują swój proces uczenia się, o tyle młodsze dzieci, zwłaszcza w okresie nauczania początkowego, potrzebują w tym zakresie pomocy dorosłych.

W obszarze rozwijania umiejętności samodzielnej nauki wiele zależy więc od nauczyciela, który będzie odpowiednie ćwiczenia wprowadzał podczas lekcji, ale duże znaczenie mają tutaj również postawa i działania rodzica, który wspiera i organizuje rozwój dziecka w domu.

Z tego powodu bardzo cenna jest dobra współpraca między szkołą a rodzicami.

Rodzice powinni m.in. uzyskać ze szkoły przydatne, praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak mogą skutecznie pomagać dzieciom w nauce i pracach domowych, jak organizować im czas nauki oraz jak je do niej motywować.

Uczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych PolakówUczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków / Barbara Worek. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2019.

Sygn. 167198, 167199

Książka stanowi bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze – wśród licznych publikacji dotyczących kształcenia się w dorosłym życiu, w tym kształcenia się Polaków, nie ma tak kompleksowej analizy tego zagadnienia. Chodzi zwłaszcza o jednoczesne przedstawienie problemu od strony teoretycznej i empirycznej. W tym drugim przypadku zaproponowano wieloaspektowe ujęcie. Mamy bowiem do czynienia z analizą sposobów empirycznej identyfikacji zjawiska i z odpowiadającym jej podejściem metodologicznym. Obejmuje ono porównawczą analizę badań krajowych i międzynarodowych, określenie skali aktywności edukacyjnej dorosłych i jej struktury oraz identyfikację czynników determinujących poziom i formę kształcenia się. Uważam, że publikacja ta znajdzie wielu czytelników rekrutujących się nie tylko z grona badaczy – naukowców i studentów, lecz także polityków i urzędników szczebla centralnego i lokalnego, działaczy oświatowych oraz innych osób, które zajmują się działalnością edukacyjną osób dorosłych.

Z recenzji dr hab. Urszuli Sztandar-Sztanderskiej, prof. UW

Zagrożone dorastanie : wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1 Zagrożone dorastanie : wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1 / koncepcja i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik ; zespół autorski Mariusz Z. Jędrzejko [i 7 pozostałych] ; tłumaczenia: Natalia Kuziak, Angelika Konieczna, Mariusz Z. Jędrzejko. – Puławy : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydawnictwo ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Milanówek : Centrum profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019.

Sygn. 167214 / T. 1

Można mieć także nadzieję, że opracowanie – które zaliczyć należy do wnikliwych badań juventologicznych, czyli nad społecznymi problemami młodzieży – znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, zarówno ze względu na przytoczone zagadnienia, jak i ze względu na poruszoną tematykę. Z merytorycznego punktu widzenia publikacja powinna być sztandarowa dla osób zajmujących się młodzieżą. Widać w niej ogromną intuicję badawczą autorów oraz praktyczny wymiar formułowanych wniosków.

Dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Rzeszowskiej

Praca posiada zaletę rzadko spotykaną w publikacji zbiorowej – logiczny przejrzysty wykład, a przystępna forma językowa ułatwia zrozumienie prezentowanych treści przez przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych. Wszystko to sprawia, że praca dostarcza nam usystematyzowanej wiedzy na temat dylematów i zagrożeń współczesnego wychowania dzieci i młodzieży, pobudza do refleksji i podsuwa przykłady rozwiązań. Zaprezentowane konkluzje i delegacje tworzą prototyp nowego modelu wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży w kontekście społeczeństwa zmiany, moralnego funkcjonowania „sieciowego człowieka” i rewolucji kulturowej.

Dr hab. prof. AHE Irena Motow Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie prawa Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie prawa / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167227

Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę traumy dziecięcej na gruncie przepisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albowiem dzięki niej możliwe jest dostosowanie systemu szkolnego do specyficznych potrzeb dzieci, co może wspomóc proces ich zdrowienia. Książka skierowana jest do pracowników socjalnych, pedagogów w ich codziennej pracy, prawników, psychologów i studentów.

Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę traumy dziecięcej na gruncie przepisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albowiem dzięki niej możliwe jest dostosowanie systemu szkolnego do specyficznych potrzeb dzieci, co może wspomóc proces ich zdrowienia. Książka skierowana jest do pracowników socjalnych, pedagogów w ich codziennej pracy, prawników, psychologów i studentów. Silną stroną recenzowanej pracy jest powiązanie ze sobą zagadnień wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych, co nie należy do zadań łatwych. Autorki z wielką swobodą poruszają się nie tylko w zagadnieniach konstytucyjnoprawnych i administracyjnoprawnych, przepisach prawa międzynarodowego, rodzinnego i opiekuńczego, ale odnoszą się także do dorobku innych dziedzin nauki takich jak: psychologia, pedagogika, medycyna czy neurobiologia. Świadczy to o dużej erudycji Autorek, ich sprawności intelektualnej oraz o znakomitej znajomości różnych gałęzi prawa: zarówno publicznego, jak i prywatnego.

Dr hab. Paweł Kuczma

Doświadczenia rodzinne jako czynnik rozwoju wybitnych twórców Doświadczenia rodzinne jako czynnik rozwoju wybitnych twórców / Grażyna Mendecka. – Warszawa : Difin SA, 2019.

Sygn. 167228, 167229

W prezentowanej książce, która odwołuje się do biografii wybitnych twórców ukazano współzależność trzech ważnych czynników w życiu każdego człowieka: rozwoju, twórczości i rodziny. W potocznym odbiorze pojęcie „twórczość” łączy się wyłącznie z wybitnymi osiągnięciami człowieka. Tymczasem w świetle teorii psychologicznych każdy człowiek zdolny jest do aktywności twórczej, bo większości osób udało się chociaż raz samodzielnie rozwiązać trudny problem, stworzyć oryginalną kreację na bal dla dziecka, opowiedzieć mu wymyśloną przez siebie bajkę, uczcić kogoś, komponując piosenkę, malując obraz lub ułożyć dla niego wiersz. Oczywiście te utwory mają niewielką wartość i nie zmieniają świata, jednak pozwalają cieszyć się efektami własnej pracy i poczuć się – chociaż w skromnym wymiarze – twórcą. Dlatego w psychologii, obok twórczości elitarnej, wyróżnia się także twórczość egalitarną. Obydwa rodzaje ubogacają życie jednostki i są dla niej źródłem satysfakcji. Znajomość doświadczeń kształtujących wybitnych twórców stanowi cenną informację dla jednostek pragnących pracować nad swoim rozwojem twórczym.

Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magdalena Lange-Rachwał. - Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167137, 167253

Podręczny zbiór konkretnych narzędzi: ćwiczeń, zabaw i przykładów.

Poradnik skierowany jest do rodziców, opiekunów, wychowawców i pedagogów. Jest sumą doświadczeń autorki, pochodzących z pracy terapeutycznej z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia lękowe oraz z ich opiekunami.

Dzięki tej książce:

 • Zrozumiesz, skąd się bierze lęk.
 • Dowiesz się, do czego lęk jest nam potrzebny.
 • I czy każdy lęk trzeba pokonać.
 • Nauczysz się, jak wesprzeć dziecko, które się boi.
 • Jak rozmawiać z nim o lęku – co mówić, a czego nie mówić.
 • Jakie są typowe lęki w określonym wieku.
 • Będziesz też wiedzieć, kiedy należy poszukać specjalistycznej pomocy.

Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania?Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2019.

Sygn. 167233, 167234

Książka (…) jest bardzo wartościowym, znaczącym opracowaniem, zawierającym kompendium wiedzy z obszaru socjologii, psychologii i psychopatologii na temat korzystania z osiągnięć współczesnej technologii. Każdy, kto interesuje się historią i myśli o rozwoju technologii cyfrowej, znajdzie wiele ciekawych informacji, które są wzbogacone przez przykłady zdarzeń z historii zaznajamiania się z Internetem i grami komputerowymi samego Autora.“

Prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dzisiaj korzystanie z Internetu i gier z wykorzystaniem połączenia internetowego stało się znaczącym zjawiskiem kulturowym i ważną częścią codziennego życia ludzi. Dla wielu korzystanie z Internetu może być środkiem do innych nałogów. Z kolei pojawienie się sieci społecznościowych i powszechny dostęp do telefonów komórkowych ujawnił zachowania, którym w znacznym stopniu można przypisać charakter nałogowy. (…) Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych współczesnymi technologiami i własnymi zachowaniami związanymi z korzystaniem z Internetu, gier wideo czy online, smartfona czy portali społecznościowych. Autor pokazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje korzystania z nowych technologii.“

Prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

(Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym(Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym / Renata Michalak, Teresa Parczewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.

Sygn. 167243, 167244

[…] Książka jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie i popularność outdoor education jako strategii edukacyjnej angażującej uczniów w proces autentycznego poznawania realnych problemów w realnym świecie, uczenia się przez eksperymentowanie, samodzielne dochodzenie do wiedzy, przeżywanie, pracę metodą projektu, planowanie strategiczne a przy tym rozwijanie soft skills – umiejętności miękkich. Zrealizowany projekt badań pokazuje, jak wiele jeszcze wyzwań pozostaje w zakresie zmiany myślenia nauczycieli o problemie i zrozumienia wartości, jaką niesie podejście outdoor education. Książka z pewnością będzie znaczącym wkładem w doskonalenie pracy nauczycieli i rozwijanie ich profesjonalnej samoświadomości.”

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Filipiak

Bez szablonu : twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich Bez szablonu : twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich / Zofia Okraj. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167247

Książka zawiera zrealizowane za pomocą studium indywidualnych przypadków opisy twórczej pracy dydaktycznej trzynastu polskich nauczycieli akademickich, którzy przynajmniej od pięciu lat wdrażają i popularyzują w procesie kształcenia nowe koncepcje/strategie/metody/techniki/narzędzia kształcenia/sposoby oceniania studentów itp. Badania nad twórczą pracą dydaktyczną nauczycieli akademickich przeprowadzone zostały z wykorzystaniem mało znanego w Polsce podejścia teoretyczno-metodologicznego The Evolving Systems Approach to Creative Work Howarda E. Grubera. Oprócz nakreślenia indywidualnych obrazów twórczej pracy dydaktycznej wykładowców przeprowadzona została także ich analiza przekrojowa pozwalająca dostrzec i scharakteryzować prawidłowości łączące poszczególne przypadki. Czytelnik ma więc szansę poznać doświadczenia inspirujące i stymulujące nauczycieli do twórczych działań, trudności towarzyszące im w pracy, sposób jej organizacji, doświadczenia związane z wymyślaniem i wdrażaniem innowacji, formy aktywności, w które angażują się nauczyciele a także wyróżniki kreowanych przez nich warsztatów pracy dydaktycznej oraz specyfikę i charakterystykę proponowanych rozwiązań dydaktycznych.

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2019.

Sygn. 167254, 167255

O ile wiek XX zapoczątkował ruch Nowego Wychowania koncentrujący uwagę pedagogów i społeczeństwa na konieczności odejścia od tradycyjnej szkoły, o tyle wiek XXI uwrażliwia społeczeństwa na problemy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

To kolejny etap humanizacji procesu kształcenia (…)

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski dr h.c. Multi 

(z recenzji)

Krótkie wykłady z socjologii edukacji Krótkie wykłady z socjologii edukacji / redakcja naukowa Mirosław J. Szymański ; autorzy Jowita Bartczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Barbara Galas, Tomasz Gmerek, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Beata Hoffmann, Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Piotr Mikiewicz, Joanna Ostrouch-Kamińska, Błażej Przybylski, Mirosław J. Szymański, Barbara Wiśniewska-Paź. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.

Sygn. 167256, 167257

Publikacja stanowi zbiór wykładów akademickich czołowych polskich przedstawicieli socjologii edukacji.

Autorzy dokonują oglądu i analizy najistotniejszych problemów dotyczących edukacji takich jak:

 • proces nabywania kompetencji społecznych w rodzinie, grupach rówieśniczych i zmieniającym się społeczeństwie,
 • rola edukacji w pomnażaniu kapitału społecznego,
 • konstruowanie tożsamości jednostek i grup społecznych,
 • istnienie nierówności społecznych w szkolnictwie,
 • możliwość kształtowania równych szans edukacyjnych Polaków.

Publikacja ukazuje wielowymiarowe społeczne uwarunkowania edukacji, teorie umożliwiające analizę funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowych jako instytucji społecznych, a także rolę edukacji w procesach rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury.

Książka jest przeznaczona dla studentów, nauczycieli, wykładowców akademickich, dyrektorów szkół, przedstawicieli administracji oświatowej i ośrodków doskonalenia nauczycieli, a także rodziców i wszystkich zainteresowanych problemami edukacji.

Potrzeby emocjonalne dziecka : praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistówPotrzeby emocjonalne dziecka : praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistów / John Philip Louis, Karen McDonald Louis ; przekład: Agnieszka Cioch. – Wydanie drugie w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne Sp. z o.o., 2019.

Sygn. 167259, 167260

Zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmiących rad dla rodziców ani sugestią, że należałoby zmienić swoje postępowanie. To absolutna konieczność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczęśliwe dziecko.

Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozumienie. Oczywiście nie ma idealnych ojców ani idealnych matek – wszyscy popełniają błędy, powielają schematy ze swojego dzieciństwa i mimo dobrych chęci czasem postępują niewłaściwie. Dzieci nie potrzebują jednak rodziców perfekcyjnych – potrzebują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozumieć.

Jak zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka? Tego uczą autorzy książki Karen i John Louisowie. Napisali swój poradnik po tym, jak prowadzone przez nich warsztaty odniosły ogromny sukces. Przekonują, że kluczowe dla prawidłowego, zdrowego rozwoju dziecka jest zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych, do których należą: bezpieczne przywiązanie i akceptacja, zdrowa autonomia i kompetencja, realistyczne granice i oczekiwania oraz wartości duchowe.

To książka dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • poznać podstawowe potrzeby emocjonalne swojego dziecka;
 • nauczyć się, jak zaspokajać te potrzeby w zrównoważony sposób;
 • zbudować bliską więź z dzieckiem;
 • konstruktywnie radzić sobie z codziennymi trudnościami;
 • uniknąć zaszczepiania dziecku dysfunkcyjnych postaw i zachowań;
 • wychować samodzielne i emocjonalnie zdrowe dziecko.

Źródło:

www​.fabrykawiedzy​.com
www​.aspra​.pl
www​.difin​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu
www​.wolterskluwer​.pl
www​.gwp​.pl